شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6428
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:35:18
0 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

54
قیمت روز
1 (1.85%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
2 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
8 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
12 (28.57%)
نوسان سالیانه

NZX 50

390
قیمت روز
1 (0.17%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
12 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
23 (6.39%)
تغییر ۶ ماهه
67 (20.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BT Property Fund 5.507 - 5.507 5.507 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.123 - 2.123 2.123 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
BT PS Australasian Diversified Share 2.81 - 2.81 2.81 0.03 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.567 - 3.567 3.567 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Pie Australasian Dividend Fund 3.016 - 3.016 3.016 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.017 - 2.017 2.017 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Pie Australasian Emerging Companies Fund 4.163 - 4.163 4.163 0.04 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Milford Balanced 2.425 - 2.425 2.425 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
ANZ KiwiSaver Growth 2.234 - 2.234 2.234 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Milford Dynamic Fund 2.146 - 2.146 2.146 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer MAC Growth 2.396 - 2.396 2.396 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM NZ Bond Fund 1.089 - 1.089 1.089 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
ANZ KiwiSaver Balanced 2.064 - 2.064 2.064 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM Core Equity Fund 2.673 2.641 2.641 2.673 0.04 1.67% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Milford Diversified Income 1.804 - 1.804 1.804 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Milford KiwiSaver Balanced 2.476 - 2.476 2.476 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.093 - 2.093 2.093 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.851 1.845 1.845 1.851 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.904 - 1.904 1.904 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.223 1.222 1.222 1.223 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.265 - 2.265 2.265 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.396 - 2.396 2.396 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.459 2.405 2.405 2.459 0.09 3.67% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.886 - 1.886 1.886 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.081 - 2.081 2.081 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.789 - 3.789 3.789 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.325 - 3.325 3.325 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Superplan Conservative Fund 2.96 - 2.96 2.96 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.971 - 1.971 1.971 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.201 - 3.201 3.201 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.648 - 2.648 2.648 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.484 - 1.484 1.484 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.45 - 3.45 3.45 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.941 1.94 1.94 1.941 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.543 - 4.543 4.543 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.384 - 2.384 2.384 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.306 - 4.306 4.306 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.31 - 6.31 6.31 0.07 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.988 - 5.988 5.988 0.07 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.864 - 1.864 1.864 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.695 - 3.695 3.695 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.339 - 4.339 4.339 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.094 - 4.094 4.094 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.708 - 2.708 2.708 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM Global Bond Fund 1.243 - 1.243 1.243 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.599 - 3.599 3.599 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.772 - 1.772 1.772 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.455 - 2.455 2.455 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.811 - 1.811 1.811 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Russell Investments Global Fixed In 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 10.759 - 10.759 10.759 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 10.867 - 10.867 10.867 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.175 - 10.175 10.175 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 10.167 - 10.167 10.167 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 10.366 - 10.366 10.366 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 10.331 - 10.331 10.331 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.651 - 10.651 10.651 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Russell Investments Global Shares Fund 2.223 - 2.223 2.223 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 10.925 - 10.925 10.925 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.57 - 2.57 2.57 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.757 - 1.755 1.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 3.978 - 3.973 3.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.296 - 2.296 2.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.79 - 2.783 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.508 - 2.506 2.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.113 - 2.113 2.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.948 - 1.948 1.948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.674 - 1.674 1.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.833 - 1.832 1.833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.952 - 1.951 1.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.822 - 1.821 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.977 - 1.976 1.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.822 - 1.821 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.919 - 1.918 1.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
AMP PMF - International Equity Trust 3.817 - 3.817 3.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
AMP IL NZ Share Fund (R) 9.955 - 9.955 9.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.787 - 2.787 2.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.331 - 4.331 4.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.769 - 6.769 6.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP IL International Portfolio (N) 3.457 - 3.457 3.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP IL no E Fee International (NN) 2.896 - 2.896 2.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP ARS-International Shares (Value) 1.552 - 1.552 1.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.846 - 1.846 1.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.146 - 3.146 3.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.147 - 2.147 2.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.116 - 2.116 2.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.043 - 2.043 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds Growth Fund 1.851 - 1.851 1.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.933 - 1.933 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.457 - 2.457 2.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲