کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6509
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:40:54
0 (4.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:09
2 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
3 (6.82%)
نوسان سالیانه

NZX 50

361
قیمت روز
3 (0.91%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:48:01
5 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
36 (11.04%)
تغییر ۶ ماهه
9 (2.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP AIT Global Property - UT54 3.803 - 3.803 3.803 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.259 - 2.259 2.259 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.455 - 2.455 2.455 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.904 - 1.904 1.904 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.353 - 1.353 1.353 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Milford Dynamic Fund 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
AMP NZRT International Shares 1.629 - 1.629 1.629 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.533 - 2.533 2.533 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Milford KiwiSaver Balanced 2.358 - 2.358 2.358 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Milford Balanced 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Milford Diversified Income 1.766 - 1.766 1.766 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.159 - 4.159 4.159 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.552 - 1.552 1.552 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Nikko AM Global Bond Fund 1.216 - 1.216 1.216 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Nikko AM Core Equity Fund 2.524 - 2.524 2.524 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.318 - 3.318 3.318 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.183 - 2.183 2.183 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.854 - 1.854 1.854 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.407 - 2.407 2.407 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Nikko AM NZ Bond Fund 1.074 - 1.074 1.074 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.212 - 1.212 1.212 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 1.961 - 1.961 1.961 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.893 - 1.893 1.893 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer MAC Growth 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.904 - 1.904 1.904 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.48 - 2.48 2.48 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.133 - 2.133 2.133 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.598 - 1.598 1.598 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.492 - 1.492 1.492 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.722 - 1.722 1.722 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.005 - 2.005 2.005 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.885 - 1.885 1.885 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.793 - 1.793 1.793 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ KiwiSaver Growth 2.105 - 2.105 2.105 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
ANZ KiwiSaver Balanced 1.977 - 1.977 1.977 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 9.638 - 9.638 9.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 9.55 - 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 9.657 - 9.657 9.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 9.544 - 9.544 9.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 10.221 - 10.221 10.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 9.957 - 9.957 9.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.074 - 10.074 10.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 10.036 - 10.036 10.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.681 - 3.681 3.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.152 - 4.152 4.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.156 - 3.156 3.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Superplan Conservative Fund 2.85 - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.058 - 3.058 3.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 5.923 - 5.923 5.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.622 - 5.622 5.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 3.905 - 3.905 3.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.438 - 2.438 2.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
BT PS Australasian Diversified Share 2.646 - 2.646 2.646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Russell Investments Global Shares Fund 2.034 - 2.034 2.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.328 - 3.328 3.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.113 - 4.113 4.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.394 - 2.394 2.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
BT Property Fund 5.203 - 5.203 5.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Pie Australasian Dividend Fund 2.735 - 2.735 2.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.728 - 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.46 - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.026 - 2.026 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.938 - 1.938 1.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.312 - 2.312 2.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.273 - 4.273 4.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL International Portfolio (N) 3.309 - 3.309 3.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL no E Fee International (NN) 2.778 - 2.778 2.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.439 - 2.439 2.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.056 - 3.056 3.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.556 - 3.556 3.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL NZ Share Fund (R) 9.62 - 9.62 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.562 - 6.562 6.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.502 - 3.502 3.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Russell Investments Global Fixed In 1.181 - 1.179 1.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.872 - 1.871 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.021 - 2.021 2.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASB Investment Funds Growth Fund 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.767 - 1.767 1.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.736 - 1.736 1.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.706 - 1.706 1.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.722 - 2.722 2.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
AMP ARS-International Shares (Value) 1.424 - 1.424 1.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.716 - 1.716 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲