شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

856
قیمت روز
4 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:47
51 (6.39%)
تغییر ۳ ماهه
39 (4.72%)
تغییر ۶ ماهه
83 (10.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NN First Class Return Fund N 156.33 - 156.33 156.33 0.56 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.034 - 16.034 16.034 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
B Equities Euroland V Distribution 168.23 - 168.23 168.23 0.17 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1909.096 - 1909.096 1909.096 6.78 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
B Equities Euroland W Capitalisatio 222.84 - 222.84 222.84 0.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2556.351 - 2556.351 2556.351 4.42 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1587.702 - 1587.702 1587.702 2.28 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1973.206 - 1973.206 1973.206 4.15 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Insinger de Beaufort European Mid Cap 68.06 - 68.06 68.06 0.13 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 54.29 - 54.29 54.29 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 90.3 - 90.3 90.3 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 74.7 - 74.7 74.7 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 145.8 - 145.8 145.8 0.22 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 165.85 - 165.85 165.85 0.25 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 198.15 - 198.15 198.15 0.39 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 259.95 - 259.95 259.95 0.52 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 245.55 - 245.55 245.55 1.04 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Delta Lloyd Mix Fonds 13.58 - 13.58 13.58 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.31 - 15.31 15.31 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Euro Obligatie Fonds P 36.18 - 36.18 36.18 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Delta Lloyd Investment Fund 11.47 - 11.47 11.47 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ACTIAM Responsible Index Fund EU 70909.427 - 70909.427 70909.427 12.80 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 90.12 - 90.12 90.12 0.15 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 68.493 - 68.493 68.493 0.21 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco Customized Quant Emerging Ma 144.76 - 144.76 144.76 1.75 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 39.21 - 39.21 39.21 0.13 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Optimix Mix Fund 31.69 - 31.69 31.69 0.18 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Europe Fund - P 31.82 - 31.82 31.82 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Add Value Fund N.V. 57.39 - 57.39 57.39 0.09 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Optimix Income Fund 35.63 - 35.63 35.63 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco Afrika Fonds 102.94 - 102.94 102.94 0.22 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
SNS Optimaal Oranje 25.5 - 25.5 25.5 0.07 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
DD Equity Fund A EUR 198.37 - 198.37 198.37 0.24 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco ONE Defensief 133.97 - 133.97 133.97 0.22 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ASN Duurzaam Mixfonds 93.82 - 93.82 93.82 0.08 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Kempen Profielfonds 2 36.53 - 36.53 36.53 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Kempen Profielfonds 3 38.02 - 38.02 38.02 0.06 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Kempen Profielfonds 4 38.56 - 38.56 38.56 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Kempen Profielfonds 5 39.71 - 39.71 39.71 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Financials Fund - P 22.87 - 22.87 22.87 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Kempen Orange Fund N.V. 95.25 - 95.25 95.25 0.51 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Health Care Fund - P 73.78 - 73.78 73.78 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman Value Fund 26.8 - 26.8 26.8 0.34 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman Global Fund 35.39 - 35.39 35.39 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman Income Fund 19.23 - 19.23 19.23 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Dynamic Mix Fund I - P 30.9 - 30.9 30.9 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Dynamic Mix Fund V - P 35.57 - 35.57 35.57 0.10 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman Phoenix Fund 34.5 - 34.5 34.5 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Dynamic Mix Fund II - P 32.66 - 32.66 32.66 0.10 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Dynamic Mix Fund IV - P 36.14 - 36.14 36.14 0.09 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
AEAM European Bond Fund Inc 7.239 - 7.239 7.239 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ASN Milieu & Waterfonds Inc 36.39 - 36.39 36.39 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Dynamic Mix Fund III - P 35.1 - 35.1 35.1 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
AEAM European Credit Fund Inc 6.973 - 6.973 6.973 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 35.99 - 35.99 35.99 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Global Obligatie Fonds - P 16.26 - 16.26 16.26 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Optimix Wereld Aandelen Fonds 40.26 - 40.26 40.26 0.06 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Sustainable Europe Index Fund 146.648 - 146.648 146.648 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman China Value Fund 36.59 - 36.59 36.59 0.15 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 39.49 - 39.49 39.49 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Daily Consumer Goods Fund - P 89.16 - 89.16 89.16 0.14 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman European Value Fund 40.06 - 40.06 40.06 0.30 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Kempen European Property Fund N.V. 18.7 - 18.7 18.7 0.17 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN First Class Obligatie Fonds - P 23.58 - 23.58 23.58 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
NN Information Technology Fund - P 125.36 - 125.36 125.36 0.08 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.53 - 12.53 12.53 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund 87 - 87 87 1.39 1.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 57.39 - 57.39 57.39 0.44 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.374 - 13.374 13.374 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.894 - 15.894 15.894 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
TCM Global Frontier High Dividend Equity 11.85 - 11.85 11.85 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 119929.059 - 119929.059 119929.059 289.59 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 133.15 - 133.15 133.15 0.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 382.97 - 382.97 382.97 1.59 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 122.5 - 122.5 122.5 0.32 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 43.498 - 43.498 43.498 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 552.78 - 552.78 552.78 2.30 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 257243.221 - 257243.221 257243.221 775.34 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 41.12 - 41.12 41.12 0.12 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 46.85 - 46.85 46.85 0.15 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 243.17 - 243.17 243.17 1.13 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 18.67 - 18.67 18.67 0.05 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 208.33 - 208.33 208.33 1.15 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
SKAGEN Tellus B EUR 12.658 - 12.658 12.658 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 57.7 - 57.7 57.7 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 59.343 - 59.343 59.343 0.14 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 47.52 - 47.52 47.52 0.22 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Werknemers Pensioen Mixfonds 75.56 - 75.56 75.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
ASR Mixfonds V 80.749 - 80.749 80.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Tellus A USD 13.652 - 13.652 13.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Quest Cleantech Fund B Acc 264.16 - 241.11 264.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 73.363 - 73.363 73.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
NN Emerging Europe Fund - P 67.65 - 67.65 67.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Perlas Dynamisch 16.925 - 16.925 16.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 127.808 - 127.808 127.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
Beleggingsfonds Hoofbosch 214.108 - 214.108 214.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
Juno Selection Fund 380.425 - 380.425 380.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 14.71 - 14.71 14.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EquiB 70.484 - 70.484 70.484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۲
Allianz Selectie Fonds 111.83 - 111.8 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 - 77.93 78.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Robein BRIC Index Fonds 13.561 - 13.561 13.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۰:۰۲
SNS Optimaal Rood 19.68 - 19.65 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Utilities Fund - P 56.86 - 56.68 56.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Industrials Fund - P 63.38 - 63.31 63.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
TCM Africa High Dividend Equity 11.83 - 11.83 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
SNS Optimaal Geel 24.98 - 24.98 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Kempen Profielfonds 0 32.71 - 32.71 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
SNS Euro Vastgoedfonds 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
SNS Euro Obligatiefonds 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kempen Global Property Fundamental IndexFund N.V. 37.32 - 37.32 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Global Property Fundamental Index Fund 356.627 - 356.627 356.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Robeco Quant Developed Markets Equities Fund 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Conservative Equity Fund II C 167.37 - 167.37 167.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Momentum Equity Fund Mocca EU 156.03 - 156.03 156.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
ASR Mixfonds IV 67.34 - 67.34 67.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Boylston Fund of Bonds 1143.51 - 1143.51 1143.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds 1256.504 - 1256.504 1256.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 18.295 - 18.295 18.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Netherland 140.93 - 140.93 140.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰