کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

830
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:22:37
10 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
100 (13.65%)
تغییر ۶ ماهه
11 (1.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Werknemers Pensioen Mixfonds 70.463 - 70.463 70.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
ASR Mixfonds V 78.699 - 78.699 78.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 58.708 - 58.708 58.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 59.886 - 59.886 59.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Insinger de Beaufort European Mid Cap 64.09 - 64.09 64.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 68.81 - 68.802 68.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Robeco Afrika Fonds 102.25 - 102.25 102.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 121.43 - 121.43 121.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
NN First Class Return Fund N 147.826 - 147.826 147.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Robeco ONE Defensief 129.6 - 129.6 129.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 123.99 - 123.99 124.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 44.26 - 44.26 44.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Robeco Customized Quant Emerging Ma 134.63 - 134.63 135.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Allianz Selectie Fonds 109.42 - 109.39 109.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.39 - 15.39 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Euro Obligatie Fonds P 36.1 - 36.1 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Investment Fund 10.76 - 10.76 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 15.87 - 15.87 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EU 65661.527 - 65661.527 65724.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 80.34 - 80.27 80.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
B Equities Euroland V Distribution 152.33 - 152.24 152.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1841.88 - 1841.88 1852.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EquiB 68.549 - 68.507 68.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 62.72 - 62.683 62.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
B Equities Euroland W Capitalisatio 201.75 - 201.63 201.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2336.03 - 2336.03 2340.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 37.86 - 37.86 38.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Optimix Mix Fund 30.64 - 30.64 30.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Europe Fund - P 30.75 - 30.75 30.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Add Value Fund N.V. 50.51 - 50.51 50.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Optimix Income Fund 35.33 - 35.33 35.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DD Equity Fund A EUR 182.82 - 182.52 182.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds 89.5 - 89.5 89.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 2 35.12 - 35.12 35.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 3 36.35 - 36.35 36.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 4 36.56 - 36.56 36.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 5 37.11 - 37.11 37.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Financials Fund - P 21.59 - 21.59 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Orange Fund N.V. 86.59 - 86.46 86.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Health Care Fund - P 70.38 - 70.2 70.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Value Fund 26.9 - 26.9 27.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Global Fund 32.79 - 32.79 32.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund I - P 30.61 - 30.61 30.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund V - P 33.76 - 33.76 33.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Phoenix Fund 36.86 - 36.08 36.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund II - P 31.91 - 31.91 31.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund IV - P 34.67 - 34.67 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
AEAM European Bond Fund Inc 7.128 - 7.128 7.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ASN Milieu & Waterfonds Inc 32.83 - 32.83 33.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund III - P 33.92 - 33.92 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 35.64 - 35.64 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Global Obligatie Fonds - P 15.92 - 15.92 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Optimix Wereld Aandelen Fonds 36.27 - 36.27 36.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Allianz Europa Obligatie Fonds 76.4 - 76.4 76.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman China Value Fund 36.8 - 36.34 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 36.96 - 36.96 37.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1570.63 - 1570.63 1573.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Daily Consumer Goods Fund - P 87.33 - 87.33 87.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman European Value Fund 36.64 - 36.64 36.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1939.11 - 1939.11 1943.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen European Property Fund N.V. 17.29 - 17.18 17.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN First Class Obligatie Fonds - P 23.39 - 23.39 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NN Information Technology Fund - P 113.04 - 113.04 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.19 - 12.18 12.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund 85.03 - 84.04 85.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 53.23 - 53.04 53.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.213 - 13.211 13.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 52.19 - 52.17 52.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.849 - 15.849 15.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 86.82 - 86.78 86.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
TCM Global Frontier High Dividend Equity 12.06 - 12.06 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 72.28 - 72.25 72.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 108363.445 - 108363.445 108897.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 140.82 - 140.82 141.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 354.95 - 354.69 354.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 40.322 - 40.322 40.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 160.05 - 160.05 160.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 512.74 - 512.35 512.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 235588.177 - 235450.059 235588.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 37.68 - 37.66 37.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 184.24 - 184.24 184.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 241.65 - 241.65 241.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 225.43 - 225.43 226.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Sustainable Europe Index Fund 138.409 - 138.409 138.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 16.25 - 16.25 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 222.46 - 222.46 223.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 195.51 - 195.5 195.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 44.07 - 44.07 44.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۰
Quest Cleantech Fund B Acc 242.12 - 242.12 242.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۹
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 121.113 - 121.113 121.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۹
AEAM European Credit Fund Inc 6.861 - 6.861 6.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۹
SKAGEN Tellus A USD 13.567 - 13.567 13.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۹
SKAGEN Tellus B EUR 12.336 - 12.336 12.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۹
SNS Optimaal Oranje 24.27 - 24.27 24.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Hof Hoorneman Income Fund 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 14.64 - 14.64 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Delta Lloyd Mix Fonds 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Perlas Dynamisch 15.863 - 15.863 15.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Juno Selection Fund 378.988 - 378.988 378.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Beleggingsfonds Hoofbosch 192.956 - 192.956 192.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Robein BRIC Index Fonds 13.561 - 13.561 13.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۰:۰۲
SNS Optimaal Rood 19.68 - 19.65 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Utilities Fund - P 56.86 - 56.68 56.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Industrials Fund - P 63.38 - 63.31 63.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Emerging Europe Fund - P 60.71 - 60.05 60.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
TCM Africa High Dividend Equity 11.83 - 11.83 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
SNS Optimaal Geel 24.98 - 24.98 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Kempen Profielfonds 0 32.71 - 32.71 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
SNS Euro Vastgoedfonds 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
SNS Euro Obligatiefonds 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kempen Global Property Fundamental IndexFund N.V. 37.32 - 37.32 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Global Property Fundamental Index Fund 356.627 - 356.627 356.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Robeco Quant Developed Markets Equities Fund 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Conservative Equity Fund II C 167.37 - 167.37 167.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Momentum Equity Fund Mocca EU 156.03 - 156.03 156.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
ASR Mixfonds IV 67.34 - 67.34 67.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Boylston Fund of Bonds 1143.51 - 1143.51 1143.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds 1256.504 - 1256.504 1256.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 18.295 - 18.295 18.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Netherland 140.93 - 140.93 140.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰