کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

846
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
97 (12.88%)
تغییر ۳ ماهه
66 (8.42%)
تغییر ۶ ماهه
28 (3.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Lloyd Mix Fonds 13.02 - 13.02 13.02 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 14.78 - 14.78 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Robeco Customized Quant Emerging Ma 143.77 - 143.77 143.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Robeco ONE Defensief 129.09 - 129.09 129.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 118.59 - 118.59 118.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AEAM European Bond Fund Inc 6.957 - 6.957 6.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
AEAM European Credit Fund Inc 6.792 - 6.792 6.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.017 - 13.017 13.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.515 - 15.515 15.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 43.19 - 43.19 43.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Werknemers Pensioen Mixfonds 70.661 - 70.661 70.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ASR Mixfonds V 78.331 - 78.331 78.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Quest Cleantech Fund B Acc 254.6 - 254.6 254.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 57.268 - 57.268 57.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 58.979 - 58.979 58.979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 68.82 - 68.82 68.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
B Equities Euroland V Distribution 152.23 - 152.23 152.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
B Equities Euroland W Capitalisatio 201.62 - 201.62 201.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 224.02 - 224.02 224.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Robein BRIC Index Fonds 14.196 - 14.196 14.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Insinger de Beaufort European Mid Cap 68.01 - 68.01 68.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 50.75 - 50.75 50.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 84.42 - 84.42 84.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 70.53 - 70.53 70.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 139.28 - 139.28 139.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 354.58 - 354.58 354.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 158.36 - 158.36 158.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 512.2 - 512.2 512.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 188.36 - 188.36 188.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 247.04 - 247.04 247.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 225.06 - 225.06 225.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 17.1 - 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 212.33 - 212.33 212.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz Selectie Fonds 106.98 - 106.98 106.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Euro Obligatie Fonds P 35.28 - 35.28 35.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Investment Fund 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN First Class Return Fund N 146.62 - 146.62 146.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EU 68330.825 - 68330.825 68330.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 80.83 - 80.83 80.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1711.49 - 1711.49 1711.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2334.76 - 2334.76 2334.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 35.19 - 35.19 35.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Optimix Mix Fund 31.45 - 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
SNS Optimaal Geel 25.07 - 25.07 25.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
SNS Optimaal Rood 20.02 - 20.02 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Europe Fund - P 31.19 - 31.19 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Add Value Fund N.V. 54.03 - 54.03 54.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Optimix Income Fund 35.73 - 35.73 35.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Robeco Afrika Fonds 111.51 - 111.51 111.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
SNS Optimaal Oranje 24.32 - 24.32 24.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DD Equity Fund A EUR 178.44 - 178.44 178.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds 91.68 - 91.68 91.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 2 34.9 - 34.9 34.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 3 36.41 - 36.41 36.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 4 36.88 - 36.88 36.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Profielfonds 5 37.69 - 37.69 37.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Utilities Fund - P 55.04 - 55.04 55.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Financials Fund - P 21.92 - 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen Orange Fund N.V. 93.86 - 93.86 93.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Health Care Fund - P 65.38 - 65.38 65.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Industrials Fund - P 64.24 - 64.24 64.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Value Fund 29.91 - 29.91 29.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hof Hoorneman Income Fund 19.71 - 19.71 19.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund I - P 30.05 - 30.05 30.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund V - P 33.85 - 33.85 33.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund II - P 31.43 - 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund IV - P 34.53 - 34.53 34.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ASN Milieu & Waterfonds Inc 33.31 - 33.31 33.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Dynamic Mix Fund III - P 33.67 - 33.67 33.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Emerging Europe Fund - P 61.61 - 61.61 61.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Global Obligatie Fonds - P 15.52 - 15.52 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Optimix Wereld Aandelen Fonds 37.69 - 37.69 37.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Sustainable Europe Index Fund 137.221 - 137.221 137.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Allianz Europa Obligatie Fonds 74.31 - 74.31 74.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 35.85 - 35.85 35.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1528.25 - 1528.25 1528.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
TCM Africa High Dividend Equity 13.19 - 13.03 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Daily Consumer Goods Fund - P 83.18 - 83.18 83.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1855.43 - 1855.43 1855.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kempen European Property Fund N.V. 17.05 - 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN First Class Obligatie Fonds - P 23.47 - 23.47 23.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NN Information Technology Fund - P 114.86 - 114.86 114.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
TCM Global Frontier High Dividend Equity 12.51 - 12.51 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 109658.075 - 109658.075 109658.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 124.24 - 124.24 124.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 40.973 - 40.973 40.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 234101.762 - 234101.762 234101.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 37.5 - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 44.15 - 44.15 44.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EquiB 68.12 - 68.12 68.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 63.219 - 63.219 63.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
SKAGEN Tellus B EUR 12.287 - 12.287 12.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.08 - 15.08 15.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 15.55 - 15.55 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Tellus A USD 13.602 - 13.602 13.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Perlas Dynamisch 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 121.108 - 121.108 121.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Kempen Profielfonds 0 32.71 - 32.71 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Juno Selection Fund 376.175 - 376.175 376.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Beleggingsfonds Hoofbosch 192.75 - 192.75 192.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
SNS Euro Vastgoedfonds 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
SNS Euro Obligatiefonds 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kempen Global Property Fundamental IndexFund N.V. 37.32 - 37.32 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Global Property Fundamental Index Fund 356.627 - 356.627 356.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Robeco Quant Developed Markets Equities Fund 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Conservative Equity Fund II C 167.37 - 167.37 167.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Momentum Equity Fund Mocca EU 156.03 - 156.03 156.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
ASR Mixfonds IV 67.34 - 67.34 67.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Boylston Fund of Bonds 1143.51 - 1143.51 1143.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds 1256.504 - 1256.504 1256.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 18.295 - 18.295 18.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Netherland 140.93 - 140.93 140.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰