کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.07
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

426
قیمت روز
2 (0.47%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
5 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
23 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
426 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 09:31:27
80 (6.02%)
تغییر ۳ ماهه
172 (13.93%)
تغییر ۶ ماهه
16 (1.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1889.66 - 1889.66 1889.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Global Fund 2.032 - 2.032 2.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.622 - 1.622 1.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.627 - 1.627 1.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund A 11.163 - 11.163 11.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund B 11.165 - 11.165 11.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund C 11.168 - 11.168 11.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Global Trust B 2.074 - 2.074 2.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.563 - 4.563 4.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.582 - 4.582 4.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.614 - 4.614 4.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund A 12.197 - 12.197 12.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund B 12.246 - 12.246 12.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund D 12.309 - 12.309 12.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.573 - 4.573 4.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund D2 12.323 - 12.323 12.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.345 - 1.345 1.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.351 - 1.351 1.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.962 - 9.962 9.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.964 - 9.964 9.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.713 - 9.713 9.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.73 - 9.73 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.722 - 9.722 9.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.741 - 9.741 9.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.304 - 4.304 4.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.31 - 4.31 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.318 - 4.318 4.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.314 - 4.314 4.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Capricorn International Fund C 2.894 - 2.894 2.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶