کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:43:24
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

449
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
3 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
46 (11.41%)
تغییر ۶ ماهه
40 (9.78%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,377
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 23:31:50
48 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
107 (8.39%)
تغییر ۶ ماهه
71 (5.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capricorn International Fund C 3.026 - 3.026 3.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Global Fund 2.094 - 2.094 2.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Value Fund A 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Value Fund B 1.604 - 1.604 1.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Value Fund D 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Global Trust B 2.138 - 2.138 2.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.561 - 4.561 4.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.582 - 4.582 4.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.62 - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Property Fund A 12.178 - 12.178 12.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Property Fund B 12.231 - 12.231 12.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Property Fund D 12.302 - 12.302 12.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.576 - 4.576 4.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Property Fund D2 12.316 - 12.316 12.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.347 - 1.347 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.355 - 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.955 - 9.955 9.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.957 - 9.957 9.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.386 - 9.386 9.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.398 - 9.398 9.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1858.435 - 1858.435 1858.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Active Fund A 11.293 - 11.293 11.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Active Fund B 11.302 - 11.302 11.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Active Fund C 11.303 - 11.303 11.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.414 - 9.414 9.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.432 - 9.432 9.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.376 - 4.376 4.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.385 - 4.385 4.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.398 - 4.398 4.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.391 - 4.391 4.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.352 - 1.352 1.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶