کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0648
قیمت روز
0 (6.79%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:27:05
0 (7.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
1,255 (69.68%)
تغییر ۳ ماهه
98 (21.88%)
تغییر ۶ ماهه
104 (23.53%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,183
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:31:55
156 (11.64%)
تغییر ۳ ماهه
132 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
73 (5.81%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.264 - 1.26 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund C 11.226 - 11.217 11.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.48 - 1.48 1.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.263 - 1.263 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.256 - 4.256 4.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Sanlam Namibia Property Fund D 11.742 - 11.742 11.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.341 - 4.341 4.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Sanlam Namibia General Equity Fund D 8.494 - 8.494 8.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Sanlam Namibia Property Fund D2 11.755 - 11.755 11.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.958 - 9.957 9.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.029 - 1.028 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1797.506 - 1797.506 1797.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Global Fund 2.091 - 2.091 2.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.476 - 1.476 1.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.476 - 1.476 1.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund A 11.218 - 11.218 11.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund B 11.225 - 11.225 11.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Global Trust B 2.136 - 2.136 2.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.337 - 4.337 4.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.353 - 4.353 4.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.377 - 4.377 4.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund A 11.612 - 11.612 11.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund B 11.667 - 11.667 11.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.265 - 1.265 1.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.96 - 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund A 8.486 - 8.486 8.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund B 8.491 - 8.491 8.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund C 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.263 - 4.263 4.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.26 - 4.26 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Capricorn International Fund C 3.001 - 3.001 3.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶