شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0668
قیمت روز
0 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:46:12
0 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

516
قیمت روز
1 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
41 (7.36%)
تغییر ۳ ماهه
83 (19.17%)
تغییر ۶ ماهه
113 (28.04%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,329
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:39
124 (10.28%)
تغییر ۳ ماهه
34 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
23 (1.79%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.077 2.234 2.077 2.234 0.16 7.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund A 11.188 11.189 11.188 11.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.573 4.545 4.545 4.573 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.982 9.951 9.951 9.982 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.625 9.089 9.089 9.625 0.59 6.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.322 4.391 4.322 4.391 0.08 1.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund A 1.565 - 1.565 1.565 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Value Fund B 1.568 - 1.568 1.568 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Value Fund D 1.573 - 1.573 1.573 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Active Fund B 11.194 - 11.194 11.194 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Global Trust B 2.285 - 2.285 2.285 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.564 - 4.564 4.564 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund A 11.603 - 11.603 11.603 0.06 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund B 11.651 - 11.651 11.651 0.06 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund D 11.713 - 11.713 11.713 0.06 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.557 - 4.557 4.557 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund D2 11.726 - 11.726 11.726 0.06 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.323 - 1.323 1.323 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.326 - 1.326 1.326 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.329 - 1.329 1.329 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.952 - 9.952 9.952 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.111 - 9.111 9.111 0.06 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.099 - 9.099 9.099 0.06 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.125 - 9.125 9.125 0.06 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.399 - 4.399 4.399 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.412 - 4.412 4.412 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.404 - 4.404 4.404 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1882.1 - 1882.1 1882.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Capricorn International Fund C 3.203 - 3.203 3.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund C 11.196 - 11.196 11.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶