شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0687
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:47:09
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.42%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,270
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:31:35
10 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
73 (6.11%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Global Fund 1.85 - 1.85 1.85 0.06 3.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund A 1.438 - 1.438 1.438 0.02 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund B 1.443 - 1.443 1.443 0.02 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Value Fund D 1.448 - 1.448 1.448 0.02 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund A 11.215 - 11.215 11.215 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund B 11.225 - 11.225 11.225 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Active Fund C 11.226 - 11.226 11.226 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Global Trust B 1.886 - 1.886 1.886 0.06 3.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.147 - 4.147 4.147 0.04 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.166 - 4.166 4.166 0.04 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.203 - 4.203 4.203 0.04 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund A 12.159 - 12.159 12.159 0.06 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund B 12.206 - 12.206 12.206 0.06 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund D 12.266 - 12.266 12.266 0.06 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.162 - 4.162 4.162 0.04 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Property Fund D2 12.28 - 12.28 12.28 0.06 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.311 - 1.311 1.311 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.314 - 1.314 1.314 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.962 - 9.962 9.962 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.963 - 9.963 9.963 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund A 8.341 - 8.341 8.341 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund B 8.369 - 8.369 8.369 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund C 8.353 - 8.353 8.353 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia General Equity Fund D 8.387 - 8.387 8.387 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.146 - 4.146 4.146 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.156 - 4.156 4.156 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.171 - 4.171 4.171 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.161 - 4.161 4.161 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1779.046 - 1779.046 1779.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Capricorn International Fund C 2.629 - 2.629 2.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.306 - 1.306 1.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶