کالایاب
شاخص یاب
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1466.02 - 1466.02 1466.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Monaco Court Terme Euro 5120.74 - 5120.74 5120.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Monaction Emerging Markets 1505.2 - 1505.2 1505.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Monaco Convertible Bond Europe 1164.21 - 1164.21 1164.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱