شاخص یاب
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1421.32 - 1421.32 1421.32 8.64 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Monaco Court Terme Euro 5105.16 - 5105.16 5105.16 1.60 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Monaction Emerging Markets 1452.9 - 1452.9 1452.9 13.56 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Monaco Convertible Bond Europe 1141.38 - 1141.38 1141.38 0.97 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶