کالایاب
شاخص یاب
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1453.63 - 1453.01 1453.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Monaco Court Terme Euro 5118.76 - 5118.76 5118.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Monaction Emerging Markets 1456.32 - 1456.32 1463.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Monaco Convertible Bond Europe 1156 - 1154.71 1156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶