شاخص یاب
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1339.63 - 1339.63 1339.63 19.58 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Monaco Court Terme Euro 5078.51 - 5078.51 5078.51 2.06 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Monaction Emerging Markets 1378.67 - 1378.67 1378.67 18.87 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Monaco Convertible Bond Europe 1132.53 - 1132.53 1132.53 1.72 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲