شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 4654.016 - 4654.016 4654.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Hermes Linder Fund B 1675.863 - 1675.863 1675.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
APS Income Fund Accumulation 178.047 - 178.047 178.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
APS Income Fund Distribution 125.479 - 125.479 125.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
SphereInvest Global Credit Strategc 136.401 - 136.401 136.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
SphereInvest Global Credit Strategi 151.066 - 151.066 151.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.328 - 1.328 1.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
APS Regular Income Ethical Class B 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
APS Regular Income Ethical Class C 1.324 - 1.324 1.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
APS Regular Income Ethical Class D 1.089 - 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲