کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 192.76 - 192.76 192.76 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
APS Income Fund Distribution 132.404 - 132.404 132.404 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Hermes Linder Fund A 5077.056 - 5077.056 5077.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Hermes Linder Fund B 1815.866 - 1815.866 1815.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.454 - 1.454 1.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
APS Regular Income Ethical Class B 1.181 - 1.181 1.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
APS Regular Income Ethical Class C 1.449 - 1.449 1.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
APS Regular Income Ethical Class D 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
SphereInvest Global Credit Strategc 145.664 - 145.664 145.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
SphereInvest Global Credit Strategi 161.841 - 161.841 161.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 117.64 - 117.64 117.64 0.64 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۰۳