کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2395
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:22:39
0 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
1 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
11 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
6 (4.96%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,644
قیمت روز
5 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:47:58
37 (2.18%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
118 (6.69%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KAF Bond Fund 198.331 - 198.331 198.331 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
TA South East Asia Equity Fund 0.372 - 0.372 0.372 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
KAF Money Market Fund 144.803 - 144.803 144.803 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Manulife Investment Progress Fund 0.346 - 0.346 0.346 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
AMB Income Trust 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Dana Makmur Pheim 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
PMB Shariah Growth Fund 1.136 - 1.136 1.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.795 - 0.795 0.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.761 - 0.761 0.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
AmChina A-Shares 2.546 - 2.546 2.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
PMB Shariah Premier Fund 0.331 - 0.331 0.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PB Aiman Sukuk Fund 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eastspring Investments Growth Fund 0.622 - 0.622 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AmDynamic Bond 0.689 - 0.689 0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Leong Dividend Fund 0.542 - 0.542 0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PB Islamic Asia Equity Fund 0.264 - 0.264 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.649 - 0.649 0.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PB ASEAN Dividend 0.285 - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AMB Dividend Trust 0.204 - 0.204 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Singular Value Fund 2.695 - 2.695 2.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB Islamic Balanced 0.476 - 0.476 0.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Kenanga Malaysian Inc 0.756 - 0.756 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Global Select Fund 0.327 - 0.327 0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PB China ASEAN Equity Fund 0.372 - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.639 - 0.639 0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Hong Leong Penny Stock Fund 0.108 - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PMB Shariah Aggressive Fund 0.476 - 0.476 0.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Industry Growth Fund 0.475 - 0.475 0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PB China Pacific Equity Fund 0.307 - 0.307 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.404 - 0.404 0.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Tactical Allocation Fund 0.335 - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Manulife Investment Pacific Fund 0.293 - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.619 - 0.619 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Islamic Opportunities Fund 0.381 - 0.381 0.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.217 - 1.217 1.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.651 - 0.651 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.969 - 0.969 0.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.913 - 0.913 0.913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.826 - 0.826 0.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.337 - 0.337 0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Kenanga Growth 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Ittikal Fund 0.785 - 0.785 0.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Affin Hwang Select Income Fund 0.731 - 0.731 0.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.661 - 0.661 0.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.534 - 0.534 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.767 - 0.767 0.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PB Growth Fund 0.726 - 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Equity Fund 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB Islamic DALI Eq 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public SmallCap Fund 0.776 - 0.776 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.081 - 1.081 1.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.842 - 0.842 0.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.608 - 0.608 0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.541 - 0.541 0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.327 - 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Public Far-East Select 0.292 - 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB OSK Asian Income Fund 0.654 - 0.654 0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public Ittikal Sequel Fund 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.352 - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
PB Asia Equity 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
PB Fixed Income Fund 1.107 - 1.107 1.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB Smart Income Fund 0.531 - 0.531 0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB Smart Balanced Fund 0.829 - 0.829 0.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public China Ittikal Fund 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
PB Dynamic Allocation Fund 1.134 - 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public Far-East Balanced Fund 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Public Far-East Dividend Fund 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.153 - 0.153 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Affin Hwang Select Cash Fund 1.052 - 1.052 1.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.362 - 0.362 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.689 - 0.689 0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
AIA PAM-Growth Fund 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AIA PAM-Moderate Fund 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Public China Select Fund 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Public Bond Fund 0.979 - 0.979 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Libra Dana Safa Fund 0.538 - 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
PB Islamic Equity Fund 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Investment Dividend Fund 0.285 - 0.284 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Select Treasures Fund 0.303 - 0.303 0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.665 - 0.664 0.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۰۳
Pacific Cash Fund 0.525 - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
Public Growth 0.451 - 0.451 0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Public Islamic Equity Fund 0.318 - 0.318 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Public Sector Select 0.264 - 0.264 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.365 - 0.365 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Libra Liquidity Fund 0.537 - 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Libra AsnitaBond Fund 0.642 - 0.642 0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
RHB Islamic Bond Fund 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Bond Fund 1.013 - 1.013 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Bond Fund 0.677 - 0.677 0.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
PB Islamic Bond Fund 1.193 - 1.193 1.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Libra MoneyExtra Fund 0.563 - 0.563 0.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.659 - 0.659 0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Areca EquityTRUST Fund 0.516 - 0.516 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.653 - 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۰۳
RHB iCash Fund 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
RHB-OSK Bond Fund 0.954 - 0.954 0.954 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۰۵
United Cash Fund 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰