شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2391
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:46:10
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 09:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (4.13%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,662
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:34:41
142 (7.86%)
تغییر ۳ ماهه
100 (5.67%)
تغییر ۶ ماهه
91 (5.20%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AmChina A-Shares 2.178 - 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Kenanga Growth 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Kenanga Malaysian Inc 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Public Growth 0.448 - 0.448 0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Ittikal Fund 0.777 - 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Select 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
RHB OSK Asian Income Fund 0.626 - 0.626 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Equity Fund 0.321 - 0.321 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Ittikal Sequel Fund 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.348 - 0.348 0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB Asia Equity 0.266 - 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB Growth Fund 0.735 - 0.735 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB ASEAN Dividend 0.291 - 0.291 0.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Equity Fund 0.235 - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
AIA PAM-Growth Fund 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB Aiman Sukuk Fund 1.092 - 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB Islamic Bond Fund 1.141 - 1.141 1.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Sector Select 0.261 - 0.261 0.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public SmallCap Fund 0.716 - 0.716 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
AIA PAM-Moderate Fund 1.12 - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Smart Income Fund 0.572 - 0.572 0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB Islamic Equity Fund 0.245 - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Smart Balanced Fund 0.884 - 0.884 0.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Hong Leong Dividend Fund 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Select Fund 0.292 - 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Ittikal Fund 0.279 - 0.279 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB China ASEAN Equity Fund 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB Dynamic Allocation Fund 1.178 - 1.178 1.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Hong Leong Penny Stock Fund 0.098 - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Industry Growth Fund 0.477 - 0.477 0.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PB China Pacific Equity Fund 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.398 - 0.398 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Balanced Fund 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Dividend Fund 0.292 - 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.361 - 1.361 1.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Tactical Allocation Fund 0.321 - 0.321 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.615 - 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Dividend Fund 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Progress Fund 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Growth Fund 0.647 - 0.647 0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.642 - 0.642 0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.755 - 0.755 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.651 - 0.651 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.985 - 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.609 - 0.609 0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.359 - 0.359 0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.528 - 0.528 0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.341 - 0.341 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.725 - 0.725 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Pacific Fund 0.288 - 0.288 0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Affin Hwang Select Income Fund 0.699 - 0.699 0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.736 - 0.736 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic DALI Eq 1.017 - 1.017 1.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB Islamic Balanced 0.463 - 0.463 0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
PMB Shariah Growth Fund 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
PMB Shariah Premier Fund 0.332 - 0.332 0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.607 - 0.607 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
PMB Shariah Aggressive Fund 0.474 - 0.474 0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.635 - 0.635 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.971 - 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.913 - 0.913 0.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.229 - 1.229 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.655 - 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
KAF Bond Fund 193.411 - 193.411 193.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
AMB Dividend Trust 0.201 - 0.201 0.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
KAF Money Market Fund 142.382 - 142.382 142.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
TA South East Asia Equity Fund 0.358 - 0.358 0.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Pacific Cash Fund 0.526 - 0.526 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Public Bond Fund 0.946 - 0.946 0.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Public Islamic Bond Fund 0.969 - 0.969 0.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Public Global Select Fund 0.313 - 0.313 0.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
PB Islamic Asia Equity Fund 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.157 - 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.466 - 0.461 0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Affin Hwang Select Cash Fund 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.621 - 0.621 0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Singular Value Fund 2.628 - 2.628 2.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.165 - 1.165 1.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Public Islamic Opportunities Fund 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Select Treasures Fund 0.287 - 0.287 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Libra MoneyExtra Fund 0.559 - 0.559 0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
RHB Islamic Bond Fund 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AMB Income Trust 1.044 - 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PB Fixed Income Fund 1.066 - 1.066 1.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Libra AsnitaBond Fund 0.616 - 0.616 0.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.641 - 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
AmDynamic Bond 0.661 - 0.661 0.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Bond Fund 0.68 - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Areca EquityTRUST Fund 0.518 - 0.518 0.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
RHB iCash Fund 1.034 - 1.034 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
Libra Liquidity Fund 0.535 - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
United Cash Fund 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Libra Dana Safa Fund 0.535 - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.529 - 0.529 0.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
RHB-OSK Bond Fund 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰