شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.241
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:41:09
0 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
1 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:07
8 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
17 (13.39%)
تغییر ۶ ماهه
28 (24.14%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,597
قیمت روز
13 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:01:31
4 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
90 (5.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Affin Hwang Select Income Fund 0.737 - 0.737 0.737 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.678 - 0.678 0.678 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.803 - 0.803 0.803 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.366 - 0.366 0.366 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Singular Value Fund 2.627 - 2.627 2.627 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CIMB Islamic DALI Eq 1.1 - 1.1 1.1 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CIMB Islamic Balanced 0.469 - 0.469 0.469 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.644 - 0.644 0.644 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
PMB Shariah Aggressive Fund 0.505 - 0.505 0.505 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.661 - 0.661 0.661 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.966 - 0.966 0.966 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.983 - 0.983 0.983 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.418 - 1.418 1.418 0.02 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.709 - 0.709 0.709 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.379 - 1.379 1.379 0.02 1.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
KAF Bond Fund 204.505 - 204.505 204.505 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AMB Dividend Trust 0.204 0.22 0.204 0.22 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AIA PAM-Growth Fund 1.199 - 1.199 1.199 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AIA PAM-Moderate Fund 1.183 - 1.183 1.183 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
TA South East Asia Equity Fund 0.379 - 0.379 0.379 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Kenanga Malaysian Inc 0.771 - 0.771 0.771 0.03 4.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۳۲
Kenanga Growth 1.091 - 1.091 1.091 0.05 4.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
RHB Islamic Bond Fund 1.396 - 1.396 1.396 0.09 6.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
RHB Smart Income Fund 0.586 - 0.586 0.586 0.08 15.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
RHB Smart Balanced Fund 0.906 - 0.906 0.906 0.12 14.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.092 - 1.092 1.092 0.02 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.614 - 0.614 0.614 0.02 3.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.658 - 0.658 0.658 0.02 3.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
PB China Pacific Equity Fund 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Public Islamic Select Treasures Fund 0.309 - 0.309 0.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Public Ittikal Fund 0.799 - 0.799 0.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Select 0.304 - 0.304 0.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
RHB OSK Asian Income Fund 0.644 - 0.644 0.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Equity Fund 0.322 - 0.322 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.374 - 0.374 0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB Asia Equity 0.274 - 0.274 0.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
AmChina A-Shares 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB ASEAN Dividend 0.279 - 0.279 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public SmallCap Fund 0.772 - 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public China Select Fund 0.314 - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Bond Fund 0.991 - 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public China Ittikal Fund 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.694 - 0.656 0.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB China ASEAN Equity Fund 0.357 - 0.357 0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB Dynamic Allocation Fund 1.175 - 1.175 1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB Islamic Asia Equity Fund 0.271 - 0.271 0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.433 - 0.433 0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Balanced Fund 0.295 - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Dividend Fund 0.304 - 0.304 0.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Tactical Allocation Fund 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Investment Pacific Fund 0.295 - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Investment Progress Fund 0.325 - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Opportunities Fund 0.393 - 0.393 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.842 - 0.842 0.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.655 - 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.985 - 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.665 - 0.665 0.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.792 - 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.571 - 0.571 0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.485 - 0.485 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.358 - 0.358 0.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.77 - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.537 - 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.236 - 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Dana Makmur Pheim 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Pacific Cash Fund 0.524 - 0.524 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
PMB Shariah Growth Fund 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Public Growth 0.439 - 0.439 0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Public Ittikal Sequel Fund 0.299 - 0.299 0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
PB Growth Fund 0.699 - 0.699 0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
PB Aiman Sukuk Fund 1.134 - 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
PB Islamic Bond Fund 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Areca EquityTRUST Fund 0.545 - 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Hong Leong Dividend Fund 0.553 - 0.553 0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Public Global Select Fund 0.345 - 0.345 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Hong Leong Penny Stock Fund 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Public Industry Growth Fund 0.469 - 0.469 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
PMB Shariah Premier Fund 0.333 - 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Public Equity Fund 0.239 - 0.239 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Public Sector Select 0.255 - 0.255 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
PB Islamic Equity Fund 0.254 - 0.254 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Manulife Investment Dividend Fund 0.272 - 0.272 0.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.367 - 0.367 0.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Public Bond Fund 0.964 - 0.964 0.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
Eastspring Investments Growth Fund 0.619 - 0.619 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
AmDynamic Bond 0.699 - 0.699 0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Libra Liquidity Fund 0.538 - 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Affin Hwang Select Cash Fund 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Eastspring Investments Bond Fund 0.697 - 0.697 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
KAF Money Market Fund 146.555 - 146.555 146.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
PB Fixed Income Fund 1.099 - 1.099 1.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Libra Dana Safa Fund 0.537 - 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Libra AsnitaBond Fund 0.66 - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.618 - 0.618 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۲
RHB-OSK Bond Fund 0.915 - 0.915 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Income Trust 1.075 1.076 1.075 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Libra MoneyExtra Fund 0.565 - 0.565 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.791 - 0.783 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RHB-OSK Income Fund 2 1.376 - 1.372 1.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.153 - 0.153 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB iCash Fund 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
United Cash Fund 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰