شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2458
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:49:12
0 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

130
قیمت روز
1 (0.78%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:01:46
14 (12.07%)
تغییر ۳ ماهه
14 (12.07%)
تغییر ۶ ماهه
130 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,723
قیمت روز
16 (0.94%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:34:57
12 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
65 (3.64%)
تغییر ۶ ماهه
133 (7.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AmChina A-Shares 2.324 - 2.324 2.324 0.09 4.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Public Growth 0.453 - 0.453 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Kenanga Growth 1.068 - 1.068 1.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Bond Fund 0.955 - 0.955 0.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Ittikal Fund 0.789 - 0.789 0.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Select 0.306 - 0.306 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
RHB OSK Asian Income Fund 0.634 - 0.634 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Equity Fund 0.319 - 0.319 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Ittikal Sequel Fund 0.289 - 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
AmDynamic Bond 0.654 - 0.653 0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PB Asia Equity 0.271 - 0.271 0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PB Growth Fund 0.735 - 0.735 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PB ASEAN Dividend 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Equity Fund 0.241 - 0.241 0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
AIA PAM-Growth Fund 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public SmallCap Fund 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
AIA PAM-Moderate Fund 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Kenanga Malaysian Inc 0.728 - 0.728 0.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
RHB Islamic Bond Fund 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Areca EquityTRUST Fund 0.523 - 0.523 0.523 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PB Islamic Equity Fund 0.248 - 0.248 0.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
RHB Smart Balanced Fund 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public China Select Fund 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public China Ittikal Fund 0.285 - 0.285 0.285 0.00 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PB China ASEAN Equity Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PB Islamic Asia Equity Fund 0.269 - 0.269 0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Industry Growth Fund 0.479 - 0.479 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PB China Pacific Equity Fund 0.311 - 0.311 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.409 - 0.409 0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Balanced Fund 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Dividend Fund 0.295 - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.081 - 1.081 1.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Investment Dividend Fund 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Investment Progress Fund 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Opportunities Fund 0.368 - 0.368 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Growth Fund 0.634 - 0.634 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.639 - 0.639 0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.795 - 0.789 0.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.67 - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Select Treasures Fund 0.292 - 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.607 - 0.607 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.84 - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.544 - 0.544 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.345 - 0.345 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.729 - 0.729 0.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Affin Hwang Select Income Fund 0.716 - 0.716 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.617 - 0.617 0.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Manulife Investment Pacific Fund 0.299 - 0.299 0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.491 - 0.491 0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.295 - 1.295 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.67 - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
PMB Shariah Growth Fund 1.155 - 1.155 1.155 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
PMB Shariah Premier Fund 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
PMB Shariah Aggressive Fund 0.469 - 0.469 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.656 - 0.656 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.633 - 0.633 0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.764 - 0.764 0.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.348 - 0.348 0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
KAF Bond Fund 195.611 - 195.611 195.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Singular Value Fund 2.659 - 2.659 2.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
CIMB Islamic DALI Eq 1.032 - 1.032 1.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
CIMB Islamic Balanced 0.469 - 0.469 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
KAF Money Market Fund 143.26 - 143.26 143.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
TA South East Asia Equity Fund 0.369 - 0.369 0.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.943 - 0.943 0.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
PB Aiman Sukuk Fund 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
PB Islamic Bond Fund 1.154 - 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Libra MoneyExtra Fund 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Hong Leong Dividend Fund 0.533 - 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Bond Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Public Global Select Fund 0.317 - 0.317 0.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
PB Dynamic Allocation Fund 1.181 - 1.181 1.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Hong Leong Penny Stock Fund 0.103 - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Public Tactical Allocation Fund 0.325 - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.159 - 0.159 0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Public Sector Select 0.264 - 0.264 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
RHB-OSK Bond Fund 0.929 - 0.929 0.929 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۱۱
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.653 - 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۱۱
RHB Smart Income Fund 0.581 - 0.581 0.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.369 - 1.369 1.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Affin Hwang Select Cash Fund 1.05 - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
AMB Income Trust 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
RHB iCash Fund 1.038 - 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Pacific Cash Fund 0.526 - 0.526 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
United Cash Fund 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
PB Fixed Income Fund 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
Libra AsnitaBond Fund 0.621 - 0.621 0.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMB Dividend Trust 0.208 - 0.208 0.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Libra Liquidity Fund 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Bond Fund 0.659 - 0.659 0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۵
Libra Dana Safa Fund 0.534 - 0.534 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰