کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2416
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:24:53
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

126
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
10 (8.62%)
تغییر ۶ ماهه
126 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,620
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
72 (4.28%)
تغییر ۳ ماهه
112 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
275 (14.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Public Growth 0.446 - 0.446 0.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Kenanga Growth 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Bond Fund 0.967 - 0.967 0.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Ittikal Fund 0.794 - 0.794 0.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Far-East Select 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Equity Fund 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Ittikal Sequel Fund 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.386 - 0.386 0.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB Asia Equity 0.286 - 0.286 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB Growth Fund 0.716 - 0.716 0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AmChina A-Shares 2.785 - 2.785 2.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB ASEAN Dividend 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB Fixed Income Fund 1.091 - 1.091 1.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Sector Select 0.258 - 0.258 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public SmallCap Fund 0.78 - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Kenanga Malaysian Inc 0.761 - 0.761 0.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Libra AsnitaBond Fund 0.633 - 0.633 0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
RHB Islamic Bond Fund 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB Islamic Equity Fund 0.251 - 0.251 0.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
RHB Smart Balanced Fund 0.897 - 0.897 0.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Hong Leong Dividend Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public China Select Fund 0.333 - 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Bond Fund 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public China Ittikal Fund 0.309 - 0.309 0.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB China ASEAN Equity Fund 0.397 - 0.397 0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB Dynamic Allocation Fund 1.273 - 1.273 1.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB Islamic Asia Equity Fund 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Industry Growth Fund 0.47 - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PB China Pacific Equity Fund 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Far-East Balanced Fund 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Far-East Dividend Fund 0.314 - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.079 - 1.079 1.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Tactical Allocation Fund 0.356 - 0.356 0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Bond Fund 0.668 - 0.668 0.668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Investment Dividend Fund 0.293 - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.157 - 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Growth Fund 0.611 - 0.611 0.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.643 - 0.643 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.81 - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.645 - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.949 - 0.949 0.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Select Treasures Fund 0.303 - 0.303 0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.616 - 0.616 0.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.588 - 0.588 0.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.365 - 0.365 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Affin Hwang Select Cash Fund 1.052 - 1.052 1.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.647 - 0.647 0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.664 - 0.664 0.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.277 - 1.277 1.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.497 - 0.497 0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.374 - 1.374 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.726 - 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.671 - 0.671 0.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Dana Makmur Pheim 1.132 - 1.132 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Singular Value Fund 2.643 - 2.643 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CIMB Islamic DALI Eq 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
AIA PAM-Moderate Fund 1.167 - 1.167 1.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CIMB Islamic Balanced 0.479 - 0.479 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
PMB Shariah Growth Fund 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
PMB Shariah Aggressive Fund 0.472 - 0.472 0.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
KAF Bond Fund 198.463 - 198.463 198.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
KAF Money Market Fund 144.02 - 144.02 144.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
TA South East Asia Equity Fund 0.377 - 0.377 0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Areca EquityTRUST Fund 0.553 - 0.553 0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
RHB OSK Asian Income Fund 0.653 - 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Affin Hwang Select Income Fund 0.732 - 0.732 0.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.807 - 0.807 0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
AIA PAM-Growth Fund 1.186 - 1.186 1.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
PB Aiman Sukuk Fund 1.073 - 1.073 1.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
PB Islamic Bond Fund 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Public Global Select Fund 0.337 - 0.337 0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.439 - 0.439 0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Manulife Investment Pacific Fund 0.314 - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Manulife Investment Progress Fund 0.348 - 0.348 0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Public Islamic Opportunities Fund 0.378 - 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.823 - 0.823 0.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.772 - 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
AMB Dividend Trust 0.212 - 0.212 0.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
AmDynamic Bond 0.67 - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Libra Dana Safa Fund 0.534 - 0.534 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Libra MoneyExtra Fund 0.561 - 0.561 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
PMB Shariah Premier Fund 0.323 - 0.323 0.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Pacific Cash Fund 0.525 - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۶
RHB iCash Fund 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Hong Leong Penny Stock Fund 0.108 - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Public Equity Fund 0.239 - 0.239 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB Smart Income Fund 0.584 - 0.584 0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
AMB Income Trust 1.066 - 1.066 1.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.532 - 0.532 0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
United Cash Fund 1.009 - 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
RHB-OSK Bond Fund 0.945 - 0.944 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.657 - 0.657 0.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۷:۰۱
Libra Liquidity Fund 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰