کالایاب
شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pictet Short Term Money Market JPY I 100899.32 - 100899.32 100899.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Pictet Short Term Money Market JPY J 101342.01 - 101342.01 101342.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Pictet Short Term Money Market JPY P 10048.64 - 10048.64 10048.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Pictet Short Term Money Market JPY P dy 9415.62 - 9415.62 9415.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 96.92 - 96.92 96.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1 100.07 - 100.07 100.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 854.06 - 854.06 854.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1 93.54 - 93.54 93.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 84.6 - 84.6 84.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 159.03 - 159.03 159.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 146.77 - 146.77 146.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF 170.65 - 170.65 170.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Pictet Japan Index Z 17949.53 - 17949.53 17949.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BL-Equities Japan A JPY Inc 21906 - 21906 21906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BL-Equities Japan B JPY Acc 19391 - 19391 19391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 14.69 - 14.69 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 12.72 - 12.72 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 15464 - 15464 15464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP 5380 - 5380 5380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 12182.3 - 12182.3 12182.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed 15.67 - 15.67 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 142.7 - 142.7 142.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna 21.3 - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc - 9704 - 9704 9704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac 21129 - 21129 21129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac 9966.95 - 9966.95 9966.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
SIJapanese Equity I Acc 1514.043 - 1514.043 1514.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1203 - 1203 1203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1143.25 - 1143.25 1143.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc 439.321 - 439.321 439.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc 99283.696 - 99283.696 99283.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY 934.69 - 934.69 934.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PI Japanese Equity Opportunities Z 11104.52 - 11104.52 11104.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Templeton Global Total Return Funj 1079.99 - 1079.99 1079.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PI Japanese Equity Opportunities Ij 10601.46 - 10601.46 10601.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PI Japanese Equity Opportunities Pd 9604.93 - 9604.93 9604.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PI Japanese Equity Opportunities PJ 9692.6 - 9692.6 9692.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PI Japanese Equity Opportunities Rj 8925.38 - 8925.38 8925.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK 177.57 - 177.57 177.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD 9.35 - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Pictet - Global Defensive Equities I JPY 20287 - 20287 20287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc 28902.812 - 28902.812 28902.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP 81.28 - 81.28 81.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 132.441 - 132.441 132.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Acc USD 11.72 - 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 99.8 - 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 8947 - 8947 8947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 14103 - 14103 14103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5055 - 5055 5055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4590 - 4590 4590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4105 - 4105 4105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo 1199.41 - 1199.41 1199.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed 15.54 - 15.54 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 14.24 - 14.24 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 20.59 - 20.59 20.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed 14.6 - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share 4914 - 4914 4914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 143.25 - 143.25 143.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 10348 - 10348 10348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 95.36 - 95.36 95.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 7441 - 7441 7441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 60.83 - 60.83 60.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap 155.5 - 155.5 155.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 8.751 - 8.751 8.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1537.533 - 1537.533 1537.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1464.987 - 1464.987 1464.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1648.018 - 1648.018 1648.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1781.559 - 1781.559 1781.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1538.438 - 1538.438 1538.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.158 - 15.158 15.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.971 - 17.971 17.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 14.66 - 14.66 14.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.631 - 15.631 15.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 127.941 - 127.941 127.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.839 - 16.839 16.839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.646 - 15.646 15.646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.683 - 16.683 16.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.101 - 15.101 15.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.114 - 16.114 16.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 11.96 - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 14.29 - 14.29 14.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲:۰۲
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 67052575.55 - 67052575.55 67400854.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 1802.44 - 1802.44 1811.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2006.9 - 2006.9 2013.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Pictet Short Term Money Market JPY Z 10213.63 - 10213.63 10213.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۲۸
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY 9270 - 9270 9270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Pictet TR Agora HI JPY 17311 - 17311 17311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C 2541.68 - 2541.68 2541.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Pictet Europe Index I JPY 23183 - 23183 23183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc 85.87 - 85.87 85.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc 82.95 - 82.95 82.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc 8663 - 8663 8663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP 11794 - 11794 11794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Pictet Short Term Money Market JPY R 9989.87 - 9989.87 9989.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni 395.95 - 395.95 395.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۰۲
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY 13079 - 13079 13079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T 32153 - 31986 32153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m 131.46 - 131.46 131.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 4815.711 - 4815.711 4815.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 1155.686 - 1155.686 1155.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 96.91 - 96.91 96.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 119.71 - 119.71 119.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1370.16 - 1370.16 1370.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1118.84 - 1118.84 1118.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D 1392 - 1392 1392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 8.76 - 8.76 8.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 70.07 - 70.07 70.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 9.6 - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 73.09 - 73.09 73.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 88.38 - 88.38 88.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 1492.54 - 1492.54 1492.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 1511.34 - 1511.34 1511.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a 188.66 - 188.66 188.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d 141.91 - 141.91 141.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D 134.56 - 134.56 134.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M 90.23 - 90.23 90.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 146.93 - 146.93 146.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m 138.21 - 138.21 138.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a 184.16 - 184.16 184.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m 129.8 - 129.8 129.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۰۴
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 5941.21 - 5941.21 5941.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 66.25 - 66.25 66.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 142.37 - 142.37 142.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d 140.63 - 140.63 140.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR 24886 - 24886 24886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR 226326 - 226326 226326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK 143.73 - 142.65 143.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲۳:۰۳
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK 159.68 - 158.56 159.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲۳:۰۳
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 1144.876 - 1144.876 1144.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 12879.32 - 12861.72 12879.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 10156.91 - 10156.91 10156.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 12130.605 - 12130.605 12130.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۷:۰۳
Pictet Digital I JPY 49045 - 49045 49045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 11.19 - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.89 - 7.89 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 13.51 - 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 127.83 - 127.83 127.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid 38117.88 - 38117.88 38117.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1716 - 1716 1716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1824 - 1824 1824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Diver 20309.908 - 20309.908 20309.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF 4091 - 4091 4091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 3475 - 3475 3475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 1105 - 1105 1105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 1427 - 1427 1427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 4547 - 4547 4547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed 3632 - 3632 3632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 9678 - 9678 9678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Pictet EUR High Yield I JPY 35123 - 35123 35123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Pictet EUR High Yield HI JPY 34269 - 34269 34269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 10199.74 - 10199.74 10199.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he 10184 - 10184 10184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Pictet EUR Bonds HI JPY 84159 - 84117 84159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Pictet TR Mandarin HI JPY 14895 - 14895 14923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag 10735 - 10735 10735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 3323 - 3323 3323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ 1167 - 1167 1167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 1128 - 1128 1128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( 1102.98 - 1102.98 1102.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In 11.67 - 11.67 11.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Pictet EUR Bonds I JPY 73473 - 73473 73473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criteria AI 24.95 - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۳
NN (L) Japan Equity I Cap PLN (hedged i) 49148.77 - 49148.77 49148.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۳
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F 2698 - 2698 2698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 948.64 - 948.64 948.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 126.39 - 126.39 126.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 131.12 - 131.12 131.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 109.6 - 109.6 109.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1541.47 - 1541.47 1541.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1327.5 - 1327.5 1327.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1107.52 - 1107.52 1107.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 791.87 - 791.87 791.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 94.31 - 94.31 94.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 9.59 - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Global Index Criteria A 24.68 - 24.63 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۴
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Select Equities Japan Multi Management Class B JPY 18409 - 18396 18409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Select Equities Japan Multi Management Class F JPY 20412 - 20398 20412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc 15.32 - 15.32 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc 15.95 - 15.95 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 108.57 - 108.57 108.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 93.71 - 93.71 93.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 12171 - 12171 12171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 96.1 - 96.1 96.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 12482 - 12482 12482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 13047 - 13047 13047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 100.46 - 100.46 100.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 116.38 - 116.38 116.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 115.12 - 115.12 115.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Pictet-Japanese Equity Selection Z 18601.08 - 18601.08 18601.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱:۰۳
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 90.998 - 90.998 90.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 123.02 - 123.02 123.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1758 - 1758 1758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Wellington Global Research Equity Fund JPY T Acc 29793 - 29763 29793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Emerging Mar 133.922 - 133.922 133.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Pictet Japanese Equity Selection I JPY 17537.2 - 17537.2 17537.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۱:۰۲
Uni-Global - Equities Japan RA-JPY 17086 - 17086 17086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
Uni-Global - Equities Japan SA-JPY 18580 - 18580 18580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
Fidelity Funds America Fund A Acc SEK 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a 189.56 - 189.56 189.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AY JPY A 1.769 - 1.769 1.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio BY JPY I 1.714 - 1.714 1.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Amundi Funds II Absolute Return European Equity 9838.42 - 9838.42 9838.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Candriam Equities L Japan Class Z JPY Cap 29166 - 29166 29166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 117.63 - 117.63 117.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 147.62 - 147.62 147.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In 34.72 - 34.72 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 85.15 - 85.15 85.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 85.15 - 85.15 85.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۴
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 13.24 - 13.24 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY 16.15 - 16.15 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund I acc USD 28.23 - 28.23 28.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۷:۳۴
Templeton Global Total Return Fund N acc USD 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund W acc USD 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund Z acc USD 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund W Mdis USD 7.76 - 7.76 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Templeton Global Total Return Fund X Ydis USD 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 EUR Acc 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD EUR Inc 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D EUR Inc 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IT USD Inc 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 USD Acc 25.37 - 25.37 25.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio SK USD Acc 33.81 - 33.81 33.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D USD Inc 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۴
Pictet-Greater China I JPY 73832 - 73832 73832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun 16099 - 16099 16099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun 19140 - 19140 19140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 596.023 - 596.023 596.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۳۴
Templeton Global Total Return Fund N Mdis USD 7.33 - 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۳۴
Templeton Global Total Return Fund A acc USD 29.44 - 29.44 29.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۰۴
Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Templeton Global Total Return Fund Z Mdis USD 8.65 - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Amundi Funds - Equity Japan Value AE-C 190.65 - 190.65 190.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-C 12794 - 12794 12794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-D 21381 - 21381 21381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value IJ-C 140490 - 140490 140490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Amundi Funds - Equity Japan Value MJ-C 22420 - 22420 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 10.671 - 10.671 10.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 12.126 - 12.126 12.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 1335.016 - 1335.016 1335.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 45.222 - 45.222 45.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 10.473 - 10.473 10.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 2566.422 - 2566.422 2566.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 12.332 - 12.332 12.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 46.103 - 46.103 46.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 1384.452 - 1384.452 1384.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1651 - 1651 1651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1626 - 1626 1626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1877 - 1877 1877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1323 - 1323 1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 117.67 - 117.67 117.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 14745 - 14745 14745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 135.67 - 135.67 135.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 58.2 - 58.2 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1760.22 - 1760.22 1760.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰