شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.519 - 11.519 11.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudentis Global Value 224.86 - 224.86 224.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.15 - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳