کالایاب
شاخص یاب
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2435.52 - 2435.52 2435.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
LGT Strategy 3 Years EUR B 1718.8 - 1718.8 1718.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1293.04 - 1293.04 1293.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Equity Japan JPY IM 1400 - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2580.9 - 2580.9 2580.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2234.28 - 2234.28 2234.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1814.27 - 1814.27 1814.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 165060 - 165060 165060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 4273.24 - 4273.24 4273.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1173.51 - 1173.51 1173.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1852.23 - 1852.23 1852.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1996.06 - 1996.06 1996.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2121.01 - 2121.01 2121.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2194.1 - 2194.1 2194.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LLB Wandelanleihen H EUR 125.68 - 125.68 125.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LLB Wandelanleihen LLB Acc 141.64 - 141.64 141.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1582.88 - 1582.88 1582.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1563.56 - 1563.56 1563.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1273.62 - 1273.62 1273.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1389.32 - 1389.32 1389.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Solitaire Global Bond Fund USD 129.09 - 129.09 129.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Craton Capital Precious Metal E 86.89 - 86.89 86.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 194.5 - 194.5 194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ASPOMA China Opportunities Fund I 131.36 - 131.36 131.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ASPOMA China Opportunities Fund P 127.86 - 127.86 127.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LLB QI Equities Global Passive USD 1888.14 - 1888.14 1888.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Craton Capital Precious Metal B Inc 83.26 - 83.26 83.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2031.29 - 2031.29 2031.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager World Equities B 1624.38 - 1624.38 1624.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 232.08 - 232.08 232.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 194.86 - 194.86 194.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1673.89 - 1673.89 1673.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1426.86 - 1426.86 1426.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1099.19 - 1099.19 1099.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 177.2 - 177.2 177.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 121.36 - 121.36 121.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager European Equities B 2295.3 - 2295.3 2295.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 167.38 - 167.38 167.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 2148.78 - 2148.78 2148.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3399.58 - 3399.58 3399.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Trend Performance I 142.81 - 142.81 142.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Trend Performance R 138.4 - 138.4 138.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
CAP Japan Equity Fund JPY A 18769 - 18769 18769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CAP Japan Equity Fund JPY I 16767 - 16767 16767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Dynatrend Fund Acc 1277.09 - 1277.09 1277.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Albion Strategic Fund 2060.76 - 2060.76 2060.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lumen Vietnam Fund -USD- 183.42 - 183.42 183.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Mistral Value Fund USD P 1480.99 - 1480.99 1480.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 166.08 - 166.08 166.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
LGT GIM Growth (USD) IM 16761.79 - 16761.79 16761.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
LGT GIM Balanced (USD) IM 15174.4 - 15174.4 15174.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
NB Value Equity Fund 177.75 - 177.75 177.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
AAE Global Strategy Fund 115.86 - 115.86 115.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Premium Strategy 7 plus Fund 130.65 - 130.65 130.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 64.02 - 64.02 64.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
B & P Vision-Q-Selection Europe 76.66 - 76.66 76.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 255.92 - 255.92 255.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Stream Invest Acc 178.59 - 178.59 178.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
WAM Strategy Portfolio B 2233.24 - 2233.24 2233.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 777.08 - 777.08 777.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1295.39 - 1295.39 1295.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Pro Strategy Fund EUR 136.38 - 136.38 136.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
MAP Debt Fund USD 120.84 - 120.84 120.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
plant-a-tree fund EUR 2437.14 - 2437.14 2437.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
IFAG Global Opportunities Fund P 58.82 - 58.82 58.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Dm Global Invest Acc 220.85 - 220.85 220.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۶
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1640.6 - 1640.6 1640.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2007.91 - 2007.91 2007.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 81.13 - 81.13 81.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Simplex Asian Select Acc 1815.41 - 1815.41 1815.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
Simplex European Select Acc 2514.35 - 2514.35 2514.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
FMF CAPITAL FUND 144.81 - 144.81 144.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
ICSG Premium World Fund Acc 82.86 - 82.86 82.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 - 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1247.94 - 1247.94 1247.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
CBR Strategy-Optimum Classic CHF 1200.2 - 1200.2 1200.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Optimum Classic USD 1241.69 - 1241.69 1241.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Return Classic USD 1045.56 - 1045.56 1045.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
swisspartners Strategy Fund Select 140.02 - 140.02 140.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged USD IM 1210.83 - 1210.83 1210.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 - 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰