شاخص یاب
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICSG Premium World Fund Acc 75.47 - 75.47 75.47 1.89 2.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2122.52 - 2122.52 2122.52 74.89 3.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
LGT Strategy 3 Years EUR B 1645.85 - 1645.85 1645.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1234.53 - 1234.53 1234.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Equity Japan JPY IM 1334 - 1334 1334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2417.78 - 2417.78 2417.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1188.34 - 1188.34 1188.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2085.21 - 2085.21 2085.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1730.55 - 1730.55 1730.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 151996 - 151996 151996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 3812.64 - 3812.64 3812.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1044.59 - 1044.59 1044.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1645.72 - 1645.72 1645.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1840.58 - 1840.58 1840.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1949.26 - 1949.26 1949.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1989.51 - 1989.51 1989.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1486.2 - 1486.2 1486.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1465.03 - 1465.03 1465.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1191.39 - 1191.39 1191.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1300.94 - 1300.94 1300.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Solitaire Global Bond Fund USD 119.68 - 119.68 119.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VP Bank Best Manager World Equities B 1476.78 - 1476.78 1476.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1592.86 - 1592.86 1592.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1359.9 - 1359.9 1359.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1053.36 - 1053.36 1053.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VP Bank Best Manager European Equities B 2048.51 - 2048.51 2048.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 1906.59 - 1906.59 1906.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1167.96 - 1167.96 1167.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3099.77 - 3099.77 3099.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Trend Performance I 136.58 - 136.58 136.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Trend Performance R 132.59 - 132.59 132.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 186.4 - 186.4 186.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ASPOMA China Opportunities Fund I 111.56 - 110.27 111.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ASPOMA China Opportunities Fund P 108.7 - 108.7 108.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
LLB Wandelanleihen H EUR 121.51 - 121.51 121.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
LLB Wandelanleihen LLB Acc 136.53 - 136.01 136.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Craton Capital Precious Metal E 80.14 - 80.14 80.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
LLB QI Equities Global Passive USD 1713.73 - 1713.73 1713.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Craton Capital Precious Metal B Inc 76.92 - 76.92 76.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 98.8 - 98.8 98.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
LLB QI Equities Global Passive USD I2 1842.36 - 1842.36 1842.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 213.5 - 213.5 213.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 179.25 - 179.25 179.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 159.6 - 159.6 159.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 112.49 - 112.49 112.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 162.34 - 162.03 162.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAP Japan Equity Fund JPY A 18002 - 18002 18002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
CAP Japan Equity Fund JPY I 16050 - 16050 16050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Albion Strategic Fund 1950.19 - 1950.19 1950.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lumen Vietnam Fund -USD- 182.3 - 182.3 182.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Dynatrend Fund Acc 1189.66 - 1189.66 1189.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Mistral Value Fund USD P 1352.66 - 1352.66 1352.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 154.93 - 154.93 154.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
LGT GIM Growth (USD) IM 15479.64 - 15479.64 15479.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
LGT GIM Balanced (USD) IM 14203.34 - 14203.34 14203.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 61.56 - 61.56 61.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
NB Value Equity Fund 161.35 - 161.35 161.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Premium Strategy 7 plus Fund 117.46 - 117.46 117.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
AAE Global Strategy Fund 102.13 - 102.13 102.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
B & P Vision-Q-Selection Europe 68.01 - 68.01 68.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 232.69 - 232.69 232.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Stream Invest Acc 175.11 - 175.11 175.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
WAM Strategy Portfolio B 2057.04 - 2057.04 2057.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 710.38 - 710.38 710.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
CBR Strategy-Optimum Classic CHF 1139.28 - 1139.28 1139.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
CBR Strategy-Optimum Classic USD 1173.27 - 1173.27 1173.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1214.93 - 1214.93 1214.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Pro Strategy Fund EUR 128.23 - 128.23 128.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
MAP Debt Fund USD 119.56 - 119.56 119.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
plant-a-tree fund EUR 2288.95 - 2288.95 2288.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
IFAG Global Opportunities Fund P 57.61 - 57.61 57.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Dm Global Invest Acc 198.53 - 198.53 198.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
FMF CAPITAL FUND 143.9 - 143.9 143.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 71.42 - 71.42 71.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1569.01 - 1569.01 1569.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 1916.61 - 1916.61 1916.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
CBR Strategy-Return Classic USD 1045.56 - 1045.56 1045.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
swisspartners Strategy Fund Select 140.02 - 140.02 140.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged USD IM 1210.83 - 1210.83 1210.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Simplex Asian Select Acc 1741.63 - 1741.63 1741.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
Simplex European Select Acc 2318.18 - 2318.18 2318.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 - 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰