کالایاب
شاخص یاب
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASPOMA China Opportunities Fund I 112.84 - 112.84 113.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
ASPOMA China Opportunities Fund P 109.76 - 109.76 110.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Trend Performance I 144.42 - 144.42 144.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Trend Performance R 139.84 - 139.84 140.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Craton Capital Precious Metal E 91.25 - 91.25 91.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 193.35 - 193.35 193.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Craton Capital Precious Metal B Inc 87.37 - 87.37 87.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 111.15 - 110.55 111.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 116.17 - 116.17 116.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 173.25 - 173.25 173.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1726.06 - 1726.06 1728.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1470.23 - 1470.23 1472.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1124.88 - 1124.88 1126.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1408.94 - 1408.94 1413.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LLB QI Equities Global Passive USD 1869.79 - 1868.79 1869.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2012.53 - 2011.31 2012.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 241.4 - 241.4 242.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 196.22 - 196.22 196.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 269.97 - 269.97 269.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 172.95 - 172.95 173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LLB Wandelanleihen H EUR 124.01 - 123.99 124.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LLB Wandelanleihen LLB Acc 140.13 - 140.11 140.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1572.28 - 1571.92 1572.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1554.6 - 1554.21 1554.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1267.31 - 1266.98 1267.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 2021.01 - 2021.01 2029.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2578.48 - 2578.48 2585.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2236.25 - 2236.25 2241.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1845.5 - 1845.07 1845.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2143.32 - 2142.74 2143.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 1968.5 - 1968.5 1969.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2095.12 - 2095.12 2096.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1731.91 - 1731.91 1735.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3385.07 - 3385.07 3388.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1302.01 - 1301.44 1302.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 3987.66 - 3987.66 3996.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1096.31 - 1096.31 1098.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Strategy 3 Years EUR B 1728.36 - 1727.63 1728.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
LGT Select Equity Japan JPY IM 1303 - 1303 1313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵
Albion Strategic Fund 2058.12 - 2056.66 2058.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 753.41 - 753.41 753.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Stream Invest Acc 176.52 - 176.52 176.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Lumen Vietnam Fund -USD- 181.92 - 181.92 182.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1259.05 - 1259.05 1259.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 165.17 - 165.17 165.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Mistral Value Fund USD P 1441.22 - 1441.22 1446.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
WAM Strategy Portfolio B 2171.95 - 2171.95 2171.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
CAP Japan Equity Fund JPY A 18388 - 18307 18388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
CAP Japan Equity Fund JPY I 16442 - 16369 16442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
plant-a-tree fund EUR 2207.6 - 2207.6 2207.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
FMF CAPITAL FUND 143.06 - 143.06 143.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
MAP Debt Fund USD 121.4 - 121.4 121.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
Dm Global Invest Acc 217.86 - 217.86 217.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
IFAG Global Opportunities Fund P 55.87 - 55.87 55.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
Pro Strategy Fund EUR 139.49 - 139.49 139.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
VP Bank Best Manager World Equities B 1582.77 - 1582.77 1582.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
VP Bank Best Manager European Equities B 2243.35 - 2243.35 2243.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
Solitaire Global Bond Fund USD 130.94 - 130.94 130.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 155700 - 155700 155700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۸
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 80.16 - 80.16 80.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1614.93 - 1614.93 1614.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 1978.06 - 1978.06 1978.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ICSG Premium World Fund Acc 82.06 - 82.06 82.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۰۱
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2181.91 - 2181.91 2181.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۰۱
LGT GIM Growth (USD) IM 16810.78 - 16810.78 16810.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
LGT GIM Balanced (USD) IM 15259.18 - 15259.18 15259.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Dynatrend Fund Acc 1275.77 - 1275.77 1275.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
AAE Global Strategy Fund 112.96 - 112.96 112.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
B & P Vision-Q-Selection Europe 75.23 - 75.23 75.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 63.5 - 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
NB Value Equity Fund 170.3 - 170.3 170.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Premium Strategy 7 plus Fund 125.46 - 125.46 125.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Simplex Asian Select Acc 1758.21 - 1758.21 1758.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Simplex European Select Acc 2471.25 - 2471.25 2471.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۱
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 - 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1247.94 - 1247.94 1247.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
CBR Strategy-Optimum Classic CHF 1200.2 - 1200.2 1200.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Optimum Classic USD 1241.69 - 1241.69 1241.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Return Classic USD 1045.56 - 1045.56 1045.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
swisspartners Strategy Fund Select 140.02 - 140.02 140.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged USD IM 1210.83 - 1210.83 1210.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 - 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰