شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT Strategy 3 Years EUR B 1703.6 - 1703.6 1703.6 60.24 3.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۲
LGT Select Equity Japan JPY IM 1283 - 1283 1283 145.00 11.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2566.03 - 2566.03 2566.03 108.51 4.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 3911.49 - 3911.49 3911.49 223.66 5.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1697.89 - 1697.89 1697.89 106.88 6.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
LLB Wandelanleihen H EUR 122.73 - 122.73 122.73 4.67 3.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
Craton Capital Precious Metal B Inc 85.43 - 85.43 85.43 16.69 19.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 2007.58 - 2007.58 2007.58 168.61 8.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۱
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 167837 - 167837 167837 286.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
ICSG Premium World Fund Acc 84.27 - 84.27 84.27 0.30 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2181.81 - 2181.81 2181.81 31.75 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
VP Bank Best Manager European Equities B 2359.62 - 2359.62 2359.62 6.12 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1333.42 - 1298.93 1333.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2329.85 - 2329.85 2329.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1900.66 - 1900.66 1900.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2089.59 - 2004.15 2089.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2232.83 - 2130.33 2232.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2252.53 - 2225.04 2252.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LLB Wandelanleihen LLB Acc 144.56 - 144.56 144.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1622.39 - 1622.39 1622.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1608.13 - 1608.13 1608.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1313.55 - 1313.55 1313.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1437.05 - 1370.89 1437.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Solitaire Global Bond Fund USD 133.59 - 133.59 133.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Craton Capital Precious Metal E 106.87 - 106.87 86.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 201.55 - 201.55 201.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
ASPOMA China Opportunities Fund I 121.61 - 121.61 127.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
ASPOMA China Opportunities Fund P 118.15 - 118.15 124.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LLB QI Equities Global Passive USD 2007.79 - 1906.57 2007.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 110.2 - 110.2 110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2160.98 - 2051.1 2160.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
VP Bank Best Manager World Equities B 1662.75 - 1629.13 1662.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 253.96 - 235.11 253.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 206.21 - 191.19 206.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1787.19 - 1694.22 1787.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1519.5 - 1443.96 1519.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1140.12 - 1102.92 1140.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 179.7 - 179.7 179.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 122.07 - 121.31 122.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3689.2 - 3444.63 3689.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Trend Performance I 147.2 - 147.2 147.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Trend Performance R 142.39 - 142.39 142.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
CAP Japan Equity Fund JPY I 16885 - 16885 16885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۶:۰۱
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 168.33 - 168.33 168.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۶:۰۱
CAP Japan Equity Fund JPY A 18837 - 18837 18837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Dynatrend Fund Acc 1305.64 - 1305.64 1305.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Albion Strategic Fund 2120.46 - 2120.46 2120.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Lumen Vietnam Fund -USD- 197.35 - 197.35 197.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Mistral Value Fund USD P 1525.47 - 1525.47 1525.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 765.88 - 765.88 765.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
LGT GIM Growth (USD) IM 17640.45 - 17640.45 17640.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
LGT GIM Balanced (USD) IM 15912.99 - 15912.99 15912.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Premium Strategy 7 plus Fund 130.08 - 130.08 130.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 73.12 - 73.12 73.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
AAE Global Strategy Fund 118.1 - 118.1 118.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
B & P Vision-Q-Selection Europe 78.48 - 78.48 78.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 286.63 - 286.63 286.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Stream Invest Acc 181.74 - 181.74 181.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
WAM Strategy Portfolio B 2336.6 - 2336.6 2336.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1315.55 - 1315.55 1315.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
MAP Debt Fund USD 122.86 - 122.86 122.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
plant-a-tree fund EUR 2467.64 - 2467.64 2467.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Pro Strategy Fund EUR 145.6 - 145.6 145.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
IFAG Global Opportunities Fund P 59.91 - 59.91 59.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Dm Global Invest Acc 229.57 - 229.57 229.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1653.19 - 1653.19 1653.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2029.4 - 2029.4 2029.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 96.08 - 96.08 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Simplex Asian Select Acc 1915.39 - 1915.39 1915.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Simplex European Select Acc 2616.29 - 2616.29 2616.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
FMF CAPITAL FUND 145.3 - 144.74 145.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
LGT Select Equity Emerging Markets USD I1 1084.77 - 1084.77 1084.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
NB Value Equity Fund 159.15 161.15 159.15 161.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۵:۳۳
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 - 177.15 177.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 - 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1247.94 - 1247.94 1247.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
CBR Strategy-Optimum Classic CHF 1200.2 - 1200.2 1200.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Optimum Classic USD 1241.69 - 1241.69 1241.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
CBR Strategy-Return Classic USD 1045.56 - 1045.56 1045.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
swisspartners Strategy Fund Select 140.02 - 140.02 140.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged USD IM 1210.83 - 1210.83 1210.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 - 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰