شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:42:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

150
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:01:32
12 (7.32%)
تغییر ۳ ماهه
27 (15.28%)
تغییر ۶ ماهه
24 (13.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 5833 - 5833 5833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11559 - 11559 11559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity US High Yield Fund 3331 - 3331 3331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay Nikkei 225 Index Fund 23804 - 23804 23804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8894 - 8894 8894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3671 - 3671 3671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9502 - 9502 9502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10799 - 10799 10799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 33460 - 33460 33460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3661 - 3661 3661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4820 - 4820 4820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5139 - 5139 5139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3225 - 3225 3225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 3039 - 3039 3039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19395 - 19395 19395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 24326 - 24326 24326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7548 - 7548 7548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7590 - 7590 7590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11342 - 11342 11342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 8958 - 8958 8958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM 225 Open 18327 - 18327 18327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Japan Open 12750 - 12750 12750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM J-REIT Fund 7744 - 7744 7744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Global Fund 22450 - 22450 22450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MYAM New Growth Fund 29970 - 29970 29970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Japan Excellent 14856 - 14856 14856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB/SMBC US Stock 22561 - 22561 22561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura J-REIT Fund DC 29975 - 29975 29975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM Senior Life Open 8774 - 8774 8774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura My Balance 30 DC 17652 - 17652 17652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura My Balance 50 DC 20141 - 20141 20141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura My Balance 70 DC 22467 - 22467 22467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Mizuho J-REIT Fund 9021 - 9021 9021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC My Selection 25 16170 - 16170 16170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC My Selection 50 18726 - 18726 18726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC My Selection 75 21117 - 21117 21117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Index 225 Open 13583 - 13583 13583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay/Putnam Income Open 7036 - 7036 7036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa DC Japan Stock Index 23696 - 23696 23696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM Japan Bond Index Fund 12943 - 12943 12943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM Dow Jones Index Fund 40436 - 40436 40436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa DC Foreign Bond Index 18175 - 18175 18175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity J-REIT Active Fund 9680 - 9680 9680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM eMAXIS Nikkei225 Index 23596 - 23596 23596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1908 - 1908 1908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa DC Foreign Equity Index 32840 - 32840 32840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 17240 - 17240 17240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
GS Monthly Dividend Bond Fund 7472 - 7472 7472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10331 - 10331 10331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 35717 - 35717 35717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19602 - 19602 19602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Frontier World Income Fund 3059 - 3059 3059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Saison Asset Builder Expert Fund 20019 - 20019 20019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12595 - 12595 12595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12697 - 12697 12697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12505 - 12505 12505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 38012 - 38012 38012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne MHAM New Growth Equity Open 19786 - 19786 19786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 17864 - 17864 17864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 22994 - 22994 22994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 15807 - 15807 15807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5879 - 5879 5879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 19668 - 19668 19668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM SMT Global Equity Index Open 16435 - 16435 16435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 16885 - 16885 16885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11161 - 11161 11161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7795 - 7795 7795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 26453 - 26453 26453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 10856 - 10856 10856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 31586 - 31586 31586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Asia Series Nomura India Focus 20243 - 20243 20243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5434 - 5434 5434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 13483 - 13483 13483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13026 - 13026 13026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 18152 - 18152 18152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7829 - 7829 7829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6064 - 6064 6064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 19703 - 19703 19703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 24801 - 24801 24801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 20318 - 20318 20318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15041 - 15041 15041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 24061 - 24061 24061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 8859 - 8859 8859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 30521 - 30521 30521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 16204 - 16204 16204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3137 - 3137 3137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8123 - 8123 8123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8418 - 8418 8418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12688 - 12688 12688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12310 - 12310 12310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 23472 - 23472 23472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5802 - 5802 5802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 15352 - 15352 15352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12628 - 12628 12628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9141 - 9141 9141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 15532 - 15532 15532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 21344 - 21344 21344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 14623 - 14623 14623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6810 - 6810 6810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 33401 - 33401 33401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8468 - 8468 8468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 12370 - 12370 12370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Growing Venture Fund 48851 - 48851 48864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
SMTAM DC My Selection S50 14399 - 14399 14399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰