شاخص یاب
ژاپن
ژاپن
ین ژاپن / دلار
0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:52:20
0 (90.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (89.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (89.88%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
3,298
قیمت روز
14 (0.42%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
3,298 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,298 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,298 (0.00%)
نوسان سالیانه
JASDAQ 20
172
قیمت روز
2 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:34:39
1,554 (90.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,568 (90.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,271 (88.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 5061 5033 5033 5061 46.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Index Fund 225 6098 - 6098 6098 49.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11612 - 11612 11612 6.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity US High Yield Fund 3462 - 3462 3462 7.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24852 - 24852 24852 199.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8857 - 8857 8857 21.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3642 - 3642 3642 18.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9861 - 9861 9861 33.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10856 - 10856 10856 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 34800 - 34800 34800 68.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3782 - 3782 3782 13.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 4940 - 4940 4940 85.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3262 - 3262 3262 9.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 3046 - 3046 3046 8.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19973 - 19973 19973 58.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 25303 - 25303 25303 49.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7705 - 7705 7705 3.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7673 - 7673 7673 39.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11530 - 11530 11530 51.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 9736 - 9736 9736 29.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM 225 Open 19152 - 19152 19152 154.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
JPM BRICS5 Fund 23620 - 23620 23620 190.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Japan Open 13957 - 13957 13957 165.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM J-REIT Fund 7723 - 7723 7723 42.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity Global Fund 23794 - 23794 23794 54.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MYAM New Growth Fund 34401 - 34401 34401 680.00 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Japan Excellent 17724 - 17724 17724 338.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
DaiwaSB/SMBC US Stock 22600 - 22600 22600 185.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM Senior Life Open 9669 - 9669 9669 101.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura My Balance 30 DC 17930 - 17930 17930 36.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura My Balance 50 DC 20708 - 20708 20708 55.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura My Balance 70 DC 23400 - 23400 23400 93.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Mizuho J-REIT Fund 8893 - 8893 8893 49.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC My Selection 25 16418 - 16418 16418 33.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC My Selection 50 19306 - 19306 19306 60.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC My Selection 75 22101 - 22101 22101 96.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Index 225 Open 14333 - 14333 14333 115.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nissay/Putnam Income Open 6941 - 6941 6941 23.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa DC Japan Stock Index 25554 - 25554 25554 248.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 49490 - 49490 49490 1599.00 3.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM Japan Bond Index Fund 12965 - 12965 12965 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa DC Foreign Bond Index 17835 - 17835 17835 30.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity J-REIT Active Fund 10016 - 10016 10016 179.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1983 - 1983 1983 17.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa DC Foreign Equity Index 34154 - 34154 34154 67.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 16593 - 16593 16593 91.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
GS Monthly Dividend Bond Fund 7447 - 7447 7447 15.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10369 - 10369 10369 2.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 38890 - 38890 38890 254.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19234 - 19234 19234 32.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Frontier World Income Fund 3236 - 3236 3236 16.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Saison Asset Builder Expert Fund 21248 - 21248 21248 148.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12613 - 12613 12613 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12716 - 12716 12716 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12527 - 12527 12527 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 36633 - 36633 36633 152.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne MHAM New Growth Equity Open 22120 - 22120 22120 488.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 24056 - 24056 24056 104.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 16043 - 16043 16043 26.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5862 - 5862 5862 2.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 21183 - 21183 21183 202.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM SMT Global Equity Index Open 17114 - 17114 17114 33.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 16017 - 16017 16017 48.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11165 - 11165 11165 5.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7934 - 7934 7934 29.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 27509 - 27509 27509 54.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 12573 - 12573 12573 92.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 32832 - 32832 32832 65.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Asia Series Nomura India Focus 22651 - 22651 22651 136.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5948 - 5948 5948 3.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 14944 - 14944 14944 159.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8604 - 8604 8604 8.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13048 - 13048 13048 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 19556 - 19556 19556 187.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Profit Return Growth Equity Open 18375 - 18375 18375 441.00 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 13453 - 13453 13453 76.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7975 - 7975 7975 32.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6283 - 6283 6283 6.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 26723 - 26723 26723 257.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 21888 - 21888 21888 209.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15299 - 15299 15299 29.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 25920 - 25920 25920 249.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 8471 - 8471 8471 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 31756 - 31756 31756 61.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 17028 - 17028 17028 33.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3199 - 3199 3199 7.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8110 - 8110 8110 9.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8512 - 8512 8512 16.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12710 - 12710 12710 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12840 - 12840 12840 37.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5552 - 5552 5552 91.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 15969 - 15969 15969 31.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12460 - 12460 12460 3.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9738 - 9738 9738 13.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28030 - 28030 28030 280.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 15200 - 15200 15200 30.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6835 - 6835 6835 24.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 35190 - 35190 35190 419.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6466 - 6466 6466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6446 - 6446 6446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4454 - 4454 4454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰