شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 06:02:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,122
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
268 (7.91%)
تغییر ۳ ماهه
3,122 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,122 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

161
قیمت روز
1 (0.66%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:32:48
14 (8.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
11 (7.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 6061 - 6061 6061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11525 - 11525 11525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity US High Yield Fund 3474 - 3474 3474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24715 - 24715 24715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8866 - 8866 8866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3682 - 3682 3682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 10423 - 10423 10423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10861 - 10861 10861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 35286 - 35286 35286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3757 - 3757 3757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 5018 - 5018 5018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 4912 - 4912 4912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3261 - 3261 3261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 3096 - 3096 3096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19805 - 19805 19805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 25656 - 25656 25656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7516 - 7516 7516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7697 - 7697 7697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11396 - 11396 11396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM 225 Open 19039 - 19039 19039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
JPM BRICS5 Fund 22798 - 22798 22798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Japan Open 13565 - 13565 13565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM J-REIT Fund 7660 - 7660 7660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity Global Fund 23721 - 23721 23721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MYAM New Growth Fund 32615 - 32615 32615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Japan Excellent 16930 - 16930 16930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
DaiwaSB/SMBC US Stock 23070 - 23070 23070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM Senior Life Open 9384 - 9384 9384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura My Balance 30 DC 17794 - 17794 17794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura My Balance 50 DC 20559 - 20559 20559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura My Balance 70 DC 23202 - 23202 23202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Mizuho J-REIT Fund 8900 - 8900 8900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC My Selection 25 16279 - 16279 16279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC My Selection 50 19135 - 19135 19135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC My Selection 75 21899 - 21899 21899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Index 225 Open 14259 - 14259 14259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nissay/Putnam Income Open 7016 - 7016 7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa DC Japan Stock Index 24968 - 24968 24968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 45953 - 45953 45953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM Japan Bond Index Fund 12871 - 12871 12871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa DC Foreign Bond Index 17765 - 17765 17765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity J-REIT Active Fund 9955 - 9955 9955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1911 - 1911 1911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa DC Foreign Equity Index 34630 - 34630 34630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 16776 - 16776 16776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
GS Monthly Dividend Bond Fund 7400 - 7400 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10289 - 10289 10289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 38826 - 38826 38826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19157 - 19157 19157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Frontier World Income Fund 3117 - 3117 3117 21.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Saison Asset Builder Expert Fund 21371 - 21371 21371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12523 - 12523 12523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12624 - 12624 12624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12436 - 12436 12436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 37395 - 37395 37395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne MHAM New Growth Equity Open 21235 - 21235 21235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 23831 - 23831 23831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 15917 - 15917 15917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5803 - 5803 5803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 20701 - 20701 20701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM SMT Global Equity Index Open 17346 - 17346 17346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 16428 - 16428 16428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11161 - 11161 11161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7979 - 7979 7979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 27896 - 27896 27896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 12671 - 12671 12671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 33308 - 33308 33308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Asia Series Nomura India Focus 23115 - 23115 23115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 15231 - 15231 15231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8327 - 8327 8327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 12953 - 12953 12953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 19110 - 19110 19110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17922 - 17922 17922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 13080 - 13080 13080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7965 - 7965 7965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6244 - 6244 6244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 26113 - 26113 26113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6410 - 6410 6410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 21388 - 21388 21388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15183 - 15183 15183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 25330 - 25330 25330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 8649 - 8649 8649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 32204 - 32204 32204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 17097 - 17097 17097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3146 - 3146 3146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8033 - 8033 8033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8500 - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12617 - 12617 12617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12767 - 12767 12767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5523 - 5523 5523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 16192 - 16192 16192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12435 - 12435 12435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9953 - 9953 9953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 26464 - 26464 26464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 15414 - 15414 15414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6758 - 6758 6758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 34464 - 34464 34464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 9775 - 9661 9775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5680 - 5663 5680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4454 - 4454 4454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰