کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,004
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
2,356 (10.88%)
تغییر ۳ ماهه
2,958 (14.06%)
تغییر ۶ ماهه
2,016 (7.75%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Visconteo A 46.929 - 46.929 46.929 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Visconteo F 48.708 - 48.708 48.708 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Sforzesco AD 12.215 - 12.215 12.215 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Visconteo AD 44.243 - 44.243 44.243 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.255 - 9.255 9.255 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.494 - 8.494 8.494 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.373 - 10.373 10.373 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.559 - 5.559 5.559 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.656 - 9.656 9.656 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 158.35 - 158.35 158.35 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Risparmio A 7.549 - 7.549 7.549 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Risparmio F 7.65 - 7.65 7.65 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Risparmio H 7.572 - 7.572 7.572 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Geo Europa A 17.897 - 17.897 17.897 0.07 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Geo Europa Y 21.042 - 21.042 21.042 0.08 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Sforzesco Plus AD 4.94 - 4.94 4.94 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondaco Multi Asset Income B 106.957 - 106.957 106.957 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Eurizon Azioni Internazionali 14.913 - 14.913 14.913 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Italia I 23.266 - 23.266 23.266 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Alto Potenziale Globale A 15.851 - 15.851 15.851 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Alto Potenziale Globale F 16.914 - 16.914 16.914 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Fix Obbligazionario Globale A 10.935 - 10.935 10.935 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 11.633 - 11.633 11.633 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.575 - 6.575 6.575 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 22.741 - 22.741 22.741 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.012 - 11.012 11.012 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.437 - 10.437 10.437 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.75 - 10.75 10.75 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.599 - 11.599 11.599 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.436 - 8.436 8.436 0.05 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.934 - 9.934 9.934 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.428 - 11.428 11.428 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.545 - 8.545 8.545 0.08 0.92% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.899 - 9.899 9.899 0.04 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.186 - 9.186 9.186 0.04 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.627 - 9.627 9.627 0.04 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.451 - 5.451 5.451 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Alleanza Obbligazionario A 5.257 - 5.257 5.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Arca BB 45.385 - 45.385 45.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 1 A 7.401 - 7.401 7.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 1 D 5.053 - 5.053 5.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 2 A 8.022 - 8.022 8.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 3 A 5.306 - 5.306 5.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 3 D 5.092 - 5.092 5.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Bilanciato I 12.965 - 12.965 12.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Bilanciato R 12.159 - 12.159 12.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Arca Bond Corporate 9.565 - 9.565 9.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.367 - 18.367 18.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Obbligazionario Misto I 8.34 - 8.34 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Obbligazionario Misto R 7.99 - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 151.04 - 151.04 151.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 107.42 - 107.42 107.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 125.56 - 125.56 125.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 136.41 - 136.41 136.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 166.64 - 166.64 166.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.743 - 4.743 4.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Anima Risparmio AD 7.02 - 7.02 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus A 5.12 - 5.12 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus F 5.231 - 5.231 5.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni A 4.894 - 4.894 4.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni B 4.929 - 4.929 4.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni C 4.953 - 4.953 4.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco A 12.811 - 12.811 12.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco F 13.311 - 13.311 13.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.642 - 4.642 4.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
BancoPosta Mix 2 D 5.117 - 5.117 5.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Arca Obbligazioni Europa 12.092 - 12.092 12.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.068 - 7.068 7.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.194 - 6.194 6.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.38 - 10.379 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.328 - 9.326 9.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.001 - 10 10.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Arca RR Diversified Bond 11.615 - 11.615 11.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Arca Strategia Globale Crescita P 6.287 - 6.287 6.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Target Controllo A 5.182 - 5.182 5.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Target Controllo B 5.195 - 5.195 5.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Arca TE - Titoli Esteri 23.477 - 23.477 23.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.947 - 5.947 5.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 14.81 - 14.81 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.012 - 10.012 10.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Geo Globale A 52.269 - 52.269 52.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Anima Geo Globale Y 61.427 - 61.427 61.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
AcomeA Breve Termine A2 16.076 - 16.066 16.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
AcomeA Breve Termine Q2 15.853 - 15.843 15.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 5.784 - 5.784 5.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Anima Valore Globale A 42.104 - 42.104 42.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
BNL Assetto Dinamico 5.455 - 5.455 5.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fondoposte Garantito 14.234 - 14.234 14.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fondoposte Bilanciato 16.086 - 16.086 16.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collect 9.483 - 9.483 9.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Telemaco Prudente 19.67 - 19.67 19.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Previmoda Smeraldo 19.585 - 19.585 19.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Gommaplastica bilanciato 18.908 - 17.908 18.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Arca Previdenza - Rendita 22.703 - 22.703 22.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Crescita 23.006 - 23.006 23.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Rendita C 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Rendita R 24.14 - 24.14 24.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Crescita C 23.452 - 23.452 23.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Crescita R 24.463 - 24.463 24.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.459 - 12.459 12.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.699 - 12.699 12.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.242 - 13.242 13.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Cometa Reddito 18.657 - 18.657 18.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Cometa Sicurezza 18.036 - 18.036 18.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Alifond Bilanciato 17.514 - 17.514 17.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Foncer - Garantito 11.941 - 11.941 11.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Foncer - Bilanciato 20.973 - 20.973 20.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Laborfonds Bilanciata 19.972 - 19.972 19.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Fondenergia Bilanciato 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Geo America Y 13.211 - 13.211 13.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Valore Globale B 40.989 - 40.989 40.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Valore Globale F 43.483 - 43.483 43.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Anima Geo America A 11.263 11.232 11.232 11.263 0.16 1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
AcomeA Breve Termine A1 15.706 15.716 15.706 15.716 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.303 - 26.303 26.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۶:۰۵
Arca Previdenza - Alta Crescita R 28.147 - 28.147 28.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۶:۰۵
Arca Previdenza - Alta Crescita C 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۶:۰۵
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.302 - 7.302 7.302 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.096 - 16.096 16.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Cometa Monetario Plus 14.438 - 14.438 14.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۴
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰