کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,347
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:45
50 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
129 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
627 (2.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Anima Sforzesco AD 12.304 - 12.278 12.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.76 - 18.634 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 109.93 - 109.86 109.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Anima Sforzesco A 13.068 - 13.066 13.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
BancoPosta Mix 2 A 8.065 - 8.052 8.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
Anima Sforzesco Plus F 5.314 - 5.314 5.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۳۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.105 - 10.098 10.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۳۲
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.524 - 8.524 8.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۳۲
Anima Sforzesco F 13.615 - 13.612 13.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۰۲
Arca Strategia Globale Crescita P 6.35 - 6.344 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۳۲
Anima Risparmio AD 7.057 - 7.053 7.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۳۲
BancoPosta Mix 3 D 5.05 - 5.036 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۳۲
Eurizon Riserva 2 anni A 4.955 - 4.953 4.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۳۲
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 169.16 - 168.9 169.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Pioneer Target Controllo A 5.226 - 5.226 5.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Arca BB 44.883 - 44.883 44.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Mediolanum Flessibile Italia I 22.524 - 22.113 22.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۱
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.229 - 7.229 7.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 10.023 - 10.023 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۱
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.75 - 9.721 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.628 - 10.628 10.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Anima Risparmio H 7.606 - 7.6 7.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
BancoPosta Mix 1 D 5.157 - 5.131 5.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Arca Bond Corporate 9.876 - 9.871 9.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Anima Sforzesco Plus A 5.188 - 5.177 5.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
AcomeA Breve Termine A2 16.476 - 16.451 16.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.195 - 11.189 11.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 11.205 - 11.185 11.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.778 - 5.777 5.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Anima Geo Europa A 17.128 - 17.128 17.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.974 - 5.971 5.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Pioneer Target Controllo B 5.236 - 5.236 5.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.592 - 9.592 9.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.595 - 8.595 8.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.869 - 9.869 9.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 154.82 - 154.82 154.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
AcomeA Breve Termine A1 16.034 - 16.034 16.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
AcomeA Breve Termine Q2 16.247 - 16.247 16.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Eurizon Azioni Internazionali 14.943 - 14.943 14.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.501 - 10.501 10.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.375 - 9.375 9.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 21.956 - 21.956 21.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.583 - 10.583 10.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.556 - 11.556 11.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.346 - 8.346 8.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 141.5 - 141.5 141.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.258 - 9.258 9.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.711 - 9.711 9.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.674 - 5.674 5.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Anima Visconteo A 47.069 - 47.069 47.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Visconteo F 48.967 - 48.967 48.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Visconteo AD 43.7 - 43.7 43.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Arca RR Diversified Bond 11.73 - 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Magellano A 5.045 - 5.045 5.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Risparmio A 7.589 - 7.589 7.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Risparmio F 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Geo Europa Y 20.243 - 20.243 20.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 1 A 7.553 - 7.553 7.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 2 D 5.145 - 5.145 5.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
BancoPosta Mix 3 A 5.262 - 5.262 5.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Bilanciato I 12.947 - 12.947 12.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Bilanciato R 12.105 - 12.105 12.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Valore Globale A 40.118 - 40.118 40.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Valore Globale B 39.662 - 39.662 39.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Valore Globale F 42.309 - 42.309 42.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Sforzesco Plus AD 4.957 - 4.957 4.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Arca TE - Titoli Esteri 24.049 - 24.049 24.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Arca Obbligazioni Europa 12.328 - 12.328 12.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Fondaco Multi Asset Income B 108.469 - 108.469 108.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Obbligazionario Misto I 8.542 - 8.542 8.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Etica Obbligazionario Misto R 8.167 - 8.167 8.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.548 - 11.548 11.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.309 - 12.309 12.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 126.17 - 126.17 126.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 133.79 - 133.79 133.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.495 - 11.495 11.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Alleanza Obbligazionario A 5.476 - 5.476 5.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Eurizon Riserva 2 anni B 4.993 - 4.993 4.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Eurizon Riserva 2 anni C 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.277 - 6.277 6.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.668 - 4.668 4.668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.693 - 6.693 6.693 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲:۰۳
Anima Alto Potenziale Globale A 15.398 - 15.398 15.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Anima Alto Potenziale Globale F 16.502 - 16.502 16.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Arca Previdenza - Rendita 23.058 - 23.058 23.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Rendita C 23.53 - 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Rendita R 24.573 - 24.573 24.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.52 - 12.52 12.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.772 - 12.772 12.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.336 - 13.336 13.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Cometa Reddito 19.117 - 19.117 19.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Cometa Sicurezza 18.156 - 18.156 18.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Telemaco Prudente 20.181 - 20.181 20.181 0.31 1.57% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Alifond Bilanciato 18 - 18 18 0.31 1.78% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Foncer - Garantito 12.035 - 12.035 12.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Previmoda Smeraldo 20.107 - 20.107 20.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Foncer - Bilanciato 21.546 - 21.546 21.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Cometa Monetario Plus 14.478 - 14.478 14.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Laborfonds Bilanciata 20.722 - 20.722 20.722 0.36 1.77% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Fondenergia Bilanciato 20.692 - 20.692 20.692 0.45 2.20% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Gommaplastica bilanciato 19.619 - 19.619 19.619 0.38 1.97% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.809 - 4.805 4.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 5.844 - 5.844 5.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۰۲
Anima Geo Globale A 53.029 - 52.964 53.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Geo Globale Y 62.551 - 62.472 62.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collect 9.735 - 9.694 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Fondoposte Garantito 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Fondoposte Bilanciato 16.406 - 16.406 16.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.091 - 10.091 10.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲:۰۲
Anima Geo America Y 13.325 - 13.325 13.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.189 - 593815.189 593815.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Alta Crescita R 28.797 - 28.797 28.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.876 - 26.876 26.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita C 27.585 - 27.585 27.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita C 23.754 - 23.754 23.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita 23.297 - 23.297 23.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita R 24.786 - 24.786 24.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
BNL Assetto Dinamico 5.455 - 5.455 5.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Geo America A 11.263 11.232 11.232 11.263 0.16 1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.302 - 7.302 7.302 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.096 - 16.096 16.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰