شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
1,723 (8.38%)
تغییر ۳ ماهه
578 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
2,617 (10.51%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 13.84 13.58 13.58 13.84 0.40 2.98% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 11.66 11.64 11.64 11.66 0.12 1.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 9.929 9.926 9.926 9.929 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
BancoPosta Mix 1 D 5.014 - 5.014 5.014 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
BancoPosta Mix 2 D 5.07 - 5.07 5.07 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
BancoPosta Mix 3 A 5.251 - 5.251 5.251 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
BancoPosta Mix 3 D 5.04 - 5.04 5.04 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Eurizon Riserva 2 anni A 4.874 - 4.874 4.874 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Eurizon Riserva 2 anni B 4.907 - 4.907 4.907 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Eurizon Riserva 2 anni C 4.93 - 4.93 4.93 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Pioneer Target Controllo A 5.182 - 5.182 5.182 0.03 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Target Controllo B 5.196 - 5.196 5.196 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.135 - 9.135 9.135 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.396 - 8.396 8.396 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.242 - 10.242 10.242 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.482 - 5.482 5.482 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.756 - 4.756 4.756 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.661 - 4.661 4.661 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.544 - 9.544 9.544 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 155.37 - 155.37 155.37 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BancoPosta Mix 1 A 7.343 - 7.343 7.343 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BancoPosta Mix 2 A 7.947 - 7.947 7.947 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Azioni Internazionali 14.23 - 14.23 14.23 0.06 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Italia I 21.981 - 21.981 21.981 0.07 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.069 - 6.069 6.069 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.231 - 10.231 10.231 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.198 - 9.198 9.198 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 21.506 - 21.506 21.506 0.07 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 9.862 - 9.862 9.862 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 10.741 - 10.741 10.741 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.19 - 10.19 10.19 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.534 - 10.534 10.534 0.36 3.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.308 - 11.308 11.308 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.699 - 9.699 9.699 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.623 - 9.623 9.623 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.106 - 9.106 9.106 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.533 - 9.533 9.533 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.346 - 5.346 5.346 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Anima Sforzesco Plus A 5.053 - 5.053 5.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Anima Sforzesco Plus F 5.158 - 5.158 5.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Anima Sforzesco Plus AD 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Fondaco Multi Asset Income B 105.34 - 105.34 105.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 142.58 - 142.58 142.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Anima Sforzesco A 12.623 - 12.623 12.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Sforzesco F 13.105 - 13.105 13.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Visconteo A 45.792 - 45.792 45.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Visconteo F 47.479 - 47.479 47.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Sforzesco AD 12.098 - 12.098 12.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Visconteo AD 43.393 - 43.393 43.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Arca RR Diversified Bond 11.428 - 11.428 11.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Alleanza Obbligazionario A 5.148 - 5.148 5.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Arca Strategia Globale Crescita P 6.26 - 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Arca BB 43.988 - 43.988 43.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Geo Europa A 17.099 - 17.099 17.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Geo Europa Y 20.059 - 20.059 20.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Bilanciato I 12.647 - 12.647 12.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Bilanciato R 11.877 - 11.877 11.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Arca Bond Corporate 9.425 - 9.425 9.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Liquidità Euro A 6.767 - 6.767 6.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Liquidità Euro F 6.887 - 6.887 6.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Liquidità Euro I 6.851 - 6.851 6.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Arca Obbligazioni Europa 11.797 - 11.797 11.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.154 - 18.154 18.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Obbligazionario Misto I 8.251 - 8.251 8.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Etica Obbligazionario Misto R 7.912 - 7.912 7.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Alto Potenziale Globale A 15.618 - 15.618 15.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Alto Potenziale Globale F 16.63 - 16.63 16.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Fix Obbligazionario Globale A 10.898 - 10.898 10.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 11.585 - 11.585 11.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 134.97 - 134.97 134.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.933 - 5.933 5.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.493 - 8.493 8.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum Flessibile Strategico I 6.921 - 6.921 6.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.444 - 6.444 6.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.12 - 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Anima Risparmio H 7.52 - 7.518 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۶
Anima Risparmio A 7.502 - 7.501 7.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Risparmio F 7.598 - 7.596 7.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Risparmio AD 7.012 - 7.01 7.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Anima Geo America Y 12.597 - 12.597 12.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Geo Globale A 49.318 - 49.318 49.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Geo Globale Y 57.827 - 57.827 57.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
BNL Assetto Dinamico 5.301 - 5.301 5.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Arca TE - Titoli Esteri 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Fondoposte Garantito 14.169 - 14.169 14.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita 25.99 - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Arca Previdenza - Alta Crescita C 26.65 - 26.65 26.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Arca Previdenza - Alta Crescita R 27.795 - 27.795 27.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Arca Previdenza - Crescita C 23.071 - 23.071 23.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Arca Previdenza - Rendita C 22.89 - 22.89 22.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۳۴
Arca Previdenza - Rendita 22.464 - 22.464 22.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Arca Previdenza - Crescita 22.644 - 22.644 22.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Arca Previdenza - Rendita R 23.859 - 23.859 23.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Arca Previdenza - Crescita R 24.051 - 24.051 24.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.446 - 12.446 12.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.679 - 12.679 12.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.213 - 13.213 13.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Laborfonds Bilanciata 19.426 - 19.426 19.426 0.12 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۹:۰۵
Gommaplastica bilanciato 18.416 - 18.416 18.416 0.22 1.19% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۹:۰۵
Telemaco Prudente 19.213 - 19.213 19.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Alifond Bilanciato 16.978 - 16.978 16.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Fondoposte Bilanciato 15.753 - 15.753 15.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Fondenergia Bilanciato 20.117 - 20.117 20.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Cometa Reddito 18.271 - 18.271 18.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Cometa Sicurezza 17.961 - 17.961 17.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Foncer - Garantito 11.917 - 11.917 11.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Previmoda Smeraldo 19.075 - 19.075 19.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Foncer - Bilanciato 20.358 - 20.358 20.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Cometa Monetario Plus 14.419 - 14.419 14.419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anima Geo America A 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.023 - 7.023 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 15.995 - 15.995 15.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰