شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

25,328
قیمت روز
90 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
2,620 (11.54%)
تغییر ۳ ماهه
2,834 (12.60%)
تغییر ۶ ماهه
4,917 (24.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Valore Globale B 42.687 - 42.687 42.687 0.94 2.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Anima Visconteo AD 44.384 - 44.384 44.384 0.37 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 170.37 - 170.37 170.37 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Anima Sforzesco F 13.073 - 13.073 13.073 0.65 5.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Anima Visconteo F 48.396 - 48.396 48.396 1.83 3.78% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Anima Risparmio F 7.634 7.321 7.321 7.634 0.09 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Anima Valore Globale F 44.999 - 44.999 44.999 1.69 3.74% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 10.167 10.16 10.16 10.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Arca Bond Corporate 9.364 - 9.364 9.364 0.41 4.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 147.45 151.01 147.45 151.01 2.93 1.99% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Pioneer Target Controllo A 5.279 - 5.279 5.279 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.654 - 9.654 9.654 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.579 - 8.579 8.579 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.679 - 10.679 10.679 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.817 - 5.817 5.817 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 161.14 - 161.14 161.14 0.17 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Etica Bilanciato R 12.758 - 12.758 12.758 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
AcomeA Breve Termine A1 16.364 - 16.364 16.364 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
AcomeA Breve Termine A2 16.833 - 16.833 16.833 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
AcomeA Breve Termine Q2 16.598 - 16.598 16.598 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni A 4.969 - 4.969 4.969 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni B 5.006 - 5.006 5.006 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni C 5.032 - 5.032 5.032 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Fondaco Multi Asset Income B 109.385 - 109.385 109.385 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Etica Obbligazionario Misto R 8.171 - 8.171 8.171 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Eurizon Azioni Internazionali 16.197 - 16.197 16.197 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Italia I 24.554 - 24.554 24.554 0.09 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.512 - 10.512 10.512 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.376 - 9.376 9.376 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 23.914 - 23.914 23.914 0.09 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.106 - 10.106 10.106 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.37 - 11.37 11.37 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.727 - 10.727 10.727 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 11.194 - 11.194 11.194 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 6.182 - 6.182 6.182 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.666 - 5.666 5.666 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Anima Sforzesco A 13.155 - 13.155 13.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Visconteo A 48.203 - 48.203 48.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Sforzesco AD 12.386 - 12.386 12.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Arca RR Diversified Bond 11.69 - 11.69 11.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Alleanza Obbligazionario A 5.517 - 5.517 5.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Arca Strategia Globale Crescita P 6.316 - 6.316 6.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Magellano A 5.259 - 5.259 5.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Risparmio A 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Risparmio H 7.611 - 7.611 7.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Geo Europa A 18.212 - 18.212 18.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Geo Europa Y 21.603 - 21.175 21.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
BancoPosta Mix 1 A 7.578 - 7.578 7.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
BancoPosta Mix 1 D 5.174 - 5.174 5.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
BancoPosta Mix 2 A 8.212 - 8.212 8.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
BancoPosta Mix 2 D 5.238 - 5.238 5.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
BancoPosta Mix 3 A 5.434 - 5.434 5.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
BancoPosta Mix 3 D 5.216 - 5.216 5.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Etica Bilanciato I 13.675 - 12.767 13.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus A 5.236 - 5.236 5.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus F 5.372 - 5.372 5.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Valore Globale A 44.16 - 44.16 44.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus AD 5.003 - 5.003 5.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Arca TE - Titoli Esteri 24.371 - 24.371 24.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Arca Obbligazioni Europa 12.401 - 12.401 12.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.534 - 18.534 18.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Etica Obbligazionario Misto I 8.558 - 8.218 8.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.41 - 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.178 - 12.178 12.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.969 - 5.969 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.787 - 11.783 11.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.452 - 8.449 8.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.458 - 8.458 8.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 10.031 - 10.016 10.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.287 - 9.287 9.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.757 - 9.757 9.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 110.24 - 110.24 110.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 129.87 - 129.87 129.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 137.83 - 137.83 137.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Pioneer Target Controllo B 5.287 - 5.287 5.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Arca BB 46.529 - 45.047 46.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Risparmio AD 7.07 - 7.064 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 14.26 - 14.26 14.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.072 - 10.072 10.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Anima Alto Potenziale Globale A 15.509 - 15.405 15.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Anima Geo Globale A 50.315 - 50.315 54.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Anima Geo America A 11.083 - 11.083 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۰۱
Anima Geo America Y 14.417 - 14.417 14.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Anima Alto Potenziale Globale F 16.718 - 16.627 16.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Fondoposte Garantito 14.753 - 14.753 14.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Fondoposte Bilanciato 16.936 - 16.936 16.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.31 - 7.31 7.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.347 - 6.347 6.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.841 11.821 11.821 11.841 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Arca Previdenza - Rendita 23.048 - 23.048 23.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Rendita C 23.537 - 23.537 23.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Rendita R 24.603 - 24.603 24.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.516 - 12.516 12.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.778 - 12.778 12.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.354 - 13.354 13.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Alifond Bilanciato 18.309 - 18.213 18.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.778 - 6.778 6.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۶:۰۲
Cometa Reddito 19.399 - 19.399 19.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Cometa Sicurezza 18.209 - 18.209 18.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Telemaco Prudente 20.408 - 20.408 20.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Foncer - Garantito 12.101 - 12.101 12.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Previmoda Smeraldo 20.433 - 20.433 20.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Foncer - Bilanciato 21.913 - 21.913 21.913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Cometa Monetario Plus 14.495 - 14.495 14.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Laborfonds Bilanciata 21.103 - 21.103 21.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Fondenergia Bilanciato 21.162 - 21.162 21.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Gommaplastica bilanciato 19.993 - 19.993 19.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.698 - 4.698 4.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.809 - 4.805 4.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Geo Globale Y 62.551 - 62.472 62.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collect 9.735 - 9.694 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.189 - 593815.189 593815.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Alta Crescita R 28.797 - 28.797 28.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.876 - 26.876 26.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita C 27.585 - 27.585 27.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita C 23.754 - 23.754 23.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita 23.297 - 23.297 23.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita R 24.786 - 24.786 24.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۳
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
BNL Assetto Dinamico 5.455 - 5.455 5.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.302 - 7.302 7.302 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.096 - 16.096 16.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰