شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

20,238
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
2,876 (12.44%)
تغییر ۳ ماهه
4,074 (16.76%)
تغییر ۶ ماهه
4,828 (19.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.589 4.593 4.589 4.593 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.421 9.438 9.421 9.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.025 9.02 9.02 9.025 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.246 5.237 5.237 5.246 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Eurizon Azioni Internazionali 13.408 13.692 13.408 13.692 0.28 2.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Eurizon Riserva 2 anni A 4.836 - 4.836 4.836 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Eurizon Riserva 2 anni B 4.867 - 4.867 4.867 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Eurizon Riserva 2 anni C 4.888 - 4.888 4.888 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.416 - 9.416 9.416 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.032 - 9.032 9.032 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Arca RR Diversified Bond 11.184 - 11.184 11.184 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Target Controllo A 5.231 - 5.231 5.231 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Target Controllo B 5.241 - 5.241 5.241 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Arca Strategia Globale Crescita P 6.199 - 6.199 6.199 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.406 - 5.406 5.406 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.679 - 4.679 4.679 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 150.43 - 150.43 150.43 0.69 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Arca BB 42.137 - 42.137 42.137 0.12 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Arca Bond Corporate 9.242 - 9.242 9.242 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Arca Obbligazioni Europa 11.419 - 11.419 11.419 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Arca Bond Paesi Emergenti P 17.386 - 17.386 17.386 0.07 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.915 - 5.915 5.915 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.365 - 10.365 10.365 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.051 - 11.051 11.051 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.388 - 8.388 8.388 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Anima Sforzesco F 12.829 - 12.829 12.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Visconteo F 46.002 - 46.002 46.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Sforzesco AD 11.857 - 11.857 11.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Visconteo AD 42.093 - 42.093 42.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 9.947 - 9.947 9.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.282 - 9.282 9.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Risparmio A 7.446 - 7.446 7.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Risparmio F 7.534 - 7.534 7.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Risparmio H 7.462 - 7.462 7.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BancoPosta Mix 1 D 4.939 - 4.939 4.939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BancoPosta Mix 2 D 4.962 - 4.962 4.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BancoPosta Mix 3 A 5.111 - 5.111 5.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BancoPosta Mix 3 D 4.906 - 4.906 4.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Sforzesco Plus A 4.964 - 4.964 4.964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Sforzesco Plus F 5.06 - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Sforzesco Plus AD 4.814 - 4.814 4.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fondaco Multi Asset Income B 102.243 - 102.243 102.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Italia I 20.749 - 20.749 20.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Alto Potenziale Globale F 16.547 - 16.547 16.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Strategico I 6.841 - 6.841 6.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.378 - 6.378 6.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.039 - 10.039 10.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.082 - 9.082 9.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 9.684 - 9.684 9.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 10.452 - 10.452 10.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 9.928 - 9.928 9.928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.496 - 9.496 9.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 130.39 - 130.39 130.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Sforzesco A 12.372 - 12.372 12.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Visconteo A 44.42 - 44.42 44.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Alleanza Obbligazionario A 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.208 - 8.208 8.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Geo Europa A 16.28 - 16.28 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Geo Europa Y 19.039 - 19.039 19.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Risparmio AD 6.959 - 6.959 6.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BancoPosta Mix 1 A 7.234 - 7.234 7.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BancoPosta Mix 2 A 7.779 - 7.779 7.779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Etica Bilanciato I 12.262 - 12.262 12.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Etica Bilanciato R 11.537 - 11.537 11.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Geo Globale A 48.342 - 48.342 48.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Geo Globale Y 56.54 - 56.54 56.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Etica Obbligazionario Misto I 8.138 - 8.138 8.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Etica Obbligazionario Misto R 7.814 - 7.814 7.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Alto Potenziale Globale A 15.585 - 15.585 15.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.028 - 6.028 6.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Fix Obbligazionario Globale A 10.72 - 10.72 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 11.382 - 11.382 11.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 20.328 - 20.328 20.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 12.36 - 12.32 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 10.77 - 10.72 10.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 9.79 - 9.79 9.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Anima Liquidità Euro A 6.775 - 6.775 6.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Liquidità Euro F 6.891 - 6.891 6.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Anima Liquidità Euro I 6.857 - 6.857 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Arca TE - Titoli Esteri 22.264 - 22.264 22.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.023 - 7.023 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
BNL Assetto Dinamico 5.186 - 5.186 5.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Fondoposte Garantito 14.158 - 14.158 14.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita R 27.671 - 27.671 27.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Arca Previdenza - Rendita C 22.729 - 22.729 22.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۳۲
Arca Previdenza - Crescita C 22.951 - 22.951 22.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۳۲
Arca Previdenza - Alta Crescita C 26.548 - 26.548 26.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۳۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۳۲
Arca Previdenza - Rendita 22.315 - 22.315 22.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
Arca Previdenza - Crescita 22.536 - 22.536 22.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
Arca Previdenza - Rendita R 23.676 - 23.676 23.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
Arca Previdenza - Crescita R 23.911 - 23.911 23.911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
Arca Previdenza - Alta Crescita 25.906 - 25.906 25.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.393 - 12.393 12.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.143 - 13.143 13.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
Cometa Reddito 18.426 - 18.426 18.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Cometa Sicurezza 17.753 - 17.753 17.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Telemaco Prudente 19.337 - 19.337 19.337 0.29 1.49% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Alifond Bilanciato 17.275 - 17.275 17.275 0.30 1.71% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Previmoda Smeraldo 19.331 - 19.331 19.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Cometa Monetario Plus 14.399 - 14.399 14.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Fondoposte Bilanciato 15.792 - 15.792 15.792 0.17 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Laborfonds Bilanciata 19.552 - 19.552 19.552 0.29 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Fondenergia Bilanciato 19.729 - 19.729 19.729 0.36 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Gommaplastica bilanciato 18.631 - 18.631 18.631 0.34 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Foncer - Garantito 11.903 - 11.903 11.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
Foncer - Bilanciato 20.64 - 20.64 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 15.995 - 15.995 15.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰