کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:32:51
137 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
3,007 (14.89%)
تغییر ۶ ماهه
389 (1.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Sforzesco A 12.93 - 12.93 12.93 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Sforzesco F 13.456 - 13.456 13.456 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Visconteo A 47.142 - 47.142 47.142 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Visconteo F 48.989 - 48.989 48.989 0.06 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Sforzesco AD 12.329 - 12.329 12.329 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Visconteo AD 44.444 - 44.444 44.444 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer Target Controllo A 5.229 - 5.229 5.229 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer Target Controllo B 5.24 - 5.24 5.24 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.415 - 9.415 9.415 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.582 - 8.582 8.582 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.546 - 10.546 10.546 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.662 - 5.662 5.662 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.777 - 4.777 4.777 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.671 - 4.671 4.671 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.805 - 9.805 9.805 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 157.32 - 157.32 157.32 0.17 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Risparmio A 7.563 - 7.563 7.563 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Risparmio F 7.669 - 7.669 7.669 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Risparmio H 7.581 - 7.581 7.581 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Geo Europa A 17.641 - 17.641 17.641 0.06 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Geo Europa Y 20.796 - 20.796 20.796 0.07 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Risparmio AD 7.033 - 7.033 7.033 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Geo Globale Y 61.498 - 61.498 61.498 0.28 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Sforzesco Plus A 5.154 - 5.154 5.154 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Sforzesco Plus F 5.273 - 5.273 5.273 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Valore Globale B 41.525 - 41.525 41.525 0.09 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Valore Globale F 44.203 - 44.203 44.203 0.09 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Sforzesco Plus AD 4.973 - 4.973 4.973 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Riserva 2 anni A 4.934 - 4.934 4.934 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Riserva 2 anni B 4.971 - 4.971 4.971 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Riserva 2 anni C 4.996 - 4.996 4.996 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Azioni Internazionali 14.981 - 14.981 14.981 0.07 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Italia I 23 - 23 23 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.156 - 7.156 7.156 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.244 - 6.244 6.244 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.196 - 11.196 11.196 0.04 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 11.922 - 11.922 11.922 0.04 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.959 - 5.959 5.959 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.65 - 6.65 6.65 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.442 - 10.442 10.442 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.377 - 9.377 9.377 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 22.456 - 22.456 22.456 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.054 - 10.054 10.054 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.076 - 11.076 11.076 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.484 - 10.484 10.484 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.997 - 10.997 10.997 0.05 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.654 - 11.654 11.654 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.478 - 8.478 8.478 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.979 - 9.979 9.979 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 12.13 - 12.13 12.13 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.506 - 11.506 11.506 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.619 - 8.619 8.619 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.271 - 9.271 9.271 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.713 - 9.713 9.713 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.57 - 5.57 5.57 0.03 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Arca RR Diversified Bond 11.718 - 11.718 11.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Arca Strategia Globale Crescita P 6.353 - 6.353 6.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Arca BB 45.436 - 45.436 45.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 1 A 7.486 - 7.486 7.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 1 D 5.111 - 5.111 5.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 2 A 8.081 - 8.081 8.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 2 D 5.155 - 5.155 5.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 3 A 5.326 - 5.326 5.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BancoPosta Mix 3 D 5.111 - 5.111 5.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Etica Bilanciato I 12.975 - 12.975 12.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Etica Bilanciato R 12.15 - 12.15 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Arca Bond Corporate 9.71 - 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Arca Obbligazioni Europa 12.18 - 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.872 - 18.872 18.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Fondaco Multi Asset Income B 107.889 - 107.889 107.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Etica Obbligazionario Misto I 8.438 - 8.438 8.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Etica Obbligazionario Misto R 8.076 - 8.076 8.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 152.18 - 152.18 152.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 109.29 - 109.29 109.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 125.45 - 125.45 125.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 136.84 - 136.84 136.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 168.12 - 168.12 168.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Arca TE - Titoli Esteri 23.907 - 23.907 23.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.895 - 9.895 9.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Anima Magellano A 5.156 - 5.144 5.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Alto Potenziale Globale F 16.688 - 16.65 16.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Alleanza Obbligazionario A 5.327 - 5.327 5.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Alto Potenziale Globale A 15.566 - 15.566 15.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Anima Geo America Y 13.325 - 13.325 13.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Anima Geo Globale A 50.771 - 50.771 50.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
AcomeA Breve Termine A1 15.555 - 15.555 15.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
AcomeA Breve Termine A2 15.968 - 15.968 15.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
AcomeA Breve Termine Q2 15.747 - 15.747 15.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 5.613 - 5.613 5.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Anima Valore Globale A 40.783 - 40.783 40.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
Fondoposte Garantito 14.311 - 14.311 14.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Fondoposte Bilanciato 16.418 - 16.418 16.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Cometa Reddito 18.947 - 18.947 18.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Cometa Sicurezza 18.118 - 18.118 18.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Telemaco Prudente 20.057 - 20.057 20.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Alifond Bilanciato 17.892 - 17.892 17.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Foncer - Garantito 11.997 - 11.997 11.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Previmoda Smeraldo 19.997 - 19.997 19.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Foncer - Bilanciato 21.432 - 21.432 21.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Cometa Monetario Plus 14.463 - 14.463 14.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Laborfonds Bilanciata 20.427 - 20.427 20.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Fondenergia Bilanciato 20.445 - 20.445 20.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Gommaplastica bilanciato 19.353 - 19.353 19.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۰۳
Arca Previdenza - Rendita 22.69 - 22.69 22.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Arca Previdenza - Rendita C 23.143 - 23.143 23.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Arca Previdenza - Rendita R 24.153 - 24.153 24.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.44 - 12.44 12.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.685 - 12.685 12.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.237 - 13.237 13.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.189 - 593815.189 593815.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Alta Crescita R 28.797 - 28.797 28.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.876 - 26.876 26.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita C 27.585 - 27.585 27.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita C 23.754 - 23.754 23.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita 23.297 - 23.297 23.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita R 24.786 - 24.786 24.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.021 - 10.021 10.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
BNL Assetto Dinamico 5.455 - 5.455 5.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collect 9.483 - 9.483 9.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Geo America A 11.263 11.232 11.232 11.263 0.16 1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.302 - 7.302 7.302 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.096 - 16.096 16.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰