شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,813
قیمت روز
76 (1.12%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:44
1,120 (19.67%)
تغییر ۳ ماهه
590 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
996 (17.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1151.42 - 1151.42 1151.42 1.41 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1187.12 - 1187.12 1187.12 1.43 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 9.51 - 9.51 9.51 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2359.13 - 2359.13 2359.13 2.99 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1623.33 - 1623.33 1623.33 2.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 28.747 - 28.747 28.747 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 25.585 - 25.585 25.585 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.468 - 23.468 23.468 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 17.61 - 17.61 17.61 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 20.642 - 20.642 20.642 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.435 - 26.435 26.435 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Findlay Park American USD 132.94 - 132.94 132.94 0.59 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Income Fund E Acc USD 14.47 - 14.47 14.47 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund E Inc USD 10.93 - 10.93 10.93 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Adm Inc USD 11.28 - 11.28 11.28 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.15 - 13.15 13.15 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.86 - 9.86 9.86 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Investor Inc USD 10.49 - 10.49 10.49 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Institutional Acc USD 15.39 - 15.39 15.39 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Institutional Inc USD 11.73 - 11.73 11.73 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Institutional Acc EUR H 14 - 14 14 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.57 - 10.57 10.57 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.68 - 30.68 30.68 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.72 - 21.72 21.72 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.27 - 13.27 13.27 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.6 - 11.6 11.6 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.59 - 32.59 32.59 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.89 - 21.89 21.89 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.93 - 20.93 20.93 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.64 - 13.64 13.64 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 15.71 - 15.71 15.71 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.98 - 18.98 18.98 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.84 - 19.84 19.84 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.8 - 10.8 10.8 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.27 - 13.27 13.27 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.4 - 13.4 13.4 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.11 - 14.11 14.11 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 23.06 - 23.06 23.06 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.59 - 10.59 10.59 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.61 - 17.61 17.61 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.02 - 18.02 18.02 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.17 - 14.17 14.17 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.43 - 12.43 12.43 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.88 - 12.88 12.88 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.92 - 19.92 19.92 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.99 - 18.99 18.99 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.29 - 12.29 12.29 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.89 - 9.89 9.89 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 27.734 - 27.734 27.734 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Ins USD 30.871 - 30.871 30.871 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 27.35 - 27.35 27.35 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv USD 30.311 - 30.311 30.311 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 159.927 - 159.927 159.927 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 19.54 - 19.54 19.54 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 107.069 - 107.069 107.069 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 114.967 - 114.967 114.967 0.09 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 195.9 - 195.9 195.9 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 158.01 - 158.01 158.01 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
SPARX Japan Inst 26546 - 26546 26546 554.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Russell Investments Japan Equity FA 30509.88 - 30509.88 30509.88 34.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Russell Investments Japan Equity FB 2021.17 - 2021.17 2021.17 2.31 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2283.406 - 2283.406 2283.406 6.80 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 23.42 - 23.42 23.42 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 3002.12 - 3002.12 3002.12 1.30 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Japan JPY Acc 1326 - 1314 1326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Gl 1002.598 - 1002.462 1002.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 26262.401 - 26212.365 26262.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 506.875 - 505.911 506.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 223.004 - 222.577 223.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 28981 - 28807 28981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 186.799 - 186.442 186.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 182.178 - 182.009 182.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 174.709 - 174.547 174.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.53 - 8.52 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.95 - 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.49 - 30.49 30.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.6 - 29.6 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.2 - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.39 - 16.39 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.99 - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.53 - 19.53 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.3 - 32.3 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.52 - 33.52 33.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.57 - 26.57 26.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.73 - 24.73 24.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.63 - 18.63 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.81 - 11.81 11.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.99 - 27.99 27.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.79 - 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.39 - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.39 - 11.39 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.42 - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.92 - 15.92 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.66 - 16.64 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1586.39 - 1571.74 1586.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1907.11 - 1907.11 1907.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 195.533 - 195.533 195.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 192.539 - 192.539 192.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1781.79 - 1781.79 1781.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 22611.825 - 22611.825 22611.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 19062.631 - 19062.631 19062.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.72 - 13.72 13.72 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 25.68 - 25.68 25.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 22.79 - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 167.366 - 167.366 167.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11259.136 - 11259.136 11259.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10780.37 - 10780.37 10780.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.49 - 11.47 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۳
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1801.677 - 1800.253 1801.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24994 - 24994 24994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰