کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
723 (12.43%)
تغییر ۳ ماهه
543 (9.05%)
تغییر ۶ ماهه
288 (4.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1654.82 - 1654.82 1654.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1988.661 - 1988.661 1988.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 196.305 - 196.305 196.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 193.54 - 193.54 193.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1749.76 - 1749.76 1749.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 22668.839 - 22668.839 22668.839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 18966.744 - 18966.744 18966.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 21.64 - 21.64 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.27 - 13.27 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.22 - 29.22 29.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.44 - 28.44 28.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.6 - 29.6 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.88 - 29.88 29.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.85 - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.1 - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.63 - 13.63 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.88 - 25.88 25.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.16 - 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.21 - 27.21 27.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Income Fund E Inc USD 10.93 - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Income Fund Institutional Acc USD 14.96 - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.71 - 10.71 10.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.44 - 15.44 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.18 - 31.18 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.64 - 20.64 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.92 - 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.97 - 17.97 17.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.74 - 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.35 - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.64 - 12.64 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.52 - 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.76 - 21.76 21.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.33 - 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.96 - 16.96 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.31 - 17.31 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.12 - 12.12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.56 - 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.08 - 19.08 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.23 - 18.23 18.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.98 - 11.98 11.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.64 - 9.64 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
SPARX Japan Inst 26142 - 26142 26142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 25.568 - 25.568 25.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Ins USD 28.881 - 28.881 28.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 25.22 - 25.22 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv USD 28.364 - 28.364 28.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 151.817 - 151.817 151.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.04 - 32.04 32.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.72 - 12.72 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 172.926 - 172.926 172.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 103.351 - 103.351 103.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 110.942 - 110.942 110.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 180.495 - 180.495 180.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 147.739 - 147.739 147.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Russell Investments Japan Equity FA 29139.15 - 29139.15 29139.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Russell Investments Japan Equity FB 1935.79 - 1935.79 1935.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 21.71 - 21.71 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2741.54 - 2741.54 2741.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Japan JPY Acc 1274 - 1274 1274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Gl 1012.845 - 1012.845 1012.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 470.233 - 470.233 470.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 206.323 - 206.323 206.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 29463 - 29463 29463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 174.419 - 174.419 174.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 177.352 - 177.352 177.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 171.178 - 171.178 171.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2157.971 - 2157.971 2157.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1801.958 - 1801.958 1801.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 24680.77 - 24680.77 24680.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Findlay Park American USD 122.54 - 122.54 122.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1092.1 - 1092.1 1092.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.71 - 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1121.63 - 1121.63 1121.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.57 - 8.57 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2255.44 - 2255.44 2255.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1547.87 - 1547.87 1547.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.329 - 26.329 26.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.899 - 23.899 23.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.769 - 21.769 21.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.664 - 16.664 16.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.298 - 19.298 19.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.228 - 24.228 24.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Income Fund E Acc USD 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Income Fund Adm Inc USD 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Income Fund Investor Inc USD 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Income Fund Institutional Inc USD 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.47 - 12.46 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.31 - 11.31 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11453.981 - 11453.981 11453.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10992.472 - 10992.472 10992.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.43 - 18.43 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 24.24 - 24.24 24.24 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.92 - 10.91 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.8 - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۱
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24994 - 24994 24994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.63 - 9.63 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.76 - 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.02 - 16.02 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۱۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9 - 8.99 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.21 - 15.18 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰