شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:03:21
1,120 (16.94%)
تغییر ۳ ماهه
1,630 (22.88%)
تغییر ۶ ماهه
1,529 (21.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan JPY Acc 1192 - 1192 1192 24.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPARX Japan Inst 24703 - 24703 24703 140.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Russell Investments Japan Equity FA 27970.5 - 27970.5 27970.5 867.14 3.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Russell Investments Japan Equity FB 1861.16 - 1861.16 1861.16 57.80 3.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 28515 28961 28515 28961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 20.57 - 20.57 20.57 0.76 3.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2579.98 - 2579.98 2579.98 79.62 3.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 199.941 - 199.941 199.941 1.64 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 170.285 - 170.285 170.285 1.40 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 456.492 - 456.492 460.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1741.807 - 1741.807 1750.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
BlackRock Active Selection Fund Gl 984.67 - 984.67 984.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 24235.42 - 24235.42 24235.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2052.137 - 2052.137 2062.289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 170.409 - 170.409 170.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 164.478 - 164.478 164.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Findlay Park American USD 112.05 - 112.05 112.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1069.55 - 1069.55 1069.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1095.75 - 1095.75 1095.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2191.67 - 2191.67 2191.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1501.54 - 1501.54 1501.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.454 - 23.454 23.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.433 - 21.433 21.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.476 - 19.476 19.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 15.007 - 15.007 15.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 17.316 - 17.316 17.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.597 - 21.597 21.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Income Fund E Acc USD 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund E Inc USD 10.57 - 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund Adm Inc USD 10.86 - 10.86 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund E Acc EUR Hedged 12.61 - 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund Investor Inc USD 10.08 - 10.08 10.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund Institutional Acc USD 14.23 - 14.23 14.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund Institutional Inc USD 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 120.84 - 120.84 120.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.72 - 28.72 28.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.71 - 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.14 - 30.14 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.91 - 30.91 30.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.53 - 12.53 12.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.51 - 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.56 - 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.03 - 17.03 17.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.73 - 17.73 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.23 - 12.23 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.58 - 20.58 20.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.04 - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.26 - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.57 - 16.57 16.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.24 - 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.45 - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.38 - 9.38 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 108.233 - 108.233 108.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 132.534 - 132.534 132.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 111.29 - 111.29 111.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 151.601 - 151.601 151.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24194 - 24194 24538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1472.62 - 1472.62 1485.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.02 - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.24 - 28.22 28.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.52 - 27.5 27.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.86 - 28.83 28.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.44 - 15.43 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.39 - 18.38 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.26 - 13.25 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.09 - 30.06 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.28 - 25.27 25.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.66 - 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.56 - 26.54 26.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 100.712 - 100.712 100.712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 160.846 - 160.846 160.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 22.792 - 22.792 22.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins USD 26.084 - 26.084 26.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 22.487 - 22.487 22.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Inv USD 25.622 - 25.622 25.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 146.261 - 146.261 146.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.839 - 9.839 9.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.131 - 11.131 11.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.982 - 9.982 9.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.876 - 13.876 13.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.254 - 11.254 11.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.915 - 191.915 191.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.347 - 103.347 103.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 161.689 - 161.689 161.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 290.185 - 290.185 290.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.09 - 30.09 30.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.17 - 36.17 36.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.08 - 34.08 34.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 4.069 - 4.069 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.859 - 3.859 3.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.168 - 3.168 3.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.336 - 4.336 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.048 - 3.048 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 174.69 - 174.69 176.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.05 - 129.05 129.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 200.746 - 199.387 200.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.13 - 69.84 70.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 49.61 - 49.4 49.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.69 - 14.63 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.402 - 3.402 3.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.664 - 2.664 2.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.758 - 3.758 3.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 177.19 - 177.19 178.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 181.52 - 181.52 183.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.5 - 8.5 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.34 - 146.34 147.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.71 - 25.71 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.38 - 20.38 20.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 26.733 - 26.733 26.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 30.422 - 30.422 30.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 26.228 - 26.228 26.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 29.849 - 29.849 29.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.212 - 210.212 210.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 117.987 - 117.987 117.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 17.957 - 17.957 17.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 192.557 - 192.557 192.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 159.701 - 159.701 159.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.04 - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1838.283 - 1838.283 1838.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10878.537 - 10878.537 10878.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10476.454 - 10476.454 10476.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 221.252 - 221.252 221.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1911.26 - 1911.26 1911.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 21285.975 - 21285.975 21285.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 20746.616 - 20746.616 20746.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.167 - 16.167 16.167 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 15.1 15.06 15.1 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Veritas Global Focus USD Acc NAV 35.27 - 35.27 35.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 20.29 - 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰