کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,795
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:32:43
443 (7.09%)
تغییر ۳ ماهه
43 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
928 (13.81%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 14.3 - 14.3 14.3 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Inc USD 10.91 - 10.91 10.91 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Adm Inc USD 11.25 - 11.25 11.25 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.08 - 13.08 13.08 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.92 - 9.92 9.92 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Investor Inc USD 10.46 - 10.46 10.46 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Institutional Acc USD 15.18 - 15.18 15.18 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Institutional Inc USD 11.68 - 11.68 11.68 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.9 - 13.9 13.9 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.61 - 10.61 10.61 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 22.62 22.59 22.59 22.62 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.07 - 13.07 13.07 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.41 10.4 10.4 10.41 0.07 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.09 - 16.09 16.09 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.65 - 30.65 30.65 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.79 - 29.79 29.79 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.9 - 30.9 30.9 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.35 - 31.35 31.35 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.98 - 21.98 21.98 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.55 - 16.55 16.55 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.39 - 13.39 13.39 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.71 - 19.71 19.71 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.51 - 32.51 32.51 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.74 - 11.74 11.74 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.66 - 33.66 33.66 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.22 - 14.22 14.22 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.73 - 32.73 32.73 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.87 - 26.87 26.87 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.05 - 25.05 25.05 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.94 - 18.94 18.94 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.29 - 28.29 28.29 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.86 - 13.86 13.86 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.52 - 10.52 10.52 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 15.62 - 15.62 15.62 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.84 - 10.84 10.84 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.32 - 13.32 13.32 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.16 - 14.16 14.16 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 25.802 - 25.802 25.802 0.20 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins USD 28.757 - 28.757 28.757 0.23 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 25.447 - 25.447 25.447 0.19 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Stock Index Inv USD 28.237 - 28.237 28.237 0.23 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 160.877 - 160.877 160.877 0.14 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 108.408 - 108.408 108.408 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 116.391 - 116.391 116.391 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 182.211 - 182.211 182.211 1.39 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 147.154 - 147.154 147.154 1.18 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Russell Investments Japan Equity FA 26429.5 - 26429.5 26429.5 154.44 0.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Russell Investments Japan Equity FB 1752.88 - 1752.88 1752.88 10.27 0.59% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 20.68 - 20.68 20.68 0.15 0.73% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2647.33 - 2647.33 2647.33 20.44 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Japan JPY Acc 1185 - 1185 1185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SPARX Japan Inst 23763 - 23763 23763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Gl 997.357 - 997.357 997.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 23461.71 - 23461.71 23461.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 449.725 - 449.725 449.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 197.664 - 197.664 197.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 165.572 - 165.572 165.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 161.137 - 161.137 161.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 154.53 - 154.53 154.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2064.756 - 2064.756 2064.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Findlay Park American USD 127.69 - 127.69 127.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 28635 - 28635 28635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1012.47 - 1012.47 1012.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1042.18 - 1042.18 1042.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.53 - 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2083.39 - 2083.39 2083.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1431.99 - 1431.99 1431.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.63 - 23.63 23.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.749 - 21.749 21.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.334 - 16.334 16.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.071 - 19.071 19.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.402 - 24.402 24.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.42 - 15.39 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.93 - 9.93 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.93 - 18.93 18.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.76 - 19.76 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.96 - 22.96 22.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.69 - 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.68 - 17.68 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.07 - 18.07 18.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.01 - 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.04 - 19.04 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.83 - 20.83 20.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.07 - 14.07 14.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 19.28 - 19.28 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 25.45 - 25.4 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 20699.744 - 20699.744 20699.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.35 - 11.34 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 156.343 - 156.343 156.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1446.39 - 1446.39 1446.39 42.58 2.94% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1784.108 - 1784.108 1784.108 46.22 2.59% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 181.17 - 181.17 181.17 5.98 3.30% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 178.481 - 178.481 178.481 5.90 3.31% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1615.54 - 1615.54 1615.54 43.06 2.67% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 17329.628 - 17329.628 17329.628 381.68 2.20% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.93 - 15.92 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.49 - 11.47 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۳
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1801.677 - 1800.253 1801.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11018.498 - 11018.498 11018.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10567.356 - 10567.356 10567.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.01 - 16.01 16.01 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24994 - 24994 24994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰