شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
145 (2.43%)
تغییر ۳ ماهه
834 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
995 (14.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc USD 10.79 - 10.79 10.79 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Acc EUR Hedged 12.88 - 12.88 12.88 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Investor Inc USD 10.31 - 10.31 10.31 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Institutional Acc USD 14.65 - 14.65 14.65 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Institutional Inc USD 11.49 - 11.49 11.49 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.14 12.12 12.12 12.14 0.34 2.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.94 17.92 17.92 17.94 0.05 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.27 - 15.27 15.27 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.81 - 28.81 28.81 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.06 - 28.06 28.06 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.29 - 29.29 29.29 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.45 - 29.45 29.45 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.03 - 21.03 21.03 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.69 - 15.69 15.69 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.25 - 12.25 12.25 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.73 - 12.73 12.73 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.69 - 18.69 18.69 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.76 - 30.76 30.76 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.23 - 11.23 11.23 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.56 - 31.56 31.56 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.48 - 13.48 13.48 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.72 - 30.72 30.72 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.64 - 25.64 25.64 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.96 - 23.96 23.96 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.23 - 18.23 18.23 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.94 - 26.94 26.94 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.92 - 12.92 12.92 0.03 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.13 - 20.13 20.13 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.22 - 19.22 19.22 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.85 - 12.85 12.85 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.56 - 14.56 14.56 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.55 - 17.55 17.55 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.28 - 18.28 18.28 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.18 - 10.18 10.18 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.33 - 12.33 12.33 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.23 - 21.23 21.23 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.65 - 16.65 16.65 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.98 - 16.98 16.98 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.92 - 12.92 12.92 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.7 - 18.7 18.7 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 102.344 - 102.344 102.344 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 109.853 - 109.853 109.853 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 171.569 - 171.569 171.569 1.76 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 140.682 - 140.682 140.682 1.30 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 149.607 - 149.607 149.607 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Global Stock Index Ins USD 27.506 - 27.506 27.506 0.25 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 23.979 - 23.979 23.979 0.25 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
SPARX Japan Inst 24774 - 24774 24774 1117.00 4.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 24.307 - 24.307 24.307 0.25 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Global Stock Index Inv USD 27.016 - 27.016 27.016 0.25 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Russell Investments Japan Equity FA 27874.26 - 27874.26 27874.26 328.75 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Russell Investments Japan Equity FB 1853.18 - 1853.18 1853.18 21.89 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 21.02 - 21.02 21.02 0.21 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2649.84 - 2649.84 2649.84 24.65 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Japan JPY Acc 1177 - 1177 1177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock Active Selection Fund Gl 986.008 - 986.008 986.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 24125.04 - 24125.04 24125.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 453.104 - 453.104 453.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 198.639 - 198.639 198.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 28570 - 28570 28570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 167.923 - 167.923 167.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 170.551 - 170.551 170.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 164.614 - 164.614 164.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2068.017 - 2068.017 2068.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1755.286 - 1755.286 1755.286 9.74 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Findlay Park American USD 116.4 - 116.4 116.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1071.15 - 1071.15 1071.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1098.92 - 1098.92 1098.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.52 - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2193.9 - 2193.9 2193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1504.49 - 1504.49 1504.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.883 - 24.883 24.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.534 - 22.534 22.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 20.655 - 20.655 20.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 15.773 - 15.773 15.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.905 - 22.905 22.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Income Fund E Acc USD 13.86 - 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Income Fund Adm Inc USD 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.62 - 13.62 13.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 21.04 21.02 21.02 21.04 0.07 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.39 - 11.39 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.06 - 10.06 10.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.97 - 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.41 - 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.84 - 11.84 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 163.694 - 163.694 163.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۱۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۱۱
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.98 - 9.98 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۱۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.56 - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۵
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24128 - 24120 24128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.93 - 15.93 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.61 - 10.61 10.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.71 - 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۱۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.01 - 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 23.34 - 23.32 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 177.7 - 177.7 177.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۶:۰۵
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 171.618 - 171.618 171.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1430.34 - 1427.26 1430.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۰:۰۴
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1620.145 - 1620.145 1620.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10798.358 - 10798.358 10798.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10382.659 - 10382.659 10382.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 21707.628 - 21707.628 21707.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۴
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9 - 8.99 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.21 - 15.18 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1911.26 - 1911.26 1911.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 20746.616 - 20746.616 20746.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰