کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:40
317 (5.43%)
تغییر ۳ ماهه
778 (14.48%)
تغییر ۶ ماهه
946 (13.32%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 25.756 - 25.756 25.756 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Ins USD 29.021 - 29.021 29.021 0.15 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 25.403 - 25.403 25.403 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Inv USD 28.499 - 28.499 28.499 0.14 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 156.025 - 156.025 156.025 0.13 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.76 - 12.76 12.76 0.09 0.71% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 165.527 - 165.527 165.527 1.85 1.13% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 105.672 - 105.672 105.672 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 113.443 - 113.443 113.443 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 181.854 - 181.854 181.854 0.43 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 148.481 - 148.481 148.481 0.75 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Russell Investments Japan Equity FA 27933.13 - 27933.13 27933.13 433.29 1.58% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Russell Investments Japan Equity FB 1854.16 - 1854.16 1854.16 28.75 1.57% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 21.47 - 21.47 21.47 0.35 1.66% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2718.78 - 2718.78 2718.78 37.58 1.40% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Japan JPY Acc 1197 - 1197 1197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
SPARX Japan Inst 25167 - 25167 25167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock Active Selection Fund Gl 991.051 - 991.051 991.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 23689.63 - 23689.63 23689.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 464.549 - 464.549 464.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 204.002 - 204.002 204.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 29279 - 29279 29279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 172.457 - 172.457 172.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 164.317 - 164.317 164.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2103.399 - 2076.652 2103.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Income Fund E Acc USD 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund E Inc USD 10.99 - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund Adm Inc USD 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund Investor Inc USD 10.52 - 10.52 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund Institutional Inc USD 11.74 - 11.74 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund Institutional Acc EUR H 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Findlay Park American USD 125.59 - 125.59 125.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1016.95 - 1016.95 1016.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.48 - 7.48 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1045.61 - 1045.61 1045.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.32 - 8.32 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2099.27 - 2099.27 2099.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1441.78 - 1441.78 1441.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 157.58 - 157.58 157.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.612 - 26.612 26.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.908 - 23.908 23.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.821 - 21.821 21.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.531 - 16.531 16.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.301 - 19.301 19.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.483 - 24.483 24.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.22 - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.76 - 15.76 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.93 - 29.93 29.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.11 - 29.11 29.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.27 - 30.27 30.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.61 - 30.61 30.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.65 - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.24 - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.83 - 31.83 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.56 - 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.94 - 31.94 31.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.38 - 26.38 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.61 - 24.61 24.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.68 - 18.68 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.72 - 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.75 - 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.46 - 13.46 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.14 - 21.14 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.18 - 19.18 19.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.94 - 12.94 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.28 - 22.28 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.27 - 17.27 17.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.34 - 12.34 12.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.45 - 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.21 - 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.82 - 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Income Fund Institutional Acc USD 15.17 - 15.17 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.03 - 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.6 - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1831.418 - 1831.418 1831.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 185.054 - 185.054 185.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 182.377 - 182.377 182.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1699.14 - 1699.14 1699.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 17800.086 - 17800.086 17800.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1489.58 - 1489.58 1489.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 22292.946 - 22292.946 22292.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.75 - 9.73 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11018.498 - 11018.498 11018.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10567.356 - 10567.356 10567.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.01 - 16.01 16.01 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.28 9.29 9.28 9.29 0.28 3.11% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.38 - 15.38 15.38 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1734.22 1761.77 1734.22 1761.77 61.75 3.56% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.36 - 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۹:۰۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 21.66 - 21.66 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 24.33 - 24.33 24.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.28 - 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۱
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24994 - 24994 24994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.76 - 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۱۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰