کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:35:05
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

507,517
قیمت روز
272 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
68,114 (15.50%)
تغییر ۳ ماهه
66,714 (15.13%)
تغییر ۶ ماهه
100,065 (24.56%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,336
قیمت روز
36 (1.07%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:10
176 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
167 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
185 (5.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danamas Stabil 3453.142 - 3453.142 3453.142 0.67 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Simas Saham Unggulan 1941.004 - 1941.004 1941.004 13.99 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Insight I-Hajj Syariah 3484.052 - 3484.052 3484.052 0.58 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Mega Asset Mantap Plus 1294.24 - 1294.24 1294.24 1.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Lautandhana Equity Progresif 1067.66 - 1067.66 1067.66 12.61 1.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
TRIM Dana Tetap 2 2431.136 - 2431.136 2431.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Prestasi Acc 39529.12 - 39529.12 39529.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder 90 Plus Equity Fund 2062.83 - 2062.83 2062.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Campuran Progresif 1650.12 - 1650.12 1650.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Danamas Fleksi 4101.132 - 4101.132 4101.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Reksa Dana Prima 1564.685 - 1564.685 1564.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SAM Dana Berkembang 17025.523 - 17025.523 17025.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Semesta Dana Maxima 9162.937 - 9162.937 9162.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Simas Danamas Saham 1686.594 - 1686.594 1686.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Dana Ekuitas Andalan 4989.425 - 4989.425 5037.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
BNP Paribas Prima Asia USD 1.162 - 1.162 1.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2550.64 - 2550.64 2550.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Obligasi Mantap 1614.97 - 1614.97 1614.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1960.062 - 1960.062 1960.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1759.352 - 1759.352 1759.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1229.514 - 1229.514 1229.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Maybank GMT Dana Unggulan 1550.43 - 1550.43 1550.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1359.67 - 1359.67 1359.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Manulife Dana Tetap Utama 2033.39 - 2033.39 2033.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Reksa Dana Dana Pasti 4400.04 - 4400.04 4400.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Reksa Dana Dana Premier 2733.33 - 2733.33 2733.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder Providence Fund 4101.84 - 4101.84 4101.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder Indo Equity Fund 2599.579 - 2599.579 2599.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
CIMB-Principal Index IDX30 1427.55 - 1427.55 1427.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1529.54 - 1529.54 1529.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1739.229 - 1739.229 1739.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1658.49 - 1658.49 1658.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Makara Abadi 3629.35 - 3629.35 3629.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Makara Prima 2616.018 - 2616.018 2616.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas Pesona 27646.98 - 27646.98 27646.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sucorinvest Equity 2228.743 - 2228.743 2228.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
TRAM Consumption Plus 1855.34 - 1855.34 1855.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Pendapatan Tetap Utama 2498.04 - 2498.04 2498.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mandiri Investa Keluarga 1232.19 - 1232.19 1232.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Pendapatan Tetap Abadi 2 2804.97 - 2804.97 2804.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Dana Istimewa Acc 7036.14 - 7036.14 7036.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 3878.66 - 3878.66 3878.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Dana Terpadu II Acc 3901.39 - 3901.39 3901.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 32300.77 - 32300.77 32300.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2194.82 - 2194.82 2194.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Ganesha Abadi 3485.38 - 3485.38 3485.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
NIKKO TRON DUA 2236.226 - 2236.226 2236.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Prospera Bijak 900.81 - 900.81 900.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Rencana Cerdas 16266.04 - 16266.04 16266.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
MRS Bond Kresna 2627.872 - 2627.872 2627.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
MRS Flex Kresna 2170.275 - 2170.275 2170.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Bond 30279.16 - 30279.16 30279.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
TRAM Strategic Plus 1538.96 - 1538.96 1538.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Dana Pratama Ekuitas 9502.89 - 9502.89 9502.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Nikko Indonesia Bond 1562.145 - 1562.145 1562.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BNI-AM Dana Terencana 1440.41 - 1440.41 1440.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
SAM Indonesian Equity 2391.98 - 2391.98 2391.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Nikko Indonesia Equity 1506.017 - 1506.017 1506.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Syailendra Fixed Income 1988.45 - 1988.45 1988.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Nikko Indonesia Balanced 1541.972 - 1541.972 1541.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Nikko Indah Nusantara Dua 2520.392 - 2520.392 2520.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Batavia Dana Obligasi Plus 1464.26 - 1464.26 1464.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mandiri Investa Dana Utama 2323.32 - 2323.32 2323.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2198.65 - 2198.65 2198.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mandiri Investa Dana Syariah 3521.35 - 3521.35 3521.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1742.59 - 1742.59 1742.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Insight-METI Renewable Energy Fd 1639.336 - 1639.336 1639.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1488.28 - 1488.28 1488.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Yield Discovery 1479.97 - 1479.97 1479.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
PNM Dana Bertumbuh 1464.59 - 1464.59 1464.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
MNC Dana Likuid 2703.834 - 2703.834 2703.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
MNC Dana Syariah 2929.644 - 2929.644 2929.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Panin Dana US Dollar 1.866 - 1.866 1.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
MNC Dana Dollar 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA MaestroSaham 1400.52 - 1400.52 1413.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
BNP Paribas Prima USD 1.247 - 1.246 1.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Danamas Dollar 1.761 - 1.761 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
Mandiri Saham Atraktif 1556.05 - 1556.05 1556.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Danareksa Mawar Konsumer 10 1872.113 - 1872.113 1872.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Mandiri Aktif 1582.53 - 1582.53 1582.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
OSO Sustainability Fund 1442.83 - 1442.83 1442.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Danareksa Melati Premium Dollar 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1397.816 - 1397.816 1397.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳