کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:51:13
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

436,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
2,901 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
30,398 (7.49%)
تغییر ۶ ماهه
13,504 (3.20%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,404
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:50:36
60 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
275 (8.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prospera Bijak 950.41 - 950.41 950.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
PNM Dana Bertumbuh 1434.926 - 1429.47 1434.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
SAM Dana Berkembang 17073.987 - 17073.987 17073.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Simas Danamas Saham 1816.704 - 1816.704 1816.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
SAM Indonesian Equity 2411.1 - 2411.1 2411.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Insight I-Hajj Syariah 3447.829 - 3447.258 3447.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Maybank GMT Dana Unggulan 1580.54 - 1580.54 1580.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder Indo Equity Fund 2695.925 - 2695.925 2695.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Lautandhana Equity Progresif 1117.729 - 1117.729 1117.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Aberdeen Indonesia Equity Fund 2019.908 - 2019.908 2019.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1182.009 - 1182.009 1182.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1346.37 - 1346.37 1346.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
TRIM Dana Tetap 2 2374.012 - 2374.012 2374.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
BNP Paribas Pesona 28436.12 - 28436.12 28436.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Mandiri Investa Keluarga 1225.06 - 1225.06 1225.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Manulife Dana Tetap Utama 1963.22 - 1963.22 1963.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder Dana Prestasi Acc 40454.2 - 40454.2 40454.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder 90 Plus Equity Fund 2179.89 - 2179.89 2179.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder Dana Terpadu II Acc 3889.97 - 3889.97 3889.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 34032.82 - 34032.82 34032.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder Dana Campuran Progresif 1661.96 - 1661.96 1661.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Danamas Fleksi 4051.193 - 4050.4 4051.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Danamas Stabil 3411.67 - 3411.013 3411.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Rencana Cerdas 16641.09 - 16641.09 16641.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Dana Ekuitas Andalan 5200.754 - 5121.011 5200.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Dana Pratama Ekuitas 10154.05 - 10154.05 10154.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Simas Saham Unggulan 1998.172 - 1969.364 1998.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
BNP Paribas Prima USD 1.225 - 1.225 1.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Mega Asset Mantap Plus 1270.466 - 1269.139 1270.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder Providence Fund 4209.38 - 4209.38 4209.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.237 - 1.237 1.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
BNP Paribas Prima Asia USD 1.126 - 1.126 1.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
CIMB-Principal Index IDX30 1498.86 - 1498.86 1498.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Mandiri Investa Dana Utama 2302.39 - 2302.39 2302.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Mandiri Investa Dana Syariah 3468.68 - 3468.68 3468.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2654.77 - 2654.77 2654.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1804.96 - 1804.96 1804.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder Dana Obligasi Mantap 1575.4 - 1575.4 1575.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1706.101 - 1706.101 1706.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1382.077 - 1382.077 1382.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Makara Abadi 3527.79 - 3527.79 3527.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Makara Prima 2576.557 - 2576.557 2576.557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Sucorinvest Equity 2220.917 - 2220.917 2220.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
TRAM Consumption Plus 1891.76 - 1891.76 1891.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Pendapatan Tetap Utama 2468.71 - 2468.71 2468.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Pendapatan Tetap Abadi 2 2681.25 - 2681.25 2681.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Dana Istimewa Acc 7076.03 - 7076.03 7076.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Dana Kombinasi Acc 3840.67 - 3840.67 3840.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2170.42 - 2170.42 2170.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ganesha Abadi 3406.64 - 3406.64 3406.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
NIKKO TRON DUA 2203.873 - 2203.873 2203.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
MNC Dana Dollar 1.341 - 1.341 1.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
MNC Dana Likuid 2674.497 - 2674.497 2674.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
MRS Bond Kresna 2566.114 - 2566.114 2566.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
MRS Flex Kresna 2181.435 - 2181.435 2181.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
MNC Dana Syariah 2901.987 - 2901.987 2901.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Reksa Dana Prima 1549.6 - 1549.6 1549.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
CIMB-Principal Bond 29580.52 - 29580.52 29580.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Semesta Dana Maxima 9489.681 - 9489.681 9489.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
TRAM Strategic Plus 1495.77 - 1495.77 1495.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Nikko Indonesia Bond 1538.814 - 1538.814 1538.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Panin Dana US Dollar 1.819 - 1.819 1.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
BNI-AM Dana Terencana 1461.73 - 1461.73 1461.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Reksa Dana Dana Pasti 4317.31 - 4317.31 4317.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Nikko Indonesia Equity 1596.203 - 1596.203 1596.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Reksa Dana Dana Premier 2695.66 - 2695.66 2695.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Syailendra Fixed Income 1931.71 - 1931.71 1931.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Nikko Indonesia Balanced 1581.919 - 1581.919 1581.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Nikko Indah Nusantara Dua 2485.818 - 2485.818 2485.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Batavia Dana Obligasi Plus 1425.94 - 1425.94 1425.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2157.27 - 2157.27 2157.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1593.07 - 1593.07 1593.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1604.576 - 1604.576 1604.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1718.64 - 1718.64 1718.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Insight-METI Renewable Energy Fd 1616.216 - 1616.216 1616.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Yield Discovery 1430.9 - 1430.9 1430.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
AXA MaestroSaham 1426.9 - 1426.9 1426.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
OSO Sustainability Fund 1454.26 - 1454.26 1454.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۵
Mandiri Saham Atraktif 1499.15 - 1499.15 1499.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mandiri Aktif 1514.86 - 1514.86 1514.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Danamas Dollar 1.752 - 1.752 1.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Danareksa Mawar Konsumer 10 1798.86 - 1798.86 1798.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
Danareksa Melati Premium Dollar 1.318 - 1.318 1.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1397.816 - 1397.816 1397.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳