کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:41:14
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

425,420
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
8,260 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
19,693 (4.85%)
تغییر ۶ ماهه
425,420 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,529
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
36 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
419 (13.47%)
تغییر ۶ ماهه
112 (3.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danamas Stabil 3371.355 - 3371.355 3371.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Simas Saham Unggulan 2046.429 - 2046.429 2046.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Danamas Fleksi 4003.322 - 4003.322 4003.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
NIKKO TRON DUA 2181.855 - 2181.855 2181.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prospera Bijak 957.42 - 957.42 957.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
MRS Bond Kresna 2525.235 - 2525.235 2525.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
MRS Flex Kresna 2218.581 - 2218.581 2218.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Reksa Dana Prima 1533.935 - 1533.935 1533.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PNM Dana Bertumbuh 1403.912 - 1403.912 1403.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Semesta Dana Maxima 9746.458 - 9746.458 9746.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nikko Indonesia Bond 1524.261 - 1524.261 1524.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BNP Paribas Prima USD 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SAM Indonesian Equity 2478.57 - 2478.57 2478.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Insight I-Hajj Syariah 3411.506 - 3411.506 3411.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mega Asset Mantap Plus 1256.83 - 1256.83 1256.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nikko Indonesia Equity 1596.212 - 1596.212 1596.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nikko Indonesia Balanced 1569.615 - 1569.615 1569.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Providence Fund 4198.55 - 4198.55 4198.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nikko Indah Nusantara Dua 2469.353 - 2469.353 2469.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BNP Paribas Prima Asia USD 1.087 - 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
CIMB-Principal Index IDX30 1506.42 - 1506.42 1506.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1847.53 - 1847.53 1847.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Aberdeen Indonesia Equity Fund 2001.407 - 2001.407 2001.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1483.092 - 1483.092 1483.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Insight-METI Renewable Energy Fd 1594.221 - 1594.221 1594.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1164.386 - 1164.386 1164.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1333.12 - 1333.12 1333.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BNP Paribas Pesona 28738.37 - 28738.37 28738.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Sucorinvest Equity 2151.883 - 2151.883 2151.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mandiri Investa Keluarga 1218.95 - 1218.95 1218.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Prestasi Acc 40632.73 - 40632.73 40632.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder 90 Plus Equity Fund 2172.9 - 2172.9 2172.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Terpadu II Acc 3872.6 - 3872.6 3872.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 33719.34 - 33719.34 33719.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Campuran Progresif 1644.94 - 1644.94 1644.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Rencana Cerdas 16456.55 - 16456.55 16456.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Dana Ekuitas Andalan 5194.087 - 5194.087 5194.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Dana Pratama Ekuitas 10071.97 - 10071.97 10071.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mandiri Investa Dana Utama 2302.88 - 2302.88 2302.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mandiri Investa Dana Syariah 3489.37 - 3489.37 3489.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2657.95 - 2657.95 2657.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Schroder Dana Obligasi Mantap 1554.83 - 1554.83 1554.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Makara Abadi 3475.56 - 3475.56 3475.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Makara Prima 2570.151 - 2570.151 2570.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
TRIM Dana Tetap 2 2348.897 - 2348.897 2348.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
TRAM Consumption Plus 1899.33 - 1899.33 1899.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Pendapatan Tetap Utama 2473.73 - 2473.73 2473.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Pendapatan Tetap Abadi 2 2687.29 - 2687.29 2687.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Dana Tetap Utama 1927.88 - 1927.88 1927.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Dana Istimewa Acc 7214.46 - 7214.46 7214.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 3787.46 - 3787.46 3787.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2171.45 - 2171.45 2171.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Ganesha Abadi 3383.99 - 3383.99 3383.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Bond 29256.47 - 29256.47 29256.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SAM Dana Berkembang 17265.558 - 17265.558 17265.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Simas Danamas Saham 1846.629 - 1846.629 1846.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
TRAM Strategic Plus 1477.53 - 1477.53 1477.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNI-AM Dana Terencana 1465.33 - 1465.33 1465.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Reksa Dana Dana Pasti 4265.16 - 4265.16 4265.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Reksa Dana Dana Premier 2663.25 - 2663.25 2663.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Syailendra Fixed Income 1891.35 - 1891.35 1891.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Maybank GMT Dana Unggulan 1599.64 - 1599.64 1599.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Indo Equity Fund 2697.221 - 2697.221 2697.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.237 - 1.237 1.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Batavia Dana Obligasi Plus 1411.24 - 1411.24 1411.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2132.05 - 2132.05 2132.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lautandhana Equity Progresif 1116.606 - 1116.606 1116.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1616.28 - 1616.28 1616.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1685.56 - 1685.56 1685.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1744.46 - 1744.46 1744.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1367.26 - 1367.26 1367.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Yield Discovery 1414.84 - 1414.84 1414.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
MNC Dana Dollar 1.327 - 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
MNC Dana Likuid 2645.018 - 2645.018 2645.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
MNC Dana Syariah 2875.053 - 2875.053 2875.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Panin Dana US Dollar 1.805 - 1.805 1.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
AXA MaestroSaham 1428.92 - 1428.92 1428.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
OSO Sustainability Fund 1618.65 - 1618.65 1618.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
Danareksa Mawar Konsumer 10 1883.44 - 1883.44 1883.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Danareksa Melati Premium Dollar 1.306 - 1.306 1.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Mandiri Saham Atraktif 1536.88 - 1536.88 1536.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
Mandiri Aktif 1534.72 - 1534.72 1534.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
Danamas Dollar 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1397.816 - 1397.816 1397.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳