شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:01:12
0 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

405,727
قیمت روز
1,725 (0.43%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
22,992 (5.36%)
تغییر ۶ ماهه
405,727 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,351
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:01:58
247 (7.96%)
تغییر ۳ ماهه
221 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
14 (0.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sucorinvest Equity 1983.451 1990.001 1983.451 1990.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Pendapatan Tetap Utama 2404.97 - 2404.97 2404.97 8.49 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Schroder Dana Prestasi Acc 38267.81 - 38267.81 38267.81 136.36 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Danamas Fleksi 3904.888 - 3904.888 3904.888 0.76 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Danamas Stabil 3289.643 - 3289.643 3289.643 0.63 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
MRS Bond Kresna 2419.599 - 2419.599 2419.599 2.63 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Reksa Dana Dana Pasti 4136.9 - 4136.9 4136.9 0.87 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Insight I-Hajj Syariah 3346.572 - 3346.572 3346.572 0.44 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Syailendra Fixed Income 1775.05 - 1775.05 1775.05 8.70 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2038.34 - 2038.34 2038.34 4.85 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Lautandhana Equity Progresif 1006.644 1009.26 1006.644 1009.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1081.507 - 1081.507 1081.507 6.40 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1374.789 - 1374.789 1374.789 11.72 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Schroder Indo Equity Fund 2515.07 - 2515.07 2524.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۰۲
Schroder 90 Plus Equity Fund 2079.64 - 2079.64 2088.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder Dana Campuran Progresif 1544.87 - 1544.87 1544.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
Dana Ekuitas Andalan 4865.048 - 4865.048 4918.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
BNI-AM Dana Terencana 1408.27 - 1408.27 1419.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
Eastspring Investments Yield Discovery 1331.92 - 1331.92 1339.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
Reksa Dana Prima 1508.052 - 1508.052 1508.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
PNM Dana Bertumbuh 1364.67 - 1364.67 1364.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
SAM Dana Berkembang 16403.316 - 16403.316 16552.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Simas Saham Unggulan 1887.418 - 1887.418 1890.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Reksa Dana Dana Premier 2592.13 - 2592.13 2592.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Batavia Dana Obligasi Plus 1326.33 - 1326.33 1326.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Schroder Dana Obligasi Mantap 1474.8 - 1474.8 1474.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1461.272 - 1461.272 1461.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Insight-METI Renewable Energy Fd 1551.678 - 1551.678 1551.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Makara Prima 2402.442 - 2402.442 2402.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
TRIM Dana Tetap 2 2257.165 - 2257.165 2257.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Ganesha Abadi 3190.27 - 3190.27 3190.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
MRS Flex Kresna 2212.043 - 2212.043 2212.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
CIMB-Principal Bond 27613.96 - 27613.96 27613.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Semesta Dana Maxima 8923.366 - 8923.366 8923.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Simas Danamas Saham 1808.212 - 1808.212 1815.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas Prima USD 1.126 - 1.126 1.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1589.75 - 1589.75 1589.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Mandiri Investa Keluarga 1201.91 - 1201.91 1201.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Manulife Dana Tetap Utama 1799.26 - 1799.26 1799.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
TRAM Strategic Plus 1393.39 - 1393.39 1393.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder Providence Fund 4018.77 - 4018.77 4018.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1453.69 - 1453.69 1453.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CIMB-Principal Index IDX30 1427.75 - 1427.75 1427.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2507.64 - 2507.64 2507.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1526.49 - 1526.49 1526.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1529.87 - 1529.87 1529.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Makara Abadi 3265.18 - 3265.18 3265.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BNP Paribas Pesona 26986.43 - 26986.43 26986.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
TRAM Consumption Plus 1799.07 - 1799.07 1799.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Pendapatan Tetap Abadi 2 2520.42 - 2520.42 2520.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Schroder Dana Istimewa Acc 6754.48 - 6754.48 6754.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 3646.11 - 3646.11 3646.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Schroder Dana Terpadu II Acc 3649.39 - 3649.39 3649.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 32271.75 - 32271.75 32271.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2109.52 - 2109.52 2109.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
NIKKO TRON DUA 2108.022 - 2108.022 2108.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Prospera Bijak 911.9 - 911.9 911.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Rencana Cerdas 15251.92 - 15251.92 15251.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
MNC Dana Dollar 1.281 - 1.281 1.281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
MNC Dana Likuid 2622.274 - 2622.274 2622.274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
MNC Dana Syariah 2820.202 - 2820.202 2820.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Dana Pratama Ekuitas 9539.55 - 9539.55 9539.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Indonesia Bond 1470.646 - 1470.646 1470.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
SAM Indonesian Equity 2185.95 - 2185.95 2185.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Indonesia Equity 1460.537 - 1460.537 1460.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Indonesia Balanced 1460.255 - 1460.255 1460.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Indah Nusantara Dua 2320.132 - 2320.132 2320.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.198 - 1.198 1.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Mandiri Investa Dana Utama 2255.02 - 2255.02 2255.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Mandiri Investa Dana Syariah 3372.9 - 3372.9 3372.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1780.67 - 1780.67 1780.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Panin Dana US Dollar 1.659 - 1.659 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Mega Asset Mantap Plus 1349.387 - 1349.387 1349.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
BNP Paribas Prima Asia USD 1.018 - 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1298.943 - 1298.943 1298.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
AXA MaestroSaham 1386.76 - 1386.76 1386.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Mandiri Saham Atraktif 1461.51 - 1432.2 1461.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Mandiri Aktif 1466.4 - 1466.4 1466.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
Danareksa Melati Premium Dollar 1.236 - 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Danamas Dollar 1.728 - 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۳
OSO Sustainability Fund 1495.68 - 1495.68 1546.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۳
Danareksa Mawar Konsumer 10 1822.336 - 1822.336 1822.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۳
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳