شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0072
قیمت روز
0 (2.86%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:25:05
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

493,851
قیمت روز
3,606 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:40
14,815 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
56,244 (12.85%)
تغییر ۶ ماهه
88,124 (21.72%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,397
قیمت روز
40 (1.19%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:27
21 (0.63%)
تغییر ۳ ماهه
326 (10.61%)
تغییر ۶ ماهه
74 (2.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makara Abadi 3753.19 - 3753.19 3753.19 0.52 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Sucorinvest Equity 2099.85 - 2099.85 2099.85 0.54 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TRAM Consumption Plus 1764.11 - 1764.11 1764.11 0.65 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Mandiri Investa Keluarga 1245.39 - 1245.39 1245.39 0.29 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Pendapatan Tetap Abadi 2 2834.24 - 2834.24 2834.24 1.75 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Manulife Dana Tetap Utama 2109.8 - 2109.8 2109.8 0.81 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Schroder Dana Terpadu II Acc 3946.75 - 3946.75 3946.75 4.77 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 31257.8 - 31257.8 31257.8 69.69 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2226.65 - 2226.65 2226.65 0.42 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
NIKKO TRON DUA 2276.954 - 2276.954 2276.954 0.11 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Prospera Bijak 868.75 - 868.75 868.75 0.84 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Rencana Cerdas 15658.69 - 15658.69 15658.69 4.66 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PNM Dana Bertumbuh 1495.597 - 1495.597 1495.597 0.78 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TRAM Strategic Plus 1581.28 - 1581.28 1581.28 0.37 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Dana Pratama Ekuitas 9031.26 - 9031.26 9031.26 5.85 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Nikko Indonesia Bond 1593.248 - 1593.248 1593.248 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
SAM Indonesian Equity 2247.13 - 2247.13 2247.13 1.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Nikko Indonesia Equity 1501.836 - 1501.836 1501.836 1.84 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Nikko Indonesia Balanced 1553.954 - 1553.954 1553.954 0.57 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Schroder Providence Fund 4010 - 4010 4010 9.27 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Nikko Indah Nusantara Dua 2557.716 - 2557.716 2557.716 1.17 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.273 - 1.273 1.273 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
CIMB-Principal Index IDX30 1438.93 - 1438.93 1438.93 4.26 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Mandiri Investa Dana Utama 2353.33 - 2353.33 2353.33 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Mandiri Investa Dana Syariah 3596.5 - 3596.5 3596.5 0.74 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2448.13 - 2448.13 2448.13 6.86 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1648.87 - 1648.87 1648.87 4.29 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1443.84 - 1443.84 1443.84 3.56 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1606.98 - 1606.98 1606.98 3.29 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1559.94 - 1559.94 1559.94 1.74 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Insight-METI Renewable Energy Fd 1672.977 - 1672.977 1672.977 0.38 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
MNC Dana Likuid 2738.133 - 2738.133 2738.133 0.11 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
MNC Dana Syariah 2963.238 - 2963.238 2963.238 0.09 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
MRS Bond Kresna 2368.657 - 2368.657 2368.657 354.57 14.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
MRS Flex Kresna 2315.948 - 2315.948 2315.948 137.60 6.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Makara Prima 2414.967 - 2414.967 2414.967 232.41 9.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Pendapatan Tetap Utama 2457.03 - 2457.03 2457.03 72.02 2.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Ganesha Abadi 3211.8 - 3211.8 3211.8 345.99 10.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2011.31 - 2011.31 2011.31 235.45 11.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Panin Dana US Dollar 1.839 - 1.839 1.839 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
TRIM Dana Tetap 2 2489.732 - 2489.433 2489.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder Dana Istimewa Acc 6701.52 - 6675.04 6701.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder Dana Prestasi Acc 38046.04 - 37810.21 38046.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder Dana Kombinasi Acc 3946.07 - 3946.07 3946.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder 90 Plus Equity Fund 1976.53 - 1963.27 1976.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder Dana Campuran Progresif 1668.94 - 1660.78 1668.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Danamas Fleksi 4173.592 - 4172.784 4173.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Danamas Stabil 3513.226 - 3512.559 3513.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Reksa Dana Prima 1585.425 - 1585.273 1585.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
CIMB-Principal Bond 31292.78 - 31292.78 31305.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
SAM Dana Berkembang 17051.26 - 16989.107 17051.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Semesta Dana Maxima 9026.829 - 8958.492 9026.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Simas Danamas Saham 1628.964 - 1616.467 1628.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Dana Ekuitas Andalan 4783.556 - 4742.732 4783.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Simas Saham Unggulan 1806.585 - 1780.535 1806.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BNI-AM Dana Terencana 1385.91 - 1377.02 1385.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BNP Paribas Prima USD 1.251 - 1.251 1.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Reksa Dana Dana Pasti 4484.88 - 4483.97 4484.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Insight I-Hajj Syariah 3537.33 - 3536.752 3537.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Mega Asset Mantap Plus 1331.459 - 1331.459 1331.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Reksa Dana Dana Premier 2788.15 - 2787.59 2788.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Syailendra Fixed Income 2044.92 - 2044.33 2044.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder Indo Equity Fund 2514.201 - 2499.039 2514.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Batavia Dana Obligasi Plus 1510.85 - 1510.3 1510.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lautandhana Equity Progresif 1062.734 - 1054.299 1062.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder Dana Obligasi Mantap 1660.24 - 1660.01 1660.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1926.496 - 1918.588 1926.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1795.055 - 1793.458 1795.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1518.713 - 1518.046 1518.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1258.811 - 1256.337 1258.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BNP Paribas Pesona 26418.91 - 26227.74 26418.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
MNC Dana Dollar 1.371 - 1.371 1.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
AXA MaestroSaham 1381.6 - 1381.6 1381.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Eastspring Investments Yield Discovery 1430.9 - 1430.9 1430.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
OSO Sustainability Fund 1437.7 - 1437.7 1437.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1512.9 - 1512.9 1512.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1380.86 - 1380.86 1380.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Danamas Dollar 1.773 - 1.773 1.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
Danareksa Mawar Konsumer 10 1767.571 - 1767.571 1767.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Mandiri Saham Atraktif 1464.092 - 1464.092 1464.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۶:۰۳
Mandiri Aktif 1584.64 - 1584.64 1584.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۶:۰۳
BNP Paribas Prima Asia USD 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Danareksa Melati Premium Dollar 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1397.816 - 1397.816 1397.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳