شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:50:20
0 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

442,337
قیمت روز
285 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:06
36,610 (9.02%)
تغییر ۳ ماهه
38,196 (9.45%)
تغییر ۶ ماهه
442,337 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,410
قیمت روز
9 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:04:22
131 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
330 (10.70%)
تغییر ۶ ماهه
211 (5.82%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Indo Equity Fund 2594.553 - 2594.553 2594.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Makara Abadi 3354.78 - 3354.78 3354.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Makara Prima 2465.426 - 2465.426 2465.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
TRIM Dana Tetap 2 2299.385 - 2299.385 2299.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Sucorinvest Equity 2084.454 - 2084.454 2084.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
TRAM Consumption Plus 1866.28 - 1866.28 1866.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Pendapatan Tetap Utama 2436.4 - 2436.4 2436.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Pendapatan Tetap Abadi 2 2589.47 - 2589.47 2589.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Manulife Dana Tetap Utama 1858.9 - 1858.9 1858.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Prestasi Acc 39737.63 - 39737.63 39737.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder 90 Plus Equity Fund 2110.33 - 2110.33 2110.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 32775.05 - 32775.05 32775.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Campuran Progresif 1584.64 - 1584.64 1584.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2133.46 - 2133.46 2133.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Ganesha Abadi 3272.89 - 3272.89 3272.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Danamas Fleksi 3955.309 - 3955.309 3955.309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Danamas Stabil 3331.533 - 3331.533 3331.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Prima 1523.873 - 1523.873 1523.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
CIMB-Principal Bond 28377.55 - 28377.55 28377.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
SAM Dana Berkembang 17150.267 - 17150.267 17150.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Danamas Saham 1813.291 - 1813.291 1813.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
TRAM Strategic Plus 1428.85 - 1428.85 1428.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Dana Ekuitas Andalan 4960.63 - 4960.63 4960.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Saham Unggulan 1993.18 - 1993.18 1993.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
BNI-AM Dana Terencana 1402.27 - 1402.27 1402.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Prima USD 1.175 - 1.175 1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Dana Pasti 4193.89 - 4193.89 4193.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Insight I-Hajj Syariah 3376.148 - 3376.148 3376.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Mega Asset Mantap Plus 1245.459 - 1245.459 1245.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Dana Premier 2627.48 - 2627.48 2627.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Syailendra Fixed Income 1825.6 - 1825.6 1825.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Maybank GMT Dana Unggulan 1564.44 - 1564.44 1564.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.228 - 1.228 1.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Batavia Dana Obligasi Plus 1357.89 - 1357.89 1357.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Prima Asia USD 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2081.58 - 2081.58 2081.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Lautandhana Equity Progresif 1089.327 - 1089.327 1089.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Obligasi Mantap 1508.98 - 1508.98 1508.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1569.88 - 1569.88 1569.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1495.072 - 1495.072 1495.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1625.091 - 1625.091 1625.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1654.27 - 1654.27 1654.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Insight-METI Renewable Energy Fd 1572.13 - 1572.13 1572.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1319.104 - 1319.104 1319.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1121.127 - 1121.127 1121.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Eastspring Investments Yield Discovery 1366.24 - 1366.24 1366.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1440.713 - 1440.713 1440.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Pesona 28093.02 - 28093.02 28093.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Mandiri Investa Keluarga 1210.8 - 1210.8 1210.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Dana Istimewa Acc 7124.23 - 7124.23 7124.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Dana Kombinasi Acc 3730.42 - 3730.42 3730.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Dana Terpadu II Acc 3772.49 - 3772.49 3772.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
NIKKO TRON DUA 2150.763 - 2150.763 2150.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Prospera Bijak 945.33 - 945.33 945.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Rencana Cerdas 16014.46 - 16014.46 16014.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
MNC Dana Dollar 1.316 - 1.316 1.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
MNC Dana Likuid 2632.661 - 2632.661 2632.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
MNC Dana Syariah 2846.422 - 2846.422 2846.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Dana Pratama Ekuitas 9831.86 - 9831.86 9831.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Bond 1501.314 - 1501.314 1501.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
SAM Indonesian Equity 2495.05 - 2495.05 2495.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Equity 1514.301 - 1514.301 1514.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Balanced 1497.987 - 1497.987 1497.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Providence Fund 4109.94 - 4109.94 4109.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indah Nusantara Dua 2397.992 - 2397.992 2397.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB-Principal Index IDX30 1457.6 - 1457.6 1457.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Mandiri Investa Dana Utama 2273.48 - 2273.48 2273.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Mandiri Investa Dana Syariah 3430.08 - 3430.08 3430.08 0.74 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2586.09 - 2586.09 2586.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1817.48 - 1817.48 1817.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1318.91 - 1318.91 1318.91 0.15 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Panin Dana US Dollar 1.793 - 1.793 1.793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
MRS Bond Kresna 2470.156 - 2470.156 2470.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
MRS Flex Kresna 2201.703 - 2201.703 2201.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Semesta Dana Maxima 9241.165 - 9241.165 9241.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
AXA MaestroSaham 1451.37 - 1451.37 1451.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Mandiri Aktif 1525.01 - 1508.75 1525.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۳
Mandiri Saham Atraktif 1571.09 - 1571.09 1571.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
PNM Dana Bertumbuh 1389.532 - 1389.532 1389.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Danamas Dollar 1.736 - 1.734 1.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۶:۰۵
OSO Sustainability Fund 1694.89 - 1604.27 1694.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۶:۰۵
Danareksa Mawar Konsumer 10 2000.201 - 1871.589 2000.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۵
Danareksa Melati Premium Dollar 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳