شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,449
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
1,546 (17.19%)
تغییر ۳ ماهه
1,672 (18.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,276 (14.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR 1127.14 1108.9 1108.9 1127.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Weltzins-INVEST P 24.39 24.35 24.35 24.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR 1078.21 1066.84 1066.84 1078.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Mediolanum Challenge Cyclical Equity L 6.843 6.935 6.843 6.935 0.09 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR 112.11 109.63 109.63 112.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
ZukunftsPlan I 245.33 245.4 245.33 245.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Concentra P EUR 1134.8 - 1134.8 1134.8 27.62 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Deka-PB Multimanager ausgewogen 109.47 - 109.47 109.47 0.69 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR 1040.54 - 1040.54 1040.54 17.14 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR 1314.43 - 1314.43 1314.43 14.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR 61.64 - 61.64 61.64 1.02 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR 1137.81 - 1137.81 1137.81 25.73 2.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Kapital Plus A EUR 60.16 - 60.16 60.16 0.34 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Fondak A EUR 153.26 - 153.26 153.26 3.65 2.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Fondak I EUR 56872.11 - 56872.11 56872.11 1349.96 2.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Fondak P EUR 153.82 - 153.82 153.82 3.65 2.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Concentra IT EUR 1695.45 - 1695.45 1695.45 41.26 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Deka-ImmobilienEuropa 46.58 - 46.58 46.58 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR 1414 - 1414 1414 31.99 2.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 120.09 - 120.09 120.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 101.29 - 101.29 101.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 32.56 - 32.56 32.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 30.66 - 30.66 30.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
UniRak 110.25 - 110.25 110.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniGlobal 202.82 - 202.82 202.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniRak net 59.56 - 59.56 59.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniGlobal I 230.13 - 230.13 230.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Concentra A EUR 99.15 - 99.15 99.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PrivatFonds: Kontrolliert 123.46 - 123.46 123.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Emerging Markets EUR I Acc 32.04 - 32.04 32.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 124.24 - 124.24 124.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniFonds 45.01 - 45.01 45.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
DekaFonds CF 93.58 - 93.58 93.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniEuroAktien 60.89 - 60.89 60.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniDeutschland 179.08 - 179.08 179.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Industria P EUR 1242.04 - 1242.04 1242.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniDeutschland I 167.1 - 167.1 167.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
AXA Chance Invest 73.58 - 73.58 73.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniDeutschland XS 144.73 - 144.73 144.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniFavorit: Aktien 136.2 - 136.2 136.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
LBBW Multi Global I 117.13 - 117.13 117.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
LBBW Multi Global R 97.02 - 97.02 97.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniDeutschland XS I 233.42 - 233.42 233.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniFavorit: Aktien I 149.09 - 149.09 149.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniImmo: Deutschland 92.12 - 92.12 92.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Aramea Rendite Plus A 167.35 - 167.35 167.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
SEB High Yield Fund B 33.943 - 33.943 33.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
4Q-SPECIAL INCOME CHF R 116.94 - 116.94 116.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
4Q-SPECIAL INCOME EUR I 122.72 - 122.72 122.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
4Q-SPECIAL INCOME EUR R 120.68 - 120.68 120.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniStrategie:Ausgewogen 58.3 - 58.3 58.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BBBank Kontinuitat Union 70.12 - 70.12 70.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniFavorit: Aktien -net- 86.85 - 86.85 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
UniStrategie:Konservativ 65.97 - 65.97 65.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz Wachstum Europa A EUR 103.51 - 103.51 103.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 60.95 - 60.95 60.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1209.47 - 1209.47 1209.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Comgest Growth Europe EUR I Acc 23.45 - 23.45 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 192.84 - 192.84 192.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Balance A EUR 80.27 - 80.27 80.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland I 132.86 - 132.86 132.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 41.51 - 41.51 41.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR 90.48 - 90.48 90.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 165.08 - 165.08 165.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 36.96 - 36.96 36.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 31.87 - 31.87 31.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ACATIS IfK Value Renten UI A 47.33 - 47.33 47.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ACATIS IfK Value Renten UI B 101.12 - 101.12 101.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Acatis IfK Value Renten UI C 35.92 - 35.92 35.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 99.25 - 99.25 99.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 245.82 - 245.82 245.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 16820.82 - 16820.82 16820.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1172.68 - 1172.68 1172.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Russell Investment Company plc - Acadian European 18.07 - 18.07 18.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 16.709 - 16.709 16.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 14.753 - 14.753 14.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 21.998 - 21.998 21.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DWS Vermögensbildungsfonds R LD 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 15.608 - 15.608 15.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
DWS Top Dividende FD 127.62 - 127.62 127.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
DWS Top Dividende LDQ 118.7 - 118.7 118.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
DWS Investa 146.65 - 146.65 146.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DWS Akkumula LC 1042.91 - 1042.91 1042.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DWS Deutschland LC 196.09 - 196.09 196.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DWS Top Dividende LD 117.7 - 117.7 117.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 152.82 - 152.82 152.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 349.98 - 349.98 349.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DWS Top World 99.64 - 99.64 99.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DWS European Opportunities 279.74 - 279.74 279.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
FOS Rendite und Nachhaltigkeit 110.33 - 110.33 110.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Emerging Markets EUR R Acc 29.83 - 29.83 29.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Emerging Markets EUR Z Acc 30.79 - 30.79 30.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
MEAG EuroInvest A 76.18 - 76.18 76.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 22.94 - 22.94 22.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 152.46 - 152.46 152.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
grundbesitz europa RC 40.55 - 40.55 40.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Deutsche AM Smart Industrial Technologies 108.47 - 108.47 108.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
UniInstitutional European MinRisk Equities 74.06 - 74.06 74.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۰۳
hausInvest 41.81 - 41.81 41.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
KanAm grundinvest Fonds 10.48 - 10.48 10.48 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 58.43 - 58.41 58.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Credit Suisse Euroreal A EUR 9.71 - 9.71 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR 1024.74 - 1024.74 1024.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲:۰۳
SEB Aktienfonds 106.57 - 106.57 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۳
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 44.39 - 44.39 44.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۰۳
DekaTresor 87.32 - 87.32 87.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
RenditDeka CF 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR 90.98 - 90.98 90.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 49.36 - 49.36 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Deka-BR 35 65.6 - 65.6 65.6 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I 235.04 - 235.04 235.04 1.57 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R 210.48 - 210.48 210.48 5.11 2.49% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
First Private Wealth A 75.24 - 75.24 75.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 116.25 - 116.25 116.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Degussa Bank-Universal-Rentenfonds 43.84 - 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Deka-BR 85 72.82 - 72.82 72.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 - 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰