کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,888
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
1,011 (12.84%)
تغییر ۳ ماهه
668 (8.13%)
تغییر ۶ ماهه
26 (0.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Industria P EUR 1330.37 - 1330.37 1330.37 18.25 1.39% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1213.23 - 1213.23 1213.23 4.97 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 104.07 - 104.07 104.07 0.44 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 17.805 - 17.805 17.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
MEAG EuroInvest A 86.96 - 86.96 86.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
DWS Investa 166.97 - 166.97 166.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Akkumula LC 1151.53 - 1151.53 1151.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Deutschland LC 224.14 - 224.14 224.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Kapital Plus A EUR 63.34 - 63.34 63.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Top Dividende FD 135.55 - 135.55 135.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Top Dividende LD 124.77 - 124.77 124.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Top Dividende LDQ 124.85 - 124.85 124.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 168.3 - 168.3 168.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 405.76 - 405.76 405.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondak A EUR 173.22 - 173.22 173.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondak I EUR 64469.92 - 64469.92 64469.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondak P EUR 174.21 - 174.21 174.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS Top World 111.36 - 111.36 111.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Concentra P EUR 1309.44 - 1309.44 1309.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Concentra IT EUR 1973.73 - 1973.73 1973.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DWS European Opportunities 325.24 - 325.24 325.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
FOS Rendite und Nachhaltigkeit 112.67 - 112.67 112.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 45.35 - 45.35 45.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR 1121.02 - 1121.02 1121.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR 1127.09 - 1127.09 1127.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR 1389.15 - 1389.15 1389.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR 66.24 - 66.24 66.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mediolanum Challenge Cyclical Equity L 7.732 - 7.732 7.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR 1195.74 - 1195.74 1195.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Deutsche AM Smart Industrial Technologies 121.5 - 121.5 121.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR 1562.09 - 1562.09 1562.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR 121.13 - 121.13 121.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR 1257.52 - 1257.52 1257.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
UniGlobal I 256.19 - 256.19 256.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Concentra A EUR 114.72 - 114.72 114.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PrivatFonds: Kontrolliert 128.4 - 128.4 128.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Emerging Markets EUR I Acc 36.2 - 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Emerging Markets EUR R Acc 33.59 - 33.59 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Emerging Markets EUR Z Acc 34.79 - 34.79 34.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
DekaFonds CF 106.83 - 106.83 106.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ZukunftsPlan I 268.91 - 268.91 268.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniDeutschland I 186.55 - 185.61 186.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
AXA Chance Invest 80.66 - 80.66 80.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniDeutschland XS 159.36 - 158.16 159.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Weltzins-INVEST P 25.34 - 25.34 25.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LBBW Multi Global I 120.13 - 120.13 120.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LBBW Multi Global R 99.64 - 99.64 99.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniDeutschland XS I 257 - 255.07 257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniFavorit: Aktien I 164.85 - 164.68 164.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Aramea Rendite Plus A 173.5 - 173.5 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Deka-Industrie 4.0 CF 142.13 - 142.13 142.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB High Yield Fund B 35.689 - 35.689 35.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
4Q-SPECIAL INCOME CHF R 119.04 - 119.04 119.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Wachstum Europa A EUR 120.47 - 120.47 120.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 61.27 - 61.27 61.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Europe EUR I Acc 26.43 - 26.43 26.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 25.85 - 25.85 25.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Deka-PB Multimanager ausgewogen 114.22 - 114.22 114.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 34.068 - 34.068 34.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 215.06 - 215.06 215.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Strategiefonds Balance A EUR 84.54 - 84.54 84.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland I 143.04 - 143.04 143.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 44.9 - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 182.84 - 182.84 182.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 40.84 - 40.84 40.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 60.81 - 60.79 60.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniInstitutional European MinRisk Equities 80.29 - 80.28 80.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 37.17 - 37.17 37.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 34.87 - 34.87 34.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 36.31 - 36.31 36.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniRak 121.3 - 121.3 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniGlobal 225.38 - 225.38 225.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniRak net 65.45 - 65.45 65.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 119.6 - 119.6 119.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 122.89 - 122.89 122.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniFonds 50.46 - 50.46 50.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniEuroAktien 70.29 - 70.29 70.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniDeutschland 199.53 - 199.53 199.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniFavorit: Aktien 150.31 - 150.31 150.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniStrategie:Ausgewogen 62.66 - 62.66 62.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BBBank Kontinuitat Union 74.65 - 74.65 74.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniFavorit: Aktien -net- 95.66 - 95.66 95.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UniStrategie:Konservativ 68.89 - 68.89 68.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ACATIS IfK Value Renten UI A 49.72 - 49.72 49.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ACATIS IfK Value Renten UI B 106.15 - 106.15 106.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Acatis IfK Value Renten UI C 38.05 - 38.05 38.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 99.97 - 99.97 99.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 264.79 - 264.79 264.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 18143.18 - 18143.18 18143.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1250.13 - 1250.13 1250.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Russell Investment Company plc - Acadian European 20.07 - 20.07 20.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 17.765 - 17.765 17.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 16.805 - 16.805 16.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 25.071 - 25.071 25.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Deka-ImmobilienEuropa 46.46 - 46.46 46.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
4Q-SPECIAL INCOME EUR I 125.23 - 125.23 125.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
4Q-SPECIAL INCOME EUR R 122.86 - 122.86 122.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
hausInvest 41.9 - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 178.9 - 178.9 178.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
grundbesitz europa RC 39.98 - 39.98 39.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
UniImmo: Deutschland 92.97 - 92.97 92.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR 97.13 - 97.13 97.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Credit Suisse Euroreal A EUR 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
DWS Vermögensbildungsfonds R LD 18.56 - 18.56 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
KanAm grundinvest Fonds 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۶:۰۶
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR 1024.74 - 1024.74 1024.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲:۰۳
SEB Aktienfonds 106.57 - 106.57 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۳
DekaTresor 87.32 - 87.32 87.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
RenditDeka CF 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR 90.98 - 90.98 90.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 49.36 - 49.36 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۰۳
Deka-BR 35 65.6 - 65.6 65.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I 235.04 - 235.04 235.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R 210.48 - 210.48 210.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
First Private Wealth A 75.24 - 75.24 75.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 116.25 - 116.25 116.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Degussa Bank-Universal-Rentenfonds 43.84 - 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Deka-BR 85 72.82 - 72.82 72.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 - 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰