شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,317
قیمت روز
9 (0.27%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:08
404 (13.87%)
تغییر ۳ ماهه
404 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
3,317 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,375
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:09
338 (5.60%)
تغییر ۳ ماهه
311 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
95 (1.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Groupama Equilibre GDM 709.75 - 709.75 709.75 1.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Groupama Equilibre I 189.23 - 189.23 189.23 0.29 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
CM-CIC Europe Growth C 5886.04 - 5886.04 5886.04 9.25 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Groupama Avenir Euro I 11057.1 - 11057.1 11057.1 63.45 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Groupama Avenir Euro N 1452.41 - 1452.41 1452.41 8.35 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Flexigestion Patrimoine 29.15 - 29.15 29.15 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Groupama Entreprises N 562 - 562 562 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Afer Sfer 59.84 - 59.84 59.84 0.17 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro A 129.21 - 129.21 129.21 0.37 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro I 115549.64 - 115549.64 115549.64 323.32 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SG Flexible PC 1744.58 - 1744.58 1744.58 0.74 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Tikehau Taux Variables A 126.11 - 126.11 126.11 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Tikehau Taux Variables P 120.23 - 120.23 120.23 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors Conviction 817.3 - 817.3 817.3 1.20 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
CPR Croissance Réactive I 160241.39 - 160241.39 160241.39 122.83 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
CPR Croissance Réactive P 459.39 - 459.39 459.39 0.37 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors Valorisation 786.3 - 786.3 786.3 0.57 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10518.53 - 10518.53 10518.53 0.06 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
R Valor C EUR 2096.85 - 2096.85 2096.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
R Valor D EUR 1783.56 - 1783.56 1783.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
R Valor F EUR 1880.61 - 1880.61 1880.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Sycomore Partners IB 1659.25 - 1659.25 1659.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Oddo BHF Avenir CN-EUR 116.36 - 116.36 116.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
H2O Multibonds SREUR(C) 104.88 - 104.88 104.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 16.71 - 16.71 16.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Magellan A 2255.03 - 2255.03 2255.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Magellan C 23.18 - 23.18 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Magellan i 23.96 - 23.96 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi 6 M i 22467.7 - 22467.7 22467.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi 12 M E 10464.15 - 10463.23 10464.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi 12 M i 106614.55 - 106604.52 106614.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi 12 M DP 102255.47 - 102246.05 102255.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Moneta Multi Caps C 251.97 - 251.97 251.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Moneta Multi Caps D 228.46 - 228.46 228.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ALM Classic 314.7 - 314.7 314.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ALM Dynamic 333.33 - 333.33 333.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ALM Offensif 205.16 - 205.16 205.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
R Valor P EUR 1444.3 - 1444.3 1444.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Monde C 1999.06 - 1999.06 1999.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Monde I 2153.2 - 2153.2 2153.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
H2O Moderato R C 167.52 - 167.52 167.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
H2O Multibonds I 211381.91 - 211381.91 211381.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
H2O Multibonds RC 414.04 - 414.04 414.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
CPR Oblig 12 Mois I 105690.91 - 105690.91 105690.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
CPR Oblig 12 Mois P 228.01 - 228.01 228.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
H2O Multibonds IUSD 189885.44 - 189885.44 189885.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sycomore Partners I 1672.14 - 1672.14 1672.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sycomore Partners P 1444.33 - 1444.33 1444.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sycomore Partners R 1589.08 - 1589.08 1589.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sycomore Partners X 1729.87 - 1729.87 1729.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi Actions PME C 679.61 - 679.61 679.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
H2O Multistrategies I 316152.57 - 316152.57 316152.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
H2O Multistrategies R 305.26 - 305.26 305.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sextant Grand Large A 438.28 - 438.28 438.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Impact ES Oblig Euro I 11890.819 - 11890.819 11890.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi Rendement Plus IC 15736.97 - 15736.97 15736.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Vivaccio Actions GMO Actions 126.6 - 126.6 126.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sycomore Sélection Responsable I 353.26 - 353.26 353.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sycomore Sélection Responsable R 329.18 - 329.18 329.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 127.36 - 127.36 127.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sycomore Sélection Responsable RP 325.81 - 325.81 325.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10675.4 - 10675.4 10675.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Centifolia C 335.62 - 335.62 335.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Euro Valeur M 1558.34 - 1558.34 1558.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Echiquier Arty 1527.56 - 1527.56 1527.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
H2O Adagio I C 72324.98 - 72324.98 72324.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
H2O Adagio R C 139.2 - 139.2 139.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
H2O Allegro R C 32902.98 - 32902.98 32902.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Echiquier Arty D 1023.13 - 1023.13 1023.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Echiquier Arty I 1135.29 - 1135.29 1135.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BNP Paribas Aqua I 41649.13 - 41649.13 41649.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Echiquier Agenor G 370.89 - 370.89 370.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Echiquier Agenor I 2357.61 - 2357.61 2357.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Vega Euro Rendement RC 135.83 - 135.83 135.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BNP Paribas Aqua Classic 369.9 - 369.9 369.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 264849.89 - 264849.89 264849.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Lazard Convertible Global A 1382.49 - 1382.49 1382.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Lazard Convertible Global K 1627.73 - 1627.73 1627.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Lazard Convertible Global R 390.92 - 390.92 390.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CamGestion Convertibles Europe I 159391.51 - 159391.51 159391.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BNP Paribas Développement Humain I 15849.6 - 15849.6 15849.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1541.5 - 1541.5 1541.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BNP Paribas Développement Humain Classic 162.55 - 162.55 162.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Carmignac Securite A EUR Acc 1703.31 - 1703.31 1703.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Carmignac Securite A EUR Ydis 97.16 - 97.16 97.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 101.61 - 101.61 101.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 110.53 - 110.53 110.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Renaissance Europe I 156.36 - 156.36 156.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Amundi Rendement Plus I2C 5007983.01 - 5007983.01 5007983.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 150.17 - 150.17 150.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 145.88 - 145.88 145.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 179.17 - 179.17 179.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Groupama Avenir Euro MC 332.22 - 332.22 332.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
CamGestion Convertibles Europe R 137.95 - 137.95 137.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Natixis Souverains Euro I 162204.65 - 162204.65 162204.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
CamGestion Convertibles Europe Classic 42.35 - 42.35 42.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
29 Haussmann Euro Rendement C 1333.48 - 1333.48 1333.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Natixis Actions US Growth I EUR 234858.9 - 234858.9 235335.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Natixis Actions US Growth I USD 280620.89 - 280620.89 281503.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Natixis Actions US Growth N USD 19669.85 - 19669.85 19731.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Natixis Actions US Growth R USD 25681.01 - 25681.01 25762.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
DNCA Value Europe E 220.22 - 218.67 220.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe C 218.67 - 218.67 218.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۶:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰