شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,956
قیمت روز
18 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
138 (4.46%)
تغییر ۳ ماهه
2,956 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,956 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,598
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:26
170 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
162 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
404 (6.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tikehau Taux Variables A 126.8 - 126.8 126.8 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Tikehau Taux Variables P 121.2 - 121.2 121.2 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
SG Flexible PC 1742.06 - 1742.06 1742.06 1.30 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
CM-CIC Europe Growth C 6460.65 - 6460.65 6460.65 8.45 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Flexigestion Patrimoine 30.59 - 30.59 30.59 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.76 - 15.76 15.76 0.10 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Afer Sfer 62.7 - 62.7 62.7 0.16 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Afer Actions Euro A 138.77 - 138.77 138.77 0.20 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Afer Actions Euro I 123557.13 - 123557.13 123557.13 181.14 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
CPR Oblig 12 Mois I 106356.27 - 106356.27 106356.27 0.39 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Amundi Rendement Plus IC 15760.84 - 15760.84 15760.84 16.27 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Aviva Investors Conviction 859.84 - 859.84 859.84 2.15 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Aviva Investors Valorisation 810.62 - 810.62 810.62 1.83 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Magellan A 2170.84 - 2170.84 2200.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Magellan i 23.12 - 23.12 23.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Sycomore Sélection Responsable I 406.8 - 406.8 406.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Sycomore Sélection Responsable RP 377.15 - 377.15 377.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10543.16 - 10543.16 10543.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.23 - 13.23 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.17 - 12.17 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.79 - 12.79 12.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.77 - 13.77 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 16.19 - 16.19 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.97 - 14.97 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.6 - 12.6 12.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.59 - 17.59 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.22 15.31 15.22 15.31 0.05 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.87 11.95 11.87 11.95 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 14.1 14.18 14.1 14.18 0.05 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.77 - 14.77 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 16.93 - 16.93 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 18.48 - 18.48 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.32 - 14.32 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.99 - 14.99 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 17.42 - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Amundi 6 M i 22489.23 - 22489.23 22489.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 20.01 - 20.01 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Amundi 12 M E 10490.94 - 10490.94 10490.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi 12 M i 106767.56 - 106767.56 106767.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi 12 M DP 102406.63 - 102406.63 102406.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Moneta Multi Caps C 271.88 - 271.88 271.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Moneta Multi Caps D 252.4 - 252.4 252.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ALM Dynamic 339.9 - 339.9 339.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ALM Offensif 211.57 - 211.57 211.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Centifolia C 370.94 - 370.94 370.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
R Valor C EUR 2142.78 - 2142.78 2142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
R Valor D EUR 1824.84 - 1824.84 1824.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
R Valor F EUR 1925.32 - 1925.32 1925.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Echiquier Arty 1571.72 - 1571.72 1571.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Echiquier Arty D 1052.71 - 1052.71 1052.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Echiquier Arty I 1164.48 - 1164.48 1164.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
H2O Multibonds I 178645.25 - 178645.25 178645.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
H2O Multibonds RC 350.96 - 350.96 350.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
BNP Paribas Aqua I 41251.86 - 41251.86 41251.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
H2O Multibonds IUSD 160224.36 - 160224.36 160224.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sycomore Partners I 1732.62 - 1732.62 1732.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sycomore Partners P 1508.98 - 1508.98 1508.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sycomore Partners R 1652.31 - 1652.31 1652.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sycomore Partners X 1790.56 - 1790.56 1790.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi Actions PME C 765.2 - 765.2 765.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sextant Grand Large A 446.35 - 446.35 446.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Groupama Avenir Euro I 12843.91 - 12843.91 12843.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Groupama Avenir Euro N 1690.37 - 1690.37 1690.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Impact ES Oblig Euro I 11802.639 - 11802.639 11802.639 4.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vega Euro Rendement RC 139.35 - 139.35 139.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Groupama Avenir Euro MC 382.59 - 382.59 382.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
BNP Paribas Aqua Classic 368.91 - 368.91 368.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265630.17 - 265630.17 265630.17 16.46 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
CPR Croissance Réactive I 167939.57 - 167939.57 167939.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
CPR Croissance Réactive P 483.36 - 483.36 483.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Lazard Convertible Global A 1366.65 - 1366.65 1366.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Lazard Convertible Global K 1609.07 - 1609.07 1609.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Lazard Convertible Global R 387.75 - 387.75 387.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vivaccio Actions GMO Actions 131.93 - 131.93 131.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
CamGestion Convertibles Europe I 163966.45 - 163966.45 163966.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
CamGestion Convertibles Europe R 141.76 - 141.76 141.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sycomore Sélection Responsable R 381.06 - 381.06 381.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 132.72 - 132.72 132.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
CamGestion Convertibles Europe Classic 43.7 - 43.7 43.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10687.05 - 10687.05 10687.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 159.4 - 159.4 159.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 195.93 - 195.93 195.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Carmignac Securite A EUR Acc 1732.12 - 1732.12 1732.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Securite A EUR Ydis 98.81 - 98.81 98.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 111.53 - 111.53 111.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 119.3 - 119.3 119.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Renaissance Europe I 163.68 - 163.68 165.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Groupama Equilibre GDM 734.02 - 734.02 734.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Magellan C 22.73 - 22.73 22.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Amundi Rendement Plus I2C 5002521.75 - 5002521.75 5021132.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
CPR Oblig 12 Mois P 229.68 - 229.68 229.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
DNCA Value Europe I 199.49 - 199.49 199.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Groupama Equilibre I 196.44 - 196.44 196.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
DNCA Value Europe E 247.92 - 247.92 250.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
DNCA Value Europe C 251.11 - 251.11 251.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۳۳
Natixis Souverains Euro I 159778.92 - 159778.92 159778.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Oddo Génération DR-EUR 808.51 - 803.97 808.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Oddo Génération CR-EUR 889.9 - 889.9 889.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰