شاخص یاب
فرانسه
فرانسه
طلای 18 عیار
3,072
قیمت روز
9 (0.29%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
3,072 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,072 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,072 (0.00%)
نوسان سالیانه
CAC All-Tradable
6,515
قیمت روز
116 (1.78%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:40
56,117 (89.60%)
تغییر ۳ ماهه
58,138 (89.92%)
تغییر ۶ ماهه
56,605 (89.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan A 2231.41 - 2231.41 2231.41 17.28 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Magellan C 23.08 - 23.08 23.08 0.18 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Magellan i 23.78 - 23.78 23.78 0.19 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi 12 M E 10492.57 - 10492.57 10492.57 0.14 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi 12 M i 106750.81 - 106750.81 106750.81 0.75 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi 12 M DP 102390.57 - 102390.57 102390.57 0.72 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Moneta Multi Caps C 277.79 275.37 275.37 277.79 0.13 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Moneta Multi Caps D 257.88 255.64 255.64 257.88 0.12 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Centifolia C 377.9 - 377.9 377.9 3.48 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
R Valor C EUR 2140.17 - 2140.17 2140.17 5.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
R Valor D EUR 1821.29 - 1821.29 1821.29 4.25 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
R Valor F EUR 1923.96 - 1923.96 1923.96 4.52 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Echiquier Arty 1598.96 - 1598.96 1598.96 3.31 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Echiquier Arty D 1070.96 - 1070.96 1070.96 2.23 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Echiquier Arty I 1183.61 - 1183.61 1183.61 2.48 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
H2O Multibonds I 175513.13 - 175513.13 175513.13 757.82 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
H2O Multibonds RC 345.08 - 345.08 345.08 1.49 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BNP Paribas Aqua I 39796.32 - 39796.32 39796.32 108.36 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
DNCA Value Europe C 252.11 - 252.11 252.11 2.46 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
DNCA Value Europe E 252.11 - 252.11 252.11 2.46 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
DNCA Value Europe I 203.94 - 203.94 203.94 2.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
H2O Multibonds IUSD 160037.38 - 160037.38 160037.38 1012.54 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi Actions PME C 777.08 - 777.08 777.08 4.80 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Renaissance Europe I 161.44 - 161.44 161.44 1.16 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sextant Grand Large A 451.76 - 451.76 451.76 0.64 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Impact ES Oblig Euro I 11802.885 - 11802.885 11802.885 2.65 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Vega Euro Rendement RC 139.15 - 139.15 139.15 0.32 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BNP Paribas Aqua Classic 356.49 - 356.49 356.49 0.96 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 916.36 - 916.36 916.36 5.52 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Oddo Génération DR-EUR 817.48 - 817.48 817.48 4.92 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Natixis Souverains Euro I 159868.2 - 159868.2 159868.2 62.32 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265662.28 - 265662.28 265662.28 6.14 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Lazard Convertible Global A 1371.69 - 1371.69 1371.69 7.20 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Lazard Convertible Global K 1615.01 - 1615.01 1615.01 8.47 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Lazard Convertible Global R 389.55 - 389.55 389.55 2.05 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
CamGestion Convertibles Europe I 164653.42 - 164653.42 164653.42 535.13 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
CamGestion Convertibles Europe R 142.32 - 142.32 142.32 0.47 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sycomore Sélection Responsable R 386.53 - 386.53 386.53 1.87 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
CamGestion Convertibles Europe Classic 43.92 - 43.92 43.92 0.14 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10687.72 - 10687.72 10687.72 0.42 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Carmignac Securite A EUR Acc 1736.39 - 1736.39 1736.39 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 112.05 - 112.05 112.05 0.13 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 119.31 - 119.31 119.31 0.15 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Objectif Small Caps Euro A 867.91 - 867.91 867.91 5.81 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 165.56 - 165.56 165.56 1.43 0.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 203.55 - 203.55 203.55 1.76 0.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Groupama Equilibre GDM 723.54 - 722.87 723.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Tikehau Taux Variables A 126.85 - 126.85 126.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Tikehau Taux Variables P 121.34 - 121.34 121.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Amundi Rendement Plus I2C 5036791.55 - 5036791.55 5051924.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
SG Flexible PC 1741.63 - 1741.63 1741.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
CM-CIC Europe Growth C 6393.19 - 6393.19 6393.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Flexigestion Patrimoine 30.99 - 30.99 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vivaccio Actions GMO Actions 130.89 - 130.89 130.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Afer Sfer 62.87 - 62.87 62.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Afer Actions Euro A 140.24 - 140.24 140.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Afer Actions Euro I 124805.1 - 124805.1 124805.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
CPR Oblig 12 Mois I 106295.73 - 106295.73 106295.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
CPR Oblig 12 Mois P 229.62 - 229.62 229.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Groupama Equilibre I 193.9 - 193.9 193.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Amundi Rendement Plus IC 15857.12 - 15857.12 15857.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Aviva Investors Conviction 858.58 - 858.58 858.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
CPR Croissance Réactive I 166297.47 - 166297.47 166297.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
CPR Croissance Réactive P 479.16 - 479.16 479.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Aviva Investors Valorisation 811.1 - 811.1 811.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Amundi 6 M i 22491.19 - 22491.19 22491.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Sycomore Partners I 1742.95 - 1742.95 1742.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Sycomore Partners P 1521.54 - 1521.54 1521.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Sycomore Partners R 1663.74 - 1663.74 1663.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Sycomore Partners X 1800.72 - 1800.72 1800.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Oddo Génération CI-EUR 251288.08 - 251288.08 251288.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Sycomore Sélection Responsable I 410.04 - 410.04 410.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Sycomore Sélection Responsable RP 380.72 - 380.72 380.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10546.43 - 10546.43 10546.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.03 - 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.09 - 12.09 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.61 - 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.55 - 13.55 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 16.14 - 16.14 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.93 - 14.93 14.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.57 - 12.57 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.52 - 17.52 17.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 17.31 - 17.31 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 18.87 - 18.87 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.4 - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 15.05 - 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 17.1 - 17.1 17.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
ALM Offensif 210.87 - 210.87 210.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Groupama Avenir Euro I 12684.67 - 12684.67 12684.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Groupama Avenir Euro N 1670.37 - 1670.37 1670.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Groupama Avenir Euro MC 377.55 - 377.55 377.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 131.68 - 131.68 131.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.97 - 19.97 19.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۴
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۴
ALM Dynamic 337.94 - 337.94 337.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.81 13.8 13.8 13.81 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۳:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.42 15.41 15.41 15.42 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۳:۰۴
Carmignac Securite A EUR Ydis 99.05 - 99.05 99.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 14.92 - 14.92 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰