شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,768
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:39
35 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
493 (15.05%)
تغییر ۶ ماهه
855 (29.35%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:02:27
698 (10.94%)
تغییر ۳ ماهه
558 (8.55%)
تغییر ۶ ماهه
864 (13.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Echiquier Arty D 1038.56 - 1038.56 1038.56 29.74 2.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۳۱
Echiquier Arty I 1165.94 - 1165.94 1165.94 37.26 3.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۳۱
CPR Croissance Réactive I 163699.72 - 163699.72 163699.72 2326.35 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
CM-CIC Europe Growth C 6790.88 - 6790.88 6790.88 0.47 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Flexigestion Patrimoine 29.2 - 29.2 29.2 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Afer Sfer 67.02 - 67.02 67.02 0.18 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Afer Actions Euro A 144.95 - 144.95 144.95 0.57 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Amundi Rendement Plus IC 16447.99 - 16447.99 16447.99 16.38 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Tikehau Taux Variables A 126.02 - 126.02 126.02 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Tikehau Taux Variables P 119.7 - 119.7 119.7 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Aviva Investors Conviction 913.02 - 913.02 913.02 2.94 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Aviva Conviction Patrimoine 190.76 - 190.76 190.76 0.59 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Aviva Investors Valorisation 860.58 - 860.58 860.58 1.28 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
29 Haussmann Euro Rendement C 1418.59 - 1418.59 1418.59 0.46 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 17.66 - 17.66 17.66 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Amundi 12 M E 10490.73 - 10490.73 10490.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Amundi 12 M i 107052.64 - 107052.64 107052.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Amundi 12 M DP 102619.2 - 102619.2 102619.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Afer Actions Euro I 130565.7 - 130565.7 130565.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Moneta Multi Caps C 282.03 - 282.03 282.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Moneta Multi Caps D 255.73 - 255.73 255.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Adagio I C 76908.55 - 76908.55 76908.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Adagio R C 147.33 - 147.33 147.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Moderato R C 192.04 - 192.04 192.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Multibonds I 272756.02 - 272756.02 272756.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Multibonds RC 532.23 - 532.23 532.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Adagio EUR-SR C 106.53 - 106.53 106.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Multibonds IUSD 240482.23 - 240482.23 240482.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Multistrategies I 423419.94 - 423419.94 423419.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Multistrategies R 406.97 - 406.97 406.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Sextant Grand Large A 446.91 - 446.91 446.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Groupama Avenir Euro I 12722.71 - 12722.71 12722.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Groupama Avenir Euro N 1666.76 - 1653.34 1666.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Groupama Entreprises N 560.68 - 560.68 560.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Impact ES Oblig Euro I 12729.533 - 12729.533 12729.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Oddo BHF Avenir CN-EUR 133.6 - 133.6 133.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Groupama Avenir Euro MC 381.43 - 381.43 381.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
H2O Multibonds SREUR(C) 133.85 - 133.85 133.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265750.65 - 265750.65 265750.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1544.17 - 1544.17 1544.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10666.28 - 10666.28 10666.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 161.37 - 161.37 161.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 197.97 - 197.97 197.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Magellan A 2355.4 - 2355.4 2355.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Magellan C 24.29 - 24.29 24.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Magellan i 25.19 - 25.19 25.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi 6 M i 22488.53 - 22488.53 22492.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Centifolia C 358.97 - 358.97 358.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Echiquier Arty 1611.92 - 1567.03 1611.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Comgest Monde C 2226.71 - 2226.71 2226.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Comgest Monde I 2415.4 - 2415.4 2415.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
H2O Allegro R C 44413.52 - 44413.52 44413.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
BNP Paribas Aqua I 48166.63 - 48166.63 48166.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Echiquier Agenor G 416.19 - 416.19 416.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Echiquier Agenor I 2656.03 - 2656.03 2656.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
CPR Oblig 12 Mois I 106307.1 - 106307.1 106307.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
CPR Oblig 12 Mois P 228.85 - 228.85 228.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
BNP Paribas Aqua Classic 424.24 - 424.24 424.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
CPR Croissance Réactive P 473.4 - 473.4 473.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Lazard Convertible Global A 1478.61 - 1478.61 1478.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Lazard Convertible Global K 1740.9 - 1740.9 1740.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Lazard Convertible Global R 416.14 - 416.14 416.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Vivaccio Actions GMO Actions 141.26 - 141.26 141.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
CamGestion Convertibles Europe I 167426.24 - 167426.24 167426.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
CamGestion Convertibles Europe R 145.12 - 145.12 145.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 384.95 - 384.95 384.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 142.11 - 142.11 142.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
BNP Paribas Développement Humain I 17640.27 - 17640.27 17640.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
CamGestion Convertibles Europe Classic 44.29 - 44.29 44.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
BNP Paribas Développement Humain Classic 179.99 - 179.99 179.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Carmignac Securite A EUR Acc 1758.51 - 1758.51 1758.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Carmignac Securite A EUR Ydis 99.19 - 99.19 99.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 107.48 - 107.48 107.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 119.67 - 119.67 119.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
R Valor C EUR 2300.07 - 2300.07 2300.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
R Valor D EUR 1948.74 - 1948.74 1948.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
R Valor F EUR 2057.64 - 2057.64 2057.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
R Valor P EUR 1590.02 - 1590.02 1590.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 105.43 - 105.43 105.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 157.58 - 157.58 157.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
SG Flexible PC 1798.38 - 1798.38 1798.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Vega Euro Rendement RC 143.39 - 143.39 143.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Renaissance Europe I 183.51 - 183.51 183.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
ALM Classic 322.67 - 322.67 322.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
ALM Dynamic 348.84 - 348.84 348.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
ALM Offensif 216.31 - 216.31 216.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Groupama Equilibre GDM 766.51 - 766.21 766.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۰۱
Amundi Rendement Plus I2C 5248439.12 - 5248439.12 5249848.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۰۱
Groupama Equilibre I 202.6 - 202.6 202.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10520.44 - 10520.44 10520.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۲
Natixis Souverains Euro I 174673.57 - 174673.57 174673.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Sycomore Partners IB 1611.16 1610.57 1610.57 1611.16 26.07 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
Natixis Actions US Growth N USD 21759.3 21591.65 21591.65 21759.3 167.65 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Natixis Actions US Growth I EUR 264477.42 263785.82 263785.82 264477.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۳۲
Natixis Actions US Growth I USD 308184.31 - 308184.31 308184.31 1615.26 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Natixis Actions US Growth R EUR 23937.39 - 23937.39 23937.39 61.28 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Natixis Actions US Growth R USD 28097.59 - 28097.59 28097.59 148.75 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Sycomore Partners P 1396.59 - 1396.59 1396.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Partners X 1688.68 - 1688.68 1688.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Partners R 1540.29 - 1534.81 1540.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Partners I 1623.27 - 1615.19 1623.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Sélection Responsable I 380.4 - 380.4 380.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable R 353.15 - 353.15 353.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable RP 349.56 - 349.56 349.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Amundi Actions PME C 725.64 - 725.64 725.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Euro Valeur M 1638.55 - 1638.55 1638.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
DNCA Value Europe C 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe E 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۶:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰