کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
35 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
337 (11.57%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.49%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,694
قیمت روز
8 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:04
258 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,058 (18.77%)
تغییر ۶ ماهه
63 (0.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Carmignac Securite A EUR Acc 1734.98 - 1734.98 1734.98 1.11 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Securite A EUR Ydis 97.87 - 97.87 97.87 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
H2O Adagio EUR-SR C 101.58 - 101.58 101.58 0.48 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
H2O Multibonds SREUR(C) 112.67 - 112.67 112.67 3.30 2.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Groupama Entreprises N 561.5 - 561.5 561.5 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Groupama Equilibre GDM 742.36 - 742.36 742.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Tikehau Taux Variables A 126.1 - 126.1 126.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Tikehau Taux Variables P 120.01 - 120.01 120.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Amundi Rendement Plus I2C 5141570.72 - 5141570.72 5141570.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
H2O Adagio I C 73070.24 - 73070.24 73070.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Adagio R C 140.3 - 140.3 140.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Allegro R C 34664.77 - 34664.77 34664.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Moderato R C 169.52 - 169.52 169.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Multibonds I 228403.26 - 228403.26 228403.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Multibonds RC 446.52 - 446.52 446.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Multibonds IUSD 204823.07 - 204823.07 204823.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Multistrategies I 323188.56 - 323188.56 323188.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
H2O Multistrategies R 311.25 - 311.25 311.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
SG Flexible PC 1783.04 - 1783.04 1783.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CM-CIC Europe Growth C 6557.87 - 6557.87 6557.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Flexigestion Patrimoine 29.44 - 29.44 29.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sycomore Sélection Responsable R 347.23 - 347.23 347.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Afer Sfer 63.77 - 63.77 63.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Amundi 6 M i 22493.36 - 22493.36 22493.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Amundi 12 M E 10485.58 - 10485.58 10485.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Amundi 12 M i 106906.14 - 106906.14 106906.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Amundi 12 M DP 102509.94 - 102509.94 102509.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Afer Actions Euro A 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Afer Actions Euro I 122344.41 - 122344.41 122344.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Groupama Equilibre I 196.97 - 196.97 196.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Amundi Rendement Plus IC 16154.48 - 16154.48 16154.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aviva Investors Conviction 859.71 - 859.71 859.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
CPR Croissance Réactive I 164294.35 - 164294.35 164294.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
CPR Croissance Réactive P 469.86 - 469.86 469.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Lazard Convertible Global A 1472.18 - 1472.18 1472.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Lazard Convertible Global K 1733.32 - 1733.32 1733.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Lazard Convertible Global R 415.4 - 415.4 415.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aviva Investors Valorisation 825.04 - 825.04 825.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Vivaccio Actions GMO Actions 132.54 - 132.54 132.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 133.33 - 133.33 133.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10529.17 - 10529.17 10529.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Centifolia C 341.52 - 341.52 342.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Sextant Grand Large A 440.12 - 439.03 440.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Impact ES Oblig Euro I 12528.193 - 12474.282 12528.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265619.41 - 265527.48 265619.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Sycomore Sélection Responsable I 373.88 - 370.93 373.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Sycomore Sélection Responsable RP 343.7 - 341 343.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 17.94 - 17.69 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Magellan A 2280.54 - 2255.62 2280.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Magellan C 23.67 - 23.41 23.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Magellan i 24.5 - 24.23 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Moneta Multi Caps C 270.47 - 270.29 270.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Moneta Multi Caps D 245.24 - 245.24 245.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 106.38 - 105.93 106.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 117.02 - 116.47 117.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
ALM Classic 323.8 - 323.57 323.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
ALM Dynamic 348.8 - 348.4 348.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
ALM Offensif 215.46 - 215.05 215.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
R Valor C EUR 2225.89 - 2208.53 2225.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
R Valor D EUR 1885.9 - 1871.19 1885.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
R Valor F EUR 1994.06 - 1978.52 1994.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
R Valor P EUR 1535.69 - 1523.69 1535.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Echiquier Arty 1563.28 - 1561 1563.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Comgest Monde C 2157 - 2130.91 2157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Comgest Monde I 2330.71 - 2302.46 2330.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Echiquier Arty D 1036.07 - 1034.56 1036.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Echiquier Arty I 1164.12 - 1162.41 1164.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Aqua I 44120.69 - 43874.04 44120.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Echiquier Agenor G 415.82 - 413.84 415.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Echiquier Agenor I 2648.59 - 2635.95 2648.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
CPR Oblig 12 Mois I 106296.5 - 106249.08 106296.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
CPR Oblig 12 Mois P 228.97 - 228.87 228.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sycomore Partners I 1662.16 - 1662.16 1663.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sycomore Partners P 1428.36 - 1428.36 1429.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sycomore Partners R 1576.15 - 1576.15 1577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sycomore Partners X 1720.66 - 1720.66 1721.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Renaissance Europe I 173.38 - 172.14 173.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sycomore Partners IB 1648.15 - 1648.15 1649.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Groupama Avenir Euro I 12313.39 - 12212.63 12313.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Groupama Avenir Euro N 1615.5 - 1602.29 1615.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Vega Euro Rendement RC 141.61 - 141.1 141.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Groupama Avenir Euro MC 368.49 - 365.47 368.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Aqua Classic 390.38 - 388.21 390.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 104.13 - 103.68 104.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 156.37 - 156.17 156.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
CamGestion Convertibles Europe I 163875.91 - 163567.59 163875.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
CamGestion Convertibles Europe R 141.93 - 141.66 141.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 386.77 - 384.94 386.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Développement Humain I 17084.55 - 17048.58 17084.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
CamGestion Convertibles Europe Classic 43.45 - 43.37 43.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1543.18 - 1542.89 1543.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Développement Humain Classic 174.82 - 174.45 174.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10673.61 - 10673.39 10673.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 156.81 - 156.81 156.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 192.5 - 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Oddo BHF Avenir CN-EUR 123.61 - 122.26 123.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Amundi Actions PME C 725.64 - 725.64 725.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Conviction Patrimoine 179.63 - 179.63 179.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Natixis Actions US Growth R USD 27347.37 - 27347.37 27347.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Natixis Actions US Growth I USD 298804.55 - 298804.55 298804.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Natixis Actions US Growth R EUR 22726.19 - 22726.19 22726.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Euro Valeur M 1638.55 - 1638.55 1638.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Natixis Actions US Growth N USD 20611.33 - 20416.02 20611.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Natixis Actions US Growth I EUR 242507.63 - 242262.39 242507.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
29 Haussmann Euro Rendement C 1346.95 - 1346.95 1346.95 2.74 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Natixis Souverains Euro I 163197.25 - 163197.25 163197.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
DNCA Value Europe C 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe E 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۶:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰