شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,698
قیمت روز
32 (0.86%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:14
529 (12.51%)
تغییر ۳ ماهه
615 (14.26%)
تغییر ۶ ماهه
191 (4.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OP-Rohkea A 88.09 - 88.09 88.09 1.70 1.93% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Rohkea B 52.36 - 52.36 52.36 1.02 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Solida A 1.152 - 1.152 1.152 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Solida B 1.801 - 1.801 1.801 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-High Yield A 194.76 - 194.76 194.76 0.72 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-High Yield B 127.62 - 127.62 127.62 0.47 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Varovainen A 124.75 - 124.75 124.75 0.40 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Varovainen B 94.89 - 94.89 94.89 0.30 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Yrityslaina A 200.09 - 200.09 200.09 0.07 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Yrityslaina B 119.45 - 119.45 119.45 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Corporate Bond+ A 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Corporate Bond+ C 1.562 - 1.562 1.562 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Corporate Bond+ D 1.933 - 1.933 1.933 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
LähiTapiola Lyhytkorko 14.17 - 14.17 14.17 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi II A 204.75 - 204.75 204.75 6.00 2.93% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi II B 108.22 - 108.22 108.22 3.17 2.93% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
LähiTapiola Yrityskorko A 15.277 - 15.277 15.277 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
LähiTapiola Yrityskorko B 12.651 - 12.651 12.651 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 122.9 - 122.9 122.9 2.83 2.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 232.693 - 232.693 232.693 5.65 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.243 - 1.243 1.243 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.651 - 1.651 1.651 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.307 - 1.307 1.307 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.72 - 1.72 1.72 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
PYN Elite Fund 293.392 - 293.392 293.392 1.45 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.194 - 12.194 12.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Nordea Maailma Kasvu SEK 3.815 - 3.815 3.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 122.344 - 122.344 122.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 219.067 - 219.067 219.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 115.18 - 115.18 115.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 16.949 - 16.949 16.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.325 - 15.325 15.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 18.802 - 18.802 18.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.192 - 0.192 0.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 16.96 - 16.96 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 17.334 - 17.334 17.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.191 - 2.191 2.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.241 - 2.241 2.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.917 - 0.917 0.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 17.931 - 17.931 17.931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 13.71 - 13.71 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Maailma Kasvu 0.372 - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Maailma Tuotto 0.251 - 0.251 0.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.46 - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Säästö 25 Kasvu 17.704 - 17.704 17.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Säästö 50 Kasvu 19.983 - 19.983 19.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Säästö 75 Kasvu 21.111 - 21.111 21.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.624 - 0.624 0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Säästö 25 Tuotto 14.267 - 14.267 14.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Säästö 50 Tuotto 15.596 - 15.596 15.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Säästö 75 Tuotto 16.07 - 16.07 16.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Tundra Frontier Opp Euro C 17.52 - 17.52 17.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 11.925 - 11.925 11.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.468 - 0.468 0.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.478 - 0.478 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.104 - 8.104 8.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.308 - 0.308 0.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 24.286 - 24.286 24.286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.179 - 10.179 10.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 19.817 - 19.817 19.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 15.085 - 15.085 15.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 20.882 - 20.882 20.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.068 - 15.068 15.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.636 - 1.636 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
ODiN Norge A EUR 14.186 - 14.186 14.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Norge B EUR 14.071 - 14.071 14.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Norge D EUR 14.077 - 14.077 14.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Europa A EUR 10.201 - 10.201 10.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Europa B EUR 10.127 - 10.127 10.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Europa D EUR 10.126 - 10.126 10.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Global A EUR 13.201 - 13.201 13.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Global B EUR 13.088 - 13.088 13.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Global D EUR 13.086 - 13.086 13.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ODiN Norge C EUR 342.497 - 342.497 342.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Global B SEK 2011.021 - 2011.021 2011.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 94.951 - 94.951 94.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 144.142 - 144.142 144.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Europe A 53.124 - 53.124 53.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Europe B 112.178 - 112.178 112.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Tellus A 12.07 - 12.07 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Alpha Bond IA 104.343 - 104.343 104.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Euro Liquidity A 17.998 - 17.998 17.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Euro Liquidity B 25.111 - 25.111 25.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli European High Yield A 140.88 - 140.88 140.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli European High Yield B 277.798 - 277.798 277.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Short Corporate Bond A 15.664 - 15.664 15.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Evli Short Corporate Bond B 28.752 - 28.752 28.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
SEB Money Manager Plus A 95.99 - 95.99 95.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SEB Money Manager Plus B 116.76 - 116.76 116.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SEB Money Manager Plus AI 98.9 - 98.9 98.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SEB Money Manager Plus BI 120.01 - 120.01 120.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.834 - 1.834 1.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.902 - 0.902 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Danske Invest Kompassi 50 Inc 0.963 - 0.963 0.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.985 - 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Aktia Corporate Bond+ B 1.871 - 1.871 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Säästöpankki Korko Plus A 45.231 - 45.231 45.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Säästöpankki Korko Plus B 71.615 - 71.615 71.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Aktia Likvida+B 0.269 - 0.269 0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 15.549 - 15.549 15.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 6.646 - 6.646 6.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 106.04 - 106.04 106.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Aktia Likvida+ D 0.276 - 0.276 0.276 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 12.45 - 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰