کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,908
قیمت روز
37 (0.93%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:40
217 (5.27%)
تغییر ۳ ماهه
218 (5.90%)
تغییر ۶ ماهه
270 (6.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 131.81 - 131.81 131.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nordea Defensiv A 1098.31 - 1098.31 1098.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1152.22 - 1152.22 1152.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1171.19 - 1171.19 1171.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
ODiN Norge A EUR 15.399 - 15.399 15.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ODiN Norge B EUR 15.255 - 15.255 15.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ODiN Norge C EUR 370.321 - 370.321 370.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ODiN Norge D EUR 15.261 - 15.261 15.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ODiN Global A EUR 16.359 - 16.359 16.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ODiN Global B EUR 16.199 - 16.199 16.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ODiN Global D EUR 16.195 - 16.195 16.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ODiN Europa A EUR 11.508 - 11.508 11.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Europa B EUR 11.409 - 11.409 11.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Europa D EUR 11.408 - 11.408 11.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1117.08 - 1116.041 1117.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.334 - 4.334 4.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Equity Core C K EUR 12.259 - 12.228 12.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Pro Stable Return SEK 25.661 - 25.621 25.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 144.867 - 144.695 144.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Nordea Equity Opportunities C K EUR 11.67 - 11.622 11.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Evli Global B SEK 2218.931 - 2211.289 2218.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.319 - 2.312 2.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.374 - 2.367 2.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.953 - 0.95 0.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 19.107 - 19.047 19.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.469 - 14.423 14.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko A K EUR 10.431 - 10.431 10.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko A T EUR 9.918 - 9.918 9.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko B K EUR 10.535 - 10.535 10.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko B T EUR 10.013 - 10.013 10.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko I K EUR 10.577 - 10.577 10.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko I T EUR 10.053 - 10.053 10.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko S K EUR 10.64 - 10.64 10.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Korko S T EUR 10.334 - 10.334 10.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Kasvu 0.408 - 0.407 0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Euro Liquidity A 18.026 - 18.025 18.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Euro Liquidity B 25.22 - 25.218 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Corporate Bond B NOK 1169.85 - 1168.766 1169.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Corporate Bond B SEK 1357.624 - 1356.949 1357.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Euro Liquidity B SEK 1051.345 - 1051.345 1051.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Säästö 25 Kasvu 18.863 - 18.816 18.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Säästö 50 Kasvu 21.44 - 21.392 21.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Sweden Equity Index B 1592.164 - 1589.296 1592.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Säästö 25 Tuotto 15.054 - 15.017 15.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.497 - 16.46 16.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Short Corporate Bond A 15.726 - 15.721 15.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Short Corporate Bond B 29.384 - 29.375 29.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Swedish Ideas Equity 170.166 - 168.721 170.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.961 - 1.961 1.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.932 - 0.932 0.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Osinko A K EUR 17.326 - 17.271 17.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Osinko A T EUR 13.552 - 13.509 13.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 17.968 - 17.911 17.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 17.909 - 17.852 17.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 13.63 - 13.541 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 20.003 - 20.003 20.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 12.975 - 12.975 13.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli European High Yield B NOK 1244.269 - 1241.175 1244.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli European High Yield B SEK 1612.6 - 1608.868 1612.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 14.056 - 14.012 14.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 14.161 - 14.116 14.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 9.044 - 8.985 9.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Short Corporate Bond B SEK 1153.083 - 1153.001 1153.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.293 - 10.27 10.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1177.004 - 1177.004 1177.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 25.931 - 25.855 25.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.652 - 10.621 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 113.946 - 113.335 113.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 108.476 - 107.895 108.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1140.328 - 1139.754 1140.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Evli European Investment Grade B SEK 1255.091 - 1255.055 1255.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 20.957 - 20.865 20.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.214 - 0.213 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 18.56 - 18.478 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 18.979 - 18.896 18.979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 21.29 - 21.225 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 15.977 - 15.928 15.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 24.848 - 24.593 24.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 18.995 - 18.8 18.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 1920.558 - 1914.52 1920.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 1808.808 - 1803.121 1808.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 2140.072 - 2133.487 2140.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 1986.014 - 1979.903 1986.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
OP-Maltillinen A 131.22 - 131.22 131.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Maltillinen B 105.97 - 105.97 105.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Yrityslaina A 210.26 - 210.26 210.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Yrityslaina B 121.81 - 121.81 121.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Amerikka Indeksi A 227.9 - 227.9 227.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Amerikka Indeksi B 117.17 - 117.17 117.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Amerikka Indeksi II A 233.52 - 233.52 233.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Amerikka Indeksi II B 120.11 - 120.11 120.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Private Strategia 25 A 141.58 - 141.58 141.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
OP-Private Strategia 50 A 164.57 - 164.57 164.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ålandsbanken Euro Bond SEK 309.45 - 309.45 309.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ålandsbanken Premium 50 SEK 280.255 - 280.255 280.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1157.31 - 1157.31 1157.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 408.1 - 408.1 408.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Nordea Maailma Tuotto 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 10.918 - 10.918 10.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Tundra Frontier Opp Euro C 16.4 - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 265.444 - 265.444 265.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Ålandsbanken Global Aktie B 11.85 - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 241.35 - 241.35 241.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
OP-Euro A 21.45 - 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
OP-Suomi Arvo B 123.7 - 123.7 123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.494 - 0.494 0.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.505 - 0.505 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.322 - 0.322 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲
OP-Suomi Arvo A 295.45 - 295.45 295.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
OP-Euro B 14.83 - 14.83 14.83 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۰۳
SKAGEN Tellus A 11.999 - 11.999 11.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
SEB Money Manager Plus B 117.4 - 117.4 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Inc 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
OP-Rohkea A 96.53 - 96.53 96.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Rohkea B 55.79 - 55.79 55.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida A 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida B 1.873 - 1.873 1.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
PYN Elite Fund 282.393 - 282.393 282.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield A 206.55 - 206.55 206.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield B 131.37 - 131.37 131.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen A 130.12 - 130.12 130.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen B 96.08 - 96.08 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Corporate Bond+ B 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko A 15.927 - 15.927 15.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 137.82 - 137.82 137.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 111.18 - 111.18 111.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus A 45.037 - 45.037 45.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus B 73.542 - 73.542 73.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.747 - 1.747 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund B 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Evli Europe A 58.194 - 58.194 58.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Europe B 128.01 - 128.01 128.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Alpha Bond IA 102.854 - 102.854 102.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond A 113.384 - 113.384 113.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.898 - 13.898 13.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.849 - 22.849 22.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield A 143.853 - 143.853 143.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield B 292.444 - 292.444 292.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Tuotto 17.07 - 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.428 - 17.428 17.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.531 - 15.531 15.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SEB Money Manager Plus A 96.48 - 96.48 96.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus AI 99.58 - 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus BI 120.78 - 120.78 120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
Aktia Corporate Bond+ A 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Lyhytkorko 14.396 - 14.396 14.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Yrityskorko B 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.332 - 22.332 22.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.728 - 15.728 15.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Evli Corporate Bond B 250.256 - 250.256 250.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 17.209 - 17.209 17.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 7.151 - 7.151 7.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Aktia Corporate Bond+ C 1.586 - 1.585 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Corporate Bond+ D 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 96.227 - 96.132 96.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.079 - 145.936 146.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Aktia Likvida+B 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰