شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:54
312 (8.12%)
تغییر ۳ ماهه
259 (6.66%)
تغییر ۶ ماهه
312 (8.13%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 14.914 - 14.914 14.914 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Norge B EUR 14.76 - 14.76 14.76 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Norge C EUR 357.592 - 357.592 357.592 0.30 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Norge D EUR 14.765 - 14.765 14.765 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Europa A EUR 11.733 - 11.733 11.733 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Europa B EUR 11.62 - 11.62 11.62 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Europa D EUR 11.619 - 11.619 11.619 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Global A EUR 16.854 - 16.854 16.854 0.06 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Global B EUR 16.672 - 16.672 16.672 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ODiN Global D EUR 16.669 - 16.669 16.669 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 144.51 - 144.51 144.51 0.69 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 19.572 - 19.572 19.572 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.821 - 14.821 14.821 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Defensiv A 1111.23 - 1111.23 1111.23 0.39 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko B T EUR 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko S T EUR 10.325 - 10.325 10.325 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Euro Liquidity A 18.04 - 18.04 18.04 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Euro Liquidity B 25.239 - 25.239 25.239 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Corporate Bond B NOK 1192.839 - 1192.839 1192.839 0.44 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Corporate Bond B SEK 1377.726 - 1377.726 1377.726 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Euro Liquidity B SEK 1053.663 - 1053.663 1053.663 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Säästö 25 Kasvu 19.335 - 19.335 19.335 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Säästö 50 Kasvu 22.325 - 22.325 22.325 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Sweden Equity Index B 1753.32 - 1753.32 1753.32 9.38 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Säästö 25 Tuotto 15.431 - 15.431 15.431 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Säästö 50 Tuotto 17.177 - 17.177 17.177 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Short Corporate Bond A 15.841 - 15.841 15.841 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Short Corporate Bond B 29.599 - 29.599 29.599 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Swedish Ideas Equity 178.945 - 178.945 178.945 0.29 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Kompassi 25 Acc 2.004 - 2.004 2.004 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.952 - 0.952 0.952 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Osinko A K EUR 18.53 - 18.53 18.53 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 19.258 - 19.258 19.258 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 19.206 - 19.206 19.206 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 14.314 - 14.314 14.314 0.08 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 21.593 - 21.593 21.593 0.08 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 14.006 - 14.006 14.006 0.05 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli European High Yield B NOK 1257.279 - 1257.279 1257.279 0.64 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli European High Yield B SEK 1620.453 - 1620.453 1620.453 1.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 15.066 - 15.066 15.066 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 15.187 - 15.187 15.187 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 9.498 - 9.498 9.498 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1155.21 - 1155.21 1155.21 0.53 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Short Corporate Bond B SEK 1163.138 - 1163.138 1163.138 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.416 - 10.416 10.416 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1187.357 - 1187.357 1187.357 0.23 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1175.61 - 1175.61 1175.61 0.57 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 26.234 - 26.234 26.234 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.777 - 10.777 10.777 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 112.849 - 112.849 112.849 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 107.432 - 107.432 107.432 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1156.259 - 1156.259 1156.259 0.51 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Evli European Investment Grade B SEK 1273.903 - 1273.903 1273.903 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 22.3 - 22.3 22.3 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 19.749 - 19.749 19.749 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 20.203 - 20.203 20.203 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 22.153 - 22.153 22.153 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 16.625 - 16.625 16.625 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 26.299 - 26.299 26.299 0.37 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 20.103 - 20.103 20.103 0.28 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 1968.115 - 1968.115 1968.115 0.28 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 1853.599 - 1853.599 1853.599 0.26 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 2227.701 - 2227.701 2227.701 0.51 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 2067.34 - 2067.34 2067.34 0.47 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1131.78 - 1131.78 1131.78 0.43 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.743 - 4.743 4.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Maltillinen A 135.88 - 135.88 135.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Maltillinen B 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Yrityslaina A 212.53 - 212.53 212.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Yrityslaina B 123.13 - 123.13 123.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Amerikka Indeksi A 245.61 - 245.61 245.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Amerikka Indeksi B 126.27 - 126.27 126.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Amerikka Indeksi II A 251.85 - 251.85 251.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Amerikka Indeksi II B 129.54 - 129.54 129.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Private Strategia 25 A 145.19 - 145.19 145.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Private Strategia 50 A 171.24 - 171.24 171.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Equity Core C K EUR 13.222 - 13.222 13.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Ålandsbanken Premium 50 SEK 291.14 - 291.14 291.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1216.55 - 1216.55 1216.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 414.42 - 414.42 414.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Pro Stable Return SEK 27.195 - 27.195 27.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 152.47 - 152.47 152.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Ålandsbanken Euro Bond SEK 311.66 - 311.66 311.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.336 - 2.336 2.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.393 - 2.393 2.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.961 - 0.961 0.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
OP-Suomi Arvo A 334.17 - 334.17 334.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
OP-Suomi Arvo B 142.94 - 142.94 142.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Maailma Kasvu 0.443 - 0.443 0.443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Ålandsbanken Global Aktie B 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Maailma Osinko A T EUR 14.494 - 14.494 14.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.504 - 0.504 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.515 - 0.515 0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.328 - 0.328 0.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Evli Alpha Bond IA 104.46 - 104.46 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko A K EUR 10.426 - 10.426 10.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko A T EUR 9.913 - 9.913 9.913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko B K EUR 10.531 - 10.531 10.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko I K EUR 10.574 - 10.574 10.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko I T EUR 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Korko S K EUR 10.637 - 10.637 10.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Tuotto 0.294 - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.228 - 0.228 0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Equity Opportunities C K EUR 12.456 - 12.336 12.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Evli Global B SEK 2418.27 - 2418.27 2418.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
OP-Vuokratuotto B 128.29 - 128.29 128.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Tundra Frontier Opp Euro C 16.26 - 16.26 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.152 - 11.152 11.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۲
OP-Euro A 21.45 - 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۶:۰۳
OP-Euro B 14.83 - 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 278.24 - 278.24 278.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 257.684 - 257.684 257.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Evli European High Yield A 145.326 - 145.326 145.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield B 295.438 - 295.438 295.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 11.999 - 11.999 11.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
SEB Money Manager Plus B 117.4 - 117.4 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Inc 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
OP-Rohkea A 96.53 - 96.53 96.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Rohkea B 55.79 - 55.79 55.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida A 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida B 1.873 - 1.873 1.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
PYN Elite Fund 282.393 - 282.393 282.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield A 206.55 - 206.55 206.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield B 131.37 - 131.37 131.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen A 130.12 - 130.12 130.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen B 96.08 - 96.08 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Corporate Bond+ B 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko A 15.927 - 15.927 15.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 137.82 - 137.82 137.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 111.18 - 111.18 111.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus A 45.037 - 45.037 45.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus B 73.542 - 73.542 73.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.747 - 1.747 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund B 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Evli Europe A 58.194 - 58.194 58.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Europe B 128.01 - 128.01 128.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond A 113.384 - 113.384 113.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.898 - 13.898 13.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.849 - 22.849 22.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Tuotto 17.07 - 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.428 - 17.428 17.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.531 - 15.531 15.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SEB Money Manager Plus A 96.48 - 96.48 96.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus AI 99.58 - 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus BI 120.78 - 120.78 120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
Aktia Corporate Bond+ A 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Lyhytkorko 14.396 - 14.396 14.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Yrityskorko B 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.332 - 22.332 22.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.728 - 15.728 15.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Evli Corporate Bond B 250.256 - 250.256 250.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 17.209 - 17.209 17.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 7.151 - 7.151 7.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Aktia Corporate Bond+ C 1.586 - 1.585 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Corporate Bond+ D 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 96.227 - 96.132 96.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.079 - 145.936 146.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Aktia Likvida+B 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰