شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,070
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:09
251 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
228 (5.30%)
تغییر ۶ ماهه
71 (1.72%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.116 - 4.116 4.116 0.02 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 120.565 121.64 120.565 121.64 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 132.216 - 132.216 132.216 1.45 1.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 232.42 - 232.42 232.42 0.39 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
ODiN Norge A EUR 14.724 - 14.724 14.724 0.08 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Norge B EUR 14.597 - 14.597 14.597 0.08 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Norge D EUR 14.603 - 14.603 14.603 0.08 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Europa A EUR 11.038 - 11.038 11.038 0.04 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Europa B EUR 10.952 - 10.952 10.952 0.04 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Europa D EUR 10.95 - 10.95 10.95 0.04 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Global A EUR 14.721 - 14.721 14.721 0.09 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Global B EUR 14.588 - 14.588 14.588 0.09 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ODiN Global D EUR 14.586 - 14.586 14.586 0.09 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 252.63 - 252.63 252.63 0.95 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Evli Global B SEK 2180.159 - 2180.159 2180.159 13.24 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.239 - 2.239 2.239 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 95.781 - 95.781 95.781 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 13.979 - 13.979 13.979 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 145.403 - 145.403 145.403 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli Europe A 57.902 - 57.902 57.902 0.32 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli Europe B 122.266 - 122.266 122.266 0.68 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Tellus A 11.832 - 11.832 11.832 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli Alpha Bond IA 104.936 - 104.936 104.936 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Kasvu 0.388 - 0.388 0.388 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli Euro Liquidity A 18.012 - 18.012 18.012 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli Euro Liquidity B 25.13 - 25.13 25.13 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Tuotto 0.257 - 0.257 0.257 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.627 - 13.627 13.627 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 25 Kasvu 18.177 - 18.177 18.177 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.006 - 22.006 22.006 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli European High Yield A 144.281 - 144.281 144.281 0.11 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli European High Yield B 284.506 - 284.506 284.506 0.22 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.334 - 12.334 12.334 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 25 Tuotto 14.507 - 14.507 14.507 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli Short Corporate Bond A 15.775 - 15.775 15.775 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Evli Short Corporate Bond B 28.954 - 28.954 28.954 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.242 - 17.242 17.242 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.366 - 15.366 15.366 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 12.455 - 12.455 12.455 0.13 1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 19.724 - 19.724 19.724 0.07 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.201 - 0.201 0.201 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 17.467 - 17.467 17.467 0.06 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 17.856 - 17.856 17.856 0.06 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 20.573 - 20.573 20.573 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 15.439 - 15.439 15.439 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.02 - 22.02 22.02 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.508 - 15.508 15.508 0.07 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge C EUR 354.932 - 352.978 354.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.291 - 2.288 2.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.919 - 0.918 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.46 - 18.432 18.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SEB Money Manager Plus A 96.22 - 96.22 96.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SEB Money Manager Plus B 117.08 - 117.08 117.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.558 - 1.558 1.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Säästö 50 Kasvu 20.671 - 20.633 20.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SEB Money Manager Plus AI 99.24 - 99.24 99.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SEB Money Manager Plus BI 120.38 - 120.38 120.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Säästö 50 Tuotto 15.905 - 15.876 15.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Säästö 75 Tuotto 16.441 - 16.403 16.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.891 - 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.939 - 1.939 1.939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest Kompassi 50 Inc 1.004 - 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.475 - 0.474 0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.265 - 8.176 8.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.31 - 0.309 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 24.673 - 24.637 24.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.136 - 10.121 10.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
OP-Rohkea A 92.6 - 92.6 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Rohkea B 53.52 - 53.52 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aktia Solida A 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aktia Solida B 1.835 - 1.835 1.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-High Yield A 201.04 - 201.04 201.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-High Yield B 127.87 - 127.87 127.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aktia Corporate Bond+ A 1.421 - 1.421 1.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
LähiTapiola Lyhytkorko 14.292 - 14.292 14.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko A 15.56 - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko B 12.885 - 12.885 12.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 132.2 - 132.2 132.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 106.64 - 106.64 106.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Säästöpankki Korko Plus A 45.709 - 45.709 45.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.297 - 1.297 1.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.366 - 1.366 1.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.797 - 1.797 1.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Varovainen A 127.53 - 127.53 127.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Varovainen B 94.17 - 94.17 94.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Yrityslaina A 204.25 - 204.25 204.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Yrityslaina B 118.33 - 118.33 118.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Amerikka Indeksi II A 218.03 - 218.03 218.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
OP-Amerikka Indeksi II B 112.14 - 112.14 112.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Säästöpankki Korko Plus B 72.373 - 72.373 72.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
PYN Elite Fund 289.611 - 289.611 289.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.945 - 1.945 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Danske Invest Kompassi Korko Inc 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.647 - 0.647 0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۵
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 16.199 - 16.199 16.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 6.732 - 6.732 6.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.485 - 0.485 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۴
Aktia Corporate Bond+ D 1.969 - 1.969 1.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Aktia Corporate Bond+ C 1.591 - 1.591 1.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Tundra Frontier Opp Euro C 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۰۳
Aktia Corporate Bond+ B 1.904 - 1.903 1.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.277 - 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۱۳
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.636 - 1.636 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Aktia Likvida+B 0.269 - 0.269 0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰