کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,791
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:45
92 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
336 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
502 (11.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Global B EUR 15.649 - 15.383 15.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۳۲
Nordea Korko S T EUR 10.335 - 10.334 10.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۳۲
ODiN Norge A EUR 14.202 - 14.202 14.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Nordea Korko I T EUR 10.06 - 10.059 10.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Evli Euro Liquidity B SEK 1053.188 - 1053.188 1053.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
ODiN Europa B EUR 10.662 - 10.662 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
OP-Private Strategia 50 A 165.09 - 164.81 165.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.988 - 10.988 11.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 1990.496 - 1990.496 1994.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 414.42 - 413.95 414.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
ODiN Norge C EUR 341.077 - 341.077 342.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۰۲
ODiN Global D EUR 15.647 - 15.282 15.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 19.95 - 19.95 20.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۰۲
Ålandsbanken Euro Bond SEK 312.33 - 311.97 312.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۳۲
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 23.884 - 23.884 23.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.342 - 4.342 4.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 130.035 - 130.035 130.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Defensiv A 1105.604 - 1105.47 1105.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Equity Core C K EUR 12.118 - 12.118 12.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.576 - 16.452 16.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Pro Stable Return SEK 25.563 - 25.563 25.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 17.706 - 17.427 17.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 140.591 - 140.591 140.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1161.956 - 1161.956 1161.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.397 - 10.395 10.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1181.691 - 1181.691 1181.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1125.173 - 1125.05 1125.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.369 - 2.367 2.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko I K EUR 10.584 - 10.584 10.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 18.258 - 18.02 18.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 1940.842 - 1940.842 1942.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 13.959 - 13.959 13.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.619 - 14.54 14.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
OP-Maltillinen A 131.31 - 131.1 131.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
OP-Yrityslaina A 214.74 - 214.74 214.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
OP-Yrityslaina B 124.41 - 124.39 124.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
Nordea Maailma Osinko A K EUR 17.057 - 16.963 17.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 1827.912 - 1817.8 1827.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
Nordea Maailma Kasvu 0.405 - 0.401 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Nordea Maailma Tuotto 0.269 - 0.265 0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Nordea Swedish Ideas Equity 162.371 - 162.113 162.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1107.01 - 1103.35 1107.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Evli European High Yield B SEK 1621.056 - 1617.076 1621.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.708 - 8.68 8.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 21.335 - 21.335 21.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 16.01 - 16 16.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
Ålandsbanken Premium 50 SEK 276.6 - 274.38 276.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۲
ODiN Norge B EUR 14.063 - 14.063 14.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
ODiN Norge D EUR 14.068 - 14.068 14.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Global B SEK 2195.463 - 2195.463 2195.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
ODiN Europa A EUR 10.76 - 10.76 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
ODiN Europa D EUR 10.661 - 10.661 10.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
ODiN Global A EUR 15.811 - 15.811 15.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.426 - 2.426 2.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.974 - 0.974 0.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 19.305 - 19.305 19.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Korko A K EUR 10.437 - 10.437 10.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Korko A T EUR 9.924 - 9.924 9.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Korko B T EUR 10.02 - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Korko S K EUR 10.647 - 10.647 10.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Euro Liquidity A 18.045 - 18.045 18.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Euro Liquidity B 25.246 - 25.246 25.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond B NOK 1192.592 - 1192.592 1192.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond B SEK 1382.469 - 1382.469 1382.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 25 Kasvu 19.095 - 19.095 19.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 50 Kasvu 21.544 - 21.544 21.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Sweden Equity Index B 1515.509 - 1515.509 1515.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 25 Tuotto 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Short Corporate Bond A 15.863 - 15.863 15.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Short Corporate Bond B 29.641 - 29.641 29.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Osinko A T EUR 13.342 - 13.342 13.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 17.653 - 17.653 17.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 13.122 - 13.122 13.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 12.941 - 12.941 12.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield B NOK 1253.916 - 1253.916 1253.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.525 - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 13.852 - 13.852 13.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Short Corporate Bond B SEK 1164.183 - 1164.183 1164.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1188.582 - 1188.582 1188.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 26.747 - 26.747 26.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 113.134 - 113.134 113.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 107.703 - 107.703 107.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1152.692 - 1152.692 1152.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Evli European Investment Grade B SEK 1280.556 - 1280.556 1280.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 20.843 - 20.843 20.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 18.458 - 18.458 18.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 18.879 - 18.879 18.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 2144.901 - 2144.901 2144.901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
OP-Maltillinen B 106.05 - 106.05 106.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OP-Amerikka Indeksi A 230.6 - 230.6 230.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OP-Amerikka Indeksi B 118.55 - 118.55 118.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OP-Amerikka Indeksi II A 236.36 - 236.36 236.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Amerikka Indeksi II B 121.57 - 121.57 121.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Nordea Korko B K EUR 10.541 - 10.541 10.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.335 - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.213 - 0.213 0.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Nordea Equity Opportunities C K EUR 11.339 - 11.248 11.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.165 - 11.165 11.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 264.703 - 264.703 265.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.518 - 0.518 0.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Tundra Frontier Opp Euro C 15.87 15.81 15.81 15.87 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 246.368 - 246.368 246.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
OP-Private Strategia 25 A 142.54 - 142.54 142.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
Ålandsbanken Global Aktie B 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۳
OP-Vuokratuotto B 127.05 - 127.05 127.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Euro A 21.46 - 21.46 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۰۲
OP-Euro B 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۰۲
OP-Suomi Arvo B 123.7 - 123.7 123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
OP-Suomi Arvo A 295.45 - 295.45 295.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
SKAGEN Tellus A 11.999 - 11.999 11.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
SEB Money Manager Plus B 117.4 - 117.4 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Inc 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
OP-Rohkea A 96.53 - 96.53 96.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Rohkea B 55.79 - 55.79 55.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida A 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida B 1.873 - 1.873 1.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
PYN Elite Fund 282.393 - 282.393 282.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield A 206.55 - 206.55 206.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield B 131.37 - 131.37 131.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen A 130.12 - 130.12 130.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen B 96.08 - 96.08 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Corporate Bond+ B 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko A 15.927 - 15.927 15.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 137.82 - 137.82 137.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 111.18 - 111.18 111.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus A 45.037 - 45.037 45.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus B 73.542 - 73.542 73.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.747 - 1.747 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund B 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Evli Europe A 58.194 - 58.194 58.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Europe B 128.01 - 128.01 128.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Alpha Bond IA 102.854 - 102.854 102.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond A 113.384 - 113.384 113.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.898 - 13.898 13.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.849 - 22.849 22.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield A 143.853 - 143.853 143.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield B 292.444 - 292.444 292.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Tuotto 17.07 - 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.428 - 17.428 17.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.531 - 15.531 15.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SEB Money Manager Plus A 96.48 - 96.48 96.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus AI 99.58 - 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus BI 120.78 - 120.78 120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
Aktia Corporate Bond+ A 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Lyhytkorko 14.396 - 14.396 14.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Yrityskorko B 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.332 - 22.332 22.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.728 - 15.728 15.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Evli Corporate Bond B 250.256 - 250.256 250.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 17.209 - 17.209 17.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 7.151 - 7.151 7.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Aktia Corporate Bond+ C 1.586 - 1.585 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Corporate Bond+ D 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 96.227 - 96.132 96.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.079 - 145.936 146.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Aktia Likvida+B 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰