کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
146 (3.65%)
تغییر ۳ ماهه
174 (4.39%)
تغییر ۶ ماهه
62 (1.51%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aktia Corporate Bond+ B 1.939 - 1.939 1.939 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 12.59 - 12.59 12.59 0.27 2.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 238.956 - 238.956 238.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.207 - 4.207 4.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 128.161 - 128.161 128.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 139.934 - 139.934 139.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 260.907 - 260.907 260.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Evli Global B SEK 2207.947 - 2207.947 2207.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.275 - 2.275 2.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.328 - 2.328 2.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.934 - 0.934 0.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.829 - 18.829 18.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.259 - 14.259 14.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Europe A 58.559 - 58.559 58.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Europe B 128.81 - 128.81 128.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Alpha Bond IA 102.648 - 102.648 102.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Kasvu 0.402 - 0.402 0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond A 113.123 - 113.123 113.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond B 250.256 - 250.256 250.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Euro Liquidity B 25.173 - 25.173 25.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Tuotto 0.267 - 0.267 0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.669 - 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.855 - 13.855 13.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 25 Kasvu 18.527 - 18.527 18.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 50 Kasvu 21.16 - 21.16 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.63 - 22.63 22.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield A 144.05 - 144.05 144.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield B 292.845 - 292.845 292.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.693 - 0.693 0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.541 - 12.541 12.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 25 Tuotto 14.787 - 14.787 14.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.281 - 16.281 16.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Tuotto 16.907 - 16.907 16.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Short Corporate Bond A 15.651 - 15.651 15.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Evli Short Corporate Bond B 29.245 - 29.245 29.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.338 - 17.338 17.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.451 - 15.451 15.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 13.388 - 13.388 13.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.481 - 0.481 0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.492 - 0.492 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 8.884 - 8.884 8.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.314 - 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 25.015 - 25.015 25.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.276 - 10.276 10.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 20.685 - 20.685 20.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 18.319 - 18.319 18.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 18.73 - 18.73 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 21.085 - 21.085 21.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 15.823 - 15.823 15.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.331 - 22.331 22.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.727 - 15.727 15.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SEB Money Manager Plus A 96.45 - 96.45 96.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB Money Manager Plus B 117.37 - 117.37 117.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB Money Manager Plus AI 99.53 - 99.53 99.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB Money Manager Plus BI 120.72 - 120.72 120.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.937 - 1.937 1.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.921 - 0.921 0.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danske Invest Kompassi 50 Acc 2.006 - 2.006 2.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danske Invest Kompassi 50 Inc 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
OP-Rohkea A 95.69 - 95.69 95.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Rohkea B 55.3 - 55.3 55.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Solida A 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Solida B 1.864 - 1.864 1.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PYN Elite Fund 286.001 - 286.001 286.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-High Yield A 206.67 - 206.67 206.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-High Yield B 131.45 - 131.45 131.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Varovainen A 129.4 - 129.4 129.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Varovainen B 95.55 - 95.55 95.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Yrityslaina A 207.29 - 207.29 207.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Yrityslaina B 120.09 - 120.09 120.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
LähiTapiola Lyhytkorko 14.379 - 14.379 14.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Amerikka Indeksi II A 229.1 - 229.1 229.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Amerikka Indeksi II B 117.83 - 117.83 117.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
LähiTapiola Yrityskorko A 15.84 - 15.84 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
LähiTapiola Yrityskorko B 12.823 - 12.823 12.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 139.08 - 139.08 139.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 112.2 - 112.2 112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Säästöpankki Korko Plus A 45.047 - 45.047 45.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Säästöpankki Korko Plus B 73.559 - 73.559 73.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.828 - 1.828 1.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Evli Euro Liquidity A 17.993 - 17.993 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ODiN Norge A EUR 15.622 - 15.622 15.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Norge B EUR 15.482 - 15.482 15.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Norge C EUR 376.171 - 376.171 376.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Norge D EUR 15.488 - 15.488 15.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Europa A EUR 11.471 - 11.471 11.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Europa B EUR 11.377 - 11.377 11.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Europa D EUR 11.376 - 11.376 11.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Global A EUR 15.552 - 15.552 15.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Global B EUR 15.406 - 15.406 15.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODiN Global D EUR 15.404 - 15.404 15.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
SKAGEN Tellus A 12.031 - 12.031 12.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Aktia Corporate Bond+ A 1.416 - 1.416 1.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.279 - 1.279 1.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.211 - 0.211 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.985 - 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.688 - 1.688 1.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 17.209 - 17.209 17.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 7.151 - 7.151 7.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Aktia Corporate Bond+ C 1.586 - 1.585 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Tundra Frontier Opp Euro C 17.2 - 17.2 17.2 0.84 4.88% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Aktia Corporate Bond+ D 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 96.227 - 96.132 96.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.079 - 145.936 146.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Aktia Likvida+B 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Aktia Likvida+ D 0.277 - 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۱۳
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰