کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1505
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:33:18
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
19 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,428
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
119 (9.08%)
تغییر ۳ ماهه
128 (9.82%)
تغییر ۶ ماهه
95 (7.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 470.51 - 470.51 470.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1178.22 - 1178.22 1178.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 82.23 - 82.23 82.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1219.66 - 1219.66 1219.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1545.76 - 1545.76 1545.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Sparinvest SICAV Balance EUR R 161.1 - 161.1 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 206.44 - 206.44 206.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Maj Invest Value Aktier 152.42 - 152.42 152.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Basis 2 Acc 152.74 - 152.74 152.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Basis 3 Acc 150.43 - 150.43 150.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 138.46 - 138.46 138.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Balance Moderat 230.39 - 230.39 230.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Balance Defensiv 223.86 - 223.86 223.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Lange obligationer 183.68 - 183.68 183.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Engros Internationale 244.18 - 244.18 244.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
LI Aktier Globale 98.32 - 98.32 98.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Maj Invest Pension 114.47 - 114.47 114.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Fonde 93.74 - 93.74 93.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Japan 126.28 - 126.28 126.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
C WorldWide Asien KL 186.12 - 186.12 186.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Mix KL 159.39 - 159.39 159.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
LI Aktier Globale II 132.99 - 132.99 132.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Aktier 125.87 - 125.87 125.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
PFA Invest Balance A 109.01 - 109.01 109.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
PFA Invest Balance B 125.42 - 125.42 125.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Danmark 162.86 - 162.86 162.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Basis 4 123.8 - 123.8 123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ValueInvest Global KL 221.53 - 221.53 221.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
LI Obligationer Europa 100.59 - 100.59 100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Aktier II 451.32 - 451.32 451.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Basis 1 Acc 148.72 - 148.72 148.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
PFA Invest Globale Aktier 155.01 - 155.01 155.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ValueInvest Global Akk KL 248.59 - 248.59 248.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Bioteknologi 169.44 - 169.44 169.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Teknologi KL 102.79 - 102.79 102.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Formuepleje Globale Aktier 145.55 - 145.55 145.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
SEBinvest Europa Small Cap 378.49 - 378.49 378.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 162.53 - 162.53 162.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
BLS Invest Globale Aktier KL 2093.08 - 2093.08 2093.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Stabile Aktier 112.81 - 112.81 112.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Mix Defensiv KL 129.41 - 129.41 129.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Mix Offensiv KL 164.7 - 164.7 164.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Fundamental Invest Stock Pick 217.56 - 217.56 217.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
PFA Invest Kreditobligationer 107.34 - 107.34 107.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Global Indeks KL 98.77 - 98.77 98.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Jyske Invest Globale Aktier KL 93.07 - 93.07 93.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Engros Kommuner 4 101.46 - 101.46 101.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Maj Invest Globale Obligationer 104.27 - 104.27 104.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Stabil Balanceret 121.36 - 121.36 121.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Korte Obligationer 101.21 - 101.21 101.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Balance Offensiv 167.13 - 167.13 167.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 156.13 - 156.13 156.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 292.08 - 292.08 292.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 145.16 - 145.16 145.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Europa Højt Udbytte 135.55 - 135.55 135.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 175.99 - 175.99 175.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
LI Obligationer Globale High Yield 97.53 - 97.53 97.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 135.5 - 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 104.59 - 104.59 104.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 104.97 - 104.97 104.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 148.54 - 148.54 148.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 98.15 - 98.15 98.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 170.93 - 170.93 170.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 153.27 - 153.27 153.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 153.75 - 153.75 153.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 24838.74 - 24838.74 24838.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 192.77 - 192.77 192.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 104.41 - 104.41 104.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 304.1 - 304.1 304.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 94.61 - 94.61 94.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 213.79 - 213.79 213.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 141.05 - 141.05 141.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.78 - 98.78 98.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1535.31 - 1535.31 1535.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 96.21 - 96.21 96.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 111.35 - 111.35 111.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 105.17 - 105.17 105.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 120.74 - 120.74 120.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 975.99 - 975.99 975.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
LD Aktier Obligationer 211.98 - 211.98 211.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Portefolje Aktier 139 - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 162.94 - 162.94 162.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nordea Invest Portefolje Lange obli 109.82 - 109.82 109.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Avkastning 109.171 - 109.171 109.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 140.115 - 140.115 140.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 128.121 - 128.121 128.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 103.48 - 103.48 103.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 123.459 - 123.459 123.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 964.84 - 964.84 964.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 136.554 - 136.554 136.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Maj Invest Danske Obligationer 101.71 - 101.71 101.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Nykredit Invest Korte Obligationer 146.24 - 146.24 146.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1319.16 - 1319.16 1319.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 648.11 - 648.11 648.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 1039.79 - 1039.79 1039.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 648.05 - 648.05 648.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 97.96 - 97.96 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Europa 112.05 - 112.05 112.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Handelsinvest Verden 243.93 - 243.93 243.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Danmark Fokus 280.1 - 280.1 280.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Engros Global KL 169.38 - 169.38 169.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
SEBinvest Europa Højt Udbytte 160.61 - 160.61 160.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 102.46 - 102.46 102.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Sparinvest Momentum Aktier KL 112.436 - 112.436 112.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Sparinvest Lange Obligationer KL 108.142 - 108.125 108.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.89 - 90.89 90.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.69 - 98.69 98.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
C WorldWide Globale Aktier KL 688.12 - 688.12 688.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Sparinvest SICAV Securus EUR R 151.62 - 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰