شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1525
قیمت روز
0 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:36:11
0 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,284
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:03:09
95 (6.89%)
تغییر ۳ ماهه
80 (5.85%)
تغییر ۶ ماهه
60 (4.43%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 201.45 - 201.45 201.45 0.69 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Maj Invest Value Aktier 151.56 - 151.56 151.56 1.05 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Basis 2 Acc 144.73 - 144.73 144.73 0.59 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Basis 3 Acc 141.74 - 141.74 141.74 0.88 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 132.1 - 132.1 132.1 0.18 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefolje Aktier 127.93 - 127.93 127.93 1.25 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Balance Moderat 211.51 - 211.51 211.51 0.92 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Balance Defensiv 211.68 - 211.68 211.68 0.49 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 152.14 - 152.14 152.14 0.41 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Lange obligationer 179.74 - 179.74 179.74 0.09 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Engros Internationale 235.9 - 235.9 235.9 2.50 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefolje Lange obli 109.78 - 109.78 109.78 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 91.06 - 91.06 91.06 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 99.18 - 99.18 99.18 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
LI Aktier Globale 95.93 - 95.93 95.93 0.59 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Maj Invest Pension 113.71 - 113.71 113.71 0.32 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Fonde 93.24 - 93.24 93.24 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Japan 123.66 - 123.66 123.66 0.87 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
C WorldWide Asien KL 155.73 - 155.73 155.73 2.16 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Mix KL 151.32 - 151.32 151.32 0.39 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
LI Aktier Globale II 131.24 - 131.24 131.24 0.71 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Aktier 119.25 - 119.25 119.25 1.26 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
PFA Invest Balance A 107.97 - 107.97 107.97 0.21 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
PFA Invest Balance B 120.11 - 120.11 120.11 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Danmark 172.6 - 172.6 172.6 1.09 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Basis 4 114.51 - 114.51 114.51 0.90 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
ValueInvest Global KL 230.65 - 230.65 230.65 1.44 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
LI Obligationer Europa 100.31 - 100.31 100.31 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Aktier II 422.57 - 422.57 422.57 4.44 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Basis 1 Acc 142.94 - 142.94 142.94 0.33 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
PFA Invest Globale Aktier 139.41 - 139.41 139.41 1.07 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
ValueInvest Global Akk KL 233.34 - 233.34 233.34 1.46 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Bioteknologi 187.57 - 187.57 187.57 4.51 2.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Teknologi KL 88.1 - 88.1 88.1 1.08 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SEBinvest Europa Small Cap 319.91 - 319.91 319.91 2.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Optima 55 Akk. KL 151.14 - 151.14 151.14 0.36 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BLS Invest Globale Aktier KL 2053.64 - 2053.64 2053.64 0.69 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Stabile Aktier 111.75 - 111.75 111.75 1.45 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
C WorldWide Globale Aktier KL 659.99 - 659.99 659.99 6.76 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Mix Defensiv KL 125.53 - 125.53 125.53 0.11 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv KL 153.33 - 153.33 153.33 0.66 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Fundamental Invest Stock Pick 215.92 - 215.92 215.92 1.70 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
PFA Invest Kreditobligationer 102.25 - 102.25 102.25 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Indeks KL 94.7 - 94.7 94.7 1.13 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Invest Globale Aktier KL 84.61 - 84.61 84.61 0.42 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Maj Invest Danske Obligationer 102.06 - 102.06 102.06 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Maj Invest Globale Obligationer 102.67 - 102.67 102.67 0.11 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Stabil Balanceret 116.1 - 116.1 116.1 0.49 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer 100.43 - 100.43 100.43 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Balance Offensiv 150.1 - 150.1 150.1 0.83 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 146.89 - 146.89 146.89 0.96 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 259.91 - 259.91 259.91 2.52 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 136.16 - 136.16 136.16 1.33 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte 127.13 - 127.13 127.13 0.97 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 161.5 - 161.5 161.5 0.91 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 127.97 - 127.97 127.97 1.13 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Korte Obligationer 145.28 - 145.28 145.28 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 100.11 - 100.11 100.11 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 102.67 - 102.67 102.67 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 135.51 - 135.51 135.51 1.49 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 95.8 - 95.8 95.8 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 159.44 - 159.44 159.44 0.52 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 134.53 - 134.53 134.53 1.03 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 143.83 - 143.83 143.83 1.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 23664.2 - 23664.2 23664.2 68.88 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 183.13 - 183.13 183.13 0.20 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1071.58 - 1071.58 1071.58 18.69 1.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 99.35 - 99.35 99.35 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 286.36 - 286.36 286.36 0.08 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 88.74 - 88.74 88.74 0.14 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 185.65 - 185.65 185.65 1.27 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 123.15 - 123.15 123.15 0.68 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.57 - 98.57 98.57 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1416.67 - 1416.67 1416.67 16.95 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 95.42 - 95.42 95.42 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 105.88 - 105.88 105.88 0.24 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 102.76 - 102.76 102.76 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 118.47 - 118.47 118.47 1.52 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 855.4 - 855.4 855.4 15.36 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 971.91 - 971.91 971.91 3.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Avkastning 105.409 - 105.409 106.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 139.595 - 139.595 139.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1155.65 - 1155.65 1155.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1436.62 - 1436.62 1436.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Balance EUR R 152.6 - 152.6 152.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 191.9 - 191.9 191.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 83.09 - 83.09 83.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 102.65 - 102.65 102.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 124.628 - 124.628 124.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 958.33 - 958.33 958.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 129.119 - 129.119 129.119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Engros Kommuner 4 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 97.59 - 97.59 97.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 432.27 - 432.27 432.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje Globale Aktier 129.84 - 129.84 129.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1238.57 - 1238.57 1238.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 609.74 - 609.74 609.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 608.76 - 608.76 608.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
LI Obligationer Globale High Yield 95.98 - 95.98 95.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Europa 113.94 - 113.94 113.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Handelsinvest Verden 279.05 - 279.05 279.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Danmark Fokus 300.73 - 300.73 300.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Momentum Aktier KL 126.653 - 126.653 126.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Engros Global KL 168.89 - 168.89 168.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
SEBinvest Europa Højt Udbytte 162.85 - 162.85 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Lange Obligationer KL 108.61 - 108.61 108.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 101.17 - 101.17 101.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰