شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1519
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:07:11
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

207
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:08
25 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
25 (13.74%)
تغییر ۶ ماهه
207 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:05:11
84 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
67 (4.71%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 929.25 - 929.25 929.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.84 - 90.84 90.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.5 - 98.5 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
LI Aktier Globale 92.15 - 92.15 92.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 105.948 - 105.948 105.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 138.674 - 138.674 138.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Pension 113.29 - 113.29 113.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Fonde 93.47 - 93.47 93.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Japan 125.68 - 125.68 125.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
C WorldWide Asien KL 171.4 - 171.4 171.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
LI Aktier Globale II 127.5 - 127.5 127.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Aktier 121.46 - 121.46 121.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Danmark 154.55 - 154.55 154.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 4 120.16 - 120.16 120.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Aktier II 435.39 - 435.39 435.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 1 Acc 146.43 - 146.43 146.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Globale Aktier 150.83 - 150.83 150.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
ValueInvest Global Akk KL 243.22 - 243.22 243.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Bioteknologi 174.09 - 174.09 174.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Teknologi KL 93.74 - 93.74 93.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SEBinvest Europa Small Cap 354.52 - 354.52 354.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Optima 55 Akk. KL 158.87 - 158.87 158.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix Defensiv KL 128.1 - 128.1 128.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix Offensiv KL 161.16 - 161.16 161.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Fundamental Invest Stock Pick 215.6 - 215.6 215.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Kreditobligationer 104.93 - 104.93 104.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Globale Aktier KL 89.36 - 89.36 89.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Danske Obligationer 101.43 - 101.43 101.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Kommuner 4 101.04 - 101.04 101.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Globale Obligationer 103.29 - 103.29 103.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Stabil Balanceret 121.3 - 121.3 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Korte Obligationer 100.9 - 100.9 100.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Balance Offensiv 160.77 - 160.77 160.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 147.14 - 147.14 147.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 274.64 - 274.64 274.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 140.33 - 140.33 140.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Europa Højt Udbytte 128.08 - 128.08 128.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 171.36 - 171.36 171.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Globale High Yield 95.18 - 95.18 95.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 128.44 - 128.44 128.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Korte Obligationer 145.87 - 145.87 145.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 141.72 - 141.72 141.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 96.85 - 96.85 96.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 166.81 - 166.81 166.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 144.8 - 144.8 144.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 146.49 - 146.49 146.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 24334.33 - 24334.33 24334.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 187.93 - 187.93 187.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 102.44 - 102.44 102.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 299.6 - 299.6 299.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 133.32 - 133.32 133.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.53 - 98.53 98.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1442.14 - 1442.14 1442.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
LD Aktier Obligationer 208.58 - 208.58 208.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Value Aktier 151.22 - 151.22 151.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 2 Acc 149.8 - 149.8 149.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 3 Acc 146.79 - 146.79 146.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 136.81 - 136.81 136.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefolje Aktier 134.18 - 134.18 134.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Balance Moderat 223.5 - 223.5 223.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Balance Defensiv 219.5 - 219.5 219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 159.79 - 159.79 159.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nykredit Invest Lange obligationer 182.05 - 182.05 182.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Internationale 235.03 - 235.03 235.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Portefolje Lange obli 109.44 - 109.44 109.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Mix KL 156.6 - 156.6 156.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Balance A 111.38 - 111.38 111.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
PFA Invest Balance B 126.52 - 126.52 126.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
ValueInvest Global KL 216.69 - 216.69 216.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer Europa 100.09 - 100.09 100.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BLS Invest Globale Aktier KL 1946.07 - 1946.07 1946.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Stabile Aktier 112.11 - 112.11 112.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
C WorldWide Globale Aktier KL 662.72 - 662.72 662.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Global Indeks KL 94.47 - 94.47 94.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 102.69 - 102.69 102.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 102.13 - 102.13 102.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 92.03 - 92.03 92.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 203.7 - 203.7 203.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 109.21 - 109.21 109.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 103.54 - 103.54 103.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 119.83 - 119.83 119.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1161.03 - 1148.99 1161.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 1018.41 - 1015.68 1018.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1203.83 - 1203.83 1203.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1511.41 - 1511.41 1511.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Balance EUR R 159.08 - 159.08 159.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 201.94 - 201.94 201.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 78.04 - 78.04 78.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 102.98 - 102.98 102.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 953.45 - 953.45 953.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 131.68 - 131.68 131.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 120.021 - 120.021 120.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 95.9 - 95.9 95.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Formuepleje Globale Aktier 140.38 - 140.38 140.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 96.12 - 96.12 96.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 459.54 - 459.54 459.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Sparinvest SICAV Securus EUR R 151.62 - 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Danske Invest Europa 101.97 - 101.97 101.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Danmark Fokus 268.15 - 268.15 268.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Engros Global KL 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 99.38 - 99.38 99.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1238.57 - 1238.57 1238.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 609.74 - 609.74 609.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 608.76 - 608.76 608.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Handelsinvest Verden 279.05 - 279.05 279.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Momentum Aktier KL 126.653 - 126.653 126.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
SEBinvest Europa Højt Udbytte 162.85 - 162.85 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Sparinvest Lange Obligationer KL 108.61 - 108.61 108.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰