کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1527
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 07:53:19
0 (0.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
3 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
21 (11.54%)
تغییر ۶ ماهه
11 (5.73%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:02:53
33 (2.32%)
تغییر ۳ ماهه
190 (15.22%)
تغییر ۶ ماهه
64 (4.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Aktier Obligationer 212.97 - 212.97 212.97 0.33 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Value Aktier 146.37 - 146.37 146.37 1.18 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 2 Acc 153.74 - 153.74 153.74 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 3 Acc 151.44 - 151.44 151.44 0.36 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 139.46 - 139.46 139.46 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Portefolje Aktier 138.67 - 138.67 138.67 0.71 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Balance Moderat 230.79 - 230.79 230.79 0.53 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Balance Defensiv 225.81 - 225.81 225.81 0.24 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 164 - 164 164 0.29 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Lange obligationer 186.6 - 186.6 186.6 0.11 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Internationale 246.18 - 246.18 246.18 1.40 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Portefolje Lange obli 112.16 - 112.16 112.16 0.15 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Aktier Globale 98.28 - 98.28 98.28 0.67 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SKAGEN Avkastning 141.431 - 141.431 141.431 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Pension 113.75 - 113.75 113.75 0.40 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Fonde 93.6 - 93.6 93.6 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Japan 125.32 - 125.32 125.32 0.17 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
C WorldWide Asien KL 174.29 - 174.29 174.29 1.13 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix KL 159.9 - 159.9 159.9 0.29 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Aktier Globale II 133.43 - 133.43 133.43 0.56 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier 125.69 - 125.69 125.69 0.66 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Balance A 110.75 - 110.75 110.75 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Balance B 127.56 - 127.56 127.56 0.23 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Danmark 163.53 - 163.53 163.53 0.11 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 4 124.18 - 124.18 124.18 0.44 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
ValueInvest Global KL 225.32 - 225.32 225.32 1.26 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Obligationer Europa 101.46 - 101.46 101.46 0.09 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier II 450.51 - 450.51 450.51 2.35 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 1 Acc 149.77 - 149.77 149.77 0.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Globale Aktier 160.65 - 160.65 160.65 0.80 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
ValueInvest Global Akk KL 252.75 - 252.75 252.75 1.39 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Teknologi KL 102.8 - 102.8 102.8 0.96 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Formuepleje Globale Aktier 134.02 - 134.02 134.02 1.22 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SEBinvest Europa Small Cap 383.85 - 383.85 383.85 0.20 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BankInvest Optima 55 Akk. KL 162.65 - 162.65 162.65 0.39 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BankInvest Optima 75 Akk. KL 171.56 - 171.56 171.56 0.58 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BLS Invest Globale Aktier KL 2064.88 - 2064.88 2064.88 12.79 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Stabile Aktier 114.36 - 114.36 114.36 0.91 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Defensiv KL 129.68 - 129.68 129.68 0.17 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv KL 165.14 - 165.14 165.14 0.40 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Global Enhanced 110.73 - 110.73 110.73 0.59 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Kreditobligationer 109.75 - 109.75 109.75 0.25 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Global Indeks KL 99.32 - 99.32 99.32 0.58 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Jyske Invest Globale Aktier KL 92.16 - 92.16 92.16 0.43 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Engros Kommuner 4 102.01 - 102.01 102.01 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Globale Obligationer 105.3 - 105.3 105.3 0.17 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Stabil Balanceret 122.9 - 122.9 122.9 0.09 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer 101.54 - 101.54 101.54 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Balance Offensiv 166.56 - 166.56 166.56 0.53 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 158.05 - 158.05 158.05 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 292.32 - 292.32 292.32 1.36 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 147.65 - 147.65 147.65 0.43 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte 136.1 - 136.1 136.1 0.17 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 176.28 - 176.28 176.28 0.57 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Obligationer Globale High Yield 98.17 - 98.17 98.17 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 135.55 - 135.55 135.55 1.13 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Korte Obligationer 147.26 - 147.26 147.26 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 106.77 - 106.77 106.77 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 105.32 - 105.32 105.32 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 149.3 - 149.3 149.3 0.77 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 100.26 - 100.26 100.26 0.14 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest North America Enhanced 121.43 - 121.43 121.43 0.86 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 170.82 - 170.82 170.82 0.48 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 153.9 - 153.9 153.9 0.20 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 153.62 - 153.62 153.62 0.66 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 25191.87 - 25191.87 25191.87 10.50 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 193.97 - 193.97 193.97 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 106.29 - 106.29 106.29 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 313.65 - 313.65 313.65 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 95.57 - 95.57 95.57 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 213.63 - 213.63 213.63 0.92 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 140.47 - 140.47 140.47 0.43 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 99.33 - 99.33 99.33 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1543.42 - 1543.42 1543.42 15.12 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 96.62 - 96.62 96.62 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 112.31 - 112.31 112.31 0.12 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 107.19 - 107.19 107.19 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 122.62 - 122.62 122.62 0.97 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 986.05 - 986.05 986.05 4.76 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 448.63 - 448.63 448.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1220.25 - 1220.25 1220.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1224.28 - 1224.28 1224.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1538.7 - 1538.7 1538.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Balance EUR R 161.67 - 161.67 161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 205.44 - 205.44 205.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 82.84 - 82.84 82.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 124.053 - 124.053 124.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 103.41 - 103.41 103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 980.91 - 980.91 980.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 142.927 - 142.927 142.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 129.301 - 129.301 129.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Danske Invest Europa 118.6 - 118.6 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Handelsinvest Verden 256.66 - 256.66 256.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Danmark Fokus 288.54 - 288.54 288.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Momentum Aktier KL 118.692 - 118.692 118.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Engros Global KL 173.4 - 173.4 173.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Lange Obligationer KL 110.333 - 110.333 110.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1335.68 - 1335.68 1335.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 667.96 - 667.96 667.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 1071.97 - 1071.97 1071.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 657.2 - 657.2 657.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundamental Invest Stock Pick 218.09 - 214.2 218.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Maj Invest Danske Obligationer 101.87 - 101.87 101.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SKAGEN Avkastning 107.847 - 107.847 107.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Danske Invest Bioteknologi 159.72 - 159.72 159.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Sparinvest SICAV Securus EUR R 155.53 - 155.53 156.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 100.56 - 100.56 100.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 97.96 - 97.96 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
SEBinvest Europa Højt Udbytte 160.61 - 160.61 160.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.89 - 90.89 90.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.69 - 98.69 98.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
C WorldWide Globale Aktier KL 688.12 - 688.12 688.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰