شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1473
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:17:11
0 (1.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

235
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:31
6 (2.49%)
تغییر ۳ ماهه
32 (15.76%)
تغییر ۶ ماهه
53 (29.12%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,537
قیمت روز
1 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:38
107 (7.48%)
تغییر ۳ ماهه
141 (10.13%)
تغییر ۶ ماهه
234 (17.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 81.98 - 81.98 81.98 0.29 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۰۱
Formuepleje Epikur 216.78 - 216.78 216.78 0.61 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
PFA Invest Balance A 113.22 - 113.22 113.22 0.18 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
ValueInvest Global KL 237.92 - 237.92 237.92 0.39 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer Europa 100.42 - 100.42 100.42 0.09 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros USA KL 133.57 - 133.57 133.57 0.93 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Alpha Alternativer 119.62 - 119.62 119.62 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 167.45 - 167.45 167.45 0.74 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
BLS Invest Globale Aktier KL 2189.31 - 2189.31 2189.31 13.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Emerging Markets 156.94 - 156.94 156.94 0.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer Emerging Markets 105.92 - 105.92 105.92 0.23 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Mix Obligationer KL 103.68 - 103.68 103.68 0.11 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 154.87 - 154.87 154.87 0.89 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Globale UdbytteAktier 95.1 - 95.1 95.1 0.61 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
PFA Invest Mellemlange Obligationer 101.9 - 101.9 101.9 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest North America Enhanced 131.71 - 131.71 131.71 1.15 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 103 - 103 103 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 88.62 - 88.62 88.62 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Gudme Raaschou European High Yield Inc 115.22 - 115.22 115.22 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 560288.17 - 560288.17 560288.17 87.91 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 134.87 - 134.87 134.87 0.25 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 112.37 - 112.37 112.37 0.07 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 116.84 - 116.84 116.84 0.18 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 120.54 - 120.54 120.54 0.25 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 252.29 - 252.29 252.29 1.82 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 101.27 - 101.27 101.27 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 118.46 - 118.46 118.46 0.24 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 97.66 - 97.66 97.66 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 226.94 - 226.94 226.94 0.83 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 147.03 - 147.03 147.03 1.08 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 172.44 - 172.44 172.44 0.62 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 121.49 - 121.49 121.49 0.32 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.62 - 98.62 98.62 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 103.49 - 103.49 103.49 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 113.5 - 113.5 113.5 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 107.84 - 107.84 107.84 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 123.31 - 123.31 123.31 0.87 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 109.3 - 109.3 109.3 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 164.52 - 164.52 164.52 0.92 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 148.67 - 148.67 148.67 0.68 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
LD Aktier Obligationer 216.01 - 216.01 216.01 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Maj Invest Value Aktier 168.93 - 168.93 168.93 0.63 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Basis 2 Acc 157.48 - 157.48 157.48 0.14 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Basis 3 Acc 159.04 - 159.04 159.04 0.46 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 139.63 - 139.63 139.63 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefolje Aktier 150.65 - 150.65 150.65 0.73 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Balance Moderat 239.77 - 239.77 239.77 0.44 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Balance Defensiv 229.18 - 229.18 229.18 0.12 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 166.05 - 166.05 166.05 0.17 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Lange obligationer 182.98 - 182.98 182.98 0.17 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Engros Internationale 272.71 - 272.71 272.71 2.03 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefolje Lange obli 112 - 112 112 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
LD Vælger 332.48 - 332.48 332.48 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje Safe 180 - 180 180 0.43 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje Penta 245.35 - 245.35 245.35 0.82 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Mix KL 162.36 - 162.36 162.36 0.14 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
PFA Invest Balance B 133.02 - 133.02 133.02 0.45 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje LimiTTellus 191.35 - 191.35 191.35 0.80 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Stabile Aktier 126.22 - 126.22 126.22 0.73 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
BLS Invest Globale Aktier Akk 2003.49 - 2003.49 2003.49 9.63 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Global Indeks KL 107.71 - 107.71 107.71 0.67 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Globale Aktier KL 97.43 - 97.43 97.43 0.54 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Lange Obligationer KL 102.42 - 102.42 102.42 0.25 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Flexibel 166.41 - 166.41 166.41 0.27 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Korte Obligationer 100.44 - 100.44 100.44 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 107.77 - 107.77 107.77 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 168.23 - 168.23 168.23 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 30919.32 - 30919.32 30919.32 94.33 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 133.29 - 133.29 133.29 0.76 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 128.69 - 128.69 128.69 0.58 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 119.57 - 119.57 119.57 0.35 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.9 - 103.9 103.9 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 123.85 - 123.85 123.85 0.72 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 135.71 - 135.71 135.71 0.80 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 155.65 - 155.65 155.65 1.13 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 95.82 - 95.82 95.82 0.12 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.63 - 105.63 105.63 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 103.94 - 103.94 103.94 0.15 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 103.88 - 103.88 103.88 0.15 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.82 - 101.82 101.82 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 155.63 - 155.63 155.63 0.95 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 131.9 - 131.9 131.9 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Sparinvest Value Aktier KL A 527.11 - 527.11 527.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 104.041 - 104.041 104.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.772 - 112.772 112.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 110.694 - 110.694 110.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1019.2 - 1019.2 1019.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 968.86 - 968.86 968.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 150.63 - 150.63 150.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 115.31 - 115.31 115.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Nykredit Alpha Mira 220.94 - 220.94 220.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۶:۰۱
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 448.13 - 448.13 448.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1388.96 - 1388.96 1388.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 672.85 - 672.85 672.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 195.55 - 195.55 195.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Globale Obligationer 111.47 - 111.47 111.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱:۰۲
LI Obligationer USA KL 100.41 - 100.41 100.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Danske Aktier A 88.05 - 88.05 88.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest USA KL DKK d 56.83 - 56.83 56.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Europa Indeks KL 100.16 - 100.16 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Basis Globale Aktier A 340.41 - 340.41 340.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 121.3 - 121.3 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 102.84 - 102.84 102.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 621.71 - 621.71 621.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global StockPicking NOK 193.01 - 193.01 193.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 102.05 - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 80.87 - 80.87 80.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 132.71 - 132.71 132.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 221.74 - 221.74 221.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 58.42 - 58.42 58.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 132.71 - 132.71 132.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 128.44 - 128.44 128.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 96.99 - 96.99 96.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 125.07 - 125.07 125.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 129.15 - 129.15 129.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 113.43 - 113.43 113.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 114.71 - 114.71 114.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 10.01 - 10.01 10.01 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1241.02 - 1241.02 1241.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1565.71 - 1565.71 1565.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Danmark Fokus 280.28 - 280.28 280.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Engros Global KL 174.01 - 174.01 174.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1325.29 - 1325.29 1325.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Danica Balance 100% Offensiv 24986.9 - 24986.9 24986.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 215.55 - 215.55 215.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 105.85 - 105.85 105.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲:۳۲
LI Aktier Globale 98.28 - 98.28 98.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SKAGEN Avkastning 141.431 - 141.431 141.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Pension 113.75 - 113.75 113.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Fonde 93.6 - 93.6 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Japan 125.32 - 125.32 125.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
C WorldWide Asien KL 174.29 - 174.29 174.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Aktier Globale II 133.43 - 133.43 133.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier 125.69 - 125.69 125.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Danmark 163.53 - 163.53 163.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 4 124.18 - 124.18 124.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier II 450.51 - 450.51 450.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 1 Acc 149.77 - 149.77 149.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Globale Aktier 160.65 - 160.65 160.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
ValueInvest Global Akk KL 252.75 - 252.75 252.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Teknologi KL 102.8 - 102.8 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Formuepleje Globale Aktier 134.02 - 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SEBinvest Europa Small Cap 383.85 - 383.85 383.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BankInvest Optima 75 Akk. KL 171.56 - 171.56 171.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Defensiv KL 129.68 - 129.68 129.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv KL 165.14 - 165.14 165.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Global Enhanced 110.73 - 110.73 110.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Kreditobligationer 109.75 - 109.75 109.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Engros Kommuner 4 102.01 - 102.01 102.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Globale Obligationer 105.3 - 105.3 105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Stabil Balanceret 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer 101.54 - 101.54 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Balance Offensiv 166.56 - 166.56 166.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 158.05 - 158.05 158.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 292.32 - 292.32 292.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte 136.1 - 136.1 136.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 176.28 - 176.28 176.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Obligationer Globale High Yield 98.17 - 98.17 98.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 135.55 - 135.55 135.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Korte Obligationer 147.26 - 147.26 147.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 149.3 - 149.3 149.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 100.26 - 100.26 100.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 153.9 - 153.9 153.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 153.62 - 153.62 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 25191.87 - 25191.87 25191.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 106.29 - 106.29 106.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 313.65 - 313.65 313.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1543.42 - 1543.42 1543.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 96.62 - 96.62 96.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 986.05 - 986.05 986.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Sparinvest SICAV Balance EUR R 161.67 - 161.67 161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 205.44 - 205.44 205.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 82.84 - 82.84 82.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 124.053 - 124.053 124.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 103.41 - 103.41 103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Europa 118.6 - 118.6 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Handelsinvest Verden 256.66 - 256.66 256.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Momentum Aktier KL 118.692 - 118.692 118.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Lange Obligationer KL 110.333 - 110.333 110.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 667.96 - 667.96 667.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 1071.97 - 1071.97 1071.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundamental Invest Stock Pick 218.09 - 214.2 218.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Maj Invest Danske Obligationer 101.87 - 101.87 101.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SKAGEN Avkastning 107.847 - 107.847 107.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Danske Invest Bioteknologi 159.72 - 159.72 159.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Sparinvest SICAV Securus EUR R 155.53 - 155.53 156.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 100.56 - 100.56 100.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 97.96 - 97.96 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
SEBinvest Europa Højt Udbytte 160.61 - 160.61 160.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.89 - 90.89 90.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.69 - 98.69 98.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
C WorldWide Globale Aktier KL 688.12 - 688.12 688.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰