کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:02:37
217 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
143 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
428 (7.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sura Renta Bonos Chile B 1763.273 - 1763.273 1763.273 1.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sura Renta Bonos Chile D 1690.056 - 1690.056 1690.056 1.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sura Renta Bonos Chile E 1750.087 - 1750.087 1750.087 1.11 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sura Renta Bonos Chile H 1517.985 - 1517.985 1517.985 0.98 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sura Renta Bonos Chile I 1485.687 - 1485.687 1485.687 0.95 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1749.317 - 1749.317 1749.317 1.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sura Renta Bonos Chile F 1736.526 - 1736.526 1736.526 1.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1454.131 - 1454.131 1454.131 1.51 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1473.927 - 1473.927 1473.927 1.53 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1520.796 - 1520.796 1520.796 1.60 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1570.53 - 1570.53 1570.53 1.68 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1510.896 - 1510.896 1510.896 1.59 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1522.514 - 1522.514 1522.514 1.61 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
BCI de Personas APV 6483.742 - 6483.742 6483.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
BCI de Personas ALPAT 1417.466 - 1417.466 1417.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
BCI de Personas BPRIV 1419.855 - 1419.855 1419.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
BCI de Personas FAMIL 1350.92 - 1350.92 1350.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2593.543 - 2593.543 2593.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1829.352 - 1829.352 1829.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1662.547 - 1662.547 1662.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1521.063 - 1521.063 1521.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2530.288 - 2530.288 2530.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Horizonte A 40199.601 - 40199.601 40199.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Horizonte B 43247.006 - 43247.006 43247.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Horizonte D 1552.527 - 1552.527 1552.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Deposito XXI B 2578.463 - 2578.463 2578.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Santander Renta Mediano Plazo APV 2065.441 - 2065.441 2065.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra D 1524.347 - 1524.347 1524.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra G 1392.895 - 1392.895 1392.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master G 1477.151 - 1477.151 1477.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target D 1678.041 - 1678.041 1678.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target G 1569.46 - 1569.46 1569.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander E APV 2005.414 - 2005.414 2005.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Inversión USA B 4769.057 - 4769.057 4769.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1643.04 - 1643.04 1643.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2406.113 - 2406.113 2406.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 17887.148 - 17887.148 17887.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander E EJECU 1920.298 - 1920.298 1920.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander E INVER 1572.853 - 1572.853 1572.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1289.342 - 1289.342 1289.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 3887.502 - 3887.502 3887.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2494.472 - 2494.472 2494.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2563.084 - 2563.084 2563.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2883.314 - 2883.314 2883.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 1987.019 - 1987.019 1987.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1357.643 - 1357.643 1357.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2415.07 - 2415.07 2415.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1222.607 - 1222.607 1222.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1400.318 - 1400.318 1400.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1360.633 - 1360.633 1360.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1360.496 - 1360.496 1360.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1450.47 - 1450.47 1450.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1487.006 - 1487.006 1487.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 3124.42 - 3124.42 3124.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 3145.923 - 3145.923 3145.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3330.321 - 3330.321 3330.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3334.335 - 3334.335 3334.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2329.742 - 2329.742 2329.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2727.902 - 2727.902 2727.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1460.688 - 1460.688 1460.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1420.433 - 1420.433 1420.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1885.396 - 1885.396 1885.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1570.44 - 1570.44 1570.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1502.421 - 1502.421 1502.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1411.919 - 1411.919 1411.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2078.752 - 2078.752 2078.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1823.573 - 1823.573 1823.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2398.621 - 2398.621 2398.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2758.64 - 2758.64 2758.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 5417.744 - 5417.744 5417.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2095.424 - 2095.424 2095.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1521.226 - 1521.226 1521.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4502.173 - 4502.173 4502.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1706.383 - 1706.383 1706.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1540.527 - 1540.527 1540.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1903.687 - 1903.687 1903.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1824.558 - 1824.558 1824.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1644.798 - 1644.798 1644.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2233.307 - 2233.307 2233.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2090.544 - 2090.544 2090.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1327.565 - 1327.565 1327.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 1890.207 - 1890.207 1890.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Ahorro B 15599.994 - 15599.994 15599.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Proteccion BancoEstado I 1268.656 - 1268.656 1268.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4240.52 - 4240.52 4240.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4294.601 - 4294.601 4294.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Security Gold B 3478.861 - 3478.861 3478.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3722.466 - 3722.466 3722.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1631.357 - 1631.357 1631.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1611.499 - 1611.499 1611.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1300.449 - 1300.449 1300.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1745.527 - 1745.527 1745.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1643.746 - 1643.746 1643.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1708.985 - 1708.985 1708.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2272.207 - 2272.207 2272.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 95317.531 - 95317.531 95317.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 91162.32 - 91162.32 91162.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1669.417 - 1669.417 1669.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pionero Fondo de Inversión 7622.9 - 7617.9 7622.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1146.938 - 1146.938 1146.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17630.174 - 17630.174 17630.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Utilidades A 2666.748 - 2666.748 2666.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo Mutuo Utilidades B 2726.262 - 2726.262 2726.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Fondo Mutuo Santander C APV 1830.882 - 1830.882 1830.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1835.216 - 1835.216 1835.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1614.046 - 1614.046 1614.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴