شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,484
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:32:40
343 (6.68%)
تغییر ۳ ماهه
220 (4.19%)
تغییر ۶ ماهه
259 (4.50%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Proteccion BancoEstado I 1259.603 - 1259.603 1259.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Sura Renta Bonos Chile H 1488.881 - 1488.881 1488.881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Sura Renta Bonos Chile I 1457.744 - 1457.744 1457.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1270.144 - 1270.144 1270.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1336.732 - 1336.732 1336.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1422.018 - 1422.018 1422.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1284.734 - 1284.734 1284.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1311.123 - 1311.123 1311.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fondo Mutuo BICE Master G 1459.244 - 1459.244 1459.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2283.369 - 2283.369 2283.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2669.77 - 2669.77 2669.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1859.519 - 1859.519 1859.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2350.001 - 2350.001 2350.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2699.467 - 2699.467 2699.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1674.486 - 1674.486 1674.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1420.157 - 1420.157 1420.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1474.249 - 1474.249 1474.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1439.196 - 1439.196 1439.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1483.845 - 1483.845 1483.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1485.313 - 1485.313 1485.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BICE Target D 1650.447 - 1650.447 1650.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BICE Target G 1541.328 - 1541.328 1541.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 5637.833 - 5637.833 5637.833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1531.195 - 1531.195 1531.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 1800.326 - 1800.326 1800.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2686.218 - 2686.218 2686.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1785.628 - 1785.628 1785.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1625.256 - 1625.256 1625.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1489.188 - 1489.188 1489.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Inversión USA B 4529.982 - 4529.982 4529.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 3811.82 - 3811.82 3811.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2364.175 - 2364.175 2364.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2427.923 - 2427.923 2427.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2290.232 - 2290.232 2290.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 2959.657 - 2959.657 2959.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 2979.128 - 2979.128 2979.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3152.799 - 3152.799 3152.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3155.647 - 3155.647 3155.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1593.068 - 1593.068 1593.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 17349.237 - 17349.237 17349.237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1522.17 - 1522.17 1522.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1873.712 - 1873.712 1873.712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1796.83 - 1796.83 1796.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1618.63 - 1618.63 1618.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander E APV 1964.537 - 1964.537 1964.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2330.592 - 2330.592 2330.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander E EJECU 1882.29 - 1882.29 1882.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander E INVER 1542.186 - 1542.186 1542.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1794.476 - 1794.476 1794.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2050.122 - 2050.122 2050.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1487.217 - 1487.217 1487.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1336.001 - 1336.001 1336.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1335.388 - 1335.388 1335.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1456.948 - 1456.948 1456.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1385.057 - 1385.057 1385.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2186.768 - 2186.768 2186.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2046.518 - 2046.518 2046.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BICE Extra G 1372.953 - 1372.953 1372.953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 1958.521 - 1958.521 1958.521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1240.132 - 1240.132 1240.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1417.083 - 1417.083 1417.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1438.692 - 1438.692 1438.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1397.989 - 1397.989 1397.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1590.613 - 1590.613 1590.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1519.887 - 1519.887 1519.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2047.14 - 2047.14 2047.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Deposito XXI B 2546.379 - 2546.379 2546.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BICE Extra D 1503.655 - 1503.655 1503.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1611.035 - 1611.035 1611.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1593.081 - 1593.081 1593.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1675.286 - 1675.286 1675.286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2228.017 - 2228.017 2228.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 93466.145 - 93466.145 93466.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 89425.323 - 89425.323 89425.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1636.621 - 1636.621 1636.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Sura Renta Bonos Chile B 1732.123 - 1732.123 1732.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Sura Renta Bonos Chile D 1658.034 - 1658.034 1658.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Sura Renta Bonos Chile E 1717.924 - 1717.924 1717.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Santander Renta Mediano Plazo APV 2051.858 - 2051.858 2051.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1717.516 - 1717.516 1717.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Sura Renta Bonos Chile F 1704.332 - 1704.332 1704.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Security Gold B 3429.287 - 3429.287 3429.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1711.364 - 1711.364 1711.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1611.819 - 1611.819 1611.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Ahorro B 15413.06 - 15413.06 15413.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Horizonte A 39272.017 - 39272.017 39272.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Horizonte B 42206.725 - 42206.725 42206.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Horizonte D 1517.238 - 1517.238 1517.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4241.568 - 4241.568 4241.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3666.711 - 3666.711 3666.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
BCI de Personas APV 6397.562 - 6397.562 6397.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
BCI de Personas BPRIV 1401.3 - 1401.3 1401.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
BCI de Personas FAMIL 1334.35 - 1334.35 1334.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4186.262 - 4186.262 4186.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
BCI de Personas ALPAT 1399.026 - 1399.026 1399.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4696.449 - 4696.449 4696.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1186.922 - 1186.922 1186.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2618.941 - 2618.941 2618.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2977.246 - 2977.246 2977.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Fondo Mutuo Utilidades A 2666.748 - 2666.748 2666.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo Mutuo Utilidades B 2726.262 - 2726.262 2726.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Pionero Fondo de Inversión 7742.6 - 7742.6 7742.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17193.043 - 17193.043 17193.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
Fondo Mutuo Santander C APV 1830.882 - 1830.882 1830.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1835.216 - 1835.216 1835.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1614.046 - 1614.046 1614.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴