کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,710
قیمت روز
36 (0.76%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:33
191 (3.89%)
تغییر ۳ ماهه
774 (14.11%)
تغییر ۶ ماهه
556 (10.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo BICE Target D 1735.786 - 1735.786 1735.786 4.59 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target G 1629.084 - 1629.084 1629.084 4.36 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2693.884 - 2693.884 2693.884 7.70 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2771.327 - 2771.327 2771.327 7.95 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2604.716 - 2604.716 2604.716 7.42 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 3378.271 - 3378.271 3378.271 9.69 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 3403.87 - 3403.87 3403.87 9.78 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3612.715 - 3612.715 3612.715 10.42 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2474.296 - 2474.296 2474.296 1.45 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2906.697 - 2906.697 2906.697 1.77 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1885.845 - 1885.845 1885.845 0.60 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1664.235 - 1664.235 1664.235 0.54 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2549.622 - 2549.622 2549.622 1.51 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2940.415 - 2940.415 2940.415 1.80 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1756.744 - 1756.744 1756.744 7.41 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1880.475 - 1880.475 1880.475 2.65 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1637.872 - 1637.872 1637.872 0.30 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1640.233 1639.932 1639.932 1640.233 0.54 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1703.119 - 1703.119 1703.119 2.35 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1552.812 - 1552.812 1552.812 2.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 1975.579 - 1975.579 1975.579 4.18 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Ahorro B 16186.568 - 16186.568 16186.568 12.58 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte A 43359.843 - 43359.843 43359.843 7.13 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte B 46754.187 - 46754.187 46754.187 8.54 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte D 1673.225 - 1673.225 1673.225 0.26 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Deposito XXI B 2687.495 - 2687.495 2687.495 1.83 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
BCI de Personas APV 6755.98 - 6755.98 6755.98 4.54 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
BCI de Personas ALPAT 1476.014 - 1476.014 1476.014 0.98 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
BCI de Personas BPRIV 1478.706 - 1478.706 1478.706 0.99 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
BCI de Personas FAMIL 1404.293 - 1404.293 1404.293 0.92 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Proteccion BancoEstado I 1293.822 - 1293.822 1293.822 0.22 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Sura Renta Bonos Chile B 1850.769 - 1850.769 1850.769 1.04 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Sura Renta Bonos Chile D 1779.093 - 1779.093 1779.093 1.04 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Sura Renta Bonos Chile E 1839.902 - 1839.902 1839.902 1.05 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Sura Renta Bonos Chile H 1598.777 - 1598.777 1598.777 0.94 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Sura Renta Bonos Chile I 1563.462 - 1563.462 1563.462 0.91 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Santander Renta Mediano Plazo APV 2104.625 - 2104.625 2104.625 0.74 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4412.23 - 4412.23 4412.23 2.85 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4463.876 - 4463.876 4463.876 2.84 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1838.262 - 1838.262 1838.262 1.05 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra D 1586.624 - 1586.624 1586.624 1.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra G 1452.306 - 1452.306 1452.306 0.99 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Sura Renta Bonos Chile F 1826.315 - 1826.315 1826.315 1.05 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander E APV 2173.118 - 2173.118 2173.118 1.84 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Security Gold B 3606.497 - 3606.497 3606.497 1.90 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Inversión USA B 5169.423 - 5169.423 5169.423 28.30 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1795.915 - 1795.915 1795.915 0.48 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2636.041 - 2636.041 2636.041 0.76 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 19535.659 - 19535.659 19535.659 5.14 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2078.013 - 2078.013 2078.013 1.73 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander E INVER 1700.857 - 1700.857 1700.857 1.41 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3865.572 - 3865.572 3865.572 2.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1351.215 - 1351.215 1351.215 0.79 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 3997.028 - 3997.028 3997.028 8.66 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2071.497 - 2071.497 2071.497 1.53 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1418.856 - 1418.856 1418.856 1.07 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1080.393 - 1080.393 1080.393 0.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1244.059 - 1244.059 1244.059 0.29 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1433.614 - 1433.614 1433.614 0.60 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1434.647 - 1434.647 1434.647 0.61 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1533.676 - 1533.676 1533.676 0.68 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1574.507 - 1574.507 1574.507 0.72 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3605.876 - 3605.876 3605.876 10.38 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1517.991 - 1517.991 1517.991 1.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1478.706 - 1478.706 1478.706 1.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1392.446 - 1392.446 1392.446 0.35 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1335.82 - 1335.82 1335.82 0.31 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1490.853 - 1490.853 1490.853 0.64 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2161.047 - 2161.047 2161.047 1.53 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1933.11 - 1933.11 1933.11 0.92 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2231.552 - 2231.552 2231.552 1.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1622.85 - 1622.85 1622.85 0.80 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1702.833 - 1702.833 1702.833 1.08 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1607.063 - 1607.063 1607.063 1.15 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1678.103 - 1678.103 1678.103 1.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1356.256 - 1356.256 1356.256 0.85 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2001.256 - 2001.256 2001.256 0.86 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1915.623 - 1915.623 1915.623 0.80 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1729.755 - 1729.755 1729.755 0.75 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2371.842 - 2371.842 2371.842 1.49 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2221.373 - 2221.373 2221.373 1.40 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1380.413 - 1380.413 1380.413 1.31 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1519.599 - 1519.599 1519.599 1.25 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1512.883 - 1512.883 1512.883 1.23 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1537.102 - 1537.102 1537.102 1.26 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1535.418 - 1535.418 1535.418 1.26 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1479.037 - 1479.037 1479.037 1.19 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1511.912 - 1511.912 1511.912 1.24 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1543.427 - 1543.427 1543.427 1.27 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1547.79 - 1547.79 1547.79 1.28 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1855.211 - 1855.211 1855.211 1.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1746.432 - 1746.432 1746.432 0.93 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1817.001 - 1817.001 1817.001 0.98 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2414.295 - 2414.295 2414.295 1.29 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 101272.078 - 101272.078 101272.078 54.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 96773.734 - 96773.734 96773.734 51.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1774.626 - 1774.626 1774.626 0.96 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4842.373 - 4842.373 5122.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1584.263 - 1584.263 1584.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1690.083 - 1690.083 1690.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1558.193 1556.746 1556.746 1558.193 53.23 3.54% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1621.979 - 1621.979 1621.979 1.53 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4006.026 - 4006.026 4006.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2418.598 - 2418.598 2418.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۳
Pionero Fondo de Inversión 7604.7 - 7604.7 7604.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master G 1484.286 - 1483.774 1484.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1883.941 - 1883.941 1883.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2515.193 - 2515.193 2515.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2883.314 - 2883.314 2883.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1146.938 - 1146.938 1146.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17630.174 - 17630.174 17630.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Utilidades A 2666.748 - 2666.748 2666.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo Mutuo Utilidades B 2726.262 - 2726.262 2726.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Fondo Mutuo Santander C APV 1830.882 - 1830.882 1830.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴