کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:26:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.83%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,059
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:08
151 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
316 (5.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte B 45021.657 - 45021.657 45021.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
BCI de Personas ALPAT 1448.352 - 1448.352 1448.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
BCI de Personas BPRIV 1450.895 - 1450.895 1450.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
BCI de Personas FAMIL 1379.146 - 1379.146 1379.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Sura Renta Bonos Chile B 1808.36 - 1808.36 1808.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Sura Renta Bonos Chile D 1735.816 - 1735.816 1735.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Sura Renta Bonos Chile E 1796.3 - 1796.3 1796.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Sura Renta Bonos Chile H 1559.49 - 1559.49 1559.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Sura Renta Bonos Chile I 1525.67 - 1525.67 1525.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1795.101 - 1795.101 1795.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Sura Renta Bonos Chile F 1782.711 - 1782.711 1782.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo BICE Target D 1718.175 - 1712.019 1718.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo BICE Target G 1609.818 - 1604.006 1609.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Security Gold B 3543.511 - 3543.511 3543.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3794.902 - 3794.902 3794.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1322.017 - 1322.017 1322.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 3957.502 - 3957.502 3957.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2031.595 - 2031.595 2031.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1389.838 - 1389.838 1389.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1492.429 - 1492.429 1492.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3504.539 - 3504.539 3504.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1492.462 - 1492.462 1492.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1452.604 - 1452.604 1452.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1573.584 - 1573.584 1573.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1668.399 - 1668.399 1668.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1646.097 - 1646.097 1646.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1951.125 - 1951.125 1951.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1868.811 - 1868.811 1868.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1686.11 - 1686.11 1686.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1356.933 - 1356.933 1356.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Fondo Mutuo Inversión USA B 5032.785 - 5032.785 5032.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1720.022 - 1720.022 1720.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2521.792 - 2521.792 2521.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 18717.552 - 18717.552 18717.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2621.514 - 2621.514 2621.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2695.274 - 2695.274 2695.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2536.378 - 2536.378 2536.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 3285.561 - 3285.561 3285.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 3309.334 - 3309.334 3309.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3509.993 - 3509.993 3509.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2402.359 - 2402.359 2402.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2817.629 - 2817.629 2817.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2474.457 - 2474.457 2474.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2849.853 - 2849.853 2849.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1871.992 - 1871.992 1871.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1576.194 - 1576.194 1576.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1508.626 - 1508.626 1508.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1529.515 - 1529.515 1529.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1579.486 - 1579.486 1579.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1569.128 - 1569.128 1569.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1698.318 - 1698.318 1698.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1551.067 - 1551.067 1551.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1458.069 - 1458.069 1458.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1452.612 - 1452.612 1452.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1475.197 - 1475.197 1475.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1473.623 - 1473.623 1473.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1421.049 - 1421.049 1421.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1451.063 - 1451.063 1451.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1481.058 - 1481.058 1481.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1484.993 - 1484.993 1484.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Ahorro B 15895.743 - 15895.743 15895.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte A 41800.357 - 41800.357 41800.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Horizonte D 1613.687 - 1613.687 1613.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Deposito XXI B 2635.022 - 2635.022 2635.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
BCI de Personas APV 6627.229 - 6627.229 6627.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Proteccion BancoEstado I 1282.84 - 1282.84 1282.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Pionero Fondo de Inversión 7612 - 7595.2 7681.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Santander Renta Mediano Plazo APV 2087.529 - 2087.529 2087.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4325.877 - 4325.877 4325.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4378.743 - 4378.743 4378.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra D 1556.911 - 1556.911 1556.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra G 1423.899 - 1423.899 1423.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander E APV 2091.474 - 2091.474 2091.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2001.301 - 2001.301 2001.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander E INVER 1638.625 - 1638.625 1638.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1153.904 - 1153.904 1153.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1325.219 - 1325.219 1325.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1397.485 - 1397.485 1397.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1397.927 - 1397.927 1397.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1531.109 - 1531.109 1531.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1484.728 - 1484.728 1484.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1422.415 - 1422.415 1422.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1451.745 - 1451.745 1451.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2124.343 - 2124.343 2124.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1878.643 - 1878.643 1878.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2165.645 - 2165.645 2165.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1329.395 - 1329.395 1329.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2304.541 - 2304.541 2304.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2157.792 - 2157.792 2157.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1802.177 - 1802.177 1802.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1696.795 - 1696.795 1696.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1764.759 - 1764.759 1764.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2345.609 - 2345.609 2345.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 98393.752 - 98393.752 98393.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 94063.194 - 94063.194 94063.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1723.748 - 1723.748 1723.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1630.239 - 1630.239 1630.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1579.3 - 1579.3 1579.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Fondo Mutuo BICE Master G 1484.286 - 1483.774 1484.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4967.674 - 4967.674 4997.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4119.067 - 4119.067 4143.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1714.263 - 1710.219 1714.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 1918.822 - 1912.678 1918.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1883.941 - 1883.941 1883.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2515.193 - 2515.193 2515.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2572.894 - 2572.894 2572.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2883.314 - 2883.314 2883.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1146.938 - 1146.938 1146.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17630.174 - 17630.174 17630.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo Utilidades A 2666.748 - 2666.748 2666.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo Mutuo Utilidades B 2726.262 - 2726.262 2726.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Fondo Mutuo Santander C APV 1830.882 - 1830.882 1830.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1835.216 - 1835.216 1835.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۰۵
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1614.046 - 1614.046 1614.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴