شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 23:33:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,117
قیمت روز
5 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:03:17
238 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
321 (5.90%)
تغییر ۶ ماهه
471 (8.43%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pionero Fondo de Inversión 7514 - 7514 7514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BICE Target D 1618.999 - 1618.999 1618.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1322.437 - 1322.363 1322.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Ahorro B 15323.087 - 15323.087 15323.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Horizonte A 38641.221 - 38641.221 38641.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Horizonte B 41478.05 - 41478.05 41478.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Horizonte D 1493.509 - 1493.509 1493.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Deposito XXI B 2526.955 - 2526.955 2526.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BCI de Personas APV 6342.268 - 6342.268 6342.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BCI de Personas ALPAT 1387.418 - 1387.418 1387.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BCI de Personas BPRIV 1389.571 - 1389.571 1389.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BCI de Personas FAMIL 1324.494 - 1324.494 1324.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Proteccion BancoEstado I 1251.083 - 1251.083 1251.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Sura Renta Bonos Chile B 1711.279 - 1711.279 1711.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Sura Renta Bonos Chile D 1635.526 - 1635.526 1635.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Sura Renta Bonos Chile E 1695.779 - 1695.779 1695.779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Sura Renta Bonos Chile H 1468.264 - 1468.264 1468.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Sura Renta Bonos Chile I 1438.199 - 1438.199 1438.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Santander Renta Mediano Plazo APV 2039.902 - 2039.902 2039.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4155.514 - 4155.514 4155.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4212.734 - 4212.734 4212.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1695.787 - 1695.787 1695.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra D 1490.905 - 1490.905 1490.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra G 1360.062 - 1360.062 1360.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Utilidades A 2655.65 - 2655.65 2655.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Utilidades B 2714.168 - 2714.168 2714.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Sura Renta Bonos Chile F 1682.032 - 1682.032 1682.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BICE Master G 1433.103 - 1433.103 1433.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BICE Target G 1509.187 - 1509.187 1509.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander C APV 1801.985 - 1801.985 1801.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander E APV 1927.463 - 1927.463 1927.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Security Gold B 3402.367 - 3402.367 3402.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Inversión USA B 4443.29 - 4443.29 4443.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1562.913 - 1562.913 1562.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2283.682 - 2283.682 2283.682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 17028.143 - 17028.143 17028.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander E EJECU 1848.126 - 1848.126 1848.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander E INVER 1514.751 - 1514.751 1514.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3634.656 - 3634.656 3634.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1256.385 - 1256.385 1256.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2569.5 - 2569.5 2569.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1162.271 - 1162.271 1162.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1258.378 - 1258.378 1258.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 3739.688 - 3739.688 3739.688 7.98 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 2339.801 - 2339.801 2339.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 2401.348 - 2401.348 2401.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2914.325 - 2914.325 2914.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 1940.117 - 1940.117 1940.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2268.202 - 2268.202 2268.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 1211.493 - 1211.493 1211.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1380.432 - 1380.432 1380.432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1324.086 - 1324.086 1324.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1322.9 - 1322.9 1322.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1406.691 - 1406.691 1406.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1440.174 - 1440.174 1440.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 2927.263 - 2927.263 2927.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 2945.439 - 2945.439 2945.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 3116.002 - 3116.002 3116.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 3117.672 - 3117.672 3117.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1832.148 - 1832.148 1832.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1614.252 - 1614.252 1614.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1424.94 - 1424.94 1424.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1383.356 - 1383.356 1383.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1822.891 - 1822.891 1822.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1551.101 - 1551.101 1551.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1479.957 - 1479.957 1479.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1371.135 - 1371.135 1371.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2027.2 - 2027.2 2027.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1775.401 - 1775.401 1775.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2317.822 - 2317.822 2317.822 1.44 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 5427.741 - 5427.741 5427.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2020.623 - 2020.623 2020.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1464.473 - 1464.473 1464.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4534.82 - 4534.82 4534.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1596.174 - 1596.174 1596.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1643.737 - 1643.737 1643.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1753.673 - 1753.673 1753.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1507.249 - 1507.249 1507.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1580.386 - 1580.386 1580.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1273.467 - 1273.467 1273.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1599.104 - 1599.104 1599.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1467.918 - 1467.918 1467.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1855.084 - 1855.084 1855.084 0.57 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1780.174 - 1780.174 1780.174 0.60 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1602.214 - 1602.214 1602.214 0.48 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2156.943 - 2156.943 2156.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2018.05 - 2018.05 2018.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1296.559 - 1296.559 1296.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1686.18 - 1686.18 1686.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1588.391 - 1588.391 1588.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1650.33 - 1650.33 1650.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2195.474 - 2195.474 2195.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 92107.606 - 92107.606 92107.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 88165.97 - 88165.97 88165.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1612.389 - 1612.389 1612.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 1785.082 - 1785.082 1785.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2632.816 - 2632.816 2632.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2661.769 - 2661.769 2661.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2253.859 - 2253.859 2253.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17911.703 - 17911.703 17911.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 1746.182 - 1746.182 1746.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 1872.166 - 1872.166 1872.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2108.021 - 2108.021 2108.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 1985.615 - 1985.615 1985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2670.675 - 2670.675 2670.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴