شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:19:05
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,412
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:31:59
389 (8.11%)
تغییر ۳ ماهه
601 (11.98%)
تغییر ۶ ماهه
753 (14.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahorro B 15884.333 - 15884.333 15884.333 73.22 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Horizonte A 41500.989 - 41500.989 41500.989 347.33 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Horizonte B 44817.643 - 44817.643 44817.643 374.26 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Horizonte D 1600.642 - 1600.642 1600.642 13.41 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Deposito XXI B 2646.004 - 2646.004 2646.004 11.60 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
BCI de Personas APV 6660.686 - 6660.686 6660.686 25.15 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
BCI de Personas ALPAT 1454.566 - 1454.566 1454.566 5.50 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
BCI de Personas BPRIV 1457.351 - 1457.351 1457.351 5.51 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
BCI de Personas FAMIL 1382.314 - 1382.314 1382.314 5.25 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Proteccion BancoEstado I 1295.409 - 1295.409 1295.409 1.07 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Sura Renta Bonos Chile B 1797.388 - 1797.388 1797.388 11.70 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Sura Renta Bonos Chile D 1731.124 - 1731.124 1731.124 11.23 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Sura Renta Bonos Chile E 1788.756 - 1788.756 1788.756 11.62 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Sura Renta Bonos Chile H 1556.202 - 1556.202 1556.202 10.09 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Sura Renta Bonos Chile I 1520.987 - 1520.987 1520.987 9.87 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Santander Renta Mediano Plazo APV 2102.792 - 2102.792 2102.792 2.61 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4336.722 - 4336.722 4336.722 20.56 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4384.491 - 4384.491 4384.491 20.82 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1786.626 - 1786.626 1786.626 11.62 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BICE Extra D 1557.435 - 1557.435 1557.435 7.13 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BICE Extra G 1427.21 - 1427.21 1427.21 6.51 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Utilidades A 2717.385 - 2717.385 2717.385 4.34 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Utilidades B 2782.053 - 2782.053 2782.053 4.42 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Sura Renta Bonos Chile F 1775.979 - 1775.979 1775.979 11.54 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BICE Master G 1543.733 - 1543.733 1543.733 2.83 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BICE Target D 1795.126 - 1795.126 1795.126 13.76 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BICE Target G 1688.611 - 1688.611 1688.611 12.99 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander C APV 2062.764 - 2062.764 2062.764 10.35 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander E APV 2094.237 - 2094.237 2094.237 23.27 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Security Gold B 3551.13 - 3551.13 3551.13 20.70 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Inversión USA B 5990.699 - 5990.699 5990.699 214.18 3.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1699.747 - 1699.747 1699.747 15.70 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2498.668 - 2498.668 2498.668 23.03 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 18479.723 - 18479.723 18479.723 170.82 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2000.763 - 2000.763 2000.763 22.25 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander E INVER 1636.884 - 1636.884 1636.884 18.21 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3810.472 - 3810.472 3810.472 22.16 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1325.824 - 1325.824 1325.824 6.82 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4149.958 - 4149.958 4149.958 34.39 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 3120.95 - 3120.95 3120.95 113.37 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 3213.227 - 3213.227 3213.227 116.76 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2035.287 - 2035.287 2035.287 9.27 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1396.319 - 1396.319 1396.319 6.33 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 3015.04 - 3015.04 3015.04 109.50 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 3916.951 - 3916.951 3916.951 142.33 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 3948.428 - 3948.428 3948.428 143.49 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 4184.653 - 4184.653 4184.653 152.10 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 4194.498 - 4194.498 4194.498 152.48 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1886.523 - 1886.523 1886.523 2.23 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1665.96 - 1665.96 1665.96 1.96 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2514.547 - 2514.547 2514.547 77.15 3.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2207.455 2139.718 2139.718 2207.455 335.29 17.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1489.99 - 1489.99 1489.99 6.15 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1453.082 - 1453.082 1453.082 5.98 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1982.521 - 1982.521 1982.521 23.96 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2121.667 - 2121.667 2121.667 8.75 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1876.726 - 1876.726 1876.726 12.48 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4620.685 - 4620.685 4620.685 76.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2158.957 - 2158.957 2158.957 15.79 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1571.844 - 1571.844 1571.844 11.48 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3804.574 - 3804.574 3804.574 62.75 1.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1678.029 - 1678.029 1678.029 7.66 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1853.113 - 1853.113 1853.113 22.21 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1991.119 - 1991.119 1991.119 24.71 1.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1585.206 - 1585.206 1585.206 7.46 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1651.067 - 1651.067 1651.067 7.57 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1335.741 - 1335.741 1335.741 6.11 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1799.231 - 1799.231 1799.231 22.28 1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1636.716 - 1636.716 1636.716 20.23 1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1945.683 - 1945.683 1945.683 13.90 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1860.862 - 1860.862 1860.862 13.31 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1682.143 - 1682.143 1682.143 12.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2296.19 - 2296.19 2296.19 13.20 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2151.255 - 2151.255 2151.255 12.36 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1366.737 - 1366.737 1366.737 5.90 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1796.649 - 1796.649 1796.649 12.43 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1690.919 - 1690.919 1690.919 11.70 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1760.045 - 1760.045 1760.045 12.17 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2337.643 - 2337.643 2337.643 16.18 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 98052.996 - 98052.996 98052.996 678.66 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 93644.385 - 93644.385 93644.385 648.79 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1718.803 - 1718.803 1718.803 11.89 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2313.634 - 2313.634 2313.634 80.05 3.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 933.328 - 933.328 933.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1078.502 - 1078.502 1078.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1394.655 - 1394.655 1394.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1396.415 - 1396.415 1396.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1495.473 - 1495.473 1495.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1536.702 - 1536.702 1536.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2399.075 - 2399.075 2399.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2824.44 - 2824.44 2824.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1205.573 - 1205.573 1205.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1158.653 - 1158.653 1158.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1452.395 - 1452.395 1452.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2473.501 - 2473.501 2473.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2857.82 - 2857.82 2857.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2274.82 - 2274.82 2274.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2036.233 - 2036.233 2036.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1452.857 - 1452.857 1452.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1469.179 - 1469.179 1469.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1479.967 - 1476.468 1479.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1441.818 - 1441.818 1446.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1471.999 - 1471.999 1471.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1483.918 - 1483.918 1483.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1427.706 - 1427.706 1427.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1461.201 - 1461.201 1461.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1583.826 - 1583.826 1583.826 0.76 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1566.302 - 1566.302 1566.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1642.225 - 1642.225 1643.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1648.286 - 1648.286 1650.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1695.817 - 1694.333 1695.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1621.979 - 1621.979 1621.979 1.53 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2418.598 - 2418.598 2418.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۳
Pionero Fondo de Inversión 7604.7 - 7604.7 7604.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2515.193 - 2515.193 2515.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2883.314 - 2883.314 2883.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1146.938 - 1146.938 1146.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17630.174 - 17630.174 17630.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴