شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7618
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.62%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

955
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:02:51
60 (6.73%)
تغییر ۳ ماهه
17 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
30 (3.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr F5 19.426 - 19.426 19.426 0.09 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.217 - 14.217 14.217 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.902 - 14.902 14.902 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.238 - 12.238 12.238 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Monthly Income Series B 16.947 - 16.947 16.947 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Monthly Income Series F 16.97 - 16.97 16.97 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.28 - 13.28 13.28 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.214 - 12.214 12.214 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Manulife Strategic Income Fund Series F 11.676 - 11.676 11.676 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Strategic Income Fund Series F 8.855 - 8.855 8.855 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.517 - 10.517 10.517 0.03 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series F 13.685 - 13.685 13.685 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 10.846 - 10.846 10.846 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 10.904 - 10.904 10.904 0.03 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
RBC Bond Adv 6.712 - 6.712 6.712 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Bond Sr A 6.565 - 6.565 6.565 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Bond Sr D 6.614 - 6.614 6.614 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Bond Sr F 6.781 - 6.781 6.781 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Bal Port Sr A 20.47 - 20.47 20.47 0.14 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Bal Port Sr F 21.553 - 21.553 21.553 0.15 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Bal Port Sr T5 23.805 - 23.805 23.805 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Bal Port Sr Adv 20.761 - 20.761 20.761 0.15 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 26.91 - 26.91 26.91 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 28.334 - 28.334 28.334 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 27.292 - 27.292 27.292 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Canadian Div Fund Series D 55.507 - 55.507 55.507 0.32 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Canadian Div Fund Series F 57.135 - 57.135 57.135 0.33 0.58% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.331 - 16.331 16.331 0.11 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 72.969 - 72.969 72.969 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 75.11 - 75.11 75.11 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 21.468 - 21.468 21.468 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Canadian Dividend Fund Series I 73.784 - 73.784 73.784 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH N Bond F 10.229 - 10.229 10.229 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH&N Bond D 10.18 - 10.18 10.18 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Investors Dividend U 10.367 - 10.367 10.367 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Investors Dividend TU 9.89 - 9.89 9.89 0.07 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH N Total Return Bond A 11.295 - 11.295 11.295 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH N Total Return Bond D 11.306 - 11.306 11.306 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH N Total Return Bond F 11.321 - 11.321 11.321 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH N Total Return Bond Adv 11.308 - 11.308 11.308 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.229 - 10.229 10.229 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.211 - 10.211 10.211 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Growth Portfolio Series A 22.29 - 22.29 22.29 0.15 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Growth Portfolio Series A 29.302 - 29.302 29.302 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Growth Portfolio Series F 22.316 - 22.316 22.316 0.15 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Growth Portfolio Series F 29.337 - 29.337 29.337 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Growth Portfolio Series T5 25.372 - 25.372 25.372 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 29.87 - 29.87 29.87 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 22.721 - 22.721 22.721 0.16 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 64.906 - 64.906 64.906 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 64.749 - 64.749 64.749 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.348 - 9.348 9.348 0.07 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.289 - 12.289 12.289 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Monthly Income A 14.07 - 14.07 14.07 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income F 14.07 - 14.07 14.07 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Canadian Bond - F 12.27 - 12.27 12.27 0.03 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - A 20.413 - 20.413 20.413 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - F 14.73 - 14.73 14.73 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - H 12.45 - 12.45 12.45 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - I 21.63 - 21.63 21.63 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - S 12.98 - 12.98 12.98 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Monthly Income - T 12.429 - 12.429 12.429 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income M 14.07 - 14.07 14.07 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income O 14.07 - 14.07 14.07 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Dividend Growth - F 32.47 - 32.47 32.47 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Dividend Growth - I 85.88 - 85.88 85.88 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Global Low Volatility F 19.46 - 19.46 19.46 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Canadian Core Plus Bond - F 11.73 - 11.73 11.73 0.03 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 29.561 - 29.561 29.561 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 29.96 - 29.96 29.96 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 29.263 - 29.263 29.263 0.05 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.051 - 10.051 10.051 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.051 - 10.051 10.051 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.051 - 10.051 10.051 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.051 - 10.051 10.051 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 23.551 - 23.551 23.551 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 23.454 - 23.454 23.454 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 23.973 - 23.973 23.973 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Global Portfolio Series A 29.666 - 29.666 29.666 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Global Portfolio Series B 29.892 - 29.892 29.892 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Global Portfolio Series F 29.391 - 29.391 29.391 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 23.496 - 23.496 23.496 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 23.497 - 23.497 23.497 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 23.684 - 23.684 23.684 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.47 - 10.47 10.47 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.3 - 13.3 13.3 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 13.42 - 13.42 13.42 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 31.349 - 31.349 31.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 23.846 - 23.846 23.846 0.14 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 20.008 - 20.008 20.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 15.22 - 15.22 15.22 0.09 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 24.992 - 24.992 24.992 0.14 0.58% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 32.855 - 32.855 32.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 34.184 - 34.184 34.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 26.003 - 26.003 26.003 0.15 0.58% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 14.54 - 14.54 14.54 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.38 - 10.38 10.38 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr F5 25.561 - 25.561 25.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
TD Dividend Growth - S 10.98 - 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F8 16.926 - 16.926 16.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F8 22.495 - 22.495 22.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr A 19.846 - 19.846 19.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr A 26.375 - 26.375 26.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S5 18.735 - 18.735 18.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S8 14.061 - 14.061 14.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr T5 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr F 29.532 - 29.487 29.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F 22.305 - 22.17 22.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr T8 13.623 - 13.623 13.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr B 26.509 - 26.509 26.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr B 19.982 - 19.982 20.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 17.389 - 17.389 17.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۷:۰۳
CI Signature High Income 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۳۲
TD Tactical Monthly Income A 12.222 - 12.222 12.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۳۲
TD Tactical Monthly Income H 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۳۲
TD Tactical Monthly Income S 16.41 - 16.41 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۳۲
TD Tactical Monthly Income T 15.205 - 15.205 15.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۳۲
Mawer International Equity Fund Class A 58.302 - 58.302 58.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۳۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۳۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
TD Tactical Monthly Income F 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۳۳
TD Tactical Monthly Income I 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۶:۳۳
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 17.13 - 17.13 17.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 11.76 - 11.76 12.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 15.854 - 15.854 16.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.59 - 11.574 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series F 22.548 - 22.548 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 39.519 - 39.519 39.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۳۳
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 39.197 - 39.197 39.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.618 - 14.602 14.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰