شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7634
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.61%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

918
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:10
60 (6.10%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.74%)
تغییر ۶ ماهه
19 (2.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr A 20.641 - 20.641 20.641 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr A 27.061 - 27.061 27.061 0.09 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 27.579 - 27.579 27.579 0.09 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 21.037 - 21.037 21.037 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F 30.817 - 30.817 30.817 0.10 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F 23.507 - 23.507 23.507 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F5 20.502 - 20.502 20.502 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F5 26.878 - 26.878 26.878 0.09 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F8 18.238 - 18.238 18.238 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F8 23.911 - 23.911 23.911 0.08 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr S5 19.624 - 19.624 19.624 0.07 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr S8 14.847 - 14.847 14.847 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr T5 19.234 - 19.234 19.234 0.06 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr T8 14.476 - 14.476 14.476 0.05 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Canadian Bond Sr F 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.609 - 14.609 14.609 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.14 - 12.14 12.14 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Series F 16.46 - 16.46 16.46 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife Strategic Income Fund Series F 11.678 - 11.678 11.678 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Strategic Income Fund Series F 8.91 - 8.91 8.91 0.05 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.437 - 13.437 13.437 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.896 - 10.896 10.896 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.061 - 14.061 14.061 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.21 - 11.21 11.21 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.28 - 11.28 11.28 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.583 - 12.583 12.583 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Bond Sr A 6.358 - 6.358 6.358 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr A 20.42 - 20.42 20.42 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr F 21.56 - 21.56 21.56 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr T5 23.401 - 23.401 23.401 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv 20.702 - 20.702 20.702 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 26.77 - 26.77 26.77 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 28.266 - 28.266 28.266 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 27.141 - 27.141 27.141 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series D 53.749 - 53.749 53.749 0.19 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series F 55.311 - 55.311 55.311 0.20 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.243 - 16.243 16.243 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 70.465 - 70.465 70.465 0.43 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 72.512 - 72.512 72.512 0.44 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 21.295 - 21.295 21.295 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Dividend Fund Series I 71.221 - 71.221 71.221 0.43 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PH N Bond F 9.917 - 9.917 9.917 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PH&N Bond D 9.869 - 9.869 9.869 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Investors Dividend U 10.478 - 10.478 10.478 0.05 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Investors Dividend TU 10.101 - 10.101 10.101 0.05 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond A 10.953 - 10.953 10.953 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond D 10.959 - 10.959 10.959 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond F 10.973 - 10.973 10.973 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond Adv 10.966 - 10.966 10.966 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series A 22.228 - 22.228 22.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series A 29.141 - 29.141 29.141 0.07 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series F 22.344 - 22.344 22.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series F 29.293 - 29.293 29.293 0.08 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series T5 24.927 - 24.927 24.927 0.06 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 29.706 - 29.706 29.706 0.08 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 22.659 - 22.659 22.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 62.933 - 62.933 62.933 0.33 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 62.719 - 62.719 62.719 0.33 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.708 - 62.708 62.708 0.33 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.289 - 9.289 9.289 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.178 - 12.178 12.178 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Monthly Income A 13.852 - 13.852 13.852 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۳۳
PIMCO Monthly Income F 13.852 - 13.852 13.852 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۳۳
PIMCO Monthly Income O 13.852 - 13.852 13.852 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۳۳
TD Dividend Growth - F 31.42 - 31.42 31.42 0.17 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۳۳
TD Monthly Income - A 20.04 - 20.04 20.04 0.05 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Monthly Income - F 14.46 - 14.46 14.46 0.04 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Monthly Income - H 12.49 - 12.49 12.49 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Monthly Income - I 21.24 - 21.24 21.24 0.06 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Monthly Income - S 12.99 - 12.99 12.99 0.04 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Monthly Income - T 12.465 - 12.465 12.465 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Monthly Income M 13.852 - 13.852 13.852 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Dividend Growth - S 10.88 - 10.88 10.88 0.07 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Global Low Volatility F 19.44 - 19.44 19.44 0.12 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 31.387 - 31.387 31.387 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 31.668 - 31.668 31.668 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 31.797 - 31.797 31.797 0.06 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 9.869 - 9.869 9.869 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 9.869 - 9.869 9.869 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 9.869 - 9.869 9.869 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 9.869 - 9.869 9.869 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 24.125 - 24.125 24.125 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 23.973 - 23.973 23.973 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 24.559 - 24.559 24.559 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Global Portfolio Series A 31.4 - 31.4 31.4 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Global Portfolio Series B 31.586 - 31.586 31.586 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Global Portfolio Series F 31.88 - 31.88 31.88 0.06 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 24.057 - 24.057 24.057 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 23.981 - 23.981 23.981 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 24.273 - 24.273 24.273 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Dividend Growth Fund - Premium series 12.89 - 12.89 12.89 0.07 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 12.99 - 12.99 12.99 0.07 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 14.64 - 14.64 14.64 0.09 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
RBC Bond Adv 6.499 - 6.499 6.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Bond Sr D 6.402 - 6.402 6.402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
TD Dividend Growth - I 82.81 - 82.81 82.81 0.65 0.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
TD Canadian Core Plus Bond - F 11.42 - 11.42 11.42 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
RBC Bond Sr F 6.565 - 6.565 6.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۳
TD Canadian Bond - F 11.88 - 11.88 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۳
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۳
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.11 - 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۳
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.075 - 10.067 10.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۷:۰۳
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.054 - 10.045 10.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۷:۰۳
TD Tactical Monthly Income S 16.97 - 16.97 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 14.731 - 14.731 14.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 18.888 - 18.888 18.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۳۳
Mawer International Equity Fund Class A 61.209 - 61.209 61.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 33.352 - 33.352 33.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 26.012 - 26.012 26.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 21.72 - 21.72 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 16.94 - 16.94 16.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 27.211 - 27.211 27.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 34.89 - 34.89 34.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 36.357 - 36.357 36.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 28.355 - 28.355 28.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 20.327 20.462 20.327 20.462 0.94 4.84% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۸:۰۲
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 20.423 20.482 20.423 20.482 1.05 5.43% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.618 - 14.602 14.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series F8 12.346 - 12.333 12.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series F 23.675 - 23.649 23.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income I 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income T 15.96 - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income A 12.395 - 12.395 12.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income H 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰