کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7518
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:43:03
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.62%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

973
قیمت روز
1 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
5 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.885 - 14.885 14.885 0.07 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.281 - 15.281 15.281 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.332 - 12.332 12.332 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Monthly Income Series B 17.54 - 17.54 17.54 0.04 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Monthly Income Series F 17.546 - 17.546 17.546 0.04 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
RBC Bond Sr A 6.865 - 6.865 6.865 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Bond Sr D 6.916 - 6.916 6.916 0.03 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Sel Bal Port Sr A 20.958 - 20.958 20.958 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.086 - 24.086 24.086 0.06 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 27.874 - 27.874 27.874 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Canadian Dividend Fund Series I 73.971 - 73.971 73.971 0.20 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Investors Dividend U 10.414 - 10.414 10.414 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Investors Dividend TU 9.876 - 9.876 9.876 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Monthly Income M 14.162 - 14.162 14.162 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 22.712 - 22.712 22.712 0.07 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 30.207 - 30.207 30.207 0.07 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Select Growth Portfolio Series T5 25.556 - 25.556 25.556 0.06 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 67.287 - 67.287 67.287 0.09 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.186 - 12.186 12.186 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.161 - 9.161 9.161 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.701 - 13.701 13.701 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.029 - 11.029 11.029 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.061 - 11.061 11.061 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.501 - 12.501 12.501 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 20.719 - 20.719 20.719 0.07 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۳۲
RBC Bond Adv 7.019 - 7.019 7.019 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Sr F 7.091 - 7.091 7.091 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F 22.174 - 22.174 22.174 0.07 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income A 14.162 - 14.162 14.162 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income F 14.162 - 14.162 14.162 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.256 - 21.256 21.256 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 29.491 - 29.491 29.491 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 28.271 - 28.271 28.271 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D 55.006 - 55.006 55.006 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F 56.617 - 56.617 56.617 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.73 - 16.73 16.73 0.05 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 73.158 - 73.158 73.158 0.20 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 75.301 - 75.301 75.301 0.21 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 22.251 - 22.251 22.251 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Bond F 10.679 - 10.679 10.679 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH&N Bond D 10.628 - 10.628 10.628 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income O 14.162 - 14.162 14.162 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond A 11.791 - 11.791 11.791 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond D 11.802 - 11.802 11.802 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond F 11.819 - 11.819 11.819 0.06 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond Adv 11.805 - 11.805 11.805 0.06 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.321 - 10.321 10.321 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.304 - 10.304 10.304 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 22.854 - 22.854 22.854 0.07 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 30.396 - 30.396 30.396 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 30.792 - 30.792 30.792 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 23.152 - 23.152 23.152 0.07 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 67.47 - 67.47 67.47 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.643 - 10.643 10.643 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.025 - 14.025 14.025 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.599 - 9.599 9.599 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.767 - 12.767 12.767 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 35.639 - 35.639 35.639 0.13 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
TD Canadian Bond - F 12.85 - 12.85 12.85 0.06 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Monthly Income - A 20.629 - 20.629 20.629 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Monthly Income - F 14.89 - 14.89 14.89 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Monthly Income - H 12.23 - 12.23 12.23 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Monthly Income - I 21.86 - 21.86 21.86 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Monthly Income - S 12.8 - 12.8 12.8 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Monthly Income - T 12.209 - 12.209 12.209 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Dividend Growth - F 32.17 - 32.17 32.17 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Dividend Growth - I 85.02 - 85.02 85.02 0.09 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Dividend Growth - S 10.63 - 10.63 10.63 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Global Low Volatility F 20.23 - 20.23 20.23 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Tactical Monthly Income A 12.699 - 12.699 12.699 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.31 - 12.31 12.31 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 29.135 - 29.135 29.135 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 29.491 - 29.491 29.491 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 28.993 - 28.993 28.993 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.158 - 10.158 10.158 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.158 - 10.158 10.158 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.158 - 10.158 10.158 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.158 - 10.158 10.158 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 23.404 - 23.404 23.404 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 23.316 - 23.316 23.316 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 23.827 - 23.827 23.827 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Global Portfolio Series A 29.215 - 29.215 29.215 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Global Portfolio Series B 29.397 - 29.397 29.397 0.09 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Global Portfolio Series F 29.11 - 29.11 29.11 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 23.348 - 23.348 23.348 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 23.349 - 23.349 23.349 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 23.539 - 23.539 23.539 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.97 - 10.97 10.97 0.05 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.17 - 13.17 13.17 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 13.28 - 13.28 13.28 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 32.507 - 32.507 32.507 0.12 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 24.441 - 24.441 24.441 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 15.578 - 15.578 15.578 0.07 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 25.71 - 25.71 25.71 0.11 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 34.194 - 34.194 34.194 0.12 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 26.796 - 26.796 26.796 0.11 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 15.12 - 15.12 15.12 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.82 - 11.82 11.82 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.89 - 10.89 10.89 0.04 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.35 - 12.35 12.35 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۲
TD Tactical Monthly Income F 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۳۲
TD Tactical Monthly Income H 15.44 - 15.44 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۳۲
TD Tactical Monthly Income S 16.68 16.65 16.65 16.68 0.18 1.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۳۲
TD Tactical Monthly Income I 12.59 - 12.59 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۳۲
TD Tactical Monthly Income T 15.519 - 15.436 15.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۲
CI Signature Global Income Growth A 6.976 - 6.9 6.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
CI Signature High Income 13.227 - 13.152 13.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۲
Mawer International Equity Fund Class A 60.149 - 59.858 60.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۲
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 37.109 - 37.109 37.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 37.26 - 37.26 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.321 - 14.295 14.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.781 - 11.76 11.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 18.502 - 18.502 18.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 18.392 - 18.392 18.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 26.587 - 26.587 26.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 27.064 - 27.064 27.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 30.034 - 30.034 30.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 22.559 - 22.559 22.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F5 25.505 - 25.505 25.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 20.164 - 20.164 20.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 19.809 - 19.707 19.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr T8 13.68 - 13.634 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr F5 19.349 - 19.312 19.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity NorthStar Sr F8 22.399 - 22.399 22.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F8 16.926 - 16.926 16.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr S5 18.735 - 18.735 18.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S8 14.061 - 14.061 14.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr T5 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 11.76 - 11.76 12.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 15.854 - 15.854 16.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F 22.548 - 22.548 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰