شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7606
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:24:18
0 (2.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.56%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

968
قیمت روز
2 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 01:03:29
34 (3.59%)
تغییر ۳ ماهه
55 (5.99%)
تغییر ۶ ماهه
81 (9.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Bond Adv 6.622 - 6.622 6.622 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Sr A 6.478 - 6.478 6.478 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Sr D 6.525 - 6.525 6.525 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Sr F 6.692 - 6.692 6.692 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income F 13.97 - 13.97 13.97 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.454 - 24.454 24.454 0.12 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 27.74 - 27.74 27.74 0.13 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 29.24 - 29.24 29.24 0.14 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 28.124 - 28.124 28.124 0.13 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 74.045 - 74.045 74.045 0.40 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 76.214 - 76.214 76.214 0.41 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 21.915 - 21.915 21.915 0.07 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Dividend Fund Series I 74.872 - 74.872 74.872 0.41 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PH N Bond F 10.118 - 10.118 10.118 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PH&N Bond D 10.067 - 10.067 10.067 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Investors Dividend U 11.034 - 11.034 11.034 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Investors Dividend TU 10.621 - 10.621 10.621 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
TD Monthly Income - A 20.797 - 20.797 20.797 0.08 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income O 13.97 - 13.97 13.97 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond A 11.169 - 11.169 11.169 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond D 11.179 - 11.179 11.179 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond F 11.194 - 11.194 11.194 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond Adv 11.182 - 11.182 11.182 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 30.371 - 30.371 30.371 0.17 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 30.474 - 30.474 30.474 0.17 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 24.681 - 24.681 24.681 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 25.003 - 25.003 25.003 0.07 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series T5 26.198 - 26.198 26.198 0.15 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 30.959 - 30.959 30.959 0.18 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 64.586 - 64.586 64.586 0.42 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.58 - 13.58 13.58 0.07 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 13.7 - 13.7 13.7 0.08 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 64.524 - 64.524 64.524 0.41 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.472 - 12.472 12.472 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 15.01 - 15.01 15.01 0.09 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income A 13.97 - 13.97 13.97 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Canadian Bond - F 12.11 - 12.11 12.11 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - F 15.01 - 15.01 15.01 0.07 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - H 13.11 - 13.11 13.11 0.06 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - I 22.04 - 22.04 22.04 0.09 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - S 13.62 - 13.62 13.62 0.06 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - T 13.081 - 13.081 13.081 0.05 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income M 13.97 - 13.97 13.97 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Dividend Growth - F 33.13 - 33.13 33.13 0.19 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Dividend Growth - I 87.73 - 87.73 87.73 0.50 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Dividend Growth - S 11.57 - 11.57 11.57 0.06 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Global Low Volatility F 19.93 - 19.93 19.93 0.11 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Canadian Core Plus Bond - F 11.63 - 11.63 11.63 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 32.973 - 32.973 32.973 0.13 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 33.282 - 33.282 33.282 0.13 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 33.341 - 33.341 33.341 0.13 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 9.946 - 9.946 9.946 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 9.946 - 9.946 9.946 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 9.946 - 9.946 9.946 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 9.946 - 9.946 9.946 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 24.837 - 24.837 24.837 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 24.668 - 24.668 24.668 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 25.301 - 25.301 25.301 0.07 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series A 32.996 - 32.996 32.996 0.13 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series B 33.204 - 33.204 33.204 0.13 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series F 33.433 - 33.433 33.433 0.14 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 24.764 - 24.764 24.764 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.34 - 10.34 10.34 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.29 - 10.29 10.29 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity NorthStar Sr A 21.179 - 21.179 21.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr A 27.823 - 27.823 27.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 28.345 - 28.345 28.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 21.577 - 21.577 21.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F 31.609 - 31.609 31.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F 24.061 - 24.061 24.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F5 21.181 - 21.181 21.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F8 18.899 - 18.899 18.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr S5 20.363 - 20.363 20.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr S8 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr T5 19.966 - 19.966 19.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity NorthStar Sr T8 15.082 - 15.082 15.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.073 - 14.073 14.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.955 - 14.955 14.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.497 - 12.497 12.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Series F 16.789 - 16.789 16.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr A 21.016 - 21.016 21.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F 22.151 - 22.151 22.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.307 - 21.307 21.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D 56.059 - 56.059 56.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F 57.7 - 57.7 57.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.628 - 16.628 16.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 22.987 - 22.987 22.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 23.064 - 23.064 23.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 23.432 - 23.432 23.432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 11.762 - 11.762 11.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 8.932 - 8.932 8.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.597 - 13.597 13.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series B 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.427 - 14.427 14.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.55 - 11.55 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.616 - 11.616 11.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.934 - 12.934 12.934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.474 - 9.474 9.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Fidelity NorthStar Sr F5 27.826 - 27.826 27.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
Fidelity NorthStar Sr F8 24.828 - 24.828 24.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 64.63 - 64.63 64.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۸:۰۴
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.125 - 10.124 10.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۸:۳۴
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.105 - 10.103 10.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۸:۳۴
Mawer International Equity Fund Class A 62.462 - 62.462 62.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 33.531 - 33.531 33.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 25.76 - 25.76 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 21.844 - 21.844 21.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 16.781 - 16.781 16.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 26.911 - 26.911 26.911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 35.031 - 35.031 35.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 14.587 - 14.587 14.587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 18.988 - 18.988 18.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 36.481 - 36.481 36.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 28.026 - 28.026 28.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۴
Fidelity Canadian Balanced Series F 23.54 - 23.54 23.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.782 - 7.782 7.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵:۳۴
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.758 - 14.758 14.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Fidelity Canadian Balanced Series F8 12.533 - 12.533 12.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income I 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income S 17.08 - 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income T 15.96 - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 19.388 - 19.388 19.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income A 12.395 - 12.395 12.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income H 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 19.372 - 19.372 19.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰