شاخص یاب
کانادا
کانادا
دلار کانادا / دلار
0.7518
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:21:23
7 (90.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.43%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.03%)
نوسان سالیانه
S&P/TSX MidCap
961
قیمت روز
13 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:04:13
8,013 (89.29%)
تغییر ۳ ماهه
8,627 (89.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,054 (89.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 32.777 - 32.777 32.777 0.09 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 33.098 - 33.098 33.098 0.10 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 33.09 - 33.09 33.09 0.10 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 24.778 - 24.778 24.778 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 24.618 - 24.618 24.618 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 25.2 - 25.2 25.2 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series A 32.808 - 32.808 32.808 0.09 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series B 33.027 - 33.027 33.027 0.09 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series F 33.185 - 33.185 33.185 0.10 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 24.71 - 24.71 24.71 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 24.637 - 24.637 24.637 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 24.907 - 24.907 24.907 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Mawer International Equity Fund Class A 64.808 - 64.808 64.808 0.23 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۰۴
Fidelity NorthStar Sr A 21.815 - 21.815 21.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr A 28.961 - 28.961 28.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr B 29.496 - 29.496 29.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr B 22.218 - 22.218 22.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr F 32.837 - 32.837 32.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr F 24.734 - 24.734 24.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr F5 21.972 - 21.972 21.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr F5 29.17 - 29.17 29.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr F8 19.662 - 19.662 19.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr F8 26.103 - 26.103 26.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr S5 21.388 - 21.388 21.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr S8 16.294 - 16.294 16.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr T5 20.979 - 20.979 20.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity NorthStar Sr T8 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.222 - 14.222 14.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.147 - 15.147 15.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.738 - 12.738 12.738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity Monthly Income Series F 16.962 - 16.962 16.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Fidelity Canadian Balanced Series F 23.895 - 23.895 23.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
RBC Bond Adv 6.701 - 6.701 6.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Bond Sr A 6.556 - 6.556 6.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Bond Sr D 6.606 - 6.606 6.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Bond Sr F 6.777 - 6.777 6.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Bal Port Sr A 21.016 - 21.016 21.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Bal Port Sr F 22.119 - 22.119 22.119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.803 - 24.803 24.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.307 - 21.307 21.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 27.901 - 27.901 27.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 29.365 - 29.365 29.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 28.287 - 28.287 28.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Canadian Div Fund Series D 55.06 - 55.06 55.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Canadian Div Fund Series F 56.689 - 56.689 56.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.603 - 16.603 16.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 73.098 - 73.098 73.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 75.261 - 75.261 75.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 22.042 - 22.042 22.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Canadian Dividend Fund Series I 73.952 - 73.952 73.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
PH N Bond F 10.23 - 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
PH&N Bond D 10.178 - 10.178 10.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Investors Dividend U 11.079 - 11.079 11.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Investors Dividend TU 10.704 - 10.704 10.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
PH N Total Return Bond A 11.285 - 11.285 11.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
PH N Total Return Bond D 11.301 - 11.301 11.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
PH N Total Return Bond F 11.317 - 11.317 11.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
PH N Total Return Bond Adv 11.298 - 11.298 11.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Growth Portfolio Series A 23.058 - 23.058 23.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Growth Portfolio Series A 30.612 - 30.612 30.612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Growth Portfolio Series F 23.101 - 23.101 23.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Growth Portfolio Series F 30.668 - 30.668 30.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Growth Portfolio Series T5 26.627 - 26.627 26.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 31.205 - 31.205 31.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 23.505 - 23.505 23.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Strategic Income Fund Series F 11.834 - 11.834 11.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Strategic Income Fund Series F 8.873 - 8.873 8.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.734 - 13.734 13.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Monthly High Income Fund Series B 11.309 - 11.309 11.309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.467 - 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.625 - 11.625 11.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.688 - 11.688 11.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.995 - 12.995 12.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.446 - 9.446 9.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۳
PIMCO Monthly Income A 14.005 - 14.005 14.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Monthly Income F 14.005 - 14.005 14.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Canadian Bond - F 12.26 - 12.26 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Monthly Income - A 20.699 - 20.699 20.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Monthly Income - F 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Monthly Income - H 13.17 - 13.17 13.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Monthly Income - I 21.94 - 21.94 21.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Monthly Income - S 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Monthly Income - T 13.141 - 13.141 13.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Monthly Income M 14.005 - 14.005 14.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Monthly Income O 14.005 - 14.005 14.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Dividend Growth - F 32.81 - 32.81 32.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Dividend Growth - I 86.84 - 86.84 86.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Dividend Growth - S 11.56 - 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Global Low Volatility F 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Canadian Core Plus Bond - F 11.73 - 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 9.963 - 9.963 9.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 9.963 - 9.963 9.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 9.963 - 9.963 9.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 9.963 - 9.963 9.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 13.58 - 13.58 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 14.85 - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.758 - 14.758 14.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Fidelity Canadian Balanced Series F8 12.533 - 12.533 12.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income I 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income S 17.08 - 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income T 15.96 - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.179 - 10.179 10.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 19.388 - 19.388 19.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 61.912 - 61.912 61.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 61.778 - 61.778 61.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 61.679 - 61.679 61.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 33.57 - 33.57 33.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 25.855 - 25.855 25.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 21.874 - 21.874 21.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 16.847 - 16.847 16.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 26.982 - 26.982 26.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 35.033 - 35.033 35.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 14.639 - 14.639 14.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 19.008 - 19.008 19.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 36.458 - 36.458 36.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 28.079 - 28.079 28.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income A 12.395 - 12.395 12.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income H 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 19.372 - 19.372 19.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰