شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7543
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:57:13
0 (0.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.25%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,016
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:01:46
58 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
40 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
110 (12.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Bond Adv 6.923 - 6.923 6.923 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Bond Sr A 6.771 - 6.771 6.771 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Bond Sr D 6.822 - 6.822 6.822 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Bond Sr F 6.994 - 6.994 6.994 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Sel Bal Port Sr A 21.647 - 21.647 21.647 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.496 - 24.496 24.496 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.955 - 21.955 21.955 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 28.683 - 28.683 28.683 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 29.091 - 29.091 29.091 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Canadian Div Fund Series D 58.199 - 58.199 58.199 0.06 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Canadian Div Fund Series F 59.898 - 59.898 59.898 0.07 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 77.117 - 77.117 77.117 0.16 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 79.368 - 79.368 79.368 0.17 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PH N Bond F 10.516 - 10.516 10.516 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PH&N Bond D 10.466 - 10.466 10.466 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Investors Dividend U 10.889 - 10.889 10.889 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Investors Dividend TU 10.266 - 10.266 10.266 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income M 14.155 - 14.155 14.155 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PH N Total Return Bond D 11.623 - 11.623 11.623 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PH N Total Return Bond F 11.639 - 11.639 11.639 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.272 - 10.272 10.272 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.254 - 10.254 10.254 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.161 - 10.161 10.161 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.161 - 10.161 10.161 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.161 - 10.161 10.161 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.161 - 10.161 10.161 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Select Growth Portfolio Series A 23.656 - 23.656 23.656 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Select Growth Portfolio Series A 31.345 - 31.345 31.345 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Select Growth Portfolio Series T5 26.213 - 26.213 26.213 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 31.952 - 31.952 31.952 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 24.113 - 24.113 24.113 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 70.789 - 70.789 70.789 0.13 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 70.578 - 70.578 70.578 0.13 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.502 - 13.502 13.502 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.055 - 14.055 14.055 0.04 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.022 - 11.022 11.022 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.516 - 12.516 12.516 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
RBC Sel Bal Port Sr F 22.953 - 22.953 22.953 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Monthly Income A 14.155 - 14.155 14.155 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 30.414 - 30.414 30.414 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Sel Conservative Port Sr F 17.059 - 17.059 17.059 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 22.604 - 22.604 22.604 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Canadian Dividend Fund Series I 77.961 - 77.961 77.961 0.16 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
PH N Total Return Bond A 11.614 - 11.614 11.614 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
PH N Total Return Bond Adv 11.627 - 11.627 11.627 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series F 23.858 - 23.858 23.858 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series F 31.613 - 31.613 31.613 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.106 - 12.106 12.106 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.14 - 9.14 9.14 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.591 - 10.591 10.591 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.009 - 11.009 11.009 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.68 - 9.68 9.68 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.826 - 12.826 12.826 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
TD Canadian Bond - F 12.67 - 12.67 12.67 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Monthly Income - A 21.45 - 21.45 21.45 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Monthly Income - F 15.49 - 15.49 15.49 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Monthly Income - H 12.54 - 12.54 12.54 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Monthly Income - I 22.73 - 22.73 22.73 0.04 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Monthly Income - S 13.14 - 13.14 13.14 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Monthly Income - T 12.51 - 12.51 12.51 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Dividend Growth - F 34.47 - 34.47 34.47 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Dividend Growth - I 91.08 - 91.08 91.08 0.08 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Dividend Growth - S 11.25 - 11.25 11.25 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Global Low Volatility F 20.94 - 20.94 20.94 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Tactical Monthly Income T 15.666 - 15.666 15.666 0.04 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.14 - 12.14 12.14 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
EdgePoint Global Portfolio Series A 31.038 - 31.038 31.038 0.19 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 24.273 - 24.273 24.273 0.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.8 - 10.8 10.8 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Dividend Growth Fund - Premium series 14.11 - 14.11 14.11 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 14.23 - 14.23 14.23 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 34.291 - 34.291 34.291 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 25.879 - 25.879 25.879 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 21.845 - 21.845 21.845 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 16.486 - 16.486 16.486 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 27.269 - 27.269 27.269 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 36.132 - 36.132 36.132 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 37.689 - 37.689 37.689 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 28.443 - 28.443 28.443 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 15.65 - 15.65 15.65 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.74 - 10.74 10.74 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.71 12.67 12.67 12.71 0.05 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 30.964 - 30.964 30.964 0.18 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 31.323 - 31.323 31.323 0.19 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 30.887 - 30.887 30.887 0.18 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 24.331 - 24.331 24.331 0.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 24.248 - 24.248 24.248 0.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 24.765 - 24.765 24.765 0.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Global Portfolio Series B 31.212 - 31.212 31.212 0.19 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Global Portfolio Series F 31.006 - 31.006 31.006 0.18 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 24.278 - 24.278 24.278 0.10 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 24.467 - 24.467 24.467 0.10 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.622 - 14.622 14.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱
Fidelity Monthly Income Series B 17.569 - 17.569 17.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱
Fidelity Monthly Income Series F 17.57 - 17.57 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.244 - 15.244 15.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.193 - 12.193 12.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
TD Tactical Monthly Income S 17.03 - 17.03 17.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
PIMCO Monthly Income F 14.171 - 14.171 14.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income A 12.941 - 12.941 12.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
TD Tactical Monthly Income F 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
TD Tactical Monthly Income H 15.58 - 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
TD Tactical Monthly Income I 12.93 - 12.93 12.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
Mawer International Equity Fund Class A 62.528 - 62.528 62.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
PIMCO Monthly Income O 14.187 - 14.187 14.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series F 23.99 - 23.99 23.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
CI Signature Global Income Growth A 6.976 - 6.9 6.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
CI Signature High Income 13.227 - 13.152 13.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۲
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 37.109 - 37.109 37.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 37.26 - 37.26 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.321 - 14.295 14.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.781 - 11.76 11.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 18.502 - 18.502 18.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 18.392 - 18.392 18.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 26.587 - 26.587 26.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 27.064 - 27.064 27.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 30.034 - 30.034 30.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 22.559 - 22.559 22.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F5 25.505 - 25.505 25.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 20.164 - 20.164 20.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 19.809 - 19.707 19.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr T8 13.68 - 13.634 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr F5 19.349 - 19.312 19.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity NorthStar Sr F8 22.399 - 22.399 22.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F8 16.926 - 16.926 16.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr S5 18.735 - 18.735 18.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S8 14.061 - 14.061 14.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr T5 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 11.76 - 11.76 12.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 15.854 - 15.854 16.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰