شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7467
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:27:14
0 (1.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.02%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

885
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:02:23
70 (7.30%)
تغییر ۳ ماهه
78 (8.07%)
تغییر ۶ ماهه
73 (7.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr F5 19.656 - 19.656 19.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Fidelity NorthStar Sr F5 26.168 - 26.168 26.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Fidelity NorthStar Sr F8 17.43 - 17.43 17.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Fidelity NorthStar Sr F8 23.205 - 23.205 23.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Fidelity NorthStar Sr T8 14.01 - 14.01 14.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.546 - 14.546 14.612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.017 - 12.017 12.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Fidelity NorthStar Sr A 19.944 - 19.944 20.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr A 26.552 - 26.552 26.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 27.068 - 27.068 27.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr B 20.332 - 20.332 20.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F 30.292 - 30.292 30.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr F 22.754 - 22.754 22.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr S5 19.07 - 19.07 19.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr S8 14.378 - 14.378 14.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity NorthStar Sr T5 18.685 - 18.685 18.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Canadian Bond Sr F 13.989 - 13.981 13.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Series B 16.435 - 16.435 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Monthly Income Series F 16.433 - 16.433 16.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr F 20.988 - 20.988 20.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۲
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 27.941 - 27.941 27.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۲
RBC Sel Conservative Port Sr F 15.905 - 15.905 15.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۲
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 21.174 - 21.174 21.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 21.648 - 21.648 21.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۲
RBC Bond Adv 6.601 - 6.601 6.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Bond Sr A 6.458 - 6.458 6.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Bond Sr D 6.506 - 6.506 6.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Bond Sr F 6.674 - 6.674 6.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr A 19.851 - 19.851 19.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr T5 22.898 - 22.898 22.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv 20.127 - 20.127 20.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 26.428 - 26.428 26.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 26.795 - 26.795 26.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series D 51.574 - 51.574 51.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series F 53.093 - 53.093 53.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 68.661 - 68.661 68.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 70.682 - 70.682 70.682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Canadian Dividend Fund Series I 69.448 - 69.448 69.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N Bond F 10.106 - 10.106 10.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH&N Bond D 10.055 - 10.055 10.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Investors Dividend U 10.289 - 10.289 10.289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Investors Dividend TU 9.84 - 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond A 11.151 - 11.151 11.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond D 11.165 - 11.165 11.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond F 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N Total Return Bond Adv 11.164 - 11.164 11.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.168 - 10.168 10.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series A 21.506 - 21.506 21.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series A 28.631 - 28.631 28.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series T5 24.275 - 24.275 24.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 29.186 - 29.186 29.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 21.923 - 21.923 21.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 62.36 - 62.36 62.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 62.223 - 62.223 62.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Strategic Income Fund Series F 11.56 - 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Strategic Income Fund Series F 8.697 - 8.697 8.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.238 - 13.238 13.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.582 - 10.582 10.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series F 13.712 - 13.712 13.712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 10.892 - 10.892 10.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 10.963 - 10.963 10.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.246 - 12.246 12.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.14 - 62.14 62.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.157 - 9.157 9.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.191 - 12.191 12.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Monthly Income A 13.844 - 13.844 13.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
PIMCO Monthly Income F 13.844 - 13.844 13.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Canadian Bond - F 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Monthly Income - A 19.453 - 19.453 19.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Monthly Income - F 14.03 - 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Monthly Income - H 11.98 - 11.98 11.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Monthly Income - I 20.61 - 20.61 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Monthly Income - S 12.47 - 12.47 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Monthly Income - T 11.957 - 11.957 11.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
PIMCO Monthly Income M 13.844 - 13.844 13.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
PIMCO Monthly Income O 13.844 - 13.844 13.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Global Low Volatility F 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Canadian Core Plus Bond - F 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 30.362 - 30.362 30.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 30.623 - 30.623 30.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 30.802 - 30.802 30.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 9.873 - 9.873 9.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 9.873 - 9.873 9.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 9.873 - 9.873 9.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 9.873 - 9.873 9.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 23.641 - 23.641 23.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 23.485 - 23.485 23.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 24.101 - 24.101 24.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Global Portfolio Series A 30.368 - 30.368 30.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Global Portfolio Series B 30.536 - 30.536 30.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Global Portfolio Series F 30.879 - 30.879 30.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 23.57 - 23.57 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 23.487 - 23.487 23.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 23.818 - 23.818 23.818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 14.5 - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
TD Dividend Growth - S 10.42 - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۰۳
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.149 - 10.149 10.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۰۳
TD Dividend Growth Fund - Premium series 12.51 - 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۰۳
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۰۳
TD Dividend Growth - F 30.54 - 30.54 30.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
TD Dividend Growth - I 80.77 - 80.77 80.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
CI Signature High Income 12.701 - 12.701 12.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 31.232 - 31.232 31.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 23.358 - 23.358 23.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 20.331 - 20.331 20.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 15.205 - 15.205 15.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 24.469 - 24.469 24.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 32.717 - 32.717 32.717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 13.228 - 13.228 13.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 17.687 - 17.687 17.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 34.113 - 34.113 34.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 25.513 - 25.513 25.513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Mawer International Equity Fund Class A 59.222 - 59.222 59.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.59 - 11.574 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series F 22.548 - 22.548 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
TD Tactical Monthly Income S 16.97 - 16.97 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۳۳
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 39.519 39.646 39.519 39.646 0.84 2.13% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۳۳
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 39.197 - 39.197 39.197 0.85 2.16% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 20.327 20.462 20.327 20.462 0.94 4.84% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۸:۰۲
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 20.423 20.482 20.423 20.482 1.05 5.43% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.618 - 14.602 14.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income I 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income T 15.96 - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income A 12.395 - 12.395 12.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TD Tactical Monthly Income H 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰