کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7577
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:41:15
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.45%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

989
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 01:01:25
31 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
161 (19.40%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.736 - 14.736 14.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.257 - 15.257 15.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.385 - 12.385 12.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Series B 17.468 - 17.468 17.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Monthly Income Series F 17.474 - 17.474 17.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.017 - 12.017 12.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.091 - 9.091 9.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.577 - 13.577 13.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.699 - 10.699 10.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.033 - 14.033 14.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.066 - 11.066 11.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.109 - 11.109 11.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.514 - 12.514 12.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr F 22.429 - 22.429 22.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۱
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 29.623 - 29.623 29.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۱
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.877 - 16.877 16.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۱
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 22.29 - 22.29 22.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۱
RBC Select Growth Portfolio Series F 23.245 - 23.245 23.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۱
RBC Select Growth Portfolio Series F 30.701 - 30.701 30.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۱
RBC Canadian Div Fund Series D 57.072 - 57.072 57.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F 58.758 - 58.758 58.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 75.378 - 75.378 75.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 77.605 - 77.605 77.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Bond F 10.598 - 10.598 10.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH&N Bond D 10.547 - 10.547 10.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Investors Dividend U 10.618 - 10.618 10.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Investors Dividend TU 10.115 - 10.115 10.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond A 11.699 - 11.699 11.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond D 11.715 - 11.715 11.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond F 11.732 - 11.732 11.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Total Return Bond Adv 11.713 - 11.713 11.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.352 - 10.352 10.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.335 - 10.335 10.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 23.141 - 23.141 23.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 30.563 - 30.563 30.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series T5 26.057 - 26.057 26.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 31.155 - 31.155 31.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 23.589 - 23.589 23.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 68.296 - 68.296 68.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 68.165 - 68.165 68.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.642 - 9.642 9.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.735 - 12.735 12.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Adv 6.96 - 6.96 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Sr A 6.808 - 6.808 6.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Sr D 6.861 - 6.861 6.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Bond Sr F 7.035 - 7.035 7.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A 21.234 - 21.234 21.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income A 14.34 - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income F 14.34 - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr T5 24.423 - 24.423 24.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.536 - 21.536 21.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 28.045 - 28.045 28.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 28.444 - 28.444 28.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
RBC Canadian Dividend Fund Series I 76.25 - 76.25 76.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income M 14.34 - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Monthly Income O 14.34 - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
TD Canadian Bond - F 12.75 - 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Monthly Income - A 20.856 - 20.856 20.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Monthly Income - F 15.05 - 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Monthly Income - H 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Monthly Income - I 22.1 - 22.1 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Monthly Income - S 13.04 - 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Monthly Income - T 12.461 - 12.461 12.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Dividend Growth - F 33.13 - 33.13 33.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Dividend Growth - I 87.52 - 87.52 87.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Dividend Growth - S 11.01 - 11.01 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Global Low Volatility F 20.53 - 20.53 20.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 30.186 - 30.186 30.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 30.568 - 30.568 30.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 29.985 - 29.985 29.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.269 - 10.269 10.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.269 - 10.269 10.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.269 - 10.269 10.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.269 - 10.269 10.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 23.953 - 23.953 23.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 23.874 - 23.874 23.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 24.342 - 24.342 24.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Global Portfolio Series A 30.277 - 30.277 30.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Global Portfolio Series B 30.48 - 30.48 30.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Global Portfolio Series F 30.109 - 30.109 30.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 23.903 - 23.903 23.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 23.914 - 23.914 23.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 24.052 - 24.052 24.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Mawer International Equity Fund Class A 62.317 - 62.317 62.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.55 - 13.55 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 32.964 - 32.964 32.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 24.959 - 24.959 24.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 15.915 - 15.915 15.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 26.221 - 26.221 26.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 34.631 - 34.631 34.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 36.073 - 36.073 36.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 27.312 - 27.312 27.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.77 - 10.77 10.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
TD Tactical Monthly Income A 12.681 - 12.681 12.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۸:۰۲
TD Tactical Monthly Income H 15.55 - 15.55 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۸:۰۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۸:۰۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.3 - 12.29 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۸:۰۲
TD Tactical Monthly Income F 13.21 - 13.15 13.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۲
CI Signature High Income 13.161 - 13.113 13.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.321 - 14.295 14.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.781 - 11.76 11.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
TD Tactical Monthly Income I 12.65 - 12.62 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۰۲
TD Tactical Monthly Income S 16.87 - 16.83 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۰۲
TD Tactical Monthly Income T 15.576 - 15.539 15.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۰۲
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 38.906 - 38.906 38.906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 38.098 - 37.963 38.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۸:۰۱
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 18.502 - 18.502 18.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 18.392 - 18.392 18.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
CI Signature Global Income Growth A 6.995 - 6.995 6.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 26.587 - 26.587 26.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 27.064 - 27.064 27.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 30.034 - 30.034 30.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 22.559 - 22.559 22.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F5 25.505 - 25.505 25.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 20.164 - 20.164 20.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 19.809 - 19.707 19.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr T8 13.68 - 13.634 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr F5 19.349 - 19.312 19.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity NorthStar Sr F8 22.399 - 22.399 22.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F8 16.926 - 16.926 16.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr S5 18.735 - 18.735 18.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S8 14.061 - 14.061 14.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr T5 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 11.76 - 11.76 12.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 15.854 - 15.854 16.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F 22.548 - 22.548 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰