شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2559
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:29:08
0 (6.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

14,564
قیمت روز
30 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:03:26
1,896 (14.96%)
تغییر ۳ ماهه
2,619 (21.93%)
تغییر ۶ ماهه
2,478 (20.50%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 18.282 - 18.282 18.282 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 17.251 - 17.251 17.251 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 50.064 - 50.064 50.064 1.80 3.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3167.147 - 3167.147 3167.147 0.90 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2.629 - 2.629 2.629 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 1.876 - 1.876 1.876 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 23.42 - 23.42 23.42 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 17.35 - 17.35 17.35 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 24.84 - 24.84 24.84 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 15.79 - 15.79 15.79 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 36.314 - 36.314 36.314 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA 2.315 - 2.315 2.315 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 13.757 - 13.757 13.757 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.977 - 1.977 1.977 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP RF C FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA 21.46 - 21.46 21.46 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 413.613 - 413.613 413.613 0.26 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 10.004 - 10.004 10.004 0.04 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 206.086 - 206.086 206.086 0.07 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RENDA FIXA LP VIP ESTILO FUNDO DE INVESTIMENTO 28.378 - 28.378 28.378 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 8.422 - 8.422 8.422 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 8.919 - 8.919 8.919 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.535 - 1.535 1.535 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.227 - 4.227 4.227 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 16.992 - 16.992 16.992 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.77 - 4.77 4.77 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.484 - 2.484 2.484 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.145 - 7.145 7.145 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 58.545 - 58.545 58.545 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.62 - 3.62 3.62 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 20.602 - 20.602 20.602 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO 30 MIL FUNDO DE INVESTIM 5.831 - 5.831 5.831 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.646 - 4.646 4.646 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 31.042 - 31.042 31.042 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 18.467 - 18.467 18.467 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 18.64 - 18.64 18.64 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 10.665 - 10.665 10.665 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.313 - 4.313 4.313 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 11.626 - 11.626 11.626 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 21.731 - 21.731 21.731 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 26.329 - 26.329 26.329 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 29.254 - 29.254 29.254 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.475 - 1.475 1.475 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 1.854 - 1.854 1.854 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 8.833 - 8.833 8.833 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 11.331 - 11.331 11.331 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 5.572 - 5.572 5.572 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.178 - 8.178 8.178 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 2.974 - 2.974 2.974 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.621 - 1.621 1.621 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.289 - 4.289 4.289 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.126 - 4.126 4.126 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 2.928 - 2.928 2.928 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 22.216 - 22.216 22.216 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 2.827 - 2.827 2.827 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.611 - 2.611 2.611 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.914 - 5.914 5.914 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.742 - 1.742 1.742 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.388 - 4.388 4.388 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT 16.434 - 16.434 16.434 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 9.011 - 9.011 9.011 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 13.704 - 13.704 13.704 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 199.372 - 199.372 199.372 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 155.609 - 155.609 155.609 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 227.242 - 227.242 227.242 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 3.454 - 3.454 3.454 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.139 - 4.139 4.139 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 9.747 - 9.747 9.747 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.163 - 4.163 4.163 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.988 - 1.988 1.988 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.693 - 1.693 1.693 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.141 - 4.141 4.141 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.765 - 1.765 1.765 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.227 - 4.227 4.227 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 242.976 - 242.976 242.976 0.06 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 23.698 - 23.698 23.698 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 22.403 - 22.403 22.403 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 18.48 - 18.48 18.48 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 7.083 - 7.083 7.083 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO E 24.03 - 24.03 24.03 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 171.67 - 171.67 171.67 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 44.897 - 44.897 44.897 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 22.204 - 22.204 22.204 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 189.688 - 189.688 189.688 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO ATIVO FUNDO DE INVES 20.863 - 20.863 20.863 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLIC 2.466 - 2.466 2.466 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.937 - 1.937 1.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.529 - 3.529 3.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.359 - 2.359 2.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 3.922 - 3.922 3.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.218 - 1.218 1.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.546 - 6.546 6.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD 264.498 - 264.498 264.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۶:۰۳
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 18.447 - 18.447 18.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۰۲
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۶:۰۸
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.028 - 8.028 8.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۶:۰۸
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 1.867 - 1.867 1.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۶:۰۷
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 181.277 - 181.261 181.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 3.854 - 3.854 3.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
BB RENDA FIXA LP 30 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 25.688 - 25.688 25.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 2.603 - 2.603 2.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI 2915.327 - 2915.327 2915.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 288.359 - 288.359 288.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ FLEXPREV MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME 8.107 - 8.107 8.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.399 - 5.399 5.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FUNDO DE IN 99.615 - 99.615 99.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FDO D 19.347 - 19.347 19.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER 2.031 - 2.031 2.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 9.744 - 9.744 9.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 23.546 - 23.546 23.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENC 28.582 - 28.582 28.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 254.23 - 254.23 254.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ITAÚ RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO-FD 22.212 - 22.212 22.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 33.688 - 33.688 33.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.605 - 1.605 1.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۳۵
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.667 - 1.667 1.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 6.121 - 6.121 6.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 3.385 - 3.385 3.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 55.158 - 55.158 55.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO 32.233 - 32.233 32.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME 192.127 - 192.127 192.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۰۳
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM 187.436 - 187.436 187.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۰۳
AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۰۳
ITAU RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 29755.811 - 29755.811 29755.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F 51.194 - 51.194 51.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M 5.07 - 5.07 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN 7146.071 - 7146.071 7146.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO 435.415 - 435.415 435.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRO 219.183 - 219.183 219.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 269.063 - 269.063 269.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 5.339 - 5.339 5.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CORPORATIVO 400 MIL FIC 2.942 - 2.942 2.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 200 MIL FUNDO DE 6.9 - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 8.076 - 8.076 8.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 8.104 - 8.104 8.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.287 - 3.287 3.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB CURTO PRAZO CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE INV 2.355 - 2.355 2.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.452 - 4.452 4.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 400 MIL FUNDO DE INVE 28.324 - 28.324 28.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 15.024 - 15.024 15.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CORPORATIVO 400 M 8.888 - 8.888 8.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 11.292 - 11.292 11.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 11.137 - 11.137 11.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN I 18.898 - 18.898 18.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 2.762 - 2.762 2.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO 2.112 - 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT 15.048 - 15.048 15.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۴
BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO REND 9.137 - 9.137 9.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUNDOS PLUS MULTIME 20.069 - 20.069 20.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 2.075 - 2.075 2.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.626 - 1.626 1.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.451 - 1.451 1.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 4.239 - 4.239 4.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO 258.293 - 258.293 258.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF 2.843 - 2.843 2.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB AMPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 10.344 - 10.344 10.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB MAXI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.737 - 4.737 4.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.565 - 1.565 1.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.534 - 1.534 1.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 3 MILHOES FUNDO DE IN 3.087 - 3.087 3.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA REF DI LP PREMIUM ESTILO FUNDO DE IN 2.601 - 2.601 2.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FUNDO D 1.607 - 1.607 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INV 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 277.481 - 277.481 277.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 30.164 - 30.164 30.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 2.865 - 2.865 2.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 182.319 - 182.319 182.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLIC 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 7.406 - 7.405 7.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۳
BB RENDA FIXA LP PREMIUM ESTILO FUNDO DE INVESTIME 3.007 - 3.007 3.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
ATUARIAL 01 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 3.297 - 3.297 3.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
AT - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 319.544 - 319.544 319.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
ITAÚ PERSONNALITÉ K2 MULTIMERCADO - FUNDO DE INVES 93.082 - 93.082 93.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.693 - 2.693 2.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۳۳
XP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 4.132 - 4.132 4.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۳۳
ITAU RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 505.81 - 505.81 505.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
NUCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 3.258 - 3.258 3.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO 65.55 - 65.55 65.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
CSHG ALLOCATION VERDE AM IX FUNDO DE INVESTIMENTO 3.804 - 3.804 3.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 3.361 - 3.361 3.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 5.321 - 5.321 5.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO EMPRESAS H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 2.222 - 2.222 2.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG 2.198 - 2.198 2.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT 22.544 - 22.544 22.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIV 1.874 - 1.874 1.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
CSHG ALLOCATION VERDE AM PRIVATE FC DE FUNDO DE IN 11.698 - 11.698 11.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO 2.041 - 2.041 2.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RE 2.112 - 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.954 - 2.954 2.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 207.183 - 207.183 207.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RENDA FIXA - FUNDO D 36.123 - 36.123 36.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU HEDGE PLUS VERTICE MULTIMERCADO FUNDO DE INVE 26.995 - 26.995 26.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU VERTICE RENDA FIXA PRE IDKA 3 FUNDO DE INVEST 30.579 - 30.579 30.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
LIBER MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 30.658 - 30.658 30.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE 3.04 - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 4.339 - 4.339 4.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES 2.553 - 2.553 2.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 386.901 - 386.901 386.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN 339.048 - 339.048 339.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 181.07 - 181.07 181.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND 1593.491 - 1593.491 1593.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 216.611 - 216.611 216.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FI 22.163 - 22.163 22.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO ABSOLUTO TOP RENDA 263.227 - 263.227 263.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B TITULOS PUBL 295.954 - 295.954 295.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE A 389.583 - 389.583 389.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVE 34421.798 - 34421.798 34421.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMEN 12066.186 - 12066.186 12066.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 4.901 - 4.901 4.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU PHOENIX ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO 87.167 - 87.167 87.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 619.462 - 619.462 619.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 825.935 - 825.935 825.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 22.121 - 22.121 22.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO-FDO.DE 27.292 - 27.292 27.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS 2.93 - 2.93 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
CA INDOSUEZ VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 21.526 - 21.526 21.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS P 2.771 - 2.771 2.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 1.937 - 1.937 1.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FI 2.594 - 2.594 2.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND 310.874 - 310.874 310.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 436.396 - 436.396 436.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D 2.026 - 2.026 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 362.346 - 362.346 362.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA EXECUTIVE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 187.259 - 187.259 187.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RENDA FIXA FUNDO DE INVE 309.011 - 309.011 309.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
SANTANDER FIC FI ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 325.404 - 325.404 325.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
MAUA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 393.236 - 393.236 393.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 2.244 - 2.244 2.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
ABSOLUTE VERTEX CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 2.092 - 2.092 2.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 3.268 - 3.268 3.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ CSHG FUNDO DE INVESTIME 2.067 - 2.067 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO E 2.939 - 2.939 2.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
CSHG TOP 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND 5.857 - 5.857 5.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS 2.697 - 2.697 2.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE F 3.716 - 3.716 3.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
MAUA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 720.536 - 720.536 721.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PR 2.537 - 2.537 2.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INV 11047.746 - 11047.746 11047.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.883 - 1.883 1.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
SPARTA TOP MASTER CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI 2.178 - 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE 4.554 - 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Western Asset US Index 500 FI Multimercado 2.862 - 2.862 2.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 239.395 - 239.395 239.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM QUOTAS DE 2.669 - 2.669 2.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN 20.283 - 20.283 20.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
SAFRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 354.797 - 354.797 354.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۶:۰۳
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO JUROS E MOEDAS PRIVATE 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
BB TOP TRADE PLUS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 2.358 - 2.358 2.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
SAFRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 192.034 - 192.034 192.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۷:۰۳
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA 1.818 - 1.818 1.818 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITUL 2.395 - 2.395 2.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA OBJETIV 1.742 - 1.742 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR ACOES 19.888 - 19.888 19.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳