شاخص یاب
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moneda Chile Fund Ltd 49.832 - 49.832 64.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 20.39 - 20.39 20.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 17.76 - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 25.2 - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 20.02 - 20.02 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 52.25 - 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 46.55 - 46.55 46.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 60.72 - 60.72 60.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 51.06 - 51.06 51.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 28.06 - 28.06 28.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 35.31 - 35.31 35.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 27.22 - 27.22 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.77 - 9.77 9.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 6.71 - 6.71 6.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Global Voyager Small Cap Growth 23.516 - 23.516 23.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Global Voyager Global Fixed Income 25.841 - 25.841 25.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 104.42 - 104.42 104.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 104.41 - 104.41 104.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.45 - 101.45 101.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 107.86 - 107.86 107.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Orbis Global Equity Fund 208.21 - 208.21 208.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Butterfield Select Equity 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Butterfield Select Fixed Income 19.87 - 19.87 19.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Butterfield Select Invest Fund 12.91 - 12.91 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Butterfield USD Bond 10.343 - 10.343 10.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Butterfield US Bond B 10.559 - 10.559 10.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Butterfield Bermuda A 29.95 - 29.95 29.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
HSBC Managed Portfolios World SelAD 151.99 - 151.99 151.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 151.41 - 151.41 151.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
HSBC Managed Portfolios World SelAC 167.17 - 167.17 167.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 170.51 - 170.51 171.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 170.51 - 170.51 170.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 167.85 - 167.85 167.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 152.56 - 152.56 152.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 167.17 - 167.17 167.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 177.6 - 177.6 177.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
LOM Fixed Income Fund USD 15.749 - 15.742 15.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲