شاخص یاب
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 108.91 108.36 108.36 108.91 0.55 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 154.13 - 154.13 154.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 182.95 - 182.95 182.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Managed Portfolios World SelAC 171.3 - 171.3 171.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelAD 154.23 - 154.23 154.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World Selec 175.55 - 175.55 175.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelIC 172.03 - 172.03 172.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelID 154.9 - 154.9 154.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Managed Portfolios World SelLC 171.29 - 171.29 171.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 105.46 - 104.99 105.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 105.5 - 105 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.83 - 101.39 101.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Moneda Chile Fund Ltd 52.237 - 52.237 65.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Butterfield USD Bond 10.439 - 10.439 10.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Butterfield US Bond B 10.655 - 10.655 10.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
LOM Fixed Income Fund USD 16.037 - 16.037 16.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Butterfield Bermuda A 30.88 - 30.88 30.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.28 - 8.28 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 21.94 - 21.94 21.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 27.15 - 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 55.56 - 55.56 55.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 49.46 - 49.46 49.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 64.65 - 64.65 64.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 54.28 - 54.28 54.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 30.4 - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 38.3 - 38.3 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 29.49 - 29.49 29.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Global Voyager Small Cap Growth 24.699 - 24.699 24.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Global Voyager Global Fixed Income 26.352 - 26.352 26.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Orbis Global Equity Fund 215.69 - 215.69 215.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 29.12 - 29.12 29.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 6.85 - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Butterfield Select Equity 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Butterfield Select Fixed Income 20.35 - 20.35 20.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Butterfield Select Invest Fund 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸