شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 23.06 - 23.06 23.06 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 20.22 - 20.22 20.22 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 28.47 - 28.47 28.47 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 22.69 - 22.69 22.69 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 31.36 - 31.36 31.36 0.12 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 59.93 - 59.93 59.93 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 53.15 - 53.15 53.15 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 70.11 - 70.11 70.11 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 58.5 - 58.5 58.5 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 32.12 - 32.12 32.12 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 40.57 - 40.57 40.57 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 31.13 - 31.13 31.13 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 10.09 - 10.09 10.09 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
LOM Fixed Income Fund USD 16.658 - 16.658 16.658 0.07 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 108.64 - 106.2 108.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 7.26 - 7.26 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 187.11 - 187.11 187.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 164.28 - 164.28 164.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 195.42 - 195.42 195.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World SelAC 181.27 - 181.27 181.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World SelAD 163.21 - 163.21 163.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Selec 187.11 - 187.11 187.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World SelIC 182.17 - 182.17 182.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World SelID 164.04 - 164.04 164.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World SelLC 181.27 - 181.27 181.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.46 - 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Butterfield USD Bond 10.676 - 10.676 10.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
Butterfield US Bond B 10.896 - 10.896 10.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
Butterfield Bermuda A 34.97 - 34.97 35.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
Global Voyager Small Cap Growth 26.228 - 26.228 26.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
Global Voyager Global Fixed Income 27.643 - 27.643 27.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
Butterfield Select Equity 17.02 - 17.02 17.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Butterfield Select Fixed Income 21.74 - 21.74 21.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Butterfield Select Invest Fund 14.11 - 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Orbis Global Equity Fund 123.83 - 123.83 123.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 102.384 - 102.384 102.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 107.39 - 107.39 107.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Moneda Chile Fund Ltd 64.189 - 64.189 64.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵