کالایاب
شاخص یاب
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LOM Fixed Income Fund USD 16.411 - 16.411 16.411 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Butterfield USD Bond 10.661 - 10.661 10.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Butterfield US Bond B 10.884 - 10.884 10.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Butterfield Bermuda A 34.67 - 34.67 34.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 183.69 - 183.69 183.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 161.28 - 161.28 161.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 191.63 - 191.63 191.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 178.75 - 178.75 178.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 160.95 - 160.95 160.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 183.69 - 183.69 183.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 179.58 - 179.58 179.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 161.7 - 161.7 161.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 178.75 - 178.75 178.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 107.57 - 107.57 107.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 103.1 - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 23.01 - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 20.22 - 20.22 20.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 28.33 - 28.33 28.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 22.65 - 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 29.81 - 29.81 29.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 58.02 - 58.02 58.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 51.56 - 51.56 51.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 67.68 - 67.68 67.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 56.66 - 56.66 56.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 31.35 - 31.35 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 39.49 - 39.49 39.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 30.4 - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 10.06 - 10.06 10.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 7.17 - 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Global Voyager Small Cap Growth 25.824 - 25.824 25.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Global Voyager Global Fixed Income 27.319 - 27.319 27.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Orbis Global Equity Fund 221.55 - 221.55 221.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Butterfield Select Equity 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Butterfield Select Fixed Income 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Butterfield Select Invest Fund 13.76 - 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 107.39 - 107.39 107.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Moneda Chile Fund Ltd 64.189 - 64.189 64.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵