کالایاب
شاخص یاب
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.36 - 8.33 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 21.06 - 21.06 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 18.49 - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 25.96 - 25.96 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 20.73 - 20.73 20.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 28.75 - 28.51 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 55.81 - 55.81 55.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 49.56 - 49.56 49.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 65.18 - 65.18 65.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 54.49 - 53.92 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 29.89 - 29.89 29.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 37.69 - 37.69 37.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 28.98 - 28.98 28.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Butterfield Select Invest Fund 13.98 - 13.98 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Butterfield Select Equity 16.6 - 16.6 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 108.18 - 108.18 108.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 10.13 - 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Butterfield Select Fixed Income 21.66 - 21.66 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۰۲
LOM Fixed Income Fund USD 16.571 - 16.571 16.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Global Voyager Small Cap Growth 26.157 - 26.157 26.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۰۲
Global Voyager Global Fixed Income 27.847 - 27.847 27.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۰۲
Butterfield USD Bond 10.697 - 10.697 10.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Butterfield US Bond B 10.918 - 10.918 10.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 183.27 - 183.27 183.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 160.92 - 160.92 160.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 191.28 - 191.28 191.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 179.48 - 179.48 179.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 161.6 - 161.6 161.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 183.28 - 183.28 183.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 180.33 - 180.33 180.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 162.38 - 162.38 162.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 179.48 - 179.48 179.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Butterfield Bermuda A 34.6 - 34.6 34.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Orbis Global Equity Fund 123.83 - 123.83 123.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 102.384 - 102.384 102.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 107.39 - 107.39 107.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Moneda Chile Fund Ltd 64.189 - 64.189 64.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵