کالایاب
شاخص یاب
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moneda Chile Fund Ltd 65.527 - 65.527 65.527 13.25 25.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 106.14 - 106.14 106.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 106.23 - 106.23 106.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.76 - 101.76 101.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 23.03 - 23.03 23.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 20.25 - 20.25 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 28.32 - 28.32 28.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 22.67 - 22.67 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 31.05 - 31.05 31.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 57.62 - 57.62 57.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 51.25 - 51.25 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 67.13 - 67.13 67.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 56.28 - 56.28 56.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 32.83 - 32.83 32.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 41.29 - 41.29 41.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 31.84 - 31.84 31.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Butterfield Select Equity 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Butterfield Select Fixed Income 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Butterfield Select Invest Fund 13.62 - 13.62 13.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 6.92 - 6.92 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 180.54 - 180.54 180.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 158.52 - 158.52 158.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 188.24 - 188.24 188.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 175.13 - 175.13 175.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 157.68 - 157.68 157.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 180.54 - 180.54 180.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 175.9 - 175.9 175.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 158.39 - 158.39 158.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 175.12 - 175.12 175.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Butterfield USD Bond 10.515 - 10.515 10.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Butterfield US Bond B 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
LOM Fixed Income Fund USD 16.217 - 16.217 16.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Butterfield Bermuda A 31 - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Global Voyager Small Cap Growth 25.133 - 25.133 25.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Global Voyager Global Fixed Income 26.774 - 26.774 26.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.93 - 9.93 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Orbis Global Equity Fund 226.52 - 226.52 226.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵