شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,485
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:01:48
179 (13.72%)
تغییر ۳ ماهه
30 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
118 (7.39%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apollo 2 Global Bond A2 A 114064.86 - 114064.86 114064.86 35.17 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Raiffeisenfonds Ertrag VT 163.73 - 163.73 163.73 4.37 2.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 155.98 - 155.98 155.98 4.34 2.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Value Investment Fonds Klassik A 108.64 - 108.64 108.64 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Value Investment Fonds Klassik T 170.09 - 170.09 170.09 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Apollo 2 Global Bond A 7.73 - 7.73 7.73 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Apollo 2 Global Bond T 13.08 - 13.08 13.08 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 159.29 - 159.29 159.29 4.54 2.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.71 - 6.71 6.71 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.19 - 12.19 12.19 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Schoellerbank Global Pension Fonds T 20.99 - 20.99 20.99 0.44 2.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 121.59 - 121.59 121.59 1.24 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 164.04 - 164.04 164.04 3.31 2.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 196.31 - 196.31 196.31 4.70 2.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
Dachfonds Südtirol (I) T 198.66 - 198.66 198.66 8.27 4.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
ERSTE Responsible Reserve T 116.33 - 116.33 116.33 0.30 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
UNIQA European High Grade Bond A 1192.97 - 1192.97 1192.97 76.28 6.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 111.12 - 111.12 111.12 5.45 4.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 148.69 - 148.69 148.69 7.30 4.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 166.18 - 166.18 166.18 8.16 4.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
UNIQA Eastern European Debt Fund A 338.81 - 338.81 338.81 23.62 6.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 745.37 - 745.37 745.37 51.96 6.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 108.84 - 108.84 108.84 0.64 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 169.15 - 169.15 169.15 5.30 3.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
Raiffeisen Euro Bonds R 171.74 - 166.46 171.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Euro Rent I A 153.41 - 150.19 153.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Euro Rent R A 87.46 - 84.78 87.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Euro Rent R T 145.73 - 141.25 145.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisenfonds Ertrag A 115.91 - 115.91 115.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisenfonds Ertrag T 153.56 - 150.61 153.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Euro Rent I VT 177.06 - 177.06 177.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisenfonds Sicherheit A 97.92 - 96.38 97.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisenfonds Sicherheit T 144.29 - 140.83 144.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Europa HighYield I T 279.26 - 271.5 279.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 93.23 - 89.14 93.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 119.37 - 114.13 119.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
R-VIP 35 I T 151.54 - 146.04 151.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Amundi Öko Sozial Stock A 167.98 - 167.98 167.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Dachfonds Südtirol (R) VT 195.55 - 195.55 195.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisenfonds-Wachstum A 120.89 - 120.89 121.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisenfonds-Wachstum T 151.41 - 148.89 151.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
ERSTE Responsible Reserve A 94.84 - 94.84 94.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
ERSTE Responsible ReserveVT 116.89 - 116.25 116.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
3 Banken Österreich-Fonds R A 35.11 - 35.11 35.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 102.5 - 102.5 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 161.18 - 161.18 161.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Spängler IQAM SparTrust M I A 103.08 - 103.08 103.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.53 - 124.53 124.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Spängler IQAM SparTrust M R A 89.2 - 89.2 89.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Spängler IQAM SparTrust M R T 160.26 - 160.26 160.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 129.42 - 123.74 129.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Apollo Styrian Global Equity A2 A 233823.69 - 233823.69 233823.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 299.35 - 299.35 299.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.35 - 101.35 101.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.18 - 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.05 - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 40017.13 - 37874.18 40017.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 44218.72 - 40949.08 44218.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.74 - 7.74 7.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 169.02 - 157.42 169.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 118.47 - 118.47 118.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 169.29 - 169.29 169.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 181.51 - 181.51 181.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 181.1 - 181.1 181.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
s RegionenFonds A 122.36 - 122.36 122.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
s RegionenFonds T 126.97 - 126.97 126.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Mix Solide A 112.68 - 112.68 112.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Mix Solide T 157.33 - 157.33 157.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
UNIQA Dollar Bond A 1307.86 - 1307.86 1307.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Ethik Rentenfonds A 118.13 - 118.13 118.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Ethik Rentenfonds T 169.69 - 169.69 169.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 96.48 - 96.48 96.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 147.12 - 147.12 147.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Europa Rentenfonds A 102.64 - 102.64 102.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Europa Rentenfonds T 158.81 - 158.81 158.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Portfolio Management SOLIDE A 119.81 - 119.81 119.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Portfolio Management SOLIDE T 155.18 - 155.18 155.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 211.11 - 211.11 211.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 231.57 - 231.57 231.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 55.42 - 55.42 55.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 146.91 - 146.91 146.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sirius 25 I A 86.9 - 86.9 86.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.36 - 105.36 105.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.99 - 64.99 64.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.19 - 102.19 102.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.39 - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.16 - 16.16 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Credit Opportunities USD Class C US 13.01 - 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Raiffeisen-14-Mix A 77.69 - 77.69 77.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen-14-Mix T 129.95 - 129.95 129.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 116.77 - 116.77 116.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 231.51 - 231.51 231.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.69 - 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ESPA Portfolio Bond Europe T 112.97 - 112.97 112.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Bond Strategy Euro All Term A 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Bond Strategy Euro All Term T 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Gutmann Europa Anleihefonds A 77.47 - 77.47 77.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 109.88 - 108.77 109.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 108.78 - 108.78 108.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 148.58 - 148.58 148.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 159.01 - 159.01 159.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 155.63 - 155.63 155.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 151.65 - 151.65 151.65 0.65 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 244.58 - 244.58 244.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds A 95.02 - 95.02 95.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds T 156.11 - 156.11 156.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Master S Best Invest A T 134.33 - 134.33 134.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰