شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,472
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:36:38
119 (7.47%)
تغییر ۳ ماهه
162 (9.90%)
تغییر ۶ ماهه
379 (20.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
3 Banken Österreich-Fonds R A 33.32 - 33.32 33.32 0.30 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Credit Opportunities USD Class C US 11.98 - 11.98 11.98 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ERSTE Responsible Reserve A 94.08 - 94.08 94.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
ERSTE Responsible Reserve T 115.56 - 115.56 115.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Allianz Invest Rentenfonds A 92.86 - 92.86 92.86 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Allianz Invest Rentenfonds T 152.56 - 152.56 152.56 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
ESPA Portfolio Bond Europe A 58.92 - 58.92 58.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
ESPA Portfolio Bond Europe T 105.28 - 105.28 105.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 97.44 - 97.44 97.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 153.24 - 153.24 153.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 233.87 - 233.87 233.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen Euro Bonds R 164.15 - 164.15 164.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen Euro Rent I A 148.09 - 148.09 148.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen Euro Rent R A 84.58 - 84.58 84.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen Euro Rent R T 139.64 - 139.64 139.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Ertrag A 112.85 - 112.85 112.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Ertrag T 146.63 - 146.63 146.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen Euro Rent I VT 168.93 - 168.93 168.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Ertrag VT 159.39 - 159.39 159.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Sicherheit A 94.66 - 94.66 94.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Sicherheit T 138.32 - 138.32 138.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 153.19 - 153.19 153.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 85.41 - 85.41 85.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 109.35 - 109.35 109.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 118.92 - 118.92 118.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 160.44 - 160.44 160.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 191.99 - 191.99 191.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Dachfonds Südtirol (I) T 197.13 - 197.13 197.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds-Wachstum A 117.25 - 117.25 117.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds-Wachstum T 143.21 - 143.21 143.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 153.22 - 153.22 153.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Spängler IQAM SparTrust M R A 88.9 - 88.9 88.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Spängler IQAM SparTrust M R T 159.73 - 159.73 159.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 118.56 - 118.56 118.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
UNIQA European High Grade Bond A 1166.05 - 1166.05 1166.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 146.09 - 146.09 146.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 269.36 - 269.36 269.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.47 - 64.47 64.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 100.53 - 100.53 100.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 163.27 - 163.27 163.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
UNIQA Eastern European Debt Fund A 332.89 - 332.89 332.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Schoellerbank Global Pension Fonds T 20.29 - 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 732.36 - 732.36 732.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 11.94 - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.47 - 101.47 101.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 108.99 - 108.99 108.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 153.59 - 153.59 153.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 162.89 - 162.89 162.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 162.55 - 162.55 162.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.57 - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Raiffeisen Europa HighYield I T 266.91 - 266.91 266.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
R-VIP 35 I T 144.37 - 144.37 144.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Sirius 25 I A 83.35 - 83.35 83.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Dachfonds Südtirol (R) VT 187.1 - 187.1 187.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
ERSTE Responsible ReserveVT 115.76 - 115.76 115.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Bond Strategy Euro All Term A 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Bond Strategy Euro All Term T 13.25 - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Spängler IQAM SparTrust M I A 102.66 - 102.66 102.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.03 - 124.03 124.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 104.44 - 104.44 104.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 109.18 - 109.18 109.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 36883.23 - 36883.23 36883.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 39877.68 - 39877.68 39877.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
s RegionenFonds A 118.98 - 118.98 118.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
s RegionenFonds T 122.76 - 122.76 122.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Mix Solide A 108.26 - 108.26 108.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Mix Solide T 151.16 - 151.16 151.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
UNIQA Dollar Bond A 1333.32 - 1333.32 1333.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Ethik Rentenfonds A 114.1 - 114.1 114.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Ethik Rentenfonds T 163.3 - 163.3 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 137.24 - 137.24 137.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Europa Rentenfonds A 96.77 - 96.77 96.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Europa Rentenfonds T 149.73 - 149.73 149.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Portfolio Management SOLIDE A 116.77 - 116.77 116.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Portfolio Management SOLIDE T 148.73 - 148.73 148.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 194.42 - 194.42 194.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 210.53 - 210.53 210.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 219.77 - 219.77 219.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 53.1 - 53.1 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 140.75 - 140.75 140.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Value Investment Fonds Klassik A 101.83 - 101.83 101.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Value Investment Fonds Klassik T 159.43 - 159.43 159.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Apollo 2 Global Bond A 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Apollo 2 Global Bond T 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Apollo 2 Global Bond A2 A 110381.34 - 110381.34 110381.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.79 - 5.79 5.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.16 - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.49 - 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 107.07 - 107.07 107.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 166.41 - 166.41 166.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.32 - 7.32 7.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 112.75 - 112.75 112.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.45 - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Master S Best Invest A T 131.66 - 131.66 131.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Apollo Styrian Global Equity A2 A 185196.21 - 185196.21 185196.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 143.64 - 143.64 143.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 110.96 - 110.96 111.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 148.02 - 148.02 148.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 152.76 - 152.76 153.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 156.74 - 156.74 156.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰