شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:32:04
232 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
310 (17.54%)
تغییر ۶ ماهه
326 (18.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allianz Invest Rentenfonds A 91.39 - 91.39 91.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Credit Opportunities USD Class C US 11.54 - 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Euro Bonds R 162.39 - 162.39 162.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent I A 146.45 - 146.45 146.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent R A 83.68 - 83.68 83.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent R T 138.15 - 138.15 138.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Ertrag A 109.39 - 109.39 109.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Ertrag T 142.13 - 142.13 142.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Euro Rent I VT 167.05 - 167.05 167.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Ertrag VT 154.5 - 154.5 154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Sicherheit A 92.74 - 92.74 92.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Sicherheit T 135.51 - 135.51 135.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 150.09 - 150.09 150.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Europa HighYield I T 259.88 - 259.88 259.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 105.16 - 105.16 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 116.47 - 116.47 116.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 157.13 - 157.13 157.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Value Investment Fonds Klassik A 99.45 - 99.45 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Value Investment Fonds Klassik T 155.7 - 155.7 155.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 188.04 - 188.04 188.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
R-VIP 35 I T 142.03 - 142.03 142.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sirius 25 I A 87.4 - 87.4 87.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Apollo 2 Global Bond T 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Apollo 2 Global Bond A2 A 109063.27 - 109063.27 109063.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Dachfonds Südtirol (I) T 192.5 - 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Dachfonds Südtirol (R) VT 182.9 - 182.9 182.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds-Wachstum A 112.37 - 112.37 112.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds-Wachstum T 137.26 - 137.26 137.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ERSTE Responsible Reserve A 93.66 - 93.66 93.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ERSTE Responsible Reserve T 115.04 - 115.04 115.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ERSTE Responsible ReserveVT 115.24 - 115.24 115.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 146.86 - 146.86 146.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz Invest Rentenfonds T 150.15 - 149.97 150.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ESPA Portfolio Bond Europe A 58.05 - 58.05 58.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ESPA Portfolio Bond Europe T 103.72 - 103.72 103.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Bond Strategy Euro All Term A 12.72 - 12.71 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 97.07 - 97.07 97.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 150.82 - 150.82 150.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M I A 102.32 - 102.32 102.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M I T 123.61 - 123.61 123.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M R A 88.62 - 88.62 88.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM SparTrust M R T 159.23 - 159.23 159.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 113.89 - 113.89 113.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 104.05 - 104.05 104.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
UNIQA European High Grade Bond A 1145.57 - 1145.57 1145.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.52 - 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Apollo Styrian Global Equity A2 A 194697.01 - 194697.01 194697.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 110.96 - 110.96 110.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 145.14 - 145.14 145.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 258.37 - 258.37 258.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.23 - 64.23 64.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 100.16 - 100.16 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 161.46 - 161.46 161.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
UNIQA Eastern European Debt Fund A 324.3 - 324.3 324.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 713.46 - 713.46 713.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.18 - 101.18 101.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 103.8 - 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 161.32 - 161.32 161.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 104.17 - 104.17 104.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 146.81 - 146.81 147.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 155.7 - 155.7 156.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 155.36 - 155.36 155.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 12.83 - 12.82 12.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.92 - 13.91 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.42 - 7.41 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
s RegionenFonds A 116.59 - 116.59 116.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
s RegionenFonds T 120.28 - 120.28 120.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Mix Solide A 107.41 - 107.41 107.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Mix Solide T 148.98 - 148.98 148.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UNIQA Dollar Bond A 1319.18 - 1319.18 1319.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Master S Best Invest A T 130.34 - 130.34 130.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Ethik Rentenfonds A 112.68 - 112.68 112.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Ethik Rentenfonds T 161.28 - 161.28 161.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 88.43 - 88.43 88.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 132.96 - 132.96 132.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Europa Rentenfonds A 96.41 - 96.41 96.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Europa Rentenfonds T 147.3 - 147.3 147.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Portfolio Management SOLIDE A 114.16 - 114.16 114.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Portfolio Management SOLIDE T 145.4 - 145.4 145.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 187.8 - 187.8 187.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 203.36 - 203.36 203.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank Global Pension Fonds A 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank Global Pension Fonds T 19.73 - 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.42 - 15.42 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 108.37 - 108.37 108.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 211.24 - 211.24 211.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 35613.6 - 35613.6 35613.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 38504.97 - 38504.97 38504.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 51.96 - 51.96 51.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 137.73 - 137.73 137.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.69 - 5.69 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.17 - 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Bond Strategy Euro All Term T 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 82.91 - 82.91 82.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Apollo 2 Global Bond A 7.42 - 7.42 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.34 - 6.34 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
3 Banken Österreich-Fonds R A 31.95 - 31.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 143.64 - 143.64 143.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 110.96 - 110.96 111.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 148.02 - 148.02 148.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 152.76 - 152.76 153.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 156.74 - 156.74 156.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 229.46 - 229.46 230.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰