کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,365
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 23:03:08
91 (6.22%)
تغییر ۳ ماهه
37 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
322 (19.08%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Opportunities USD Class C US 12.53 - 12.53 12.53 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Sirius 25 I A 86.08 - 86.08 86.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bond Strategy Euro All Term A 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Bond Strategy Euro All Term T 13.82 - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Gutmann Europa Anleihefonds A 75.49 - 75.49 75.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.91 - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.41 - 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.55 - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 112.07 - 112.07 112.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 157.92 - 157.92 157.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 167.48 - 167.48 167.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 167.13 - 167.13 167.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.72 - 14.72 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Euro Bonds R 170.06 - 170.06 170.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent I A 151.76 - 151.76 151.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent R A 86.61 - 86.61 86.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent R T 144.3 - 144.3 144.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Ertrag A 115.93 - 115.93 115.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Ertrag T 150.63 - 150.63 150.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent I VT 175.16 - 175.16 175.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Ertrag VT 163.75 - 163.75 163.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Sicherheit A 97.47 - 97.47 97.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Sicherheit T 142.41 - 142.41 142.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 157.72 - 157.72 157.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Europa HighYield I T 274.85 - 274.85 274.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 89.35 - 89.35 89.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 114.4 - 114.4 114.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 123.27 - 123.27 123.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 166.31 - 166.31 166.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 199.03 - 199.03 199.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
R-VIP 35 I T 148.71 - 148.71 148.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
s RegionenFonds A 119.82 - 119.82 119.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
s RegionenFonds T 124.34 - 124.34 124.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Mix Solide A 110.87 - 110.87 110.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Mix Solide T 154.81 - 154.81 154.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA Dollar Bond A 1301.15 - 1301.15 1301.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Dachfonds Südtirol (I) T 202.98 - 202.98 202.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Dachfonds Südtirol (R) VT 192.25 - 192.25 192.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Ethik Rentenfonds A 117.94 - 117.94 117.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Ethik Rentenfonds T 168.8 - 168.8 168.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 91.39 - 91.39 91.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 139.37 - 139.37 139.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds-Wachstum A 120.71 - 120.71 120.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds-Wachstum T 147.44 - 147.44 147.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ERSTE Responsible Reserve A 94.68 - 94.68 94.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ERSTE Responsible Reserve T 116.43 - 116.43 116.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ERSTE Responsible ReserveVT 116.69 - 116.69 116.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Europa Rentenfonds A 100.27 - 100.27 100.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Europa Rentenfonds T 155.14 - 155.14 155.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 157.74 - 157.74 157.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Portfolio Management SOLIDE A 117.13 - 117.13 117.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Portfolio Management SOLIDE T 151.71 - 151.71 151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 100.85 - 100.85 100.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 158.59 - 158.59 158.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M I A 103.38 - 103.38 103.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.9 - 124.9 124.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M R A 89.5 - 89.5 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M R T 160.8 - 160.8 160.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 198.57 - 198.57 198.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 217.81 - 217.81 217.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 124.03 - 124.03 124.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA European High Grade Bond A 1246.56 - 1246.56 1246.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Apollo Styrian Global Equity A2 A 218257.88 - 218257.88 218257.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 114.53 - 114.53 114.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 153.25 - 153.25 153.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 286.26 - 286.26 286.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 171.28 - 171.28 171.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA Eastern European Debt Fund A 350.25 - 350.25 350.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Schoellerbank Global Pension Fonds T 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 770.54 - 770.54 770.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 110.82 - 110.82 110.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 172.23 - 172.23 172.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 37341.92 - 37341.92 37341.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 41262.62 - 41262.62 41262.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 54.74 - 54.74 54.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 145.11 - 145.11 145.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 149.94 - 149.94 149.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 107.83 - 107.83 107.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 147.28 - 147.28 147.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 156.85 - 156.85 156.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 157.53 - 157.53 157.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Value Investment Fonds Klassik A 105.84 - 105.84 105.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Value Investment Fonds Klassik T 165.71 - 165.71 165.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Apollo 2 Global Bond T 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.64 - 6.64 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Apollo 2 Global Bond A 7.72 - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Apollo 2 Global Bond A2 A 113705.36 - 113705.36 113705.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 118.61 - 118.61 118.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 231.2 - 231.2 231.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 245.34 - 245.34 245.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe A 61.45 - 61.45 61.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe T 109.79 - 109.79 109.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.11 - 105.11 105.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.85 - 64.85 64.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.14 - 101.14 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.37 - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.28 - 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.11 - 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 109.88 - 109.88 109.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 153.87 - 152.84 153.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
3 Banken Österreich-Fonds R A 32.33 - 32.33 32.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Allianz Invest Rentenfonds A 95.02 - 95.02 95.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds T 156.11 - 156.11 156.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Raiffeisen-14-Mix A 73.72 - 73.72 73.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Raiffeisen-14-Mix T 123.31 - 123.31 123.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Amundi Öko Sozial Stock A 160.03 - 158.79 160.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Master S Best Invest A T 134.33 - 134.33 134.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰