کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:29
172 (11.84%)
تغییر ۳ ماهه
91 (5.30%)
تغییر ۶ ماهه
234 (12.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Opportunities USD Class C US 12.31 - 12.31 12.31 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sirius 25 I A 84.75 - 84.75 84.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ERSTE Responsible Reserve T 116.2 - 116.2 116.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ERSTE Responsible ReserveVT 116.41 - 116.41 116.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ESPA Portfolio Bond Europe A 59.53 - 59.53 59.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ESPA Portfolio Bond Europe T 106.36 - 106.36 106.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 98.9 - 98.9 98.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 155.53 - 155.53 155.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M I A 102.78 - 102.78 102.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M R T 159.89 - 159.89 159.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 104.92 - 104.92 104.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.75 - 64.75 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 100.97 - 100.97 100.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 238.17 - 238.17 238.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.88 - 101.88 101.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 108.67 - 108.67 108.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 168.9 - 168.9 168.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Raiffeisen Euro Bonds R 165.72 - 165.72 165.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent I A 147.82 - 147.82 147.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent R A 84.4 - 84.4 84.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent R T 140.62 - 140.62 140.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Ertrag A 115.14 - 115.14 115.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Ertrag T 149.6 - 149.6 149.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Euro Rent I VT 170.61 - 170.61 170.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Ertrag VT 162.63 - 162.63 162.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Sicherheit A 95.89 - 95.89 95.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Sicherheit T 140.11 - 140.11 140.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 155.17 - 155.17 155.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Europa HighYield I T 273.02 - 273.02 273.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 88.34 - 88.34 88.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 113.11 - 113.11 113.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 120.83 - 120.83 120.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 163.02 - 163.02 163.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 195.09 - 195.09 195.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
R-VIP 35 I T 146.28 - 146.28 146.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
s RegionenFonds A 122.36 - 122.36 122.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
s RegionenFonds T 126.24 - 126.24 126.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Mix Solide A 109.84 - 109.84 109.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Mix Solide T 153.37 - 153.37 153.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA Dollar Bond A 1290.71 - 1290.71 1290.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Dachfonds Südtirol (I) T 198 - 198 198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Dachfonds Südtirol (R) VT 187.75 - 187.75 187.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Ethik Rentenfonds A 115.22 - 115.22 115.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Ethik Rentenfonds T 164.9 - 164.9 164.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 91.86 - 91.86 91.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 140.08 - 140.08 140.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds-Wachstum A 120.8 - 120.8 120.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds-Wachstum T 147.55 - 147.55 147.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Europa Rentenfonds A 98.3 - 98.3 98.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Europa Rentenfonds T 152.1 - 152.1 152.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 157.86 - 157.86 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Portfolio Management SOLIDE A 118.75 - 118.75 118.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Portfolio Management SOLIDE T 151.25 - 151.25 151.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
3 Banken Österreich-Fonds R A 34.57 - 34.57 34.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 198.42 - 198.42 198.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 214.86 - 214.86 214.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 122.63 - 122.63 122.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA European High Grade Bond A 1184.58 - 1184.58 1184.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 110.56 - 110.56 110.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 147.93 - 147.93 147.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 284.45 - 284.45 284.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 165.33 - 165.33 165.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA Eastern European Debt Fund A 338.41 - 338.41 338.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.36 - 8.36 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schoellerbank Global Pension Fonds T 20.86 - 20.86 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 744.5 - 744.5 744.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 114.85 - 114.85 114.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 223.87 - 223.87 223.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 38728.7 - 38728.7 38728.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 41872.98 - 41872.98 41872.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 54.41 - 54.41 54.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 144.22 - 144.22 144.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 155.61 - 155.61 155.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Value Investment Fonds Klassik A 104.27 - 104.27 104.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Value Investment Fonds Klassik T 163.24 - 163.24 163.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Apollo 2 Global Bond A2 A 111290.47 - 111290.47 111290.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.92 - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Bond Strategy Euro All Term A 12.98 - 12.98 12.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.83 - 5.83 5.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.48 - 7.48 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 114.65 - 114.65 114.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 161.57 - 161.57 161.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 171.34 - 171.34 171.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 170.99 - 170.99 170.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.48 - 14.48 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ERSTE Responsible Reserve A 94.61 - 94.61 94.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Apollo 2 Global Bond A 7.56 - 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Apollo 2 Global Bond T 12.79 - 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.17 - 124.17 124.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Spängler IQAM SparTrust M R A 88.99 - 88.99 88.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.11 - 12.11 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.89 - 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bond Strategy Euro All Term T 13.38 - 13.38 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.72 - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.56 - 6.56 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen-14-Mix A 74.37 - 74.37 74.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen-14-Mix T 123.37 - 123.37 123.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Master S Best Invest A T 134.33 - 134.33 134.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Allianz Invest Rentenfonds A 93.92 - 93.92 93.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds T 154.31 - 154.31 154.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Apollo Styrian Global Equity A2 A 207276.21 - 207276.21 208367.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 143.64 - 143.64 143.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 110.96 - 110.96 111.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 148.02 - 148.02 148.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 152.76 - 152.76 153.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 156.74 - 156.74 156.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰