کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6751
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:04:03
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

53
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
9 (20.45%)
تغییر ۳ ماهه
9 (20.45%)
تغییر ۶ ماهه
14 (35.90%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,614
قیمت روز
21 (0.32%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:11
30 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
372 (5.97%)
تغییر ۶ ماهه
254 (3.99%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOOF Balanced Investor Trust 1.411 - 1.411 1.411 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Magellan Infrastructure Fund 1.453 - 1.453 1.453 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Strategic Australian Equity Fund 18.146 - 18.146 18.146 0.09 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.939 - 2.939 2.939 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Aberdeen Australian Equities Fund 1.227 - 1.227 1.227 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Australian Equities Fund 35.131 - 35.131 35.131 0.17 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
AMP Capital Future Directions BalaA 1.147 - 1.147 1.147 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
AMP Capital Future Directions Balan 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.488 - 1.488 1.488 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.722 - 2.722 2.722 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.417 - 2.417 2.417 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.772 - 2.772 2.772 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.308 - 1.308 1.308 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Energy Super MySuper 3.52 - 3.52 3.52 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
North Index Balanced 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Energy Super Balanced 3.52 - 3.52 3.52 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
IFP Global Franchise Fund 2.338 - 2.338 2.338 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index Balanced 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
PIMCO Australian Bond Fund 1137.233 1135.648 1135.648 1137.233 0.55 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-CFS Geared Share 7.733 - 7.733 7.733 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC PSup-CFS Geared Share 6.564 - 6.564 6.564 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Paradice Global Small Mid Cap 1.977 - 1.977 1.977 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-Magellan W Global 4.005 - 4.005 4.005 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Antipodes Global Fund - Class P 1.622 - 1.622 1.622 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.245 - 2.245 2.245 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 8.002 - 8.002 8.002 0.03 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.509 - 3.509 3.509 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.603 - 2.603 2.603 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Ellerston Australian Share Fund 0.905 - 0.905 0.905 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Walter Scott Global Equity Fund 2.798 - 2.798 2.798 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.911 - 2.911 2.911 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 6.878 - 6.878 6.878 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.483 - 1.483 1.483 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Russell Global Bond Fund Class B 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.277 - 2.277 2.277 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.898 - 2.898 2.898 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.031 - 2.031 2.031 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.578 - 2.578 2.578 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.448 - 1.448 1.448 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.733 - 1.733 1.733 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.358 - 1.358 1.358 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.253 - 2.253 2.253 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.048 - 1.048 1.048 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.013 - 4.013 4.013 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Dimensional Global Core Equity Trust 15.959 - 15.959 15.959 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.595 - 1.595 1.595 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.271 - 3.271 3.271 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.181 - 3.181 3.181 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.009 - 1.009 1.009 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.332 - 1.332 1.332 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.584 - 1.584 1.584 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.317 - 2.317 2.317 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.286 - 2.286 2.286 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.191 - 3.191 3.191 0.02 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.044 - 2.044 2.044 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Dimensional Australian Core Equity Trust 13.194 - 13.194 13.194 0.06 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.088 - 2.088 2.088 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.215 - 1.215 1.215 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.048 - 1.048 1.048 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.649 - 2.649 2.649 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.335 - 2.335 2.335 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.137 - 1.137 1.137 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard International Shares Index Fund 2.349 - 2.349 2.349 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Growth Index Fund 1.46 - 1.46 1.46 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard High Growth Index Fund 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.303 - 2.303 2.303 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.082 - 3.082 3.082 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.845 - 0.845 0.845 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.093 - 1.093 1.093 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.261 - 1.261 1.261 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.394 - 2.392 2.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.108 - 2.108 2.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Arrowstreet Global Equity Fund 1.086 - 1.073 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.115 - 1.11 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.59 - 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Bentham Professional Global Income Fund 1.013 - 1.013 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.462 - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.289 - 1.289 1.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Vanguard Conservative Index Fund 1.254 - 1.253 1.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.013 - 1.013 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Vanguard Balanced Index Fund 1.462 - 1.454 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.524 - 3.524 3.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.758 - 8.732 8.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.854 - 0.854 0.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.016 - 1.016 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.613 1.637 1.613 1.637 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.327 - 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.477 - 1.477 1.477 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard International Property Securities Index F 1.223 - 1.223 1.223 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.958 - 0.958 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۰۲
North Index Moderately Defensive 1.019 - 1.018 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.673 - 1.673 1.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Sunsuper Growth 3.514 3.464 3.464 3.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.67 - 1.67 1.67 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Sunsuper Balanced 3.502 - 3.502 3.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
VicSuper FutureSaver Growth 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 971.927 - 971.927 971.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
North Index Growth 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Income Generator 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.227 - 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
IPAC Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index Growth 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Dimensional Global Bond Trust 10.84 - 10.826 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index High Growth 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
North Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Summit Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 26.6 - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Schroder Global Core Fund 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Schroder Global Core Fund - I Class 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Russell Australian Opportunities Fund Class A 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BT Lifetime SE-MySuper 1980s Lifestage 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Sunsuper Retirement 2.872 - 2.872 2.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Conservative 2.731 - 2.731 2.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 5.867 - 5.867 5.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Balanced 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Balanced 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 1.048 - 1.044 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰