شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7119
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:17
335 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
78 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
74 (1.24%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aberdeen Australian Equities Fund 1.106 - 1.106 1.106 0.02 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.867 - 0.867 0.867 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.761 - 2.761 2.761 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.355 - 2.355 2.355 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.835 - 0.835 0.835 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.953 - 0.953 0.953 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.372 - 1.372 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions BalaA 1.124 - 1.124 1.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Balan 1.134 - 1.134 1.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.158 - 2.158 2.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.526 - 2.526 2.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.923 - 1.923 1.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.262 - 2.262 2.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.015 - 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.452 - 2.452 2.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.253 - 1.253 1.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Energy Super MySuper 3.343 - 3.343 3.343 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
North Index Balanced 0.858 0.861 0.857 0.861 0.01 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Energy Super Balanced 3.343 - 3.343 3.343 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
IFP Global Franchise Fund 2.276 - 2.276 2.276 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Ipac Select Index Balanced 0.858 0.861 0.858 0.861 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.146 - 6.146 6.146 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC PSup-CFS Geared Share 5.215 - 5.215 5.215 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
IOOF Balanced Investor Trust 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Paradice Global Small Mid Cap 2.049 - 2.049 2.049 0.02 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Arrowstreet Global Equity Fund 1.078 - 1.078 1.078 0.02 1.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.382 - 3.382 3.382 0.05 1.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 1.927 - 1.927 1.927 0.03 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 6.141 - 6.141 6.141 0.04 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.012 - 3.012 3.012 0.04 1.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.23 - 2.23 2.23 0.03 1.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Walter Scott Global Equity Fund 2.49 - 2.49 2.49 0.04 1.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.302 - 2.302 2.302 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 5.431 - 5.431 5.431 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Russell Global Bond Fund Class B 1.068 - 1.068 1.068 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Strategic Australian Equity Fund 17.319 - 17.319 17.319 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.048 - 2.048 2.048 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.678 - 2.678 2.678 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.402 - 2.402 2.402 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.455 - 1.455 1.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.41 - 1.41 1.41 0.02 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.094 - 1.094 1.094 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.659 - 3.659 3.659 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Dimensional Global Core Equity Trust 15.338 - 15.338 15.338 0.21 1.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.49 - 1.49 1.49 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 2.848 - 2.848 2.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 2.915 - 2.915 2.915 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.259 - 1.259 1.259 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.467 - 1.467 1.467 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.181 - 2.181 2.181 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.142 - 2.142 2.142 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.541 - 2.541 2.541 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 2.957 - 2.957 2.957 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.929 - 1.929 1.929 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Dimensional Australian Core Equity Trust 12.349 - 12.349 12.349 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 3.547 - 3.547 3.547 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.964 - 0.964 0.964 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.054 - 1.054 1.054 0.02 1.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
State Street International Equities Index Trust 1.259 - 1.259 1.259 0.02 1.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.448 - 2.448 2.448 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.176 - 2.176 2.176 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Australian Equities Fund 32.199 - 32.199 32.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Australian Bond Fund 1119.357 - 1119.357 1119.357 1.55 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.424 - 1.424 1.424 0.03 1.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.269 - 1.269 1.269 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.171 - 1.171 1.171 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund 2.219 - 2.219 2.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Growth Index Fund 1.357 - 1.357 1.357 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Balanced Index Fund 1.344 - 1.344 1.344 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.068 - 3.068 3.068 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.001 - 14.001 14.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.81 - 0.81 0.81 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Antipodes Global Fund - Class P 1.783 - 1.783 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.469 - 1.451 1.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.54 - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.286 - 3.286 3.286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.286 - 3.286 3.286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.056 - 2.056 2.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 1.888 - 1.888 1.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.156 - 8.156 8.156 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
IPAC Income Generator 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Income Generator 1.144 - 1.144 1.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Ipac Select Income Generator 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
North Select Income Generator 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Summit Select Income Generator 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Professional Global Income Fund 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
MultiMix Balanced Growth Trust 0.944 - 0.944 0.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۲
Sunsuper Balanced 3.259 - 3.259 3.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.559 - 1.559 1.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sunsuper Growth 3.264 - 3.264 3.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 964.558 - 964.558 964.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.532 - 2.532 2.532 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.228 - 2.228 2.228 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
VicSuper FutureSaver Growth 1.741 - 1.741 1.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰