شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6799
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:59:05
0 (0.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

51
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:32
2 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
7 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
12 (30.77%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,841
قیمت روز
35 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:42
163 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
514 (8.12%)
تغییر ۶ ماهه
918 (15.50%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Australian Equities Fund 36.367 - 36.367 36.367 0.30 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard International Shares Index Fund 2.468 - 2.468 2.468 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard Growth Index Fund 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard Balanced Index Fund 1.485 - 1.485 1.485 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard High Growth Index Fund 1.745 - 1.745 1.745 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard Conservative Index Fund 1.261 - 1.261 1.261 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.238 - 1.238 1.238 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard International Property Securities Index F 1.251 1.243 1.243 1.251 0.03 2.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.209 - 3.209 3.209 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.113 - 1.113 1.113 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Magellan Infrastructure Fund 1.463 - 1.461 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Strategic Australian Equity Fund 19.199 - 19.199 19.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Russell Balanced Portfolio Super Suite 3.047 - 3.047 3.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Aberdeen Australian Equities Fund 1.282 - 1.282 1.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.278 - 1.278 1.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
AMP Capital Future Directions Balan 1.195 - 1.195 1.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.527 - 1.527 1.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.371 - 2.371 2.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.803 - 2.803 2.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.09 - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.481 - 2.481 2.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.912 - 2.912 2.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Energy Super MySuper 3.645 - 3.645 3.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Energy Super Balanced 3.645 - 3.645 3.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share 8.503 - 8.503 8.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC PSup-CFS Geared Share 7.215 - 7.215 7.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Paradice Global Small Mid Cap 2.113 - 2.113 2.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Arrowstreet Global Equity Fund 1.144 - 1.144 1.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.986 - 3.986 3.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Antipodes Global Fund - Class P 1.718 - 1.718 1.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.236 - 2.236 2.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 8.911 - 8.911 8.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.495 - 3.495 3.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.59 - 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Ellerston Australian Share Fund 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Walter Scott Global Equity Fund 2.899 - 2.899 2.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 3.205 - 3.205 3.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 7.573 - 7.573 7.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.245 - 2.245 2.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 3.017 - 3.017 3.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.005 - 2.005 2.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.672 - 2.672 2.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.506 - 1.506 1.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.819 - 1.819 1.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.477 - 1.477 1.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.323 - 2.323 2.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.291 - 4.291 4.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Dimensional Global Core Equity Trust 17.077 - 17.077 17.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.653 - 1.653 1.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.457 - 3.457 3.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Bentham Professional Global Income Fund 1.009 - 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.32 - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Dimensional Australian Core Equity Trust 13.739 - 13.739 13.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.155 - 2.155 2.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.149 - 1.149 1.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.926 - 0.926 0.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.583 - 1.583 1.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AMP Capital Future Directions BalaA 1.183 - 1.183 1.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
North Index Balanced 0.929 - 0.929 0.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Ipac Select Index Balanced 0.929 - 0.929 0.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Russell Global Bond Fund Class B 1.13 - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.251 - 1.251 1.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Australian Bond Fund 1121.137 - 1121.137 1121.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.489 - 2.489 2.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.902 - 0.902 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.09 - 1.09 1.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 9.052 - 9.052 9.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.026 - 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
IFP Global Franchise Fund 2.361 - 2.361 2.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
IOOF Balanced Investor Trust 1.445 - 1.445 1.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.142 - 1.142 1.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.987 - 0.987 0.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.31 - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.641 - 1.641 1.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.345 - 2.345 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.848 - 2.848 2.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.071 - 2.071 2.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.086 - 1.086 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.721 - 2.721 2.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.392 - 2.392 2.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.134 - 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.924 - 0.924 0.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.497 - 1.497 1.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.568 - 3.568 3.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.166 - 3.166 3.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۰۳
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.565 - 3.565 3.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 969.904 - 969.904 969.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.485 - 1.485 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Sunsuper Balanced 3.528 - 3.528 3.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
VicSuper FutureSaver Growth 1.884 - 1.884 1.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.686 - 1.686 1.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Growth 3.538 - 3.538 3.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.511 - 1.511 1.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.016 - 1.016 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.613 1.637 1.613 1.637 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.327 - 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
North Index Moderately Defensive 1.019 - 1.018 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.67 - 1.67 1.67 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
North Index Growth 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Income Generator 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.227 - 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
IPAC Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index Growth 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Dimensional Global Bond Trust 10.84 - 10.826 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index High Growth 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
North Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Summit Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 26.6 - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Schroder Global Core Fund 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Schroder Global Core Fund - I Class 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Russell Australian Opportunities Fund Class A 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BT Lifetime SE-MySuper 1980s Lifestage 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Sunsuper Retirement 2.872 - 2.872 2.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Conservative 2.731 - 2.731 2.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 5.867 - 5.867 5.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Balanced 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Balanced 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 1.048 - 1.044 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰