شاخص یاب
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 42658.23 - 42658.23 42658.23 357.54 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4265.82 - 4265.82 4265.82 35.75 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Olymp Fund Atlant 299.491 - 299.491 299.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mak Fund Russian Combined 199.184 - 199.184 199.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴