کالایاب
شاخص یاب
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4310.98 - 4310.98 4339.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 43109.84 - 43109.84 43392.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Olymp Fund Atlant 276.961 - 276.961 276.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Mak Fund Russian Combined 202.13 - 202.13 202.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲