شاخص یاب
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 40025.61 - 40025.61 40025.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4002.56 - 4002.56 4002.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Olymp Fund Atlant 306.576 - 306.576 306.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Mak Fund Russian Combined 190.047 - 190.047 190.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳