کالایاب
شاخص یاب

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cbx 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳:۲۵
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EOS cbx 2.266 - 2.266 2.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۸
ETC/EOS cbx 1.8025 - 1.8025 1.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۲۸
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cbx 5.6345 5.5774 5.4809 5.7273 0.10 1.77% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵:۲۵
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0198 - 0.0198 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۲
ETC/BTC abcc 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC idcm 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH abcc 0.0253 0.0252 0.0248 0.0253 0.00 7.11% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/ETH okex 0.0253 0.0252 0.0247 0.0253 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۵۶
ETC/RUB exmo 370.386 369.5725 365.6431 375.6611 4.89 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD abcc 5.7325 5.7385 5.5962 5.8592 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gdax 5.773 5.777 5.73 5.924 0.09 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD idax 5.734 5.7275 5.7044 5.852 0.07 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD idcm 5.733 5.731 5.71 5.852 0.07 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD okex 5.733 5.725 5.705 5.852 0.07 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۸
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD tokok 5.7311 5.7309 5.7068 5.8555 0.07 1.17% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH coinex 0.0324 - 0.0324 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۸:۲۰
ETC/BCH coinex 0.0186 0.0187 0.0181 0.019 0.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۵۲
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC p2pb2b 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۵۲
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY fatbtc 61.67 - 60.55 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH p2pb2b 0.0253 0.0252 0.0248 0.0254 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۵۲
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD fatbtc 9.144 - 9.074 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kucoin 5.724 5.7123 5.7037 5.8519 0.08 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۱
ETC/USD p2pb2b 5.726 5.7271 5.7091 5.9383 0.08 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۱
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BNB binance 0.2031 0.2032 0.1968 0.2058 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۵۶
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinall 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinmex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC panxora 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinmex 0.0253 0.0252 0.0247 0.0253 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY koineks 34 31.1 31.1 34 1.67 5.17% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲:۲۰
ETC/USD binance 5.7311 5.7309 5.6973 5.8523 0.07 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD coinmex 5.7254 5.7258 5.696 5.851 0.08 1.35% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD panxora 6.7 5.7461 5.7461 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۷:۴۰
ETC/BRL coinbene 30.5001 - 30.5001 30.5001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱:۰۴
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btcwinex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC coinbene 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC coinsbit 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۸
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinsbit 0.0253 0.0252 0.0249 0.0253 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۴۸
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitforex 5.73 5.72 5.71 5.83 0.07 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD btcwinex 5.7376 5.7297 5.6971 5.8514 0.08 1.33% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD coinbene 5.7341 5.7275 5.7044 5.9398 0.07 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD coinsbit 5.7311 5.7319 5.6828 5.8551 0.07 1.26% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 8.1353 8.0935 8.0894 8.274 0.13 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 39.354 39.146 39.144 40.037 0.63 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 358.76 356.86 356.83 364.77 5.46 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cointiger 5.7287 5.7232 5.699 5.8541 0.07 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD btc-markets 5.32 - 5.32 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۲۴
ETC/AUD btc-markets 8.26 8.28 8.26 8.62 0.08 0.97% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۷:۲۸
ETC/BTC btc-markets 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۷
ETC/BTC coinbase-pro 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۱۶
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR coinbase-pro 5.113 5.122 5.113 5.26 0.12 2.31% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۱
ETC/GBP coinbase-pro 4.633 4.67 4.609 4.769 0.03 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۰۸
ETC/USD coinbase-pro 5.773 5.777 5.73 5.92 0.07 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 5.7295 5.727 5.7101 5.8551 0.07 1.26% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic Index investing-com 5.1307 5.1306 5.1249 5.3297 0.16 3.05% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic AUD Index investing-com 8.26 8.28 8.26 8.62 0.08 0.97% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۷:۲۸
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۴:۴۸
Ethereum Classic CAD Index investing-com 7.4722 7.4332 7.4297 7.601 0.11 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic CNY Index investing-com 39.354 39.146 39.144 40.037 0.63 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic HKD Index investing-com 44.762 44.525 44.519 45.541 0.73 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic ILS Index investing-com 20.324 20.216 20.215 20.668 0.31 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic INR Index investing-com 392.44 390.35 390.31 399.07 6.03 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic KRW Index investing-com 6844.4 6843.4 6828.4 7099.4 176.90 2.58% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۱
Ethereum Classic MXN Index investing-com 108.66 108.09 108.07 110.52 1.70 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic MYR Index investing-com 23.522 23.398 23.396 23.928 0.36 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic PLN Index investing-com 21.668 21.557 21.552 22.043 0.33 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic RUB Index investing-com 370.39 369.57 365.64 375.66 4.88 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic SAR Index investing-com 21.472 21.359 21.357 21.832 0.33 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic SEK Index investing-com 53.54 53.27 53.26 54.47 0.84 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic TRY Index investing-com 34 31.1 31.1 34 1.67 5.17% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲:۲۰
Ethereum Classic VND Index investing-com 132836 132134 132123 135062 2043.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 79.59 79.17 79.16 80.98 1.25 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۹:۰۴