کالایاب
شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0212 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
ETH/BTC gdax 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC okex 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC zaif 0.0214 0.0213 0.0213 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۲۸
ETH/EUR exmo 223.25 222.82 217.22 224.37 4.97 2.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EUR gdax 200.95 200.44 195.85 202.51 3.83 1.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/JPY zaif 24425 24300 23575 24525 495.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/LTC exmo 2.2659 2.2675 2.2417 2.2795 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/PLN exmo 856.31 851.59 839.63 856.31 16.46 1.96% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/RUB exmo 14316.7 14274.8 14044.3 14442.9 134.80 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/UAH exmo 5955.8 5949.8 5860.5 6035.4 53.30 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC bibox 0.0212 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/BTC bit-z 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC gopax 0.0213 0.0212 0.0212 0.0213 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۳:۲۰
ETH/BTC huobi 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC lbank 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0212 0.0213 0.0211 0.0213 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۴
ETH/BTC xbtce 0.0213 0.0214 0.0212 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۵۶
ETH/BTC yobit 0.0212 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/CNH xbtce 2034.2 - 2034.2 2034.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۴:۰۴
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 233.25 233.33 228.26 233.33 2.60 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EUR xbtce 200.89 200.17 195.5 201.62 4.07 2.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/JPY xbtce 24343 24340 23659 24406 564.00 2.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
ETH/KRW gopax 267200 266900 261400 270100 3800.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/LTC xbtce 2.2709 - 2.2397 2.2716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۴۸
ETH/RUB xbtce 12810.7 - 12810.7 12810.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
ETH/AUD quoine 332.25 - 332.25 332.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0213 0.0212 0.0211 0.0213 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC bitbay 0.0213 0.0211 0.0211 0.0213 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ETH/BTC cex-io 0.0212 0.0213 0.0211 0.0215 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/BTC gemini 0.0213 0.0212 0.0212 0.0213 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC hitbtc 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC kraken 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC kucoin 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC quoine 0.0212 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ETH/BTC zb-com 0.0212 0.0213 0.0211 0.0213 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/CAD kraken 295.65 294.08 284.59 299.44 5.89 2.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 196.8 204.98 196.8 206.6 0.29 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۱
ETH/EUR cex-io 200.62 200.76 195.65 203 3.62 1.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
ETH/EUR kraken 201.34 200.91 196.1 202.96 4.34 2.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EUR quoine 201.26 201.68 200.55 202.27 3.77 1.91% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
ETH/GBP kraken 181.9 181.91 181.9 181.91 3.58 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۳
ETH/HKD quoine 1766.1 1766.4 1766.1 1766.4 7.80 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
ETH/IDR quoine 4384948 - 4384948 4384948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۰۹
ETH/JPY kraken 24281 24521 23645 24541 9.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۸
ETH/JPY quoine 24345 24337 23622 24522 492.00 2.06% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/PHP quoine 11343.8 - 11343.8 11343.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
ETH/PLN bitbay 854.78 861.77 835.31 866.33 13.78 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/SGD quoine 307.87 305.8 303.93 310 6.37 2.11% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۵۲
ETH/BTC allcoin 0.024 0.0255 0.024 0.0267 0.00 10.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
ETH/BTC binance 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC bitbank 0.0212 0.0213 0.0211 0.0213 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
ETH/BTC bittrex 0.0212 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/BTC coinegg 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC gate-io 0.0212 0.0213 0.021 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC lakebtc 0.021 - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
ETH/KRW bithumb 267000 266700 261300 269700 3700.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/KRW coinone 267150 266850 261300 269800 3950.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/TRY btcturk 1291 1283 1255 1300 26.00 2.06% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC bitflyer 0.0214 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 2.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
ETH/BTC bitstamp 0.0212 0.0213 0.021 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.0212 0.0211 0.021 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC poloniex 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EUR bitstamp 200.74 200.5 195.48 203.4 3.57 1.81% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/KRW coinnest 179000 - 179000 74000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1578 0.1575 0.1536 0.1591 0.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC bxthailand 0.0214 0.0212 0.0209 0.0215 0.00 2.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0213 0.0215 0.0213 0.0215 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۵۲
ETH/IDR btc-indonesia 3190000 3185000 3102000 3207000 70000.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
اتریوم / Ethereum 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/AUD acx 319.1 320.54 312.03 324.3 2.83 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC cbx 0.0213 0.0212 0.0211 0.0213 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD cbx 225.39 224.91 219.14 226.97 4.77 2.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD exx 225.66 227.28 218.76 228.46 5.04 2.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC idax 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC idcm 0.0214 0.0213 0.0209 0.0214 0.00 1.90% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
ETH/BTC stex 0.0212 0.0213 0.0211 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1766.9 1764.56 1719.02 1782.02 34.93 2.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/USD abcc 225.09 225.04 219.08 226.8 4.02 1.82% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD exmo 226.23 225.64 220.66 227.58 3.07 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 225.31 225.16 219.29 227.4 4.43 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idax 225.33 224.98 219.19 227.33 4.71 2.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD idcm 225.28 224.91 219.19 227.18 4.68 2.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD okex 225.18 224.93 219.09 227.14 4.50 2.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC tokok 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC upbit 0.0212 0.0213 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 199.35 - 199.35 199.35 3.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۱
ETH/KRW upbit 266850 266700 261000 269650 4000.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bibox 225.28 225.05 219.12 227.06 4.72 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bit-z 225.32 224.89 219.03 227.18 4.71 2.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 225.26 224.87 219.13 227.15 4.45 2.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 225.6 225 219.35 227.3 4.85 2.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD lbank 225.06 224.77 218.29 226.99 5.23 2.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 225.15 224.85 219.45 226.77 4.47 2.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD tidex 197.53 - 197.53 197.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 225.34 224.97 219.17 227.2 4.64 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD upbit 225.27 224.8 219.49 227.19 4.85 2.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 225.62 225.09 219.51 226.7 4.11 1.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۳
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 232.04 233 229.82 236 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
ETH/BTC bitibu 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC fatbtc 0.0278 - 0.0246 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۵۷
ETH/BTC hotbit 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۵
ETH/BTC p2pb2b 0.0212 0.0213 0.0207 0.0213 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 2164.83 - 1950.13 2200.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY koinim 1300 1325 1185 1325 69.00 5.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
ETH/TRY paribu 1283.1 1294.99 1259 1301.9 23.10 1.83% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 225.39 224.91 219.14 226.97 4.77 2.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 225.57 225.19 218.79 227.29 4.94 2.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bitbay 213.18 210 210 227.85 12.18 6.06% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۲۴
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD bitibu 309.35 - 309.35 309.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cex-io 224.48 225.52 220.11 227.53 2.64 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 225.39 224.86 219.19 227.32 4.46 2.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 225.38 224.99 219.19 227.09 4.49 2.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 218.59 218.07 217.26 223.72 2.30 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD kraken 225.74 224.78 219.09 227.25 4.62 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 225.28 224.89 219.13 227.13 4.47 2.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD ooobtc 224.95 224.56 218.88 227.54 4.19 1.90% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD p2pb2b 221.25 221.62 220 228.08 0.25 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/USD quoine 225.54 225.68 220.16 227.53 4.08 1.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 225.57 225.69 220.02 228.57 4.19 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD zb-com 225.25 225.01 219.11 227.24 4.56 2.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.034 0.0292 0.0225 0.034 0.01 21.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۳:۵۶
ETH/BTC bitlish 0.0213 0.0214 0.0213 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۴:۳۲
ETH/BTC bitmart 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC coinall 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC coinmex 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC exrates 0.0212 0.0213 0.021 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/BTC panxora 0.0213 0.0212 0.0211 0.0213 0.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1547.89 1545.16 1519.48 1563.22 24.48 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/HKD tidebit 1757.7 - 1755.4 1824.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۵۲
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
ETH/TRY koineks 1265.01 1318.99 1250.01 1318.99 20.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD allcoin 208.56 208.72 201.18 213.46 3.17 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD binance 225.43 224.97 219.14 227.21 4.79 2.17% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 225.67 225.69 225.45 302.13 3.94 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
ETH/USD bitlish 223.56 226.32 222.87 226.32 0.96 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۵:۲۴
ETH/USD bitmart 225.27 224.97 219.15 227.33 4.64 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bittrex 225.27 224.8 219.49 227.19 4.85 2.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinall 225.18 224.92 219.17 227.38 4.52 2.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD exrates 225.86 225.37 219.44 227.52 4.85 2.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD gate-io 225.5 225 219.01 227 4.66 2.11% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 224.74 224.56 219.04 227.12 3.82 1.73% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD tidebit 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۲۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BRL coinbene 849 847 847 849 21.99 2.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۴۸
ETH/BTC bitforex 0.0213 0.0212 0.021 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC btcwinex 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC coinbene 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC coinsbit 0.0212 0.0213 0.0212 0.0216 0.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.0213 0.0212 0.0211 0.0213 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 200.77 200.31 195.6 202.14 4.16 2.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 179.94 180.29 175.27 180.8 4.47 2.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۴۴
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 24285 24309 23617 24473 517.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitfinex 225.1 224.76 218.61 226.85 4.60 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bitforex 225.21 224.92 219.17 227.26 4.58 2.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bitstamp 225.5 225.27 219.23 227.46 4.63 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD btcwinex 225.16 224.89 219.23 227.3 4.40 1.99% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD coinbene 224.9 224.68 219.13 227.37 3.77 1.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD coinsbit 224.72 224.4 219.19 226 2.28 1.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۵۲
ETH/USD dragonex 225.58 225.11 219.38 226.81 4.83 2.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 225.27 224.99 218.97 227.24 4.60 2.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD livecoin 226.97 226.49 223.18 228.87 1.69 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 225.55 225.1 219.09 227.21 4.57 2.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC bitci-com 0.0215 0.021 0.0207 0.0216 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC btc-alpha 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC cobinhood 0.0213 0.0212 0.0211 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۵۲
ETH/BTC cointiger 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC vebitcoin 0.0309 - 0.0309 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۵
ETH/CAD coinfield 294.12 294.15 283.83 296.57 5.51 1.91% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/CHF bitci-com 16.33 - 16.06 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/CHF bitci-com 222.53 224.69 212.65 225.16 4.89 2.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/CNY synthetic 1550.4 1546.8 1506.6 1562.8 29.60 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EUR coinfield 200.68 200.09 195.47 202.88 4.21 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
ETH/ILS synthetic 797.46 795.99 775.18 803.11 16.74 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 15535.5 15508.3 15076.2 15621.2 351.50 2.31% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/MXN synthetic 4285.6 4277.7 4166.5 4316.6 89.30 2.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/MYR synthetic 926.83 924.92 900.62 933.39 19.78 2.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/SAR synthetic 844.41 842.67 821.17 850.9 17.37 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/SEK synthetic 2114.2 2110.3 2054.3 2129.5 45.20 2.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/TRY bitci-com 1227.61 1240.91 1197.48 1298.47 13.51 1.11% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/TRY vebitcoin 1285 1280 1252 1310 17.00 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ETH/USD btc-alpha 224.95 224.58 219 227.21 4.31 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 225.4 225.17 221.23 225.59 4.15 1.88% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۵۲
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 225.63 224.84 219.26 227.51 5.14 2.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD cointiger 225.4 224.92 219.18 227.23 4.65 2.11% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 5237276 5226818 5094607 5279172 108964.00 2.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/XRP coinfield 683.2038 683.3415 674.2314 687.8763 9.09 1.35% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/ZAR synthetic 3141.6 3136.3 3051 3159.6 68.80 2.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 6903 6902 6800 7000 79.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/THB satang-pro 6999.2 6991.2 6809.4 7067.3 133.60 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/AUD btc-markets 320.47 321.73 313.17 323.4 5.47 1.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ETH/BTC btc-markets 0.02 0.0209 0.02 0.0247 0.00 4.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۲۴
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 1564 1561.2 1520.6 1575.6 32.80 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC coinbase-pro 0.0213 0.0212 0.0211 0.0214 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/BTC coinexchange 0.0211 0.0215 0.0209 0.0215 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/EUR coinbase-pro 200.95 200.44 195.85 202.51 3.83 1.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/GBP coinbase-pro 179.65 179.64 175.84 182 2.61 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ETH/USD coinbase-pro 225.58 225.16 219.29 227.4 4.70 2.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 201.75 201.32 196.4 203.31 4.25 2.15% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum AUD Index investing-com 319.62 320.51 312.71 324.05 3.33 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum BTC Index investing-com 0.0213 0.0214 0.0211 0.0214 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۱۷
Ethereum CAD Index investing-com 294.19 294.15 284.61 296.56 5.47 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum CNY Index investing-com 1547.9 1545.2 1519.5 1563.2 24.50 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum HKD Index investing-com 1766.893 1764.554 1719.074 1781.991 34.89 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum IDR Index investing-com 3190000 3185000 3102000 3207000 70000.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum ILS Index investing-com 797.46 795.99 775.18 803.11 16.74 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum INR Index investing-com 15535.5 15508.3 15076.2 15621.2 351.50 2.31% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum JPY Index investing-com 24339 24331 23617 24509 499.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum KRW Index investing-com 267000 266746 261170 269721 3932.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum MXN Index investing-com 4285.6 4277.7 4166.5 4316.6 89.30 2.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum MYR Index investing-com 926.83 924.92 900.62 933.39 19.78 2.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum PLN Index investing-com 855.29 853.71 836.53 862.88 14.52 1.73% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum RUB Index investing-com 14316.7 14274.8 14044.3 14442.9 134.80 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum SAR Index investing-com 844.41 842.67 821.17 850.9 17.37 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum SEK Index investing-com 2114.2 2110.3 2054.3 2129.5 45.20 2.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum THB Index investing-com 6932.9 6929.7 6802.3 7014.4 100.10 1.46% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum TRY Index investing-com 1284.9 1285 1252 1309.8 17.00 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ethereum VND Index investing-com 5237276 5226818 5094607 5279172 108964.00 2.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ethereum ZAR Index investing-com 3141.6 3136.3 3051 3159.6 68.80 2.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com ETH Index investing-com 225.02 224.72 218.99 226.77 4.63 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹