preload

Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC exmo 0.0348 0.0346 0.0267 0.0365 0.01 28.89% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC gdax 0.0346 0.035 0.0271 0.0371 0.01 27.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR exmo 507.26 510 392.28 528.98 114.20 29.05% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR gdax 507.58 511.99 393.5 534 113.82 28.91% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/LTC exmo 1.9609 1.9786 1.8033 2.5483 0.56 28.47% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/PLN exmo 2096.3 2071.6 1628.1 2200 426.57 25.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
ETH/RUB exmo 34187 34488 28180 36000 5981.00 21.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/UAH exmo 16104 16249.2 12935.5 16500 3104.00 23.88% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETH/USD exmo 581.02 578 457.67 607 120.62 26.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD gdax 612.36 619.2 473.59 635.99 139.56 29.52% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC liqui 0.0352 0.0353 0.027 0.0376 0.01 29.89% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC xbtce 0.0346 0.0358 0.0279 0.0366 0.00 16.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۴۷
ETH/CNH xbtce 3278.6 - 3035.6 3278.6 272.60 9.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
ETH/CNY chbtc 2050 - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
ETH/EUR xbtce 402.59 - 373.44 402.59 12.20 3.13% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
ETH/JPY xbtce 54644 - 49752 54644 3176.00 6.17% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
ETH/LTC xbtce 2.0648 1.9593 1.9593 2.2081 0.60 29.06% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۶
ETH/RUB xbtce 33171 33112 31203 33171 3314.00 11.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰
ETH/USD liqui 584.09 583.97 463.05 618.93 118.86 25.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD xbtce 608.81 605.95 469.93 621 137.66 29.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/BTC cex-io 0.0349 0.035 0.027 0.037 0.01 28.78% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/BTC gemini 0.035 0.0354 0.0268 0.0376 0.01 30.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC hitbtc 0.0355 0.0353 0.0269 0.0369 0.01 31.48% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC kraken 0.0347 0.0349 0.0268 0.036 0.01 30.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/CAD kraken 709.87 711 553.27 717.1 129.64 22.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/CNY okcoin 1937 - 1937 1937 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
ETH/EUR cex-io 516.41 515.71 393.45 530 120.96 30.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR kraken 477 477.7 383.3 489.49 93.02 24.23% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/GBP kraken 272 307.5 247 307.5 35.00 12.87% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/JPY kraken 58500 69994 54265 69994 5892.00 11.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸
ETH/PLN bitbay 2126 2126.9 1620 2289 478.00 29.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD cex-io 620.1 623 479.2 645 137.10 28.39% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD gemini 615.7 619 468 638 146.70 31.28% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD hitbtc 597.38 597.57 466.6 617.84 131.01 28.09% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD kraken 588.7 589.52 463.96 605 125.70 27.15% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC binance 0.0355 0.0354 0.0268 0.0397 0.01 31.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC bittrex 0.0351 0.0352 0.0268 0.039 0.01 30.48% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC btcturk 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
ETH/KRW bithumb 681000 680700 532500 750000 147700.00 27.70% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/KRW coinone 682000 680050 533900 732450 148350.00 27.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/TRY btcturk 2399 2390 1933.01 2458 458.00 23.60% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD binance 588.94 586.4 465.23 636.02 122.96 26.39% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD bittrex 586.96 587 466 629 120.96 25.96% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETH/BTC bitfinex 0.0347 0.0351 0.0269 0.0365 0.01 28.52% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/BTC bitstamp 0.0351 0.0352 0.0269 0.0368 0.01 30.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETH/BTC poloniex 0.0353 0.0352 0.0268 0.0377 0.01 30.74% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR bitstamp 502.43 505.94 384.78 524.95 117.49 30.52% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD bitfinex 606 608.3 466.61 626 139.00 29.76% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD bitstamp 607 608.95 461 625 145.99 31.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD poloniex 586 585 465 614.69 119.47 25.61% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC btc-indonesia 0.0354 0.036 0.027 0.038 0.01 30.63% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
ETH/IDR btc-indonesia 8914000 8917000 6937400 9497000 1944800.00 27.91% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳