شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0724 - 0.0708 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC wex 0.0347 0.0345 0.0345 0.0347 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR wex 249.92 247.86 247.86 249.92 1.44 0.58% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 3.8022 3.776 3.776 3.8022 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/RUB wex 17780.4 17812.4 17780.4 17836.7 64.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۴
ETH/ZEC wex 0.653 0.65 0.648 0.653 0.01 1.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۶
ETH/BTC exmo 0.0328 0.0329 0.0327 0.0329 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC gdax 0.0329 0.033 0.0327 0.033 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC okex 0.0328 0.0329 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC zaif 0.033 0.0333 0.033 0.0335 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR exmo 185.03 182.52 180 185.03 3.41 1.88% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR gdax 181.98 181.17 177.01 181.98 1.99 1.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/JPY zaif 23790 23785 23380 23790 245.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/LTC exmo 3.9 3.8956 3.856 3.9 0.03 0.71% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۸
ETH/PLN exmo 807.19 777.33 717.5 807.19 19.77 2.51% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/RUB exmo 14441 14343.8 14150.1 14441 110.20 0.77% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/UAH exmo 6202.7 6193.4 6094.2 6214 2.70 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC bibox 0.033 0.0328 0.0326 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC bit-z 0.04 - 0.0398 0.0412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۲۸
ETH/BTC gopax 0.0328 - 0.0323 0.0328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۶:۲۸
ETH/BTC huobi 0.0328 0.0329 0.0326 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC lbank 0.0328 0.0329 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC liqui 0.0328 0.0329 0.0328 0.0329 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC tidex 0.0329 0.031 0.031 0.033 0.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۲
ETH/BTC xbtce 0.0337 - 0.0337 0.0337 0.00 6.98% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC yobit 0.0328 0.0327 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۸
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 213.89 212.98 209.61 216.25 1.80 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR xbtce 182.74 - 182.74 182.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۴۸
ETH/JPY xbtce 23787 - 23787 23787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
ETH/KRW gopax 240000 238500 235500 240000 3000.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/LTC xbtce 3.909 - 3.909 3.9092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/RUB xbtce 15761.7 - 15761.7 15761.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۴۸
ETH/AUD quoine 294.74 289.92 289.92 294.74 10.29 3.62% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0329 0.0318 0.0318 0.0329 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۶
ETH/BTC bitbay 0.0338 - 0.0338 0.0338 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۶
ETH/BTC cex-io 0.0329 0.0327 0.0326 0.0329 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۶
ETH/BTC gemini 0.0329 0.0328 0.0326 0.0329 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۸
ETH/BTC hitbtc 0.0328 0.0329 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC kraken 0.0329 0.033 0.0326 0.033 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC kucoin 0.0328 0.0329 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC quoine 0.0329 0.0331 0.0325 0.0331 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۰
ETH/BTC zb-com 0.0328 0.0329 0.0327 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/CAD kraken 271 268.59 265.68 271 3.22 1.20% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 178.88 - 178.88 178.88 5.10 2.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۱۲
ETH/EUR cex-io 181.33 180.05 176.62 181.99 1.75 0.97% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR kraken 181.28 180.61 176.77 181.28 2.01 1.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR quoine 180.1 174.84 174.84 180.1 1.99 1.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/GBP kraken 165.1 165.56 165.1 165.56 2.90 1.76% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۰۴
ETH/HKD quoine 1632.9 - 1632.9 1632.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/IDR quoine 2856967 - 2856967 2856967 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲
ETH/JPY kraken 23944 23431 22939 23956 14.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/JPY quoine 23738 23890 23310 23890 75.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/PHP quoine 11449.6 - 11133 11476.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/PLN bitbay 777 771 753.3 777 12.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/SGD quoine 288.7 - 288.7 288.7 1.42 0.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۶
ETH/BTC allcoin 0.0329 0.0328 0.0328 0.033 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۸
ETH/BTC binance 0.0328 0.0329 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC bitbank 0.0328 0.033 0.0325 0.033 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC bittrex 0.0329 0.0328 0.0326 0.0329 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۲
ETH/BTC coinegg 0.0328 0.0327 0.0327 0.0329 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۲
ETH/BTC gate-io 0.0328 0.0329 0.0326 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC lakebtc 0.074 - 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۰
ETH/KRW bithumb 239500 239000 235000 239500 1500.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/KRW coinone 240100 239000 235000 240100 2700.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/TRY btcturk 1314 1312 1300 1320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.033 0.0329 0.0327 0.033 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC bitflyer 0.0329 0.0326 0.0325 0.033 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۲
ETH/BTC bitstamp 0.0329 0.033 0.0327 0.033 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۸
ETH/BTC coinrail 0.0328 - 0.0327 0.0328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC livecoin 0.0328 0.0329 0.0326 0.0329 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۲
ETH/BTC poloniex 0.0329 0.0328 0.0325 0.0329 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۴
ETH/EUR bitstamp 181.08 180.34 176.34 181.08 2.46 1.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/KRW coinnest 218000 - 216000 225000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
ETH/KRW coinrail 260000 - 260000 260000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۲۸
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0329 0.0328 0.0326 0.0329 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۶
ETH/LTC cryptopia 3.8606 3.9087 3.8606 3.909 0.02 0.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۴۸
ETH/XAU synthetic 0.1769 0.1752 0.1725 0.1769 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC bxthailand 0.033 - 0.033 0.033 0.00 2.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۰
ETH/BTC quadrigacx 0.033 0.0328 0.0328 0.033 0.00 7.58% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/CAD quadrigacx 294.99 291.36 289.13 294.99 0.13 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/DOGE cryptopia 37195 36660 36405 37235 10.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC btc-indonesia 0.0329 0.0326 0.0326 0.0329 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/IDR btc-indonesia 3152000 3148000 3125000 3152000 16000.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
اتریوم / Ethereum 213.57 211.46 208.23 213.57 2.91 1.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/AUD acx 289.33 290.51 285.78 290.71 1.40 0.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۴
ETH/USD exx 481 - 467.5 488.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 287.09 286.54 284 287.09 2.24 0.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0331 - 0.0327 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۴۴
ETH/THB tdax 6917.7 6984.6 6917.7 6984.6 26.70 0.39% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۰
ETH/USD exmo 213.54 213 209.07 213.54 1.91 0.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 213.02 212.6 207.07 213.02 2.41 1.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 212.77 212.36 208.1 212.77 1.98 0.94% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0328 0.0329 0.0326 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/KRW upbit 240500 239050 235100 240500 3600.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD bibox 212.97 212.5 208.13 212.97 2.29 1.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 279 - 275.2 285.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 212.75 212.34 207.37 212.75 2.02 0.96% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 213.25 211.5 208.46 213.25 2.40 1.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 210 - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۸
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 213 212.31 208.07 213 2.45 1.16% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 212.31 - 208.93 214.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 221.63 221 218.07 221.63 3.59 1.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0313 0.032 0.0313 0.032 0.00 7.35% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۲۴
ETH/INR zebpay 15860.9 15859.4 15859.4 16422.9 197.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 212.3 210.12 209 212.3 2.39 1.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 205.53 208.3 205.53 208.3 4.39 2.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۵۶
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 212.83 212.39 205.33 212.83 3.25 1.55% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 212.95 212.62 207.58 212.95 2.05 0.97% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 213.21 212.25 208.24 213.21 2.51 1.19% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 212.9 212.67 207.39 212.9 2.18 1.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 212.49 212.19 207.87 212.49 2.05 0.97% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 210.99 212.16 206.57 212.38 1.25 0.60% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 212.88 212.63 207.6 212.88 2.16 1.03% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 1672.3 1671.3 1671.3 1672.3 2.80 0.17% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD binance 212.96 211.88 208.27 212.96 2.26 1.07% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 213.38 212.31 208.07 213.38 2.83 1.34% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 212.5 212.05 208.18 212.5 1.91 0.91% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 211.74 - 207.05 214.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۰
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0328 0.0329 0.0326 0.0331 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC gatecoin 0.033 - 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 181.97 - 181.76 182.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۹:۲۸
ETH/HKD gatecoin 1610 - 1610 1610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 212.8 212.24 206.91 212.8 1.99 0.94% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 213 212.14 207.33 213 1.54 0.73% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD gatecoin 210.31 - 210.31 210.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 215.37 213.28 209.7 215.37 0.38 0.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 213.51 212.4 207.49 213.51 2.82 1.34% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.033 0.0347 0.0327 0.0347 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۲۰
ETH/BTC cobinhood 0.0329 0.033 0.0327 0.033 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC cointiger 0.0328 0.0329 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/ILS synthetic 762.94 755.41 743.83 762.94 10.63 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/INR synthetic 15381.4 15167.3 14935.7 15381.4 277.90 1.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/MXN synthetic 4022.1 3982.8 3920.2 4022.1 54.70 1.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/MYR synthetic 883.95 875.18 861.81 883.95 12.33 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/SAR synthetic 800.76 793.07 781.02 800.76 10.90 1.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/SEK synthetic 1873.5 1855 1826.7 1873.5 25.30 1.37% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD btc-alpha 217.05 215 213.4 217.05 3.55 1.66% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 212.52 211.24 207.95 212.52 1.50 0.71% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 213.6 210.32 207 213.6 3.40 1.62% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 4981325 4931881 4856550 4981325 69501.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/ZAR synthetic 3053 3021.9 2974.9 3053 44.40 1.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 6950 6900 6818 6950 58.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC coinexchange 0.0329 0.0323 0.0323 0.0329 0.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۲۸
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 181.47 180.74 176.63 181.47 2.04 1.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum AUD Index investing-com 293.13 291.33 284.73 293.13 5.76 2.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum BTC Index investing-com 0.0329 0.0328 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۱۲
Ethereum CAD Index investing-com 293.54 290.09 288.08 293.54 0.21 0.07% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 8.175 8.12 8.068 8.805 0.81 9.92% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum IDR Index investing-com 3165000 3148000 3125000 3165000 29000.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum ILS Index investing-com 762.94 755.41 743.83 762.94 10.63 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum INR Index investing-com 15381.4 15167.3 14935.7 15381.4 277.90 1.84% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum JPY Index investing-com 23780 23804 23380 23804 206.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum KRW Index investing-com 240148 238993 235281 240148 2876.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum MXN Index investing-com 4022.1 3982.8 3920.2 4022.1 54.70 1.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum MYR Index investing-com 883.95 875.18 861.81 883.95 12.33 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum PLN Index investing-com 787.88 773.31 745.11 787.88 14.11 1.82% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum RUB Index investing-com 14454.8 14358 14165.4 14454.8 110.30 0.77% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum SAR Index investing-com 800.76 793.07 781.02 800.76 10.90 1.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum SEK Index investing-com 1873.5 1855 1826.7 1873.5 25.30 1.37% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum THB Index investing-com 6929.6 6911.3 6881.7 6971.3 4.10 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum TRY Index investing-com 1314 1312 1300 1320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum VND Index investing-com 4981325 4931881 4856550 4981325 69501.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Ethereum ZAR Index investing-com 3053 3021.9 2974.9 3053 44.40 1.48% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
Investing.com ETH Index investing-com 212.99 211.97 208.17 212.99 2.26 1.07% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲