شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0724 - 0.0708 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC wex 0.0652 0.0649 0.0645 0.066 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR wex 505.47 503.65 503.65 515.3 9.53 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 5.2906 5.3098 5.2777 5.3517 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/RUB wex 32898.2 32824.2 32824.2 33567.7 546.80 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۸
ETH/ZEC wex 1.707 1.703 1.682 1.717 0.02 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC exmo 0.065 0.0649 0.0645 0.0657 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC gdax 0.065 0.0648 0.0645 0.0656 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC okex 0.065 0.0649 0.0646 0.0655 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC zaif 0.0647 0.0644 0.0644 0.0655 0.00 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۱۶
ETH/EUR exmo 409.89 409.47 407 421.1 8.94 2.18% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/EUR gdax 409.51 409.5 404.09 417.86 9.38 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/JPY zaif 53315 53300 52800 54650 1045.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/LTC exmo 5.4676 5.427 5.41 5.5 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/PLN exmo 1714.7 1717.5 1702.2 1747.8 78.20 4.56% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/RUB exmo 28976.3 28949.3 28661.3 29650 556.70 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/UAH exmo 12061.8 12089.9 11905 12302.9 188.30 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC bibox 0.0652 0.0649 0.0645 0.0657 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC bit-z 0.065 - 0.065 0.065 0.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC gopax 0.065 - 0.065 0.065 0.00 2.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۱۶
ETH/BTC huobi 0.065 0.0649 0.0646 0.0655 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC lbank 0.065 0.0648 0.0645 0.0657 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC liqui 0.0649 0.0648 0.0647 0.0658 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
ETH/BTC tidex 0.0648 0.0647 0.0645 0.0655 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC xbtce 0.0651 0.0648 0.0648 0.0656 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC yobit 0.0649 0.0648 0.0648 0.0658 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/CNH xbtce 3446.5 3410.5 3410.5 3525 73.00 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 476 475.88 470.6 485.89 9.65 2.03% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/EUR xbtce 408.49 407.46 404.64 417.27 10.60 2.59% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۰
ETH/JPY xbtce 53761 53488 53274 54898 1340.00 2.49% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۰
ETH/KRW gopax 534000 535500 531000 549500 16500.00 3.09% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/LTC xbtce 5.5882 5.5561 5.5229 5.6445 0.03 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/RUB xbtce 31996.5 31908.9 31294.4 32963 388.80 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۱۶
ETH/AUD quoine 723.57 - 672.99 723.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۲۰
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0646 0.0645 0.0644 0.0654 0.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۰
ETH/BTC bitbay 0.0656 0.0644 0.062 0.0657 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۵۲
ETH/BTC cex-io 0.065 0.0647 0.0645 0.0657 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC gemini 0.0648 0.0645 0.0645 0.0658 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
ETH/BTC hitbtc 0.0649 0.065 0.0646 0.0657 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC kraken 0.0649 0.0648 0.0645 0.0656 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC kucoin 0.065 0.0651 0.0646 0.0657 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC quoine 0.0651 0.0645 0.0645 0.0656 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC zb-com 0.065 0.0652 0.0646 0.0657 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/CAD kraken 602.93 606.82 595.27 609.16 14.75 2.45% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 400 410 400 410 15.00 3.75% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۱۲
ETH/EUR cex-io 404.88 410.8 401.15 416.99 9.46 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/EUR kraken 409.1 408.12 404.12 417.22 8.60 2.10% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/EUR quoine 409.89 - 409.89 409.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۹:۱۲
ETH/GBP kraken 361.64 370 361.64 370 8.95 2.47% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۳۶
ETH/HKD quoine 3716.3 - 3716.3 3716.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۲۰
ETH/IDR quoine 7299226 - 7299226 7299226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/JPY kraken 53083 53100 53083 53100 2368.00 4.46% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۱۲
ETH/JPY quoine 53134 53070 52699 54391 1366.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۵۲
ETH/PHP quoine 26007.1 - 26007.1 26007.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۸:۵۶
ETH/PLN bitbay 1726.2 1726 1715 1775 33.40 1.93% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/SGD quoine 642.46 642.23 640.5 656.12 17.25 2.68% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۸
ETH/BTC allcoin 0.0658 - 0.0655 0.0663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ETH/BTC binance 0.065 0.0648 0.0646 0.0657 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC bitbank 0.064 0.0648 0.064 0.0661 0.00 3.75% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC bittrex 0.065 0.0647 0.0645 0.0657 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۸
ETH/BTC coinegg 0.065 0.0648 0.0647 0.0659 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC gate-io 0.065 0.0651 0.0645 0.0659 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC lakebtc 0.074 - 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۰
ETH/KRW bithumb 530000 532500 527000 543000 12500.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/KRW coinone 535200 535700 531600 548500 15800.00 2.95% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/TRY btcturk 2249 2250 2189 2299 88.00 3.91% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0649 0.0647 0.0646 0.0657 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
ETH/BTC bitflyer 0.0649 0.065 0.0646 0.0656 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC bitstamp 0.065 0.0649 0.0645 0.0657 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/BTC coinrail 0.079 - 0.077 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC livecoin 0.065 0.0646 0.0644 0.0657 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC poloniex 0.065 0.0649 0.0645 0.0657 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/EUR bitstamp 408.95 408.6 404.31 417.32 6.13 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/KRW coinnest 499000 500000 499000 500000 9000.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
ETH/KRW coinrail 628700 - 624600 640000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.065 0.0647 0.0646 0.0659 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/LTC cryptopia 5.4479 5.3877 5.1834 5.4753 0.09 1.58% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/XAU synthetic 0.388 0.3876 0.3836 0.3965 0.01 2.32% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC bxthailand 0.0648 0.065 0.0648 0.0655 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
ETH/BTC quadrigacx 0.0645 0.0649 0.0645 0.0651 0.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۱۶
ETH/CAD quadrigacx 643.04 641.81 641.8 654.99 6.66 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/DOGE cryptopia 129870 129247 125791 131084 69.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.065 0.0654 0.065 0.0657 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۱۶
ETH/IDR btc-indonesia 6685000 6681000 6660000 6866000 124000.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
اتریوم / Ethereum 476.07 476.06 471 486.36 11.23 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/AUD acx 682.43 687.27 665 687.27 9.02 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/USD exx 481 - 467.5 488.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 591 593.02 590 604.99 14.81 2.51% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0686 - 0.0686 0.0698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۱۲
ETH/THB tdax 16525.6 16524.9 16516.6 16526.2 2.20 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD exmo 475 477.09 467 484 9.49 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 476.81 475.68 470.8 486 9.40 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 476.15 476 471.53 485.82 10.65 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.065 0.0647 0.0644 0.0657 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۸
ETH/KRW upbit 534100 535700 531200 546800 14000.00 2.62% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD bibox 476.22 475.88 470.6 485.69 10.51 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 476.64 477.49 476.64 477.49 18.75 3.93% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 476.09 476.33 471.57 486.05 11.17 2.35% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 476.38 476.37 474.53 487.61 11.25 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 476.3 472.48 472.48 484.49 10.58 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۵۲
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 476.51 476.12 471.02 486.02 10.49 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 476.25 475.87 471.19 485.38 9.41 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 476.74 476.94 472 486.96 11.22 2.35% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.066 - 0.066 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۴۰
ETH/INR zebpay 37300 37350 36255 37995 273.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 475.46 475.69 471.07 486.2 12.19 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 466 - 466 466 32.68 7.01% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 473.17 472.8 466.02 482.97 10.57 2.23% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 475.85 474.99 471.13 485 10.91 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 476.82 477.09 473.29 488 11.67 2.45% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 476.59 475.59 471.97 485.83 11.01 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 475.94 475.72 471 486.41 11.39 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 472.09 472.17 464.01 482.19 10.42 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۱۲
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 476.17 476.06 471.34 485.73 11.29 2.37% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.065 0.0648 0.0646 0.0656 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
ETH/HKD tidebit 4676.4 - 4555 4697.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD binance 475.55 476.23 470.37 486.11 11.20 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 476.51 476.12 471.02 486.02 10.49 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 478.15 475.99 471.16 487.33 10.20 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0649 0.0648 0.0646 0.0655 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/BTC gatecoin 0.0651 0.0654 0.0651 0.0654 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱:۵۲
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 421 - 421 427.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۹:۴۴
ETH/HKD gatecoin 4000 - 4000 4000 75.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۴۰
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 475.94 476.31 470.48 486.6 10.73 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 476 476.26 470.6 485.91 10.67 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD gatecoin 492.77 - 468.85 519.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۹:۴۰
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 477.09 480.38 476.13 489.96 21.59 4.53% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 475.81 475.79 471 485.69 11.61 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.0649 0.0648 0.0647 0.0657 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۴
ETH/BTC cobinhood 0.0649 0.0648 0.0646 0.0662 0.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۸
ETH/BTC cointiger 0.0651 0.065 0.0646 0.0658 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/ILS synthetic 1731.9 1731.8 1712.6 1769.8 40.40 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/INR synthetic 32670 32644 32245 33323 701.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/MXN synthetic 9000.6 8996.7 8898.9 9193.8 205.30 2.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/MYR synthetic 1932.6 1931 1911.6 1972.5 42.50 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/SAR synthetic 1785.6 1785.5 1766.1 1825 41.80 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/SEK synthetic 4219.9 4219.7 4173.2 4315.4 100.70 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD btc-alpha 480.83 480.82 475.72 491.22 11.34 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 475.57 476.34 471 487.01 11.43 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 473 473.04 470.1 486.24 13.89 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 10973844 10973614 10854900 11218647 259095.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/ZAR synthetic 6318.7 6318.4 6247.6 6458.5 150.60 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 15200 15212 15200 15860 751.00 4.94% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
ETH/BTC coinexchange 0.0642 0.0641 0.0641 0.0669 0.00 2.96% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 413.87 413.24 409.42 422.48 9.05 2.19% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum AUD Index investing-com 667.72 668.44 662.48 676.14 9.57 1.43% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Ethereum BTC Index investing-com 0.065 0.0649 0.0647 0.0657 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۲۸
Ethereum CAD Index investing-com 639.86 638.71 638.71 652.69 7.87 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 9.145 9.143 9.049 9.372 0.04 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum IDR Index investing-com 6685000 6681000 6660000 6866000 124000.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum ILS Index investing-com 1731.9 1731.8 1712.6 1769.8 40.40 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum INR Index investing-com 37300 37350 36255 37995 273.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Ethereum JPY Index investing-com 53273 53263 52830 54582 1153.00 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum KRW Index investing-com 532712 534429 530008 545240 13636.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum MXN Index investing-com 9000.6 8996.7 8898.9 9193.8 205.30 2.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum MYR Index investing-com 1932.6 1931 1911.6 1972.5 42.50 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Ethereum PLN Index investing-com 1720.3 1721.7 1709.2 1783.1 54.40 3.16% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۶
Ethereum RUB Index investing-com 32336 32333.7 32256.5 32949 504.60 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum SAR Index investing-com 1785.6 1785.5 1766.1 1825 41.80 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum SEK Index investing-com 4219.9 4219.7 4173.2 4315.4 100.70 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum THB Index investing-com 15794.4 15792.6 15790.9 16214.9 419.50 2.66% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Ethereum TRY Index investing-com 2249 2250 2189 2299 88.00 3.91% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum VND Index investing-com 10973844 10973614 10854900 11218647 259095.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Ethereum ZAR Index investing-com 6318.7 6318.4 6247.6 6458.5 150.60 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰
Investing.com ETH Index investing-com 476.93 476.96 472.45 487.19 10.89 2.28% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۴۰