شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0262 0.026 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۷:۵۶
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0259 0.026 0.0259 0.0262 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC gdax 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/BTC okex 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC zaif 0.0259 0.0262 0.0259 0.0268 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۰۴
ETH/EUR exmo 76.93 77.08 76.93 79.98 1.88 2.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/EUR gdax 72.36 72.54 72.26 74.74 1.40 1.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/JPY zaif 9255 9250 9250 9620 280.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/LTC exmo 3.5418 3.5478 3.5418 3.6706 0.14 4.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/PLN exmo 312.65 330.33 312.48 335.17 0.17 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/RUB exmo 5856.8 5862 5856.8 6085.4 119.10 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۶
ETH/UAH exmo 2437.3 2437.4 2435.9 2516.6 35.70 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
ETH/BTC bibox 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/BTC bit-z 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC gopax 0.0259 - 0.0259 0.0259 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۷:۲۴
ETH/BTC huobi 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC lbank 0.0259 0.026 0.0259 0.0262 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC liqui 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۶
ETH/BTC tidex 0.026 0.0262 0.0257 0.0264 0.00 3.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
ETH/BTC xbtce 0.0266 - 0.0266 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۲:۴۸
ETH/BTC yobit 0.0261 0.026 0.026 0.0262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/CNH xbtce 603.3 601.5 596.7 603.3 8.60 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۳۴
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 80.77 80.87 80.04 83.54 0.28 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/EUR xbtce 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/JPY xbtce 9804 - 9804 9813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/KRW gopax 93550 93650 92800 95900 1600.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/LTC xbtce 3.7469 - 3.7469 3.7469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/RUB xbtce 5930 5882.4 5735.9 5935.5 202.80 3.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
ETH/AUD quoine 114.73 114.6 114.6 117.24 5.17 4.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۲۸
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0261 0.0262 0.026 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۵۲
ETH/BTC bitbay 0.0259 0.0263 0.0259 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/BTC cex-io 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC gemini 0.026 0.0263 0.0255 0.0264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۴۰
ETH/BTC hitbtc 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/BTC kraken 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/BTC kucoin 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC quoine 0.026 0.0261 0.0258 0.0263 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC zb-com 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/CAD kraken 112.12 111.74 110.41 116 1.01 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 73.5 73.8 73.5 73.8 6.48 8.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/EUR cex-io 73.68 74.01 73.68 76.4 1.83 2.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/EUR kraken 71.92 72.19 71.92 74.58 1.56 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/EUR quoine 73.95 - 73.95 73.95 0.20 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۳۲
ETH/GBP kraken 71.88 71.65 71.65 73.12 7.08 9.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/HKD quoine 674.9 - 674.9 674.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
ETH/IDR quoine 1335354 - 1335354 1335354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۵۲
ETH/JPY kraken 9333 9443 9333 9443 76.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/JPY quoine 9234 9264 9210 9561 152.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/PHP quoine 4505.5 - 4505.5 4505.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/PLN bitbay 313.01 315.18 312.71 323.71 5.99 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/SGD quoine 113.22 115.17 111.9 115.5 0.57 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC allcoin 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۴۸
ETH/BTC binance 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC bitbank 0.026 0.0262 0.0255 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC bittrex 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC coinegg 0.0261 0.0263 0.0259 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
ETH/BTC gate-io 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC lakebtc 0.0299 - 0.0299 0.0299 0.00 2.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۹
ETH/KRW bithumb 92550 92900 92550 96000 2350.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/KRW coinone 92500 93000 92500 96000 2500.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/TRY btcturk 446 444 441 458 5.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
ETH/BTC bitflyer 0.0261 0.0264 0.0259 0.0265 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC bitstamp 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۴۰
ETH/BTC coinrail 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/BTC livecoin 0.026 0.0261 0.0259 0.0263 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC poloniex 0.0259 0.026 0.0259 0.0262 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/EUR bitstamp 72.05 72.23 71.98 74.55 1.44 2.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/KRW coinnest 97000 - 92000 97000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۸
ETH/KRW coinrail 78600 - 78600 81500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۲۰
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0261 0.026 0.0259 0.0263 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/LTC cryptopia 3.5447 3.577 3.535 3.6848 0.16 4.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
ETH/XAU synthetic 0.0674 0.0676 0.0674 0.07 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC bxthailand 0.0264 0.0258 0.0257 0.0266 0.00 1.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/BTC quadrigacx 0.0263 0.0265 0.0258 0.0265 0.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۴۴
ETH/CAD quadrigacx 120.01 119.34 119 125.58 2.43 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۶
ETH/DOGE cryptopia 40492 40529 40169 41142 650.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/BTC btc-indonesia 0.0259 0.026 0.0259 0.0262 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
ETH/IDR btc-indonesia 1203000 1204000 1203000 1246000 28000.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
اتریوم / Ethereum 83.51 83.67 83.51 86.65 1.78 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/AUD acx 114.5 114.44 113.68 118.6 0.95 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۶
ETH/USD exx 82.15 82.44 82.15 84.82 1.81 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD exmo 84.32 84.4 84.32 87.7 1.98 2.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 81.1 81.34 81.02 84.15 1.89 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 82.14 82.33 82.14 84.98 1.86 2.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/KRW upbit 92690 92910 92690 96040 2370.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD bibox 82.15 82.31 82.15 85 1.74 2.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 82.13 82.36 82.13 84.98 1.85 2.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 82.15 82.38 82.15 85.01 1.83 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 82.9 82.91 82.9 84.82 1.47 1.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 100 - 100 101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۲
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 82.02 82.23 82.02 85.06 1.98 2.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 85.59 85.76 84.76 85.82 0.68 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۴۴
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 89.98 89 89 91.74 0.96 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/INR zebpay 15860.9 15859.4 15859.4 16422.9 197.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 448.98 449.01 448.98 470 5.02 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 82.69 82.68 82.44 84.77 1.33 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 84.11 - 83.4 84.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 83 83.23 83 85.86 1.52 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 81.2 81.72 80.83 84.16 1.81 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 84.36 84.59 84.36 87.31 1.80 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 81.15 81.38 80.94 84.15 1.74 2.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 82.19 82.28 82.19 85.2 1.77 2.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 81 81.55 81 84.5 1.84 2.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 82.16 82.4 82.16 84.97 1.81 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 642.2 643.8 642.2 664 14.40 2.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD binance 82.1 82.29 82.1 85 1.88 2.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 82.02 82.51 82.02 85.06 1.98 2.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 82.31 82.41 82.31 84.95 1.72 2.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 82.15 82.36 82.15 85.06 1.83 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.026 0.0261 0.0258 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC gatecoin 0.0262 - 0.0262 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۲۰
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 75 - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۴۰
ETH/HKD gatecoin 780 - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۵۲
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 81.21 81.47 81.14 84.15 1.77 2.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 82.14 82.3 82.14 84.99 1.80 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD gatecoin 93.96 - 92.5 93.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۰:۱۲
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 83.37 83.44 82.06 85.68 1.69 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 82 82.46 82 85.07 2.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC btc-alpha 0.026 0.0261 0.0259 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC cobinhood 0.0259 0.026 0.0257 0.0261 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC cointiger 0.026 0.0261 0.0259 0.0265 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/CNY synthetic 567.8 568.6 567.8 587 12.50 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/ILS synthetic 314.79 315.42 314.79 326.62 7.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/INR synthetic 6010.5 6022.4 6010.5 6236.3 127.70 2.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/MXN synthetic 1690 1693.3 1690 1753.5 33.60 1.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/MYR synthetic 349.52 350.22 349.52 362.65 7.46 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/SAR synthetic 313.37 313.99 313.37 325.15 6.55 2.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/SEK synthetic 756.7 758.2 756.7 785.2 16.40 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD btc-alpha 85 85.5 85 89.98 5.00 5.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 82.09 82.57 82.09 85.44 1.95 2.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cointiger 81.37 81.71 81.37 85.08 2.46 3.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/USD cryptopia 82.13 82.63 82.13 84.63 1.96 2.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 1944748 1948614 1944748 2017827 41446.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/ZAR synthetic 1202.8 1205.2 1202.8 1248 24.80 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 2700 2705 2700 2800 56.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
ETH/AUD btc-markets 113.34 113.65 113.34 118 2.99 2.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/BTC btc-markets 0.026 0.0259 0.0259 0.026 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۲۸
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 1407.6 1392.7 1416.6 11.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 561.1 564.1 561.1 587.6 17.30 3.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
ETH/BTC coinexchange 0.026 0.0263 0.0256 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 72.16 72.39 72.12 74.96 1.45 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum AUD Index investing-com 113.43 113.73 113.43 117.96 2.96 2.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
Ethereum BTC Index investing-com 0.026 0.0261 0.0259 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
Ethereum CAD Index investing-com 117.33 117.32 114.09 124.33 0.51 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum CNY Index investing-com 567.8 568.6 567.8 587 12.50 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum HKD Index investing-com 0.203 0.204 0.19 0.25 0.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum IDR Index investing-com 1203000 1204000 1203000 1246000 28000.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum ILS Index investing-com 314.79 315.42 314.79 326.62 7.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum INR Index investing-com 6010.5 6022.4 15860.9 6194.3 127.70 2.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum JPY Index investing-com 9246 9256 9246 9571 214.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum KRW Index investing-com 92634 92944 92634 95977 2341.00 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum MXN Index investing-com 1690 1693.3 1690 1753.5 33.60 1.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum MYR Index investing-com 349.52 350.22 349.52 362.65 7.46 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum PLN Index investing-com 312.82 313.88 312.82 326.7 4.59 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum RUB Index investing-com 5858.5 5863.6 5858.5 6239.2 112.90 1.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۶
Ethereum SAR Index investing-com 313.37 313.99 313.37 325.15 6.55 2.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum SEK Index investing-com 756.7 758.2 756.7 785.2 16.40 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum THB Index investing-com 2700 2705 2700 5180.5 56.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۰
Ethereum TRY Index investing-com 446.3 444.5 442.1 458.5 5.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum VND Index investing-com 1944748 1948614 1944748 2017827 41446.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Ethereum ZAR Index investing-com 1202.8 1205.2 1202.8 1248 24.80 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
Investing.com ETH Index investing-com 82.18 82.39 82.18 85.04 1.82 2.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴