اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.0669 - 0.0669 0.067 0.00 4.63% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/BTC exx 0.0673 0.0672 0.0672 0.0682 0.00 3.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC wex 0.0666 0.0668 0.0666 0.0679 0.00 4.65% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EUR wex 477.54 478.58 477.54 487.76 7.96 1.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.063 4.0853 4.037 4.0853 0.12 3.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/RUB wex 34412 34488 34412 35447 414.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/ZEC wex 2.238 2.234 2.234 2.26 0.08 3.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC exmo 0.0666 0.067 0.0666 0.0682 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC gdax 0.0668 0.0667 0.0667 0.068 0.00 4.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC okex 0.0667 0.0668 0.0667 0.0681 0.00 4.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC zaif 0.067 0.0671 0.067 0.0686 0.00 4.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EUR exmo 474 475 474 487.78 10.66 2.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EUR gdax 469.92 470 469.92 482.8 14.93 3.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/JPY zaif 63000 63050 63000 65185 1000.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/LTC exmo 4.0477 4.07 4.0423 4.0829 0.13 3.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/PLN exmo 1969.8 1991.2 1969.8 2004.4 13.20 0.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/RUB exmo 32624.4 32500 32500 33432.2 934.60 2.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/UAH exmo 14413.5 14400 14400 14751 300.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC bibox 0.0673 0.0675 0.0673 0.068 0.00 3.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/BTC bit-z 0.0666 0.0667 0.0666 0.068 0.00 4.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC gopax 0.0699 - 0.0699 0.0699 0.01 7.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/BTC huobi 0.0668 0.0669 0.0668 0.068 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC lbank 0.0669 0.0671 0.0669 0.0688 0.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC liqui 0.0669 0.067 0.0669 0.068 0.00 4.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC tidex 0.0671 0.067 0.067 0.0684 0.00 3.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC xbtce 0.0681 - 0.0681 0.0681 0.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/BTC yobit 0.0673 0.067 0.067 0.0679 0.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/CNH xbtce 4075.9 - 4075.9 4075.9 141.30 3.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 577.62 575.74 575.74 594.71 18.77 3.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EUR xbtce 482.27 - 482.27 482.27 2.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/JPY xbtce 63202 - 63202 66021 601.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/KRW gopax 627000 625000 625000 649000 14000.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/LTC xbtce 4.05 - 4.05 4.05 0.05 1.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/RUB xbtce 39075 - 39075 39075 1075.00 2.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/AUD quoine 689.44 - 681.58 763.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0667 0.0669 0.0667 0.0679 0.00 4.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC bitbay 0.0672 0.067 0.067 0.0683 0.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC cex-io 0.0665 0.0669 0.0665 0.0683 0.00 4.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC gemini 0.0671 - 0.0671 0.0674 0.00 2.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/BTC hitbtc 0.0668 0.0669 0.0668 0.068 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/BTC kraken 0.0668 0.0669 0.0668 0.0679 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC kucoin 0.0668 0.067 0.0668 0.0679 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC quoine 0.0669 0.0674 0.0669 0.0683 0.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/BTC zb-com 0.0669 0.0668 0.0668 0.068 0.00 4.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/CAD kraken 704.88 723.18 704.88 736 24.89 3.66% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 55.7 55.2 54.7 55.7 2.50 4.70% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EUR bitbay 480 - 480 500 13.98 2.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۴
ETH/EUR cex-io 467.33 469.1 467.33 481.88 12.66 2.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EUR kraken 471.14 471.52 471.14 484.51 12.83 2.72% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/EUR quoine 521.06 - 521.06 521.06 32.21 6.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/GBP kraken 439.56 - 439.56 439.56 20.19 4.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/HKD quoine 4750 - 4750 4750 38.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/IDR quoine 7299728 - 7299728 8046712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/JPY kraken 64084 - 64065 64084 584.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/JPY quoine 62850 63400 62850 65752 600.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/PHP quoine 30902.6 - 30902.6 30902.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/PLN bitbay 1971 1980 1971 2026.8 60.00 3.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/SGD quoine 766 787.19 766 798.26 1.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/BTC allcoin 0.0669 - 0.0636 0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC binance 0.0667 0.067 0.0667 0.068 0.00 4.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/BTC bitbank 0.0656 0.0666 0.0656 0.0681 0.00 5.64% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC bittrex 0.0668 0.067 0.0668 0.0681 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/BTC coinegg 0.0668 0.0669 0.0667 0.0678 0.00 3.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC gate-io 0.067 0.0677 0.067 0.0683 0.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/BTC lakebtc 0.0678 - 0.0678 0.0678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
ETH/KRW bithumb 627000 622000 622000 649500 13000.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/KRW coinone 627700 620900 620900 650000 12300.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/TRY btcturk 2250 2230 2227 2363 139.00 6.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0667 0.0668 0.0667 0.068 0.00 4.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC bitflyer 0.0666 0.0669 0.0666 0.0683 0.00 5.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC bitstamp 0.0667 0.0669 0.0667 0.0679 0.00 4.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC coinrail 0.067 0.0671 0.067 0.0679 0.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/BTC livecoin 0.0668 0.0669 0.0668 0.0681 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC poloniex 0.0668 0.067 0.0668 0.0681 0.00 4.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/EUR bitstamp 469.2 468.01 468.01 484.3 14.80 3.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/KRW coinnest 526000 540000 526000 545000 5000.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/KRW coinrail 568000 - 568000 585000 51900.00 9.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3680 - 3680 3729.6 8.50 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۴
ETH/BTC cryptopia 0.0666 0.0669 0.0666 0.068 0.00 4.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/LTC cryptopia 4.0663 - 4.02 4.0663 0.14 3.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/XAU synthetic 0.4331 0.432 0.432 0.4455 0.01 2.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC bxthailand 0.0651 - 0.0651 0.0661 0.00 4.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/BTC quadrigacx 0.0665 0.0673 0.0665 0.068 0.00 3.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/CAD quadrigacx 738.5 741.11 738.5 757.14 28.49 3.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/DOGE cryptopia 108146 108350 103132 108350 6126.00 6.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/BTC btc-indonesia 0.0664 0.0668 0.0664 0.0677 0.00 4.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/IDR btc-indonesia 7835000 7837000 7835000 8224000 397000.00 5.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
اتریوم / Ethereum 576.99 577 576.99 595 17.51 3.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/AUD acx 747.58 750.76 747.58 764.93 24.19 3.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/USD exx 577.3 602.3 576.24 611.18 36.43 6.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD wex 578.72 580 578.72 595.83 14.55 2.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC tdax 0.0128 - 0.0128 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB tdax 17923.1 18170.7 17923.1 19461 52.70 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/USD exmo 573.4 574 573.4 595 16.60 2.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD gdax 577.35 575.2 575.2 593.72 16.16 2.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD okex 578.83 575.56 575.56 594.02 16.58 2.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0668 0.067 0.0668 0.0681 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/KRW upbit 628200 620800 620800 650200 10600.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD bibox 576.38 572.76 572.76 592.49 21.90 3.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD bit-z 399.8 - 355.55 400.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 578.24 575.39 575.39 594.13 15.97 2.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD liqui 579.51 576.75 576.75 594.97 10.32 1.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD tidex 577.05 581.98 577.05 594.49 14.82 2.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD upbit 576 574.61 574.61 595 20.67 3.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD xbtce 579.45 - 579.45 595.38 15.03 2.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/USD yobit 587 600.01 587 605.13 14.60 2.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 596.6 - 588.34 596.6 7.31 1.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/USD bitbay 599 - 575.49 599 9.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ETH/USD cex-io 576.54 575 575 599.48 18.46 3.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD gemini 578.12 576.32 576.32 595.01 15.67 2.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD hitbtc 588.28 587.34 587.34 605.75 14.45 2.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD kraken 581.11 579.48 579.48 595.5 13.14 2.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD kucoin 571.46 574 571.46 593.59 22.54 3.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD quoine 575.01 598.02 575.01 599.77 14.90 2.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/USD zb-com 577.32 574.35 574.35 593.21 16.49 2.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC qryptos 0.0672 0.0673 0.0669 0.0699 0.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/HKD tidebit 4600 - 4600 4642.3 10.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/USD binance 575.89 571.89 571.89 593.54 18.71 3.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD bittrex 576 574.61 574.61 595 20.67 3.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD gate-io 579 577.69 577.69 595.8 15.49 2.68% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD tidebit 720 - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC gatecoin 0.0684 - 0.0684 0.0684 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/DAI gatecoin 300 - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 479.99 - 479.99 479.99 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/HKD gatecoin 5104 - 5104 5104 95.90 1.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/USD bitstamp 576.68 575.31 575.31 594.22 16.92 2.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD gatecoin 615 - 615 615 27.01 4.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/USD livecoin 590.01 580 580 597.41 6.83 1.16% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/USD poloniex 575 574 574 591.9 19.99 3.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC btc-alpha 0.0676 0.0678 0.0676 0.068 0.00 3.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC cobinhood 0.0662 0.0669 0.0662 0.068 0.00 4.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/ILS synthetic 2042.1 2037.1 2037.1 2100.7 56.70 2.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/INR synthetic 38294 38202 38202 39393 1073.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/MXN synthetic 10716.4 10690.6 10690.6 11023.9 338.10 3.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/MYR synthetic 2254.9 2249.5 2249.5 2319.6 62.80 2.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/SAR synthetic 2169.2 2163.9 2163.9 2231.4 60.20 2.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/SEK synthetic 4885.5 4873.7 4873.7 5025.7 139.30 2.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD btc-alpha 595.03 594.31 594.31 612.36 16.88 2.84% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD cobinhood 573.21 575.62 566.01 592.34 18.70 3.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/USD cryptopia 569.69 579.6 569.69 591.44 23.84 4.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/VND synthetic 13172285 13140629 13140629 13550330 366886.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/ZAR synthetic 6999.5 6982.7 6982.7 7200.4 194.50 2.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 17710.1 17830 17710.1 18699 591.00 3.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/BTC coinexchange 0.0756 - 0.0743 0.0775 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 470.97 470.55 470.55 484.28 13.16 2.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum AUD Index investing-com 747.58 750.76 747.58 764.93 21.70 2.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
Ethereum BTC Index investing-com 0.0668 0.0669 0.0668 0.068 0.00 4.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum CAD Index investing-com 731.53 737.43 731.53 753.04 19.02 2.60% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰
Ethereum HKD Index investing-com 28.33 28.32 25.07 28.33 3.01 10.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum IDR Index investing-com 7835000 7870000 7835000 8225000 400000.00 5.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum ILS Index investing-com 2042.1 2037.1 2037.1 2100.7 56.70 2.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum INR Index investing-com 38294 38202 38202 39393 1073.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum JPY Index investing-com 62961 63138 62961 65329 912.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum KRW Index investing-com 625846 621626 621626 648555 12582.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum MXN Index investing-com 10716.4 10690.6 10690.6 11023.9 338.10 3.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum MYR Index investing-com 2254.9 2249.5 2249.5 2319.6 62.80 2.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum PLN Index investing-com 1970.7 1977.4 1970.7 2022.4 50.30 2.55% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
Ethereum RUB Index investing-com 34663 34770 34663 35476 307.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum SAR Index investing-com 2169.2 2163.9 2163.9 2231.4 60.20 2.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum SEK Index investing-com 4885.5 4873.7 4873.7 5025.7 139.30 2.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum THB Index investing-com 17712.2 17830.9 17712.2 18706.7 584.20 3.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum TRY Index investing-com 2200 2230 2200 2365 189.00 8.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum VND Index investing-com 13172285 13140629 13140629 13550330 366886.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Ethereum ZAR Index investing-com 6999.5 6982.7 6982.7 7200.4 194.50 2.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Investing.com ETH Index investing-com 577.8 575.66 575.66 594.43 16.93 2.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲