کالایاب
شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0341 0.0342 0.034 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC gdax 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۳۶
ETH/BTC okex 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
ETH/BTC zaif 0.0343 0.034 0.034 0.0344 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/EUR exmo 126.52 126.66 126.45 127.09 0.56 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/EUR gdax 120.14 120.15 119.67 120.92 0.12 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/JPY zaif 14930 15010 14895 15030 40.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/LTC exmo 2.2629 2.265 2.2524 2.2708 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/PLN exmo 483.08 485.19 474.77 505.09 16.54 3.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/RUB exmo 8849 8810.8 8800.2 8865 11.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/UAH exmo 3501 3513.1 3490.1 3515 2.70 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC bibox 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
ETH/BTC bit-z 0.0342 0.0343 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۰
ETH/BTC gopax 0.0341 - 0.0341 0.0341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۴۸
ETH/BTC huobi 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC lbank 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0342 0.0341 0.034 0.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC xbtce 0.0382 - 0.0382 0.0382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۵۶
ETH/BTC yobit 0.0342 0.0341 0.034 0.0344 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/CNH xbtce 966.8 - 966.8 966.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۴۹
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 138.99 138.98 136.86 139.54 2.04 1.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/EUR xbtce 114.91 - 114.21 114.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۹:۴۵
ETH/JPY xbtce 14468 - 14468 14506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۷:۲۰
ETH/KRW gopax 154100 153900 153500 154700 100.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۴
ETH/LTC xbtce 2.3616 - 2.3616 2.3616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۲۱:۲۴
ETH/RUB xbtce 9976.5 - 9976.5 9976.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۵۳
ETH/AUD quoine 191.89 - 191.89 191.89 0.18 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۴۴
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0343 0.0342 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/BTC bitbay 0.0343 - 0.0343 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۵۶
ETH/BTC cex-io 0.034 0.0341 0.0339 0.0341 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC gemini 0.0342 0.0341 0.0341 0.0344 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC hitbtc 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC kraken 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۰
ETH/BTC kucoin 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/BTC quoine 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC zb-com 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/CAD kraken 182.83 182.96 181.59 183.42 1.27 0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 120 - 120 125.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲۲:۴۸
ETH/EUR cex-io 120.07 119.8 119.57 120.7 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۳۲
ETH/EUR kraken 120.12 120.14 119.68 120.87 0.25 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/EUR quoine 119.88 120.06 119.78 120.76 0.49 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۵۶
ETH/GBP kraken 105.37 - 105.37 105.37 0.21 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱:۵۶
ETH/HKD quoine 1070.8 - 1068.2 1070.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۲۸
ETH/IDR quoine 1842056 - 1842056 1842056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۲۹
ETH/JPY kraken 14956 - 14708 15375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
ETH/JPY quoine 14940 14939 14850 15047 32.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/PHP quoine 7191 - 7191 7191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
ETH/PLN bitbay 518.01 520 516.54 521 0.99 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۲۴
ETH/SGD quoine 183.68 184.72 183.68 184.72 0.33 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۴۴
ETH/BTC allcoin 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۸
ETH/BTC binance 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC bitbank 0.0342 0.0343 0.0342 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۴:۵۶
ETH/BTC bittrex 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۲۸
ETH/BTC coinegg 0.0342 0.0343 0.0342 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/BTC gate-io 0.0341 0.0342 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC lakebtc 0.0345 - 0.0345 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۲۹
ETH/KRW bithumb 153800 153900 153400 154700 300.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/KRW coinone 154000 154200 153500 154700 100.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/TRY btcturk 778 776 773 782 1.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۵۲
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۰۸
ETH/BTC bitflyer 0.0343 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۰۱
ETH/BTC bitstamp 0.0342 0.0341 0.0341 0.0344 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۰۸
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.0342 0.0343 0.034 0.0344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC poloniex 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/EUR bitstamp 120.41 119.97 119.59 120.93 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۸
ETH/KRW coinnest 139000 138000 138000 139000 4000.00 2.96% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۰۱
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1053 0.1054 0.1048 0.1061 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC bxthailand 0.0341 0.0337 0.0337 0.0341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0341 0.0343 0.0341 0.0344 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۴
ETH/IDR btc-indonesia 1960000 1961000 1952000 1975000 16000.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
اتریوم / Ethereum 138.29 138.31 137.65 139.35 0.40 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/AUD acx 194.71 196.2 191.38 198.61 0.97 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۴
ETH/BTC cbx 0.0343 0.0342 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/USD cbx 136.37 136.45 135.81 137.21 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD exx 136.47 136.46 135.87 137.28 0.29 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0341 0.0342 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/BTC idax 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
ETH/BTC idcm 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۴۰
ETH/BTC stex 0.0342 0.0341 0.034 0.0345 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1069.63 1069.71 1064.89 1076.92 1.99 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD abcc 135.66 135.9 135.2 136.64 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD exmo 138.82 138.56 138.4 139.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 135.72 135.67 135.16 136.61 0.28 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idcm 136.34 136.37 135.72 137.28 0.28 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD okex 136.41 136.42 135.85 137.26 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.0342 0.0344 0.034 0.0344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/BTC tokok 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
ETH/BTC upbit 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۲۸
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 120.1 - 120.1 120.1 0.09 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۱۲
ETH/KRW upbit 154000 153800 153300 154650 300.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 181.73 - 181.54 186.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
ETH/USD bibox 136.45 136.47 135.88 137.25 0.26 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 136.46 136.47 136.01 137.35 0.29 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 136.48 136.47 135.87 137.26 0.23 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 135.8 135.81 135.17 136.52 0.24 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۴
ETH/USD lbank 136.27 136.38 136 137.31 0.44 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 135.99 135.81 135.01 137.23 0.18 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD tidex 138 - 135 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۲۸
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 136.39 136.42 135.85 137.24 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD upbit 136.58 136.61 135.96 137.33 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۸
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 139.07 - 139.07 139.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۲۴
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 144.51 146 144.5 146.2 0.11 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۴
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
ETH/BTC bitibu 0.0342 0.0343 0.0342 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۶:۳۲
ETH/BTC fatbtc 0.0344 0.0343 0.0338 0.0347 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC hotbit 0.0343 0.0344 0.034 0.0346 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/BTC p2pb2b 0.0343 - 0.0343 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۳:۰۱
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 935.52 935.05 925.26 936.35 9.45 1.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 788 782 770.02 788 5.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۴۰
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 136.37 136.45 135.81 137.21 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 136.45 136.49 135.82 137.24 0.25 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/USD bitbay 124.16 - 124.16 140.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۱۳
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitibu 137.77 137.92 137.77 138.32 0.56 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۵۶
ETH/USD cex-io 137.6 137.93 137.6 138.88 0.31 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۴
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 136.02 135.79 135.16 136.59 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۵۲
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 136.37 136.4 135.83 137.35 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 132.24 132.56 131.05 132.76 0.88 0.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD kraken 135.8 135.74 135.24 136.63 0.22 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 136.42 136.38 136.02 137.24 0.19 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD p2pb2b 137.11 136.7 136.7 137.11 0.26 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۳:۵۶
ETH/USD quoine 135.86 135.64 135.04 136.9 0.47 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 136.45 136.4 135.56 137.73 0.68 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD zb-com 136.47 136.44 135.89 137.29 0.23 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0346 0.0342 0.0338 0.0347 0.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/BTC bitlish 0.0341 - 0.0341 0.0342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
ETH/BTC bitmart 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC coinmex 0.0342 0.0341 0.0341 0.0342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۳۲
ETH/BTC exrates 0.0342 0.034 0.0339 0.0343 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC panxora 0.0341 - 0.0341 0.0341 0.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۱۲
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1026.38 1026.5 1023.9 1031.65 2.33 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/HKD tidebit 1059.6 - 1059.6 1059.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
ETH/SGD coinhub 188.06 - 185.08 195.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
ETH/TRY koineks 774.67 782.88 770 785.1 0.67 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/USD allcoin 143.89 143.28 139.63 145.35 0.22 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD binance 136.46 136.45 135.82 137.24 0.21 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 152.76 152.73 152.33 153.75 0.50 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD bitlish 135.93 - 135.93 136.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۴۰
ETH/USD bitmart 136.46 136.47 135.85 137.25 0.24 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD bittrex 136.61 136.58 135.96 137.33 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۵۲
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinhub 136.59 - 135.44 137.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۶
ETH/USD exrates 138.51 138.19 137.74 138.69 1.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/USD gate-io 136.41 136.43 135.92 137.3 0.29 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 138.278 138.288 137.768 139.268 0.45 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/USD tidebit 149.6 - 128.8 164.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۸:۱۶
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitforex 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
ETH/BTC coinbene 0.0342 0.0341 0.0341 0.0344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC dragonex 0.0342 0.0341 0.034 0.0346 0.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.0342 0.0341 0.0341 0.0348 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۸
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 122.21 122.18 121.52 123.06 0.29 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 104.61 104.66 104.13 105.41 0.42 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 15204 15208 15106 15314 50.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۵۶
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitforex 136.44 136.51 135.84 137.28 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/USD bitstamp 135.63 135.67 135.29 136.64 0.28 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 136.4 136.52 136.1 138.59 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD dragonex 136.14 136.08 135.85 137.08 0.50 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 136.46 136.48 135.87 137.21 0.24 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/USD livecoin 139.31 139 138.53 139.49 0.83 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۵۶
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 136.43 136.45 135.89 137.32 0.47 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
ETH/BTC cobinhood 0.0342 0.0341 0.0341 0.0344 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/BTC cointiger 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
ETH/BTC vebitcoin 0.0342 0.0343 0.0342 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۰۱
ETH/CAD coinfield 182.77 183.66 181.79 184 0.37 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/CNY synthetic 916.4 916.5 912.5 922.1 2.10 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/EUR coinfield 120.29 120.49 119.46 120.9 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/ILS synthetic 500.66 500.48 498.23 504.35 1.34 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 9569.3 9565.9 9523 9639.9 25.60 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/MXN synthetic 2641 2640 2628.2 2660.5 7.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/MYR synthetic 562.19 561.98 559.46 566.33 1.50 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/SAR synthetic 518.72 518.53 516.2 522.54 1.38 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/SEK synthetic 1282.8 1282.3 1276.6 1292.2 3.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/TRY vebitcoin 777 780.5 777 788 2.50 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۸
ETH/USD btc-alpha 137.6 137.65 137.07 138.65 0.40 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 136.5 136.39 136.1 137.97 0.17 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 136.06 136.18 133.34 136.81 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD cointiger 136.45 136.41 136.24 137.33 0.34 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 3209165 3208005 3193619 3232831 8584.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/XRP coinfield 440.3284 439.9279 438.4385 442.2445 0.14 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/ZAR synthetic 2004.6 2003.9 1994.9 2019.4 5.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 4330 4321 4314 4349 10.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/AUD btc-markets 191.62 191.85 190.89 193.33 1.10 0.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/BTC btc-markets 0.0339 0.0344 0.0339 0.0344 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۲۰
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 903.3 903.4 897.6 914 7.10 0.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
ETH/BTC coinbase-pro 0.0342 0.0341 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۷:۳۶
ETH/BTC coinexchange 0.0345 0.0343 0.034 0.0345 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/EUR coinbase-pro 120.14 120.15 119.67 120.92 0.12 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
ETH/GBP coinbase-pro 102.98 103.01 102.63 104 0.17 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۴
ETH/USD coinbase-pro 135.72 135.67 135.16 136.61 0.29 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 120.62 120.63 120.09 121.33 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum AUD Index investing-com 192.36 192.35 191.01 194.35 0.68 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum BTC Index investing-com 0.0342 0.0343 0.0341 0.0343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۶:۰۴
Ethereum CAD Index investing-com 182.77 183.62 181.81 183.91 0.32 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum CNY Index investing-com 945.1 944.7 936.2 945.9 8.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum HKD Index investing-com 1069.63 1069.71 1064.89 1076.92 1.99 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum IDR Index investing-com 1960000 1961000 1952000 1975000 16000.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum ILS Index investing-com 500.66 500.48 498.23 504.35 1.34 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Ethereum INR Index investing-com 9569.3 9565.9 9523 9639.9 25.60 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Ethereum JPY Index investing-com 14953 14954 14868 15058 34.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
Ethereum KRW Index investing-com 153877 153905 153429 154692 335.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum MXN Index investing-com 2641 2640 2628.2 2660.5 7.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Ethereum MYR Index investing-com 562.19 561.98 559.46 566.33 1.50 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Ethereum PLN Index investing-com 498.19 499.39 493.27 513.1 12.17 2.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum RUB Index investing-com 8849 8810.8 8800.2 8865 11.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۶
Ethereum SAR Index investing-com 518.72 518.53 516.2 522.54 1.38 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Ethereum SEK Index investing-com 1282.8 1282.3 1276.6 1292 3.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Ethereum THB Index investing-com 4330 4321 4314 4349 10.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲
Ethereum TRY Index investing-com 777 780.5 777 788 2.50 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۴۸
Ethereum VND Index investing-com 3209165 3208005 3193619 3232831 8584.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Ethereum ZAR Index investing-com 2004.6 2003.9 1994.9 2019.4 5.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۰۸
Investing.com ETH Index investing-com 136.77 136.79 136.27 137.5 0.25 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۱۲