Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/KRW bithumb 351750 352200 349000 362250 2900.00 0.83% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC poloniex 0.0549 0.0548 0.0545 0.0564 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD gdax 52.06 - 52.06 296 243.94 468.57% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD bitfinex 307.9 307.86 302.7 316.48 4.93 1.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC bittrex 0.0681 - 0.0681 0.0681 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۴
ETH/CNY chbtc 2050 - 1950 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/USD poloniex 51.97 - 51.97 296.9 244.78 471.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC bitfinex 0.0681 - 0.0681 0.0682 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
ETH/BTC gdax 0.0681 - 0.0678 0.0695 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۱۶
ETH/USD bittrex 297.38 - 297.38 297.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ETH/BTC kraken 0.0682 - 0.0682 0.0682 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
ETH/USD kraken 52.2 - 52.2 295.91 243.71 466.88% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/EUR kraken 263 263.55 259.4 269.12 4.78 1.85% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC xbtce 0.0691 - 0.0691 0.0691 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
ETH/EUR gdax 252.99 - 252.98 252.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ETH/CNY okcoin 1882 - 1856 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۳۷
ETH/PLN bitbay 1103 1109 1095 1122.8 3.10 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
ETH/GBP kraken 232.5 198 198 232.5 15.49 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
ETH/USD xbtce 296.65 - 287.28 297.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
ETH/CAD kraken 388.23 388.25 388.23 406.46 1.77 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
ETH/JPY kraken 34800 34893 34773 35730 180.00 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
ETH/RUB xbtce 19706 - 19706 19706 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۵
ETH/CNY xbtce 2039.5 - 2039.5 2039.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۰۴
ETH/LTC xbtce 5.8857 - 5.8857 5.8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
ETH/JPY xbtce 33672 - 33672 33672 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
ETH/KRW coinone 51.974 - 51.974 338500 337598.03 649551.75% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC hitbtc 51.88 - 0.0682 51.88 51.81 75970.38% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC binance 51.879 - 51.879 51.879 51.81 75746.49% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD hitbtc 0.0583 - 0.0583 296.56 295.87 507498.63% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC exmo 215.77 - 0.0677 215.77 215.70 318614.92% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD exmo 0.111 - 0.111 293.78 293.67 264566.67% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/EUR exmo 249.34 - 248.83 249.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
ETH/LTC exmo 5.2171 5.2356 5.0755 5.2991 0.03 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/CNY yunbi 20,981.0000 - 20,980.0000 21,340.7500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/RUB exmo 16100 - 16021 16435 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
ETH/UAH exmo 7822.1 7801 7775.8 8100 118.40 1.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD bitstamp 0.0123 - 0.0123 296.13 295.99 2406404.07% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/EUR bitstamp 44.02 - 44.02 251.4 207.37 471.08% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC bitstamp 253.98 - 0.0681 253.98 253.91 372304.69% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD binance 0.0584 - 0.0584 296.32 296.16 507126.03% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC liqui 254.2 - 0.0682 254.2 254.13 372627.27% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD liqui 13810 - 296.19 13810 13513.81 4562.55% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC btc-indonesia 12.079 - 12.079 12.079 12.01 17585.21% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/IDR btc-indonesia 4101900 4120700 4100100 4209800 1900.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETH/USD gdax 308.83 308.72 303.14 316.2 5.11 1.68% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC bittrex 0.0547 0.0546 0.0545 0.0566 0.00 2.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC bitfinex 0.0548 0.0547 0.0546 0.0564 0.00 2.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETH/KRW coinone 351500 351750 349000 362100 2450.00 0.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC binance 0.0548 0.055 0.0547 0.0563 0.00 2.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETH/BTC hitbtc 0.0548 0.0549 0.0546 0.0564 0.00 2.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD kraken 309 309.38 304 316.03 5.05 1.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/EUR bitstamp 262.58 261.66 257.33 268.24 4.68 1.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/CNY okcoin 1949 1944 1918 2010 4.00 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD poloniex 308.38 308.48 301.35 316.5 5.65 1.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD bitstamp 308.94 308.19 302.78 316.74 5.57 1.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC kraken 0.0547 0.0548 0.0546 0.0564 0.00 2.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ETH/USD hitbtc 308.29 308.26 302.63 316.29 5.61 1.85% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/USD bittrex 309.02 309.72 303.51 316 5.02 1.65% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC gdax 0.0549 0.0548 0.0546 0.0564 0.00 2.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETH/USD binance 306.94 306.95 301.22 315 4.94 1.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC bitstamp 0.0548 0.0546 0.0545 0.0565 0.00 2.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
ETH/BTC liqui 0.0547 0.055 0.0545 0.0563 0.00 2.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
ETH/BTC exmo 0.0551 0.0548 0.0547 0.0564 0.00 1.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/EUR gdax 264.71 264.77 260.97 268.27 3.15 1.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETH/USD exmo 304 303.01 300 309 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/EUR xbtce 274.91 - 274.91 274.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
ETH/LTC xbtce 5.4029 - 5.4029 5.4029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۳۲
ETH/JPY xbtce 36271 - 36271 36271 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
ETH/CNH xbtce 2194.1 - 2194.1 2194.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
ETH/USD liqui 309.4 308.1 304.01 315.16 5.39 1.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
ETH/USD xbtce 308.9 311.04 304.1 311.04 6.90 2.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ETH/EUR exmo 258.2 258.21 251.47 262.24 5.05 1.99% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC xbtce 0.0565 - 0.0565 0.0574 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۷
ETH/RUB exmo 16569 16570 16350 16840 142.00 0.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
ETH/BTC btc-indonesia 0.0545 0.0546 0.0541 0.0567 0.00 2.75% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/TRY btcturk 1145 1150 1119.02 1168 23.00 2.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/BTC btcturk 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴