شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

9,043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:26
74 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
159 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
811 (9.85%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFs Corn 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Zinc 6.14 - 6.14 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Softs 2.779 - 2.779 2.779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gasoline 24.18 - 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long JPY 43.37 - 43.37 43.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Soybeans 15.87 - 15.87 15.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Ex-Energy 7.03 - 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Petroleum 11.99 - 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI Japan 28.89 - 28.89 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Heating Oil 11.12 - 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Live Cattle 5.66 - 5.66 5.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Soybean Oil 2.832 - 2.832 2.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI Brazil 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage ATX UCITS 39.47 - 39.47 39.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Europe 214.85 - 214.85 214.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS-ETF FTSE 100 I 9.77 - 9.77 9.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS All Commodities 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage CAC 40 UCITS 69.76 - 69.76 69.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Wheat 87.89 - 87.89 87.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Industrial Metals 10.04 - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR FTSE UK All Share 57.28 - 57.28 57.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Boost ShortDAX 3x Daily 6.668 - 6.668 6.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x HSIF Daily Long 180.68 - 180.68 180.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x HSIF Daily Long 242.86 - 242.86 242.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x DAXF Daily Long 373.92 - 373.92 373.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x HSIF Daily Long 203.7 - 203.7 203.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x SPXF Daily Long 718.35 - 718.35 718.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x NDXF Daily Long 2503.4 - 2503.4 2503.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x SPXF Daily Long 1193.6 - 1193.6 1193.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Nickel 23.88 - 23.88 23.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Silver 16.28 - 16.28 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long AUD Short EUR 52.44 - 52.44 52.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CAD Short EUR 41.96 - 41.96 41.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CNY Short USD 44.31 - 44.31 44.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long NOK Short EUR 42.66 - 42.66 42.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Softs 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical PM Basket 75.85 - 75.85 75.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short CHF Long EUR 33.76 - 33.76 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short CNY Long USD 33.36 - 33.36 33.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short INR Long USD 31.15 - 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short JPY Long EUR 42.58 - 42.58 42.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Japan UCITS 52.65 - 52.65 52.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI UK UCITS 193.24 - 193.24 193.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Cocoa Daily Long 64.84 - 64.84 64.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Cocoa Daily Long 35.62 - 35.62 35.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Cocoa Daily Long 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x DJIAF Daily Long 650.55 - 650.55 650.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x MDAXF Daily Long 1711 - 1711 1711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x SX5EF Daily Long 290.98 - 290.98 290.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x DJIAF Daily Long 1059.5 - 1059.5 1059.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x MDAXF Daily Long 3148.8 - 3148.8 3148.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x SX5EF Daily Long 266.04 - 266.04 266.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 5x BUNDF Daily Long 396.12 - 396.12 396.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage PSI 20 Leverage 6.282 - 6.282 6.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Japan LC UCITS 70.42 - 70.42 70.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Japan MC UCITS 8.29 - 8.29 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Wheat 20.3 - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Energy 17.94 - 17.94 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Grains 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.88 - 7.88 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree Europe Equity 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x HSIF Daily Short 49.79 - 49.79 49.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x HSIF Daily Short 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x DAXF Daily Short 3.19 - 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Gold Daily Short 116.67 - 116.67 116.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x NDXF Daily Short 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x SPXF Daily Short 3.8 - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Gold Daily Short 94.86 - 94.86 94.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x SPXF Daily Short 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 10x BUNDF Daily Long 1090.5 - 1090.5 1090.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 15x BUNDF Daily Long 1923 - 1923 1923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Gasoil Daily Long 44.65 - 44.65 44.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Gasoil Daily Long 15.01 - 15.01 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x HSCEIF Daily Long 113.3 - 113.3 113.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Copper Daily Long 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x HSCEIF Daily Long 65.49 - 65.49 65.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x Copper Daily Long 2.979 - 2.979 2.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x HSCEIF Daily Long 31.27 - 31.27 31.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x Silber Daily Long 0.1118 - 0.1118 0.1118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Europe LC UCITS 91.42 - 91.42 91.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI Pacific ExJapan 11.91 - 11.91 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree EM SmallCap DE 15.11 - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Cocoa Daily Short 67 - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Cocoa Daily Short 37.79 - 37.79 37.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x DJIAF Daily Short 4.43 - 4.43 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x MDAXF Daily Short 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x SX5EF Daily Short 3.66 - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x DJIAF Daily Short 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.153 - 0.153 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x SX5EF Daily Short 0.782 - 0.782 0.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -5x BUNDF Daily Short 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x WTI Oil Daily Long 29.18 - 29.18 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x WTI Oil Daily Long 5.072 - 5.072 5.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x TECDAXF Daily Long 3718.2 - 3718.2 3718.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.4453 - 0.4453 0.4453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 5x SCHATZF Daily Long 106.89 - 106.89 106.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree Japan Equity DE 14.11 - 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -10x BUNDF Daily Short 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Gasoil Daily Short 96.53 - 96.53 96.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x HSCEIF Daily Short 61.7 - 61.7 61.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Copper Daily Short 83.33 - 83.33 83.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Gasoil Daily Short 74.09 - 74.09 74.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x HSCEIF Daily Short 26.54 - 26.54 26.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Copper Daily Short 55.53 - 55.53 55.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Silber Daily Short 75.13 - 75.13 75.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Copper Daily Short 28.03 - 28.03 28.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Silber Daily Short 28.53 - 28.53 28.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 10x SCHATZF Daily Long 122.37 - 122.37 122.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 15x SCHATZF Daily Long 139.4 - 139.4 139.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Platinum Daily Long 37.52 - 37.52 37.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Platinum Daily Long 12.97 - 12.97 12.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.668 - 1.668 1.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI EM Far East UCITS 39.45 - 39.45 39.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.421 - 8.421 8.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RICI Enhanced Blei TR Hedge 52.2 - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RICI Enhanced Zink TR Hedge 29.07 - 29.07 29.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 53.84 - 53.84 53.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x WTI Oil Daily Short 120.51 - 120.51 120.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x WTI Oil Daily Short 83.31 - 83.31 83.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x WTI Oil Daily Short 28.76 - 28.76 28.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x WTI Oil Daily Short 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -5x SCHATZF Daily Short 80.39 - 80.39 80.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Palladium Daily Long 109.01 - 109.01 109.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Palladium Daily Long 90.32 - 90.32 90.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 5.55 - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Live Cattle 40.2 - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Natural Gas 400.48 - 400.48 400.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
First Trust Germany AlphaDEX 26.46 - 26.46 26.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 130.61 - 130.61 130.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -10x SCHATZF Daily Short 69.22 - 69.22 69.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -15x SCHATZF Daily Short 59.3 - 59.3 59.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Platinum Daily Short 141.69 - 141.69 141.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Platinum Daily Short 195.44 - 195.44 195.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Daily Short Coffee 54.4 - 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Agriculture 7.05 - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Brent Crude 36.92 - 36.92 36.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.464 - 1.464 1.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.54 - 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree Europe SmallCap DE 17.07 - 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Palladium Daily Short 40.93 - 40.93 40.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Palladium Daily Short 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Brent Oil Daily Short 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.019 - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 25.43 - 25.43 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 21.474 - 21.474 21.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 80.084 - 80.084 80.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 24.13 - 24.13 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe Quality DE 6.285 - 6.285 6.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.16 - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access DAXglobal Russia 41.02 - 41.02 41.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 56.14 - 56.14 56.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 78.43 - 78.43 78.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree US Equity Income DE 17.2 - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 216.86 - 216.86 216.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 25.19 - 25.19 25.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 3.632 - 3.632 3.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 246.6 - 246.6 246.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 15.2 - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree US SmallCap Dividend 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 8.91 - 8.91 8.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 8.46 - 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Natural Gas Daily Short 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.083 - 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 23.77 - 23.77 23.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Commodity Securities Cotton 2.336 - 2.336 2.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 35.505 - 35.505 35.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 107.78 - 107.78 107.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 18.12 - 18.12 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Media 109.7 - 109.7 109.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 99.59 - 99.59 99.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 13.41 - 13.41 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.97 - 4.97 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Retail 161.62 - 161.62 161.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 100.14 - 100.14 100.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.98 - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 14.7 - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Target US Real Estate 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 35.69 - 35.69 35.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 38.12 - 38.12 38.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 127.76 - 127.76 127.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 169.18 - 169.18 169.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 63.89 - 63.89 63.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree Europe Equity Income DE 12.96 - 12.96 12.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 231.75 - 231.75 231.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 35.325 - 35.325 35.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 6.099 - 6.099 6.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 37.33 - 37.33 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares Dynamic US Market UCITS 17.34 - 17.34 17.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source EURO STOXX 50 B Total Return 33.67 - 33.67 33.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 54.82 - 54.82 54.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 56.83 - 56.83 56.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 204.1 - 204.1 204.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 19.96 - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 170 - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 37.69 - 37.69 37.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 438.65 - 438.65 438.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Insurance 99.86 - 99.86 99.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 198.04 - 198.04 198.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 45.3 - 45.3 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 202.32 - 202.32 202.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.734 - 4.734 4.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Germany Government Bond UCITS 140.53 - 140.53 140.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Technology 79.35 - 79.35 79.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 46.12 - 46.12 46.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 353.3 - 353.3 353.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 185.96 - 185.96 185.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 521.5 - 521.5 521.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.915 - 3.915 3.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 109.08 - 108.45 109.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 107.06 - 107.06 107.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 36.51 - 36.51 36.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 40.08 - 40.08 40.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 19.52 - 19.52 19.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 51.79 - 51.79 51.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.6 - 101.6 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 309.45 - 309.45 309.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 38.1 - 38.1 38.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.25 - 183.25 183.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 21.43 - 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 137.36 - 137.36 137.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 35.16 - 35.16 35.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 62.51 - 62.51 62.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 119.68 - 119.68 119.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 319.85 - 319.85 319.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 136.66 - 136.66 136.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 162.46 - 162.46 162.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 389.05 - 389.05 389.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 60.46 - 60.46 60.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 14.29 - 14.29 14.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 126.52 - 126.52 126.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 116.55 - 115.84 116.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 299.95 - 299.95 299.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 60.26 - 60.26 60.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 83.25 - 83.25 83.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 76.61 - 76.61 76.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 339.15 - 339.15 339.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 100.88 - 100.88 100.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 157.37 - 157.37 157.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 215.4 - 215.4 215.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 94.08 - 94.08 94.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 116.18 - 116.18 116.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 82.19 - 82.19 82.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 156.21 - 156.21 156.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 100.21 - 100.21 100.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 52.61 - 52.61 52.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 59.34 - 59.34 59.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 33.94 - 33.94 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 47.12 - 47.12 47.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 103.66 - 103.66 103.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.39 - 78.39 78.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 128.53 - 128.53 128.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 27.57 - 27.57 27.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 30.18 - 30.18 30.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 46.97 - 46.97 46.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 111.24 - 111.24 111.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 82.52 - 82.52 82.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.52 - 10.52 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.52 - 12.52 12.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 167.68 - 167.68 167.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 229.91 - 229.91 229.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 62.17 - 62.17 62.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 79.37 - 79.37 79.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 208.16 - 208.16 208.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 112.75 - 112.75 112.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 91.99 - 91.99 91.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 107.14 - 107.14 107.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 98.93 - 98.93 98.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 46.66 - 46.66 46.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 150.99 - 150.99 150.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 188.41 - 188.41 188.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.45 - 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 59.71 - 59.71 59.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 123.81 - 123.81 123.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 123.41 - 123.41 123.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 51.7 - 51.7 51.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.08 - 27.08 27.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 232.3 - 232.3 232.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 496.8 - 496.8 496.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.54 - 21.54 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 101.67 - 101.67 101.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 12.248 - 12.248 12.248 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Silver 12.69 - 12.53 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS WTI 2mth 19.84 - 19.79 19.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC FTSE 100 84.14 - 83.81 84.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Lean Hogs 0.496 - 0.4765 0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage PSI 20 6.46 - 6.4 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage HSI UCITS 36.41 - 36.23 36.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Silver 125.31 - 123.74 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka EURO STOXX 50 69.3 - 69.27 69.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Gold 99.03 - 98.87 99.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC EURO STOXX 50 34.96 - 34.93 34.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI ACWI IMI 118.6 - 118.38 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi CAC 40 UCITS 76.36 - 75.81 76.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI USA UCITS 23.74 - 23.68 23.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI USA UCITS 23.86 - 23.86 23.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR MSCI ACWI 113.62 - 113.44 113.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Precious Metals 13.17 - 13.14 13.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Tips UCITS 180.01 - 179.78 180.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares ATX UCITS DE 34.35 - 34.24 34.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares SLI UCITS DE 87.17 - 87.14 87.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI EMU UCITS 200.45 - 199.68 200.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI USA UCITS 301.06 - 300.79 301.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage FR DAX UCITS 57.77 - 57.54 57.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage SPI TR UCITS 87.38 - 87.33 87.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Gold 23.12 - 23.12 23.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Bric 50 UCITS 25.57 - 25.31 25.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI UK UCITS 121.88 - 121.78 121.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI USA UCITS 65.46 - 65.32 65.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage 1 DAX UCITS I 115.42 - 114.8 115.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage S&P 500 UCITS 282.62 - 281.1 282.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Nifty 50 142.96 - 141.66 142.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI USA LC UCITS 163.52 - 162.76 163.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI USA MC UCITS 16.99 - 16.99 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Platinum 65.71 - 64.55 65.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU UCITS 113.14 - 112.6 113.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI USA UCITS 236.54 - 235.56 236.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe UCITS 197.26 - 196.58 197.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI China UCITS 259.7 - 256.75 259.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI India UCITS 528.9 - 526.1 528.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Gold Daily Long 12.39 - 12.39 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x DAXF Daily Long 381.56 - 376.88 381.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers SLI UCITS 132.48 - 132.48 132.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CHF Short EUR 56.54 - 56.54 56.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long INR Short USD 40.24 - 40.24 40.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long SEK Short EUR 43.9 - 43.9 43.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long USD Short EUR 51.98 - 51.98 52.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI ACWI UCITS 42.73 - 42.55 42.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 55.46 - 55.2 55.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage DivDAX TR UCITS 29.51 - 29.4 29.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Swiss Gold 100.25 - 100.13 100.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Nikkei 225 UCITS 163.6 - 163.4 163.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Europe Value 215.1 - 214.8 215.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI Germany UCITS 225.15 - 224.4 225.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x DAXF Daily Short 0.669 - 0.669 0.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x HSCEIF Daily Long 130.42 - 128.32 130.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Silber Daily Long 1.226 - 1.177 1.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.43 - 19.37 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Europe MC UCITS 10.66 - 10.65 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Canada UCITS 113.1 - 112.94 113.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares UK Dividend UCITS 9.84 - 9.8 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access RICI Metals 101.22 - 100.74 101.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x TECDAXF Daily Long 7687 - 7577 7702.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 34.86 - 34.76 34.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage FTSE 100 TR UCITS 72.63 - 72.26 72.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Brent Crude Oil Booster 70.02 - 69.97 70.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 130.66 - 130.04 130.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSE MIB UCITS Acc 76.24 - 76.2 76.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 239.55 - 238.22 239.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 191.39 - 190.97 191.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x HSCEIF Daily Short 12.2 - 12.2 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI USA TRN UCITS 66.63 - 66.37 66.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 28.68 - 28.59 28.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source Goldman Sachs Equity 142.24 - 141.7 142.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 363.8 - 363.35 364.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi Euro Corporates UCITS 216.88 - 216.88 217.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 10.288 - 10.274 10.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Soybean Oil 76.16 - 76.16 76.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gold Bullion Securities 97.61 - 97.45 97.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.438 - 6.419 6.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 46.95 - 46.8 46.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 30.405 - 30.215 30.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 53.68 - 53.45 53.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 21.11 - 21.03 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access DAXGlobal Asia 56.74 - 56.47 56.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access DAXGlobal BRIC 52.43 - 52.43 52.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree India Quality Acc 16.2 - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree India Quality Inc 16.16 - 16.05 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 53.37 - 53.18 53.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Energy Booster Euro Hedged 45.37 - 45.34 45.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 56.06 - 56.06 56.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.78 - 49.62 49.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 126.26 - 126 126.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 13.35 - 13.3 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS World Water D-EUR 35.48 - 35.25 35.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 82.54 - 82.54 82.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RICI Enhanced Nickel TR Hedge 82.83 - 82.83 82.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source GPR Real Estate Europe 20.88 - 20.76 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Europe 600 UCITS 79.24 - 79.01 79.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 141.84 - 141.84 141.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 72.49 - 72.49 72.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Brent Oil Daily Short 5.2 - 5.2 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 56.74 - 56.5 56.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 25 341.29 - 340.88 341.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 40.34 - 40.26 40.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 USD Cons Discr 6.382 - 6.382 6.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access RICI Agriculture 73.42 - 72.93 73.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 34.65 - 34.55 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 53.21 - 53.05 53.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 326.05 - 325.63 326.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 22.86 - 22.84 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 67.15 - 66.81 67.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.328 - 2.322 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe Size Factor 6.572 - 6.572 6.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI South Africa UCITS 26.98 - 26.71 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 89.35 - 89.35 89.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 128.81 - 128.56 128.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Eurozone Exporters 15.184 - 15.184 15.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 37.7 - 37.52 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 11.42 - 11.42 11.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 106.98 - 106.98 106.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 202.35 - 201.3 202.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 103.08 - 103.08 103.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 304.6 - 302.4 304.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 147.33 - 147.29 147.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 244.07 - 244.07 244.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.1 - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 88.53 - 88.53 88.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 190.92 - 190.92 191.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 43.52 - 43.22 43.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 239.99 - 238.54 239.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 80.18 - 80.18 80.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 10.096 - 10.096 10.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Palladium Euro Hedged 59.5 - 56.78 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 272.48 - 272.19 272.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 60.8 - 60.57 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Asia Property Yield UCITS 23.65 - 23.64 23.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 120.28 - 120.23 120.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 85.48 - 84.9 85.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 88.06 - 87.98 88.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 90.64 - 90.39 90.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 71.27 - 70.8 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 294.75 - 294.15 294.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 281.75 - 280.9 281.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 80.06 - 79.84 80.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 25.365 - 25.26 25.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 47.75 - 47.75 47.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.87 - 19.87 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 39.64 - 39.54 39.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 186.92 - 186.28 186.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 265.8 - 265.1 265.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.53 - 101.53 101.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.828 - 2.823 2.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Industrial Metals 14.91 - 14.91 14.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 84.208 - 84.208 84.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Infrastructure UCITS 23.29 - 23.16 23.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Spain Government Bond UCITS 163.64 - 163.57 163.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Equity Buyback Achievers 5.986 - 5.97 5.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 33.56 - 33.54 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 17.03 - 16.96 17.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 27.98 - 27.87 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 62.71 - 62.55 62.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 32.02 - 31.6 32.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 37.33 - 37.27 37.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.78 - 11.77 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 165.94 - 165.94 166.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Government Bond UCITS 92.49 - 92.49 92.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 27.42 - 27.3 27.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Utilities 171.06 - 170.32 171.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 289.35 - 287.65 289.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 72.24 - 71.69 72.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI North America TRN UCITS 70.36 - 69.98 70.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 46.97 - 46.61 46.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 34.66 - 34.66 34.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 63.4 - 63.08 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 162.4 - 161.86 162.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 101.36 - 100.98 101.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 94.63 - 94.63 95.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 63.45 - 63.16 63.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.78 - 8.74 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 180.76 - 180.76 180.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.52 - 100.5 100.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Health Care 246.9 - 246.3 246.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 61.56 - 61.56 61.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 11.474 - 11.454 11.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 202.34 - 202.25 202.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.19 - 11.16 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 61.57 - 61.57 61.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 122.67 - 122.67 122.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 110.23 - 110.17 110.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 46.71 - 46.46 46.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 25.04 - 25.04 25.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 180.38 - 179.92 180.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 44.42 - 44.4 44.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 53.56 - 53.35 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 56.51 - 56.19 56.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 181.79 - 181.79 181.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 139.81 - 139.81 139.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.21 - 143.18 143.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 168.95 - 168.9 168.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 153.94 - 153.94 153.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 125.44 - 124.62 125.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 245.6 - 245 245.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 88.41 - 88.07 88.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 203.9 - 203.9 204.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 90.35 - 90.35 90.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1770 - 1754 1770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 69.13 - 68.9 69.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 45.09 - 44.52 45.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 209.24 - 209.18 209.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 42.1 - 41.96 42.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 198.7 - 197.5 198.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 68.86 - 68.86 69.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 113.92 - 113.92 113.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 14.74 - 14.74 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 286.35 - 283.4 286.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 64.36 - 64.11 64.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 223.31 - 223.15 223.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 198.15 - 198.06 198.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 194.63 - 194.4 194.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.36 - 12.34 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 222.8 - 220.85 222.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 243.9 - 241.8 243.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 106.39 - 106.39 106.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 228.23 - 227.91 228.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 75.15 - 74.79 75.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 18.26 - 18.23 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 138.78 - 138.67 138.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 132.5 - 131.81 132.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.26 - 32.91 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 314.85 - 314.85 315.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 56.88 - 56.83 56.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 98.67 - 98.31 98.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 31.03 - 30.9 31.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 146.76 - 146.74 146.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 118.48 - 118.48 118.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 21.54 - 21.54 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 278.2 - 277.1 278.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.84 - 15.8 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 40.23 - 40.01 40.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 186.68 - 186.68 187.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 84.17 - 84 84.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 64.12 - 63.8 64.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 62.6 - 62.2 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 131.85 - 131.78 131.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 37.05 - 36.84 37.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.53 - 124.47 124.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 151.18 - 151.18 151.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.49 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 145.67 - 145.2 145.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 101.22 - 100.96 101.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 214 - 213 214.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 17.28 - 17.22 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 58.8 - 58.38 58.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.59 - 20.49 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 29.15 - 29 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 66.4 - 66.34 66.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 37.79 - 37.73 37.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 267.15 - 267.15 267.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 262 - 259.75 262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 130.72 - 130.06 130.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 31.09 - 30.98 31.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 82.39 - 82.39 82.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 84.92 - 84.92 85.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 223.65 - 221.6 223.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 393.45 - 392.75 393.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 66.35 - 66.35 66.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 46.8 - 46.66 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 42.09 - 41.85 42.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 196.11 - 196 196.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.9 - 10.89 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 27.43 - 27.39 27.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 84.39 - 84.39 84.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 116.42 - 116.34 116.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 23.76 - 23.71 23.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 215.92 - 215.77 216.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 152.46 - 152.31 153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 130.2 - 129.78 130.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 41.64 - 41.63 41.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 285.35 - 282.1 285.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 64.47 - 64.32 64.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 91.03 - 91.03 91.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.43 - 118.43 118.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 200.05 - 199.92 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 101.55 - 101.45 101.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 146.78 - 146.72 146.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 63.88 - 63.2 63.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 72.97 - 72.97 72.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 105.56 - 105.56 105.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 113.37 - 113.31 113.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 77.56 - 77.36 77.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 99.6 - 98.9 99.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 176.46 - 175.72 176.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 110.24 - 110.13 110.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 228.57 - 228.57 228.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 228.6 - 228.5 228.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 198.19 - 198.19 198.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 272.33 - 272.33 272.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 253.88 - 253.88 254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 227.13 - 226.99 227.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 209.55 - 209.55 209.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 264.04 - 264.04 264.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 104.02 - 104.02 104.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 132 - 132 132.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 179.28 - 179.28 179.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 201.82 - 201.77 201.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 146.46 - 146.46 146.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 167.25 - 167.25 167.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 175.42 - 175.42 175.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 161.71 - 161.57 161.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 200.34 - 200.16 200.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 135.72 - 135.22 135.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 85.82 - 85.41 85.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 124.28 - 123.98 124.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 164.92 - 163.9 164.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 18.56 - 18.56 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 39.28 - 39.25 39.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 152.78 - 152.75 153.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 226.71 - 226.3 226.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 151.66 - 151.63 152.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 140.07 - 140.01 140.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 167.81 - 167.79 167.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 232.15 - 232.15 232.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 258.13 - 257.98 258.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 225.24 - 225.16 225.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 47.67 - 47.47 47.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 76.78 - 76.74 76.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 28.84 - 28.75 28.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 92.73 - 92.72 92.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 124.58 - 124.34 124.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 97.81 - 97.51 97.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 111.67 - 111.62 111.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 108.12 - 108.02 108.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 113.1 - 113.1 113.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 10.24 - 10.22 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 141.9 - 141.87 141.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.862 - 95.862 95.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 119.24 - 119.1 119.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 135.83 - 135.75 135.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 54.48 - 54.41 54.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 82.13 - 81.73 82.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 281.25 - 280.8 281.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.2 - 16.17 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 135.03 - 134.91 135.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.55 - 112.55 112.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 42.76 - 42.53 42.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 43.66 - 43.53 43.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.35 - 112.28 112.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
RBS Market Access Rogers International Commodity U 18.36 - 18.35 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 321.45 - 320.65 321.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 35.28 - 35.28 35.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.59 - 13.59 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 61.51 - 61.33 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 8.073 8.142 8.073 8.142 0.05 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.88 - 8.85 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 23.4 - 23.4 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gold 12.12 - 12.1 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Sugar 5.49 - 5.49 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Wheat 0.6081 - 0.605 0.6082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Energy 3.585 - 3.585 3.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Grains 2.862 - 2.854 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Nickel 11.41 - 11.2 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka DAX UCITS 111.68 - 111.2 111.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Brent 1mth 27.44 - 27.3 27.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Gold 101.17 - 101.04 101.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Brent Crude 26.71 - 26.54 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Natural Gas 0.029 - 0.0288 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS WTI Crude Oil 8.4 - 8.38 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC S&P 500 UCITS 25.05 - 24.93 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS LevDAX 101.7 - 100.76 101.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR S&P 500 UCITS 250.47 - 249.27 250.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi S&P 500 UCITS 44.46 - 44.21 44.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Silver 12.29 - 12.12 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares TA-25 Israel 5.075 - 5.048 5.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares TecDAX UCITS 26.55 - 26.43 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage DAX TR UCITS 115.92 - 115.36 116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage F.A.Z. UCITS 28.19 - 28.07 28.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI China UCITS 8.99 - 8.84 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MDAX UCITS DE 225.6 - 224.7 225.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage SDAX TR UCITS 111.68 - 111.18 111.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core DAX UCITS 105.46 - 105 105.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x Gold Daily Long 4.7 - 4.65 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Palladium 74.41 - 71.39 74.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short USD Long EUR 37.55 - 37.48 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares DivDAX UCITS DE 16.71 - 16.65 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI World UCITS 52.24 - 52.04 52.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka EURO STOXX 50 UCITS 34.17 - 34 34.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX UCITS 37.87 - 37.69 37.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 362.4 - 361.3 363.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 63.48 - 63.25 63.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Sust MSCI EM SRI 5.524 - 5.504 5.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI EM Asia UCITS 28.09 - 27.87 28.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Long DAX 30 13.58 - 13.4 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI France UCITS 34.86 - 34.73 34.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Poland UCITS 18.12 - 17.98 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Turkey UCITS 11.96 - 11.93 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Sust MSCI USA SRI 6.307 - 6.268 6.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source Russell 2000 UCITS 70.44 - 69.95 70.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage ShortDAX TR UCITS 22.84 - 22.82 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers DAX UCITS DR 118.68 - 118.12 118.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.605 - 1.605 1.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Lean Hogs 71.47 - 71.47 74.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 13.01 - 12.99 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core S&P 500 UCITS 242.79 - 241.52 242.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Water UCITS 35.82 - 35.7 35.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 24.91 - 24.78 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 USD Energy 4.989 - 4.963 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.83 - 32.69 32.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka DAX ausschuttend UCITS 56.54 - 56.26 56.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO Dividend UCITS 21.32 - 21.2 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 34.3 - 34.16 34.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Nikkei 225 UCITS DE 17.55 - 17.49 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 217.85 - 217.35 217.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Gold Euro Hedged 83.11 - 82.8 83.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 1.54 - 1.54 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.401 - 5.328 5.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.399 - 3.353 3.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 60.97 - 60.79 61.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Australia UCITS 31.36 - 31.34 31.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 16.88 - 16.81 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 184.87 - 184.01 184.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 25.56 - 25.49 25.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 53.11 - 52.88 53.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.912 - 0.903 0.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 4.857 - 4.742 4.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 4.11 - 4 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares China Large Cap UCITS 104.62 - 103.68 104.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core MSCI World UCITS 48.89 - 48.68 48.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.61 - 12.58 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 37.95 - 37.74 37.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI World UCITS Dist 39.93 - 39.76 39.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 7.9 - 7.879 7.928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.34 - 30.23 30.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 84.04 - 83.76 84.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Silver Euro Hedged 99.41 - 97.94 99.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers DAX DR Income 1D 105.32 - 104.84 105.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 44.94 - 44.74 44.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 97.88 - 97.88 98.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 85.65 - 85.65 85.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.151 - 6.127 6.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 34.22 - 34.22 34.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.416 - 5.404 5.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI China A UCITS USD 3.101 - 3.058 3.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.78 - 23.68 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 USD Financials 6.443 - 6.375 6.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 62.46 - 62.13 62.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 37.94 - 37.81 37.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree EM Equity Income DE 13.25 - 13.2 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 21.25 - 21.2 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 39.89 - 39.7 39.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 66.82 - 66.48 66.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Commodity Securities Coffe 0.787 - 0.787 0.793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 287.2 - 284.8 287.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 6.049 - 6.046 6.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 39.465 - 39.305 39.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 154.44 - 154.36 154.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 101.52 - 101.47 101.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 25.965 - 25.795 25.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 31.31 - 31.2 31.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.487 - 6.457 6.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 USD Health Care 5.723 - 5.695 5.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Property Yield UCITS 25.21 - 25.09 25.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.296 - 0.29 0.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Platinum Euro Hedged 53.02 - 52.08 53.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 105.16 - 104.74 105.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 42.44 - 42.23 42.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 34.22 - 34.06 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe Value Factor 5.786 - 5.761 5.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI North America UCITS 46.98 - 46.73 46.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 63.98 - 63.55 63.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 6.83 - 6.83 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.8604 - 0.8567 0.8691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 10.72 - 10.72 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Wd Health Care 28.53 - 28.39 28.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 52.7 - 52.48 52.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 18.08 - 17.98 18.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 1.704 - 1.704 1.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 2.545 - 2.542 2.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Automation & Robotics Acc 6.511 - 6.492 6.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 36.5 - 36.33 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.599 - 4.599 4.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Clean Energy UCITS 4.333 - 4.306 4.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Healthcare Innovation Acc 5.793 - 5.76 5.793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 28.59 - 28.42 28.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 51.9 - 51.9 52.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 159.44 - 158.78 159.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source EURO STOXX Optimised Banks 60.78 - 60.59 61.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 92.16 - 91.9 92.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 12.58 - 12.58 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 57.06 - 56.86 57.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 7.77 - 7.74 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.19 - 100.16 100.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 90.65 - 90.65 90.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 48.07 - 47.86 48.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 27.8 - 27.71 27.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 110.48 - 109.46 110.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 43.13 - 42.79 43.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 16 - 15.96 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 3.084 - 3.06 3.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 114.9 - 114.9 115.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.46 - 24.43 24.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Listed Private Equity UCITS 18.23 - 18.2 18.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 48.54 - 48.34 48.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 15.38 - 15.38 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.03 - 4.02 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 24.9 - 24.86 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 20.21 - 20.12 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 14.96 - 14.75 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 52.24 - 52.08 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 20.5 - 20.39 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 10.33 - 10.27 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 29.55 - 29.44 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 15.67 - 15.63 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 28.82 - 28.82 28.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 102.56 - 101.8 102.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 38.7 - 38.47 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 54.02 - 53.73 54.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 25.15 - 24.9 25.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 8.31 - 8.22 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 34.76 - 34.76 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 11.77 - 11.71 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.229 - 4.228 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 5.04 - 5.02 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares European Property Yield UCITS 42.58 - 42.13 42.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI World Value Factor UCITS 27.21 - 27.12 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 31 - 30.93 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 37.11 - 36.92 37.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.944 - 3.916 3.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.78 - 6.74 6.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 33.29 - 33.22 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.02 - 44.95 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 40.13 - 39.87 40.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 110.5 - 109.88 110.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 35.72 - 35.6 35.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 22.57 - 22.46 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 18.84 - 18.75 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 28.33 - 28.17 28.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 35.68 - 35.52 35.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 31 - 30.91 31.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 9.95 - 9.87 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 60.02 - 59.98 60.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.35 - 23.19 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 19.8 - 19.8 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 40.39 - 40.12 40.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 3.81 - 3.8 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.9 - 19.82 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 36.7 - 36.58 36.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 127.3 - 126.86 127.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 36.9 - 36.64 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 19.91 - 19.78 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.09 - 34.85 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 35.76 - 35.65 35.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 28.09 - 28.06 28.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 34.17 - 34.1 34.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 28.73 - 28.54 28.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 23.48 - 23.48 24.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 25.64 25.58 25.58 25.64 0.09 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 163.74 - 163.74 163.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 56.77 - 56.76 56.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 37.76 - 37.46 37.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.8909 - 0.8909 0.8954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 38.03 - 37.79 38.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 22.28 - 22.16 22.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.006 - 5.002 5.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 45.3 - 45.09 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 17.68 - 17.6 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 13.9 - 13.89 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 37.77 - 37.72 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 80.04 - 79.81 80.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 86.94 - 86.94 86.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 87.51 - 87.41 87.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 137.08 - 136.26 137.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.4 - 18.32 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 135.12 - 135.04 135.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.1 - 19 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 12.68 - 12.68 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 23.889 - 23.75 23.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 52.91 - 52.79 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 31.92 - 31.71 31.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 16.67 - 16.59 16.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 52.12 - 51.9 52.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 110.72 - 110.28 110.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 22.82 - 22.7 22.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 44.06 - 43.98 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 66.81 - 66.64 66.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 27.09 - 26.97 27.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 100.8 - 100.66 101.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 57.73 - 57.67 57.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 44.56 - 44.46 44.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.572 - 1.572 1.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 37.5 - 37.34 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 97.85 - 97.85 97.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 81.77 - 81.77 82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 92.36 - 92.16 92.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 16.97 - 16.84 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 43.45 - 43.11 43.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 22.61 - 22.46 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 81.86 - 81.63 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 32.8 - 32.77 32.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 85.96 - 85.24 85.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 90.11 - 90.11 90.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 21.3 - 21.21 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 26.5 - 26.34 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 198.81 - 198.62 198.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 228.96 - 228.73 229.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 166.63 - 166.26 166.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 28.51 - 28.41 28.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 28.41 - 28.38 28.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.91 - 12.86 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 49.94 - 49.91 50.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 207.84 - 207.71 208.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 14.44 - 14.44 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 51.11 - 51 51.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.38 - 15.34 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 102.17 - 102.16 102.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 80.53 - 80.21 80.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 63.24 - 63.17 63.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 66.79 - 66.28 66.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 17.05 - 17.05 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage PSI 20 6.453 - 6.39 6.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.79 - 1.79 142.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Source S&P 500 UCITS 506.55 - 503.65 506.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics 13.78 - 13.72 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.81 - 3.79 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.18 - 31.07 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 91.6 - 91.21 91.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.4 - 70.11 70.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 56.25 - 55.99 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.962 - 3.962 3.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 52.18 - 51.92 52.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 15.14 - 15.08 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 129.44 - 129.4 129.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.38 - 4.38 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 90.24 - 90.1 90.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 105.5 - 105.36 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 35.05 - 34.98 35.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 248.05 - 247.15 249.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 8.49 - 8.42 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.68 - 4.68 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 21.39 - 21.39 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Europe UCITS 13.05 - 13 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 104.97 - 104.88 104.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 57.32 - 57.25 57.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 22.07 - 22.06 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Agriculture 3.8 - 3.79 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
ETFs Longer Dated Petroleum 38 - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
iShares eb.rexx Money Market 78.35 - 78.32 78.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 82.72 - 82.6 82.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 53.39 - 53.24 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Italy Government Bond UCITS 146.87 - 146.42 147.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 99.01 - 98.99 99.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 69.88 - 69.61 69.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
CS (IE) on MSCI Europe 4.99 - 4.99 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 39.23 - 39.17 39.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Gold 5.63 - 5.61 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.63 - 137.63 137.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 264.65 - 264.65 264.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 12.24 - 12.24 12.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 102.22 - 102.22 102.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITSo Cash 105.57 - 105.57 105.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Japan UCITS 8.08 - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Livestock 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 128.83 - 128.83 128.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.34 - 12.34 12.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated All Commodities 16.57 - 16.57 16.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 234.4 - 234.4 234.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.18 - 5.18 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.5 - 240.9 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Coba 3x NDXF Daily Long 1101.2 - 1101.2 1101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x HSIF Daily Long 296.16 - 296.16 296.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰