کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,684
قیمت روز
20 (0.23%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:34
314 (3.75%)
تغییر ۳ ماهه
1,411 (19.40%)
تغییر ۶ ماهه
113 (1.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Zinc 6.89 6.82 6.8 6.89 0.12 1.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Grains 2.81 2.803 2.796 2.81 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long JPY 44.11 44.13 44.11 44.13 0.18 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Ex-Energy 7.07 7.05 7.04 7.07 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI UK UCITS 123.32 123.44 123.32 123.58 0.38 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x HSIF Daily Long 192.16 191.85 191.85 192.17 1.20 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x HSIF Daily Long 261.92 261.12 261.12 261.92 1.64 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x DAXF Daily Long 345.02 345.04 345.02 348.94 6.58 1.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x HSIF Daily Long 216.9 215.92 215.92 216.9 1.32 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Silver 15.74 15.79 15.74 15.82 0.23 1.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CNY Short USD 44.92 44.9 44.9 44.95 0.34 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long SEK Short EUR 42.68 42.63 42.56 42.68 0.14 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long USD Short EUR 52.42 52.43 52.42 52.48 0.35 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short CHF Long EUR 32.51 32.62 32.51 32.66 0.07 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short JPY Long EUR 40.36 40.35 40.35 40.36 0.13 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Japan UCITS 51.09 51.17 51.09 51.25 0.49 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Cocoa Daily Long 43.41 43.28 43.28 43.69 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Cocoa Daily Long 15.86 15.79 15.79 16 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x MDAXF Daily Long 1409.7 1419.5 1409.7 1419.5 7.80 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x MDAXF Daily Long 2329.8 2351.2 2329.8 2351.2 16.20 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x SX5EF Daily Long 293.82 293.9 293.82 298.2 4.56 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 5x BUNDF Daily Long 535.15 536.4 533.95 536.4 5.15 0.97% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Wheat 16.21 15.92 15.73 16.21 0.34 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Grains 5.01 5 4.99 5.01 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x HSIF Daily Short 45.93 45.99 45.93 45.99 0.30 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x HSIF Daily Short 15.81 15.85 15.81 15.85 0.11 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Gold Daily Short 68.31 69.4 68.31 70.19 3.58 5.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 10x BUNDF Daily Long 1956.5 1965.4 1947.1 1965.4 37.40 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Gasoil Daily Long 41.73 42.26 41.73 42.67 0.84 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x HSCEIF Daily Long 136.31 135.94 135.94 136.31 0.72 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Gasoil Daily Long 12.32 12.64 12.32 12.87 0.42 3.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Copper Daily Long 9.72 9.57 9.57 9.72 0.11 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x HSCEIF Daily Long 66.39 65.89 65.89 66.39 0.21 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x Copper Daily Long 2.605 2.549 2.549 2.605 0.04 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Cocoa Daily Short 24.35 24.44 24.26 24.44 0.28 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x MDAXF Daily Short 0.933 0.927 0.927 0.933 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.134 0.133 0.133 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -5x BUNDF Daily Short 9.95 9.93 9.93 9.98 0.10 1.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x WTI Oil Daily Long 3.35 3.464 3.35 3.507 0.10 3.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x TECDAXF Daily Long 3109.6 3111.2 3109.6 3117.2 22.20 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x TECDAXF Daily Long 5569 5572.5 5569 5587.5 52.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Gasoil Daily Short 98.42 97.23 96.47 98.42 0.64 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x HSCEIF Daily Short 57.98 58.11 57.98 58.11 0.44 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Copper Daily Short 75.03 75.83 75.03 75.83 0.28 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Gasoil Daily Short 72.64 70.9 69.73 72.64 1.41 1.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x HSCEIF Daily Short 22.52 22.63 22.52 22.63 0.19 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Copper Daily Short 46.33 47.09 46.33 47.09 0.11 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x HSCEIF Daily Short 9.08 9.14 9.08 9.14 0.09 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Copper Daily Short 20.03 20.45 20.03 20.45 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Longer Dated Petroleum 33.55 34.01 33.55 34.27 0.62 1.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI EM Far East UCITS 39.29 39.23 39.23 39.31 0.21 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x WTI Oil Daily Short 128.51 126.4 125.78 128.51 0.71 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x WTI Oil Daily Short 87.92 85.05 84.14 87.92 1.56 1.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x WTI Oil Daily Short 27.15 25.83 25.4 27.15 0.82 3.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x WTI Oil Daily Short 3.58 3.35 3.27 3.58 0.15 4.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 4.803 4.749 4.749 4.803 0.05 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Daily Short Coffee 59.12 59.37 59.12 60.05 0.79 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Agriculture 6.76 6.75 6.74 6.76 0.04 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Brent Crude 33.14 33.58 33.14 33.83 0.59 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Media 113.52 113.4 113.4 113.56 0.24 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 198.48 198.56 198.48 199.2 0.66 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.47 12.43 12.43 12.47 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Retail 156.64 157 156.64 158.66 1.60 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 87.68 87.8 87.68 88.05 0.29 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 74.56 74.67 74.56 74.8 0.17 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 271.05 272.95 271.05 274 4.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.46 4.44 4.42 4.46 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 13.43 13.27 13.27 13.43 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 37.26 37.2 37.2 37.26 0.09 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 177.96 178.1 177.96 178.22 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 447.45 447.35 447.35 448.85 1.15 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Utilities 195.72 195.56 195.56 196.44 0.74 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Germany Government Bond UCITS 146.84 146.86 146.72 146.86 0.27 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Technology 81.23 81.4 81.23 81.54 0.28 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 218 217.55 217.55 218.4 0.50 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.519 3.515 3.515 3.524 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 110.45 110.38 110.23 110.7 0.17 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 40.91 40.94 40.91 40.94 0.07 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 358.85 358.65 358.65 359.95 0.35 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 118.26 118.18 118.05 118.54 0.12 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 366.6 366.95 365.85 366.95 0.30 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 26.43 26.39 26.39 26.43 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 230.25 230.95 230.25 231.4 0.85 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 63.09 63.3 63.09 63.44 0.17 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 50.21 50.44 50.21 50.44 0.48 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.07 78.08 78.07 78.08 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 101.58 101.4 101.38 101.58 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 184.38 184.44 184.38 184.56 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 73.52 73.49 73.49 73.52 0.13 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 296.67 296.95 296.41 296.95 1.15 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 64.41 64.53 64.41 64.64 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 126.86 126.89 126.86 126.89 0.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 41.59 41.84 41.59 41.84 0.25 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 65.12 65.2 65.12 65.27 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 236.3 236.5 236.3 236.85 0.15 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 490 488.95 488.6 490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Energy 3.114 3.133 3.114 3.154 0.03 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gasoline 21.44 21.79 21.44 22.02 0.27 1.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Soybean Oil 2.74 2.741 2.74 2.744 0.03 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI EMU UCITS 203.9 204.15 203.9 204.85 0.90 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI USA UCITS 316.27 316.17 316.17 317.05 2.94 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage CAC 40 UCITS 72.04 72 72 72.26 0.13 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage FR DAX UCITS 56.13 56.11 56.11 56.38 0.34 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
CS (IE) on MSCI Europe 4.74 4.75 4.74 4.76 0.05 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR FTSE UK All Share 57.76 57.83 57.76 57.84 0.26 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI China UCITS 270 269.65 269.35 270 2.10 0.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI India UCITS 528.1 529.1 527.1 529.1 3.20 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x SPXF Daily Long 742.35 741 741 745.55 10.50 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x DAXF Daily Long 329.6 330.08 329.6 334.54 8.52 2.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x NDXF Daily Long 2203.2 2205 2203.2 2227 34.40 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x SPXF Daily Long 1191 1187.9 1187.9 1197.4 18.80 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers SLI UCITS 141.1 140.98 140.98 141.34 0.26 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Nickel 26.03 25.94 25.9 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long AUD Short EUR 50.34 50.23 50.23 50.34 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CAD Short EUR 41.83 41.86 41.83 41.91 0.22 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CHF Short EUR 56.77 56.58 56.5 56.77 0.11 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long INR Short USD 42.4 42.41 42.37 42.41 0.16 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long NOK Short EUR 42.31 42.39 42.31 42.43 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Softs 4.92 4.9 4.9 4.92 0.04 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short INR Long USD 29.39 29.42 29.39 29.52 0.30 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x DJIAF Daily Long 698.55 695.9 695.9 699.15 11.55 1.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x SX5EF Daily Long 321.22 321.26 321.22 324.78 3.68 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x DJIAF Daily Long 1111.3 1105.4 1105.4 1112.1 21.70 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage PSI 20 Leverage 5.703 5.7 5.7 5.703 0.05 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Japan LC UCITS 67.5 67.6 67.5 67.75 0.61 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Japan MC UCITS 7.79 7.81 7.79 7.82 0.08 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Energy 16.06 16.14 16.06 16.23 0.14 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Nikkei 225 UCITS 163.3 163.28 163.24 163.46 1.56 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.31 8.3 8.3 8.34 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Europe Value 213.9 214 213.9 214.8 1.20 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x SPXF Daily Short 3.04 3.05 3.03 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Gold Daily Short 45.36 46.35 45.36 47.04 3.12 6.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x SPXF Daily Short 0.78 0.79 0.78 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 15x BUNDF Daily Long 4449.8 4479.8 4448.2 4479.8 126.40 2.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x HSCEIF Daily Long 118.11 117.53 117.53 118.11 0.53 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x HSCEIF Daily Long 29.91 29.71 29.56 29.91 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Europe LC UCITS 92.96 93.01 92.96 93.01 0.33 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Europe MC UCITS 10.33 10.34 10.33 10.38 0.04 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source Russell 2000 UCITS 64.84 65.27 64.84 65.37 1.02 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Cocoa Daily Short 55.25 55.34 55.17 55.34 0.52 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x DJIAF Daily Short 3.41 3.42 3.41 3.42 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x DJIAF Daily Short 0.92 0.93 0.92 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x WTI Oil Daily Long 25 25.43 25 25.51 0.47 1.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage FTSE 100 TR UCITS 71.12 71.21 71.12 71.28 0.24 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Brent Crude Oil Booster 61.8 62.65 61.8 63.11 1.27 2.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Lean Hogs 66.69 65.67 64.9 66.69 0.57 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Silber Daily Short 62.87 63.45 62.87 63.71 2.14 3.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Silber Daily Short 21.39 21.66 21.39 21.77 0.93 4.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Platinum Daily Long 37.97 38.16 37.97 38.16 0.07 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Platinum Daily Long 12.84 12.96 12.84 12.96 0.04 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI USA TRN UCITS 69.13 69.12 69.12 69.3 0.64 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Livestock 11.02 11.09 11.02 11.09 0.15 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source Goldman Sachs Equity 141.82 141.88 141.82 141.88 0.12 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi Euro Corporates UCITS 225.51 225.4 225.4 225.67 0.13 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Palladium Daily Long 191.42 189.98 189.98 191.42 0.57 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 2x Palladium Daily Long 260.42 256.5 256.5 260.42 3.24 1.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Live Cattle 41.23 41.49 41.23 41.55 0.36 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Natural Gas 420.42 433.86 420.42 435.52 19.36 4.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Soybean Oil 78.32 78.31 78.31 78.42 0.09 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.354 5.324 5.324 5.354 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.388 3.378 3.375 3.388 0.03 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
First Trust Germany AlphaDEX 23.76 23.82 23.76 23.82 0.08 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree India Quality Acc 15.46 15.43 15.43 15.46 0.08 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree India Quality Inc 15.36 15.33 15.33 15.36 0.08 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Platinum Daily Short 137.12 136.46 136.46 137.12 1.59 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Platinum Daily Short 177.56 175.82 175.82 177.56 2.94 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 50.93 51.06 50.93 51.27 0.46 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Energy Booster Euro Hedged 38.27 38.61 38.27 38.92 0.49 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.53 11.54 11.53 11.54 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 72.92 73.22 72.92 73.7 0.46 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 143.12 143.1 143.1 144.54 1.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 76.43 76.45 76.43 76.72 0.30 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 74.17 74.24 74.17 74.76 0.63 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -1x Palladium Daily Short 22.12 22.18 22.12 22.3 0.36 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Brent Oil Daily Short 18.74 17.98 17.57 18.74 0.74 4.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 57.05 57.11 57.05 57.28 0.18 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 24.52 24.5 24.5 24.52 0.21 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 25 404.74 404.34 404.34 405.28 2.21 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 85.8 85.724 85.724 85.8 0.53 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 26.98 27.03 26.98 27.07 0.11 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.18 30.23 30.14 30.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.263 4.261 4.261 4.268 0.03 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 78.02 78.11 78.02 78.19 0.26 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 373.93 373.89 373.7 374.33 1.52 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 21.23 21.27 21.23 21.3 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 2.561 2.645 2.561 2.7 0.05 1.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 233.35 234 233.35 234.75 2.05 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Eurozone Exporters 15.558 15.56 15.558 15.56 0.05 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree US SmallCap Dividend 16.54 16.63 16.54 16.65 0.24 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.009 0.01 0.009 0.01 0.00 22.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 37.51 37.525 37.51 37.525 0.14 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 93.49 93.35 93.35 94 1.17 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 127.32 126.94 126.94 127.32 0.90 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 116.62 116.46 116.46 117.04 0.44 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 12.49 12.51 12.49 12.55 0.10 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 249.81 249.62 249.62 250.43 2.33 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 82.93 82.95 82.93 83 0.27 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 10.456 10.462 10.456 10.472 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 301.8 302.17 301.8 302.17 0.55 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 57.64 57.75 57.44 57.75 0.17 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.66 4.65 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Target US Real Estate 23.05 23.09 23.05 23.09 0.16 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 39.91 39.89 39.89 40.04 0.28 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 66.83 67.01 66.83 67.01 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 244.15 244.1 244.1 244.7 0.65 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.07 101.11 101.07 101.11 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Industrial Metals 14.24 14.16 14.16 14.24 0.04 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Equity Buyback Achievers 5.605 5.609 5.605 5.629 0.07 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 16.86 16.87 16.86 16.91 0.18 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source EURO STOXX 50 B Total Return 34.27 34.28 34.27 34.4 0.14 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 57.41 57.53 57.41 57.57 0.18 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 203.13 203.45 203.13 203.45 0.76 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 186.87 187.06 186.87 187.06 0.36 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 73.97 73.93 73.93 74.07 0.21 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 223.1 223.26 223.1 225.66 2.48 1.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI North America TRN UCITS 72.88 72.96 72.8 73.03 0.66 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.565 4.577 4.565 4.585 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.833 3.844 3.833 3.849 0.05 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 65.13 65.19 65.11 65.23 0.35 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 366.2 366.15 366.15 367.7 0.80 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 559.8 560.4 559 560.4 1.80 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 159.34 159.3 159.3 159.84 1.48 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 85.62 85.69 85.62 85.89 0.83 0.97% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 111.02 110.92 110.92 111.3 0.32 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 197.06 196.7 196.7 197.18 1.14 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 254.9 254.7 253.85 254.9 0.15 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 56.54 56.88 56.54 57.03 0.90 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 131.03 130.91 130.81 131.03 0.34 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 53.3 53.25 53.25 53.49 0.18 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 325.25 325.6 325.25 325.75 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 55.65 55.67 55.58 55.67 0.18 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 32.01 32.13 32.01 32.13 0.23 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.21 4.22 4.21 4.22 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 184.87 184.88 184.87 184.88 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 150.53 150.4 150.19 150.53 0.50 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 161.12 161.31 161.12 161.31 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 229.05 227.45 227.4 229.05 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 26.79 26.8 26.79 26.81 0.16 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 60.44 60.57 60.44 61.12 0.54 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 120.36 120.86 120.36 120.86 0.46 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 42.85 42.8 42.8 42.9 0.11 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 329.85 330.2 329.25 330.2 0.90 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 227 226.55 226.55 227.25 0.30 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 301.65 300.85 300.6 301.65 2.35 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 61.78 61.89 61.78 62.12 0.36 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 120.68 120.89 120.68 121.08 0.67 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 159.52 159.28 159.28 159.82 1.56 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.99 34 33.99 34.91 0.71 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 94.9 94.95 94.9 95.13 0.38 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 33.73 33.81 33.73 33.95 0.23 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 120.11 120.18 120.11 120.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 130.19 130.23 130.15 130.23 0.19 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 312.1 311.85 311.85 312.1 2.25 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 188.82 188.68 188.68 189.26 0.48 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 81.53 81.67 81.53 82.8 0.63 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 92.65 92.92 92.47 93.04 0.31 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 64.43 64.56 64.43 64.84 0.39 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.54 154.59 154.53 154.59 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 57.12 57.08 57.08 57.37 0.14 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.8 7.81 7.8 7.83 0.06 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 14.67 14.7 14.67 14.74 0.08 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 102.2 102.26 102.2 102.76 0.46 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 154.35 154.12 154.12 154.35 0.19 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 18.3 18.35 18.26 18.35 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 93.21 93.43 93.21 93.83 0.67 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 39.83 39.77 39.77 39.84 0.12 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 291.25 291.15 291.15 293.35 2.20 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 95.65 95.54 95.54 95.95 0.35 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 172.3 172.19 171.57 172.47 0.80 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 235.7 236 235.4 236 2.40 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 362.55 362.95 362.55 364 4.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 69.25 69.48 69.25 69.48 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.09 34.16 34.09 34.16 0.21 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 141.08 141.04 140.74 141.3 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 113.72 113.66 113.58 113.96 0.78 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 204.75 204.56 204.56 205.04 0.35 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 151.21 151.16 151.16 151.25 0.23 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 148.23 148.42 148.2 148.42 0.82 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 118.25 118.22 118.22 118.31 0.11 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 112.44 112.38 112.38 112.7 1.02 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.89 10.83 10.82 10.89 0.04 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 115.27 115.33 115.27 115.5 0.07 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 239.53 239.66 239.53 239.7 0.20 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 244.03 244.06 244.03 244.16 0.46 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 301.01 301.06 301.01 301.73 0.68 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 272.58 272.74 272.58 272.74 0.44 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 241.61 241.65 241.42 241.65 0.50 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 90.55 90.56 90.55 90.69 0.58 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 192.18 192.34 192.11 192.34 0.44 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 243.31 243.71 242.56 243.71 0.81 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 100.23 100.22 100.22 100.33 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 148.25 148.28 148.25 148.42 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 173.19 173.29 173.19 173.38 0.18 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 187.24 187.38 187.24 187.38 0.28 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 89.63 89.68 89.58 90.43 0.29 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 110.52 110.66 110.52 111 0.42 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 99.68 99.82 99.68 99.82 0.16 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 164.14 163.9 163.76 164.14 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 41.62 41.59 41.26 41.62 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 155.56 155.68 155.56 155.74 1.01 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 157.09 157.16 157.09 157.22 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 195.16 195.25 195.16 195.35 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 243.09 243.15 243.09 243.29 0.17 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 277.65 277.74 277.65 277.92 0.48 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 235.6 235.65 235.46 235.65 0.43 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 51.16 51.24 51.16 51.31 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 71.17 71.21 71.11 71.21 0.12 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 100.1 99.82 100.04 99.82 0.24 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 100.58 100.66 100.58 101.06 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 132.08 132.16 132.08 132.16 0.23 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 139.19 139.26 139.19 139.41 0.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 115.9 115.83 115.83 115.92 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 90.41 90.63 90.37 90.63 0.49 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 55.2 55.22 55.2 55.49 0.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gold 14.36 14.29 14.27 14.36 0.11 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Softs 2.63 2.641 2.616 2.641 0.02 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Nickel 10.18 10.27 10.18 10.27 0.13 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Silver 13.02 12.98 12.98 13.02 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC FTSE 100 83.65 83.72 83.65 83.72 0.29 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Petroleum 10.68 10.8 10.68 10.94 0.21 1.97% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI Japan 27.76 27.79 27.76 27.81 0.25 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Heating Oil 10.21 10.32 10.21 10.39 0.16 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI Brazil 19 18.95 18.95 19.05 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage ATX UCITS 35.56 35.72 35.56 35.8 0.21 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage HSI UCITS 37.97 37.87 37.87 37.98 0.24 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka EURO STOXX 50 73.03 73.04 73 73.32 0.25 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC EURO STOXX 50 36.66 36.72 36.63 36.72 0.15 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR S&P 500 UCITS 259.05 259.02 258.87 259.47 3.56 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS-ETF FTSE 100 I 10.65 10.66 10.65 10.68 0.07 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Precious Metals 15.1 15.05 15.01 15.1 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Tips UCITS 188.75 188.69 188.69 189.22 1.28 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares ATX UCITS DE 31.39 31.48 31.39 31.54 0.10 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares SLI UCITS DE 93.03 92.88 92.84 93.1 0.18 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source S&P 500 UCITS 469.07 468.69 468.69 469.69 4.22 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Japan UCITS 7.69 7.7 7.69 7.72 0.07 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Gold 19.58 19.7 19.58 19.7 0.41 2.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Bric 50 UCITS 27.64 27.69 27.58 27.69 0.13 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage 1 DAX UCITS I 112 111.86 111.86 112.02 0.68 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage S&P 500 UCITS 293.18 293.17 293.02 293.66 2.69 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Nifty 50 146.72 146.94 146.32 146.94 1.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI USA LC UCITS 169.84 170.06 169.72 170.06 1.58 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI USA MC UCITS 17.34 17.36 17.34 17.42 0.18 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Wheat 90.64 91.55 90.64 92.61 1.94 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Platinum 67.11 67.19 66.99 67.41 0.20 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI USA UCITS 248.11 247.93 247.93 248.76 2.34 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe UCITS 204.4 204.5 204.4 204.5 0.60 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Boost ShortDAX 3x Daily 5.686 5.676 5.669 5.689 0.10 1.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Palladium 126.27 125.74 125.05 126.27 0.53 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical PM Basket 94.7 94.42 93.94 94.7 0.45 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI UK UCITS 195.62 195.86 195.56 195.86 0.56 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x Cocoa Daily Long 74.13 75.01 74.02 75.01 0.27 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX UCITS 37.65 37.62 37.62 37.73 0.13 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi MSCI Germany UCITS 224.4 224.45 224.4 224.75 1.45 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.15 19.17 19.15 19.21 0.18 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI Pacific ExJapan 12.56 12.54 12.54 12.56 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Canada UCITS 116 115.8 115.8 116.18 0.64 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI France UCITS 36.62 36.64 36.62 36.66 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree EM SmallCap DE 15.42 15.47 15.4 15.48 0.11 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers SP 500 UCITS 44.39 44.35 44.35 44.46 0.11 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 132.44 132.56 132.44 132.74 0.46 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 185.28 185.41 185.28 185.66 1.66 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.168 8.177 8.168 8.186 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Nikkei 225 UCITS DE 17.38 17.4 17.38 17.4 0.16 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 225.9 225.95 225.9 226.4 0.65 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 372.15 371.5 371.5 374.3 1.50 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 10.414 10.426 10.414 10.426 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access DAXGlobal Asia 59.82 60.41 59.71 60.41 0.41 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 11.98 12 11.98 12.01 0.11 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.3 1.268 1.258 1.3 0.03 2.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares China Large Cap UCITS 107.44 107.52 107.06 107.52 0.72 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -2x Palladium Daily Short 3.73 3.77 3.73 3.79 0.11 2.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -4x Brent Oil Daily Short 3.27 3.1 3 3.27 0.17 5.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 9.6325 9.6 9.091 9.6325 0.61 6.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.013 5.018 5.013 5.03 0.03 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe Quality DE 6.771 6.766 6.766 6.777 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree EM Equity Income DE 14.14 14.17 14.14 14.17 0.07 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 223.06 223.55 223.06 223.74 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 35.41 35.42 35.41 35.43 0.12 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 52.37 52.33 52.29 52.39 0.36 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 21.84 21.89 21.82 21.89 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 70.71 70.7 70.7 70.82 0.66 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 23.97 23.98 23.95 23.98 0.16 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.279 2.303 2.279 2.303 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 280.05 280.85 279.9 282.85 3.60 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 26.525 26.52 26.52 26.585 0.17 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe Size Factor 6.452 6.462 6.452 6.471 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI South Africa UCITS 28.96 29 28.96 29.16 0.61 2.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 93.07 93.12 93.03 93.12 0.41 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Platinum Euro Hedged 52.44 52.38 52.38 52.7 0.31 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 38.98 38.97 38.97 39.01 0.27 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Commodity Securities Cotton 1.826 1.828 1.826 1.829 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 194.22 194.28 194.22 194.6 0.80 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 290.7 291.2 290.6 292.75 4.15 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 276.06 275.95 275.7 276.32 1.06 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 304.5 304.45 303.6 304.9 0.65 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Palladium Euro Hedged 97.75 97.68 97.02 97.75 0.96 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 115.46 115.48 115.34 115.86 0.36 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 87.92 87.95 87.91 87.95 0.59 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 105.34 105.44 105.18 105.44 0.90 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 292.7 292.75 292.65 293.55 2.30 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 45.31 45.33 45.31 45.45 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 95.85 95.91 95.68 95.91 0.40 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 139.1 138.96 138.76 139.1 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 268.45 269.2 268.45 269.8 1.60 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 43.26 43.23 43.19 43.26 0.28 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.416 2.409 2.399 2.416 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 23.65 23.62 23.62 23.65 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 37.89 37.87 37.87 37.995 0.13 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Spain Government Bond UCITS 176.05 176.12 175.97 176.24 0.46 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.544 5.554 5.544 5.56 0.04 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 64.39 64.29 64.29 64.48 0.17 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 43.23 43.37 43.23 43.38 0.18 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.97 11.95 11.95 12.01 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 38.36 38.34 38.34 38.45 0.12 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 104.3 104.46 104 104.46 0.80 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Insurance 110.98 111 110.98 111.26 0.20 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 198.58 199.42 198.58 199.58 1.82 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 45.99 46.02 45.99 46.31 0.18 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 300.2 300.65 300.15 300.8 2.10 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 62.09 62.07 62.07 62.4 0.38 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 41.08 41.16 41.08 41.43 0.64 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 46.63 46.74 46.59 46.77 0.13 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 34.69 34.7 34.66 34.7 0.08 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 36.55 36.63 36.55 36.63 0.21 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 97.97 98.14 97.94 98.2 0.25 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 54.39 54.49 54.39 55.4 0.79 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 7.13 7.14 7.13 7.17 0.12 1.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 46.63 46.78 46.6 46.78 0.17 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 211.48 211.47 211.42 211.57 0.39 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 33.49 33.56 33.45 33.56 0.28 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.2 101.24 101.2 101.24 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 194.88 195.1 194.3 195.54 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 41.44 41.34 41.34 41.62 0.22 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 57.59 57.67 57.49 57.73 0.21 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 20.94 20.93 20.93 20.96 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 200.59 200.32 200.32 200.64 0.93 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 141.85 141.76 141.76 141.85 0.11 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.63 98.61 98.61 98.64 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 40.87 40.81 40.81 40.87 0.13 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 255.25 255.2 255.15 255.45 1.85 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 95.78 95.53 95.53 95.99 0.11 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 95.53 95.69 95.41 95.69 0.47 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1907.2 1913.2 1906.4 1917.8 40.80 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 172.55 172.5 172.4 172.61 0.36 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 35.74 35.65 35.55 35.74 0.26 0.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 29.75 29.78 29.73 29.82 0.08 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 71.19 71.35 71.19 71.57 0.21 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 44.9 44.77 44.72 44.9 0.34 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 222.96 222.92 222.92 223.12 0.25 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 121.74 121.82 121.72 121.9 0.52 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 13.57 13.56 13.56 13.57 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 178.5 178.56 178.2 179.12 0.32 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 234.07 234.1 233.85 234.1 0.24 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 207.07 207.04 207.03 207.1 0.38 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 197.91 197.84 197.84 198.34 0.13 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 102.85 102.8 102.8 102.87 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 233.3 233.5 233 233.6 2.35 1.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 259.4 259.25 259.05 259.8 2.65 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 106.39 106.33 106.33 106.42 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 257.44 257.61 257.42 257.75 0.99 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 89.49 89.57 89.47 89.57 0.51 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 143.88 144.06 143.44 144.06 0.80 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 445.2 444.95 443.4 445.25 0.60 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 13.09 13.06 13.06 13.09 0.04 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 20.94 20.93 20.93 21.02 0.09 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 290.9 290.95 290.55 292.05 1.55 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.97 15.96 15.96 16.04 0.08 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 64.81 64.89 64.81 65.01 0.09 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 38.65 38.62 38.62 38.76 0.08 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.39 125.38 125.38 125.42 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 88.97 88.8 88.8 89.17 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 71.13 71.18 71.03 71.31 0.20 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 100.42 100.3 100.3 100.7 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 56.68 56.6 56.6 56.73 0.37 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.43 21.4 21.32 21.43 0.18 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 274.95 274.9 274.6 275.5 2.85 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 138.8 138.3 137.96 138.8 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 28.8 28.85 28.8 29.02 0.25 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 114.05 114 114 114.44 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 48.3 48.37 48.3 48.42 0.38 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 40.98 41.05 40.98 41.23 0.31 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 201.24 201.15 201.15 201.32 0.12 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.71 11.74 11.71 11.74 0.06 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 56.43 56.4 56.36 56.43 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 120.55 120.59 120.55 120.61 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 41.51 41.48 41.48 41.67 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 309.4 309.5 308.45 309.5 1.35 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 90.79 90.8 90.79 91.04 0.37 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 100.11 100.12 100.11 100.12 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 97.88 97.85 97.85 97.9 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 28.46 28.51 28.46 28.61 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 83.03 82.86 82.75 83.03 0.45 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 13.92 14 13.92 14.09 0.32 2.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 49.25 49.3 49.25 49.45 0.16 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 87.95 87.97 87.95 88.5 0.86 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.21 13.2 13.15 13.21 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 203.3 203.37 203.3 203.4 0.07 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 245.8 245.85 245.8 245.94 0.49 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 55.58 55.53 55.48 55.58 0.13 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 110.56 110.62 110.24 110.74 0.18 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 131.89 131.94 131.89 131.97 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 218.26 218.05 217.61 218.26 1.45 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 138.99 139.39 138.99 139.39 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 95.99 96 95.86 96.55 0.19 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 141 141.18 140.5 141.36 0.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 19.38 19.39 19.38 19.41 0.07 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 235.08 234.76 234.76 235.28 0.66 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 157.01 157.06 156.89 157.08 0.15 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 142.99 142.97 142.97 143.05 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 205.92 205.94 205.92 206.1 0.07 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 144.7 144.6 144.48 144.78 0.18 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 114.8 114.86 114.71 114.86 0.14 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 118.71 118.81 118.71 118.84 0.19 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 125.75 125.79 125.75 125.88 0.17 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 143.14 143.32 143.14 143.54 0.47 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 292.35 292.8 292.35 292.9 3.05 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 266.95 267.05 266.9 267.35 2.50 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.11 16.07 16.06 16.11 0.07 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 26.21 26.3 26.21 26.32 0.21 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 68.65 68.75 68.57 68.84 0.62 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 38.35 38.41 38.34 38.41 0.13 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 107.03 106.8 106.47 107.03 0.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 60.72 60.79 60.64 60.81 0.45 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Corn 0.7962 0.7947 0.7942 0.797 0.01 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Sugar 6.22 6.23 6.16 6.27 0.08 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Soybeans 15.31 15.33 15.3 15.33 0.09 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS WTI 2mth 17.13 17.24 17.13 17.43 0.32 1.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Deka DAX UCITS 111.3 111.28 111.28 111.5 0.72 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Brent 1mth 25.4 25.48 25.4 25.87 0.60 2.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Gold 121.13 121 120.42 121.13 0.95 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Brent Crude 24.52 24.62 24.52 24.97 0.58 2.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Silver 130.13 130.26 129.45 130.26 0.35 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC S&P 500 UCITS 26.14 26.16 26.11 26.16 0.23 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS LevDAX 98.68 98.84 98.68 98.99 1.23 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI Europe 222.8 222.75 222.75 223.05 0.45 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI ACWI IMI 121.18 121.32 121.16 121.52 0.98 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi CAC 40 UCITS 81 80.93 80.93 81.04 0.14 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR MSCI ACWI 118.14 118.08 118.04 118.18 0.78 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares TA-25 Israel 5.1 5.11 5.1 5.123 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage DAX TR UCITS 112.62 112.66 112.62 112.78 0.72 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MDAX UCITS DE 216.25 216.45 216.25 217.35 0.45 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI USA UCITS 68.95 69 68.95 69 0.66 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Industrial Metals 9.69 9.64 9.64 9.69 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Gold Daily Long 19.57 19.29 19.15 19.57 0.69 3.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 4x Gold Daily Long 8.44 8.26 8.23 8.44 0.41 5.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI ACWI UCITS 44.38 44.37 44.37 44.47 0.34 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source MSCI World UCITS 54.33 54.34 54.32 54.41 0.41 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage DivDAX TR UCITS 28.64 28.62 28.57 28.73 0.19 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Swiss Gold 120.09 119.92 119.3 120.09 0.96 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 380.1 379.95 379.95 380.85 3.40 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Sust MSCI EM SRI 5.843 5.84 5.832 5.854 0.05 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree Europe Equity 16.14 16.13 16.13 16.22 0.13 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 3x Silber Daily Long 1.203 1.193 1.19 1.203 0.02 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Long DAX 30 12.72 12.76 12.72 12.84 0.25 1.97% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Poland UCITS 18.84 18.86 18.74 18.86 0.19 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access RICI Metals 104.38 103.82 103.6 104.38 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI World Small Cap 63.26 63.19 63.19 63.68 0.64 1.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage ShortDAX TR UCITS 21.98 22.02 21.94 22.02 0.12 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.48 6.47 6.43 6.48 0.09 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 13.38 13.39 13.38 13.4 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FTSE MIB UCITS Acc 81.39 81.3 81.3 81.5 0.18 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 249.83 250.1 249.8 250.1 2.35 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 34.42 34.45 34.42 34.49 0.14 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -10x BUNDF Daily Short 0.68 0.677 0.677 0.68 0.01 2.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.898 1.892 1.88 1.898 0.02 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 39.03 39.09 38.54 39.09 0.83 2.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.45 3.43 3.39 3.45 0.05 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 1.84 1.81 1.8 1.84 0.03 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gold Bullion Securities 116.7 116.19 115.98 116.7 0.91 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares eb.rexx Money Market 77.16 77.1 77.1 77.16 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.284 6.28 6.28 6.301 0.05 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 50.55 50.53 50.41 50.58 0.33 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 57.04 57.15 57.04 57.2 0.19 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Australia UCITS 32.8 32.76 32.75 32.8 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 126.52 126.45 126.45 126.7 1.15 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 31.22 31.255 31.175 31.26 0.25 0.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 16.84 16.86 16.79 16.86 0.11 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 26.8 26.82 26.77 26.91 0.24 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.96 24.98 24.96 25.02 0.11 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 95.21 95.12 94.87 95.47 0.24 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 4.14 4.1 4.1 4.14 0.04 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 129.7 129.6 129.6 129.9 0.40 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS World Water D-EUR 38.63 38.66 38.49 38.66 0.13 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Europe 600 UCITS 82.01 82.13 82.01 82.16 0.22 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db Physical Silver Euro Hedged 100.05 100.27 100.05 99.98 0.95 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers DAX DR Income 1D 101.84 101.9 101.84 102.06 0.66 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 34.18 34.16 34.16 34.4 0.13 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 83.668 83.73 83.654 83.73 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 38.875 38.895 38.875 39.055 0.16 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 USD Cons Discr 6.783 6.81 6.783 6.82 0.09 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 54.73 54.74 54.7 55.08 0.87 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access RICI Agriculture 69.05 69.18 68.78 69.18 0.28 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 57.17 57.19 57.17 57.47 0.22 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree US Equity Income DE 17.47 17.49 17.47 17.51 0.13 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 72.07 72.06 72.06 72.24 0.26 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.09 137.11 137.07 137.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 70.25 70.31 70.19 70.37 0.65 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.28 158.34 158.21 158.34 0.16 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 31.88 31.93 31.88 32 0.10 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Property Yield UCITS 26.57 26.62 26.55 26.67 0.25 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 122.23 122.25 122.23 122.56 1.13 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Coba -3x Natural Gas Daily Short 1.05 1.17 1.05 1.19 0.15 14.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 58.01 57.96 57.96 58.18 0.12 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 26.79 26.85 26.79 26.93 0.28 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 110.9 110.88 110.88 111.1 0.44 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 109.86 109.81 109.81 110.28 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI North America UCITS 48.52 48.53 48.5 48.62 0.45 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 65.34 65.33 65.3 65.38 0.19 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 49.87 49.92 49.76 49.92 0.22 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI Wd Health Care 29.78 29.795 29.78 29.865 0.14 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 54.86 54.83 54.83 54.92 0.42 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 1.89 1.866 1.83 1.89 0.07 3.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.645 4.651 4.643 4.657 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 30.25 30.28 30.19 30.28 0.18 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 69.61 69.58 68.57 69.61 1.95 2.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 166.2 166.34 166.2 166.4 1.46 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source EURO STOXX Optimised Banks 51.29 51.64 51.26 51.72 0.31 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 51.57 51.84 51.57 51.88 0.27 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 96.73 96.83 96.73 97.02 0.35 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 80.47 80.48 80.43 80.64 0.26 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 8.96 8.95 8.91 8.96 0.13 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.16 100.14 100.14 100.17 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 26.445 26.48 26.395 26.495 0.20 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 38.11 38.12 38.11 38.21 0.35 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 192.67 192.5 192.5 192.94 1.46 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree Europe Equity Income DE 12.85 12.84 12.84 12.93 0.06 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 27.65 27.77 27.55 27.83 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 108.28 108.22 108.2 108.56 1.42 1.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 188.74 188.44 188.44 190.2 3.02 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 116.66 116.68 116.64 116.76 0.65 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 87.888 87.804 87.802 87.948 0.24 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Infrastructure UCITS 26.17 26.18 26.16 26.24 0.13 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Italy Government Bond UCITS 157.82 158.04 157.82 158.5 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 20.57 20.58 20.52 20.6 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.71 3.72 3.7 3.72 0.04 1.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 27.07 27.08 27.07 27.18 0.20 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 36.91 36.89 36.89 37.36 0.32 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 54.24 54.32 54.24 54.45 0.26 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Thomson Reuters Global Convert 31.76 31.74 31.72 31.87 0.20 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 28.33 28.27 28.27 28.33 0.13 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 177.11 177.06 176.92 177.11 0.70 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Global Government Bond UCITS 98.07 98.12 98.07 98.12 0.30 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 27.98 28 27.98 28.09 0.15 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 39.73 39.8 39.73 39.82 0.11 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 30.73 30.58 29.92 30.77 0.51 1.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares European Property Yield UCITS 40.69 40.76 40.69 41 0.26 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 30.22 30.25 30.22 30.57 0.23 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 47.87 47.95 47.83 47.95 0.32 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 14.21 14.22 14.21 14.22 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.55 8.54 8.54 8.56 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.2 45.22 45.2 45.78 0.29 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.23 100.24 100.22 100.24 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳