شاخص یاب
آلمان
آلمان
Midcap
8,797
قیمت روز
197 (2.24%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:40
77,240 (89.78%)
تغییر ۳ ماهه
78,576 (89.93%)
تغییر ۶ ماهه
74,603 (89.45%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Zinc 7.09 - 7.09 7.09 0.21 2.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long JPY 42.8 - 42.8 42.8 0.10 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC FTSE 100 85.95 - 85.95 85.95 2.44 2.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Petroleum 11.92 - 11.92 11.92 0.08 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Live Cattle 5.33 - 5.33 5.33 0.18 3.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI USA UCITS 22.26 - 22.26 22.26 0.53 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS All Commodities 7.5 - 7.5 7.5 0.11 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Precious Metals 13.92 - 13.92 13.92 0.11 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage SPI TR UCITS 81.42 - 81.42 81.42 1.64 2.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Japan UCITS 8.01 - 8.01 8.01 0.17 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Gold 20.9 - 20.9 20.9 0.06 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Wheat 95.45 - 95.45 95.45 1.47 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x HSIF Daily Long 184.35 - 184.35 184.35 5.06 2.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x HSIF Daily Long 260.8 - 260.8 260.8 13.24 5.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x DAXF Daily Long 382.51 - 382.51 382.51 28.94 7.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Gold Daily Long 15.14 - 15.14 15.14 0.18 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x HSIF Daily Long 231.16 - 231.16 231.16 17.24 7.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x DAXF Daily Long 395.59 - 395.59 395.59 40.79 10.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Nickel 21.01 - 21.01 21.01 0.37 1.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Silver 14.38 - 14.38 14.38 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long CAD Short EUR 40.36 - 40.36 40.36 0.15 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long CNY Short USD 45.1 - 45.1 45.1 0.42 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long SEK Short EUR 44.39 - 44.39 44.39 0.25 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long USD Short EUR 50.58 - 50.58 50.58 0.25 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Softs 5.72 - 5.72 5.72 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short CHF Long EUR 34.49 - 34.49 34.49 0.11 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short CNY Long USD 31.36 - 31.36 31.36 0.19 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short INR Long USD 29.74 - 29.74 29.74 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short JPY Long EUR 43.4 - 43.4 43.4 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI UK UCITS 193.19 - 193.19 193.19 5.44 2.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Cocoa Daily Long 47.79 - 47.79 47.79 0.92 1.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Cocoa Daily Long 21.07 - 21.07 21.07 0.51 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x DJIAF Daily Long 541.6 - 541.6 541.6 32.80 6.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x MDAXF Daily Long 1615.6 - 1615.6 1615.6 110.20 6.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x SX5EF Daily Long 290.75 - 290.75 290.75 19.10 6.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x MDAXF Daily Long 2926.6 - 2926.6 2926.6 271.00 9.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x SX5EF Daily Long 266.68 - 266.68 266.68 23.58 8.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 5x BUNDF Daily Long 383.08 - 383.08 383.08 1.96 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Japan LC UCITS 69.26 - 69.26 69.26 1.44 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Wheat 16.94 - 16.94 16.94 0.87 5.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Energy 17.63 - 17.63 17.63 0.12 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Grains 4.86 - 4.86 4.86 0.12 2.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Europe Equity 15.1 - 15.1 15.1 0.36 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x HSIF Daily Short 46.56 - 46.56 46.56 0.76 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x HSIF Daily Short 17.45 - 17.45 17.45 0.65 3.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x DAXF Daily Short 3.24 - 3.24 3.24 0.21 6.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Gold Daily Short 91.61 - 91.61 91.61 0.15 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 10x BUNDF Daily Long 1022.1 - 1022.1 1022.1 10.50 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 15x BUNDF Daily Long 1754.2 - 1754.2 1754.2 27.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Gasoil Daily Long 43.67 - 43.67 43.67 0.37 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x HSCEIF Daily Long 131.1 - 131.1 131.1 3.68 2.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Gasoil Daily Long 14.88 - 14.88 14.88 0.17 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x HSCEIF Daily Long 118.3 - 118.3 118.3 6.03 5.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Copper Daily Long 15.66 - 15.66 15.66 0.29 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x HSCEIF Daily Long 71.19 - 71.19 71.19 5.47 7.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Silber Daily Long 1.656 - 1.656 1.656 0.04 2.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x Copper Daily Long 5.384 - 5.384 5.384 0.12 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x HSCEIF Daily Long 35.62 - 35.62 35.62 3.60 10.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Europe LC UCITS 90.08 - 90.08 90.08 2.03 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI Pacific ExJapan 11.71 - 11.71 11.71 0.32 2.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Cocoa Daily Short 56.85 - 56.85 56.85 0.07 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Cocoa Daily Short 28.37 - 28.37 28.37 0.26 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x DJIAF Daily Short 5.11 - 5.11 5.11 0.23 4.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x MDAXF Daily Short 1.086 - 1.086 1.086 0.07 6.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x SX5EF Daily Short 3.77 - 3.77 3.77 0.22 6.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x SX5EF Daily Short 0.818 - 0.818 0.818 0.06 8.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -5x BUNDF Daily Short 14.75 - 14.75 14.75 0.08 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x WTI Oil Daily Long 5.239 - 5.239 5.239 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x TECDAXF Daily Long 3226.6 - 3226.6 3226.6 224.40 6.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.4823 - 0.4823 0.4823 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 5x SCHATZF Daily Long 107.39 - 107.39 107.39 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Lean Hogs 68.94 - 68.94 68.94 0.72 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Japan Equity DE 13.84 - 13.84 13.84 0.32 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -10x BUNDF Daily Short 1.525 - 1.525 1.525 0.02 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Gasoil Daily Short 94.47 - 94.47 94.47 0.13 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x HSCEIF Daily Short 58.59 - 58.59 58.59 0.98 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Copper Daily Short 62.83 - 62.83 62.83 0.21 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Gasoil Daily Short 73.45 - 73.45 73.45 0.14 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x HSCEIF Daily Short 24.69 - 24.69 24.69 0.95 4.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Copper Daily Short 37.3 - 37.3 37.3 0.30 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x HSCEIF Daily Short 11.17 - 11.17 11.17 0.66 6.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Silber Daily Short 55.23 - 55.23 55.23 0.82 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Silber Daily Short 19.29 - 19.29 19.29 0.41 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 10x SCHATZF Daily Long 123.27 - 123.27 123.27 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 15x SCHATZF Daily Long 140.82 - 140.82 140.82 0.17 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Platinum Daily Long 15.49 - 15.49 15.49 0.25 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.5 - 3.5 3.5 0.07 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Livestock 10.86 - 10.86 10.86 0.20 1.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x WTI Oil Daily Short 116.04 - 116.04 116.04 0.75 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x WTI Oil Daily Short 80.21 - 80.21 80.21 0.73 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x WTI Oil Daily Short 27.99 - 27.99 27.99 0.36 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x WTI Oil Daily Short 4.54 - 4.54 4.54 0.10 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -5x SCHATZF Daily Short 80.34 - 80.34 80.34 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Palladium Daily Long 112.18 - 112.18 112.18 2.55 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Live Cattle 40.66 - 40.66 40.66 0.94 2.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Natural Gas 395.67 - 395.67 395.67 0.33 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Copper 6.242 - 6.242 6.242 0.03 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.786 - 3.786 3.786 0.03 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -10x SCHATZF Daily Short 68.98 - 68.98 68.98 0.08 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -15x SCHATZF Daily Short 58.95 - 58.95 58.95 0.09 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Platinum Daily Short 126.57 - 126.57 126.57 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Platinum Daily Short 161.66 - 161.66 161.66 1.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Daily Short Coffee 47.08 - 47.08 47.08 0.21 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Agriculture 6.92 - 6.92 6.92 0.12 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Brent Crude 36.53 - 36.53 36.53 0.20 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.426 - 1.426 1.426 0.02 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Palladium Daily Short 38.32 - 38.32 38.32 0.46 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Palladium Daily Short 12.43 - 12.43 12.43 0.35 2.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Brent Oil Daily Short 21.42 - 21.42 21.42 0.10 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.1028 - 0.1028 0.1028 0.00 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 23.96 - 23.96 23.96 0.49 2.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 39.682 - 39.682 39.682 0.72 1.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares US Mortgage Backed Sec 4.033 - 4.033 4.033 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 56.48 - 56.48 56.48 0.83 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 80.22 - 80.22 80.22 2.28 2.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 23.47 - 23.47 23.47 0.40 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.784 - 2.784 2.784 0.04 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Natural Gas Daily Short 2.88 - 2.88 2.88 0.04 1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.087 - 0.087 0.087 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Commodity Securities Cotton 2.346 - 2.346 2.346 0.03 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 35.447 - 35.447 35.447 0.72 2.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.66 - 16.66 16.66 0.11 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 89.38 - 89.38 89.38 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Media 107.21 - 107.21 107.21 1.50 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 195.8 - 195.8 195.8 6.10 3.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 98.11 - 98.11 98.11 0.75 0.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 244.95 - 244.95 244.95 4.60 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 9.939 - 9.939 9.939 0.22 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 5.05 - 5.05 5.05 0.08 1.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 2.529 - 2.529 2.529 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.76 - 12.76 12.76 0.20 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated All Commodities 16.82 - 16.82 16.82 0.22 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Retail 166.94 - 166.94 166.94 2.19 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 13.44 - 13.44 13.44 0.88 6.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 34.71 - 34.71 34.71 0.48 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Emerging Markets UCITS 38.15 - 38.15 38.15 0.95 2.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 165.75 - 165.75 165.75 4.23 2.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source EURO STOXX 50 B Total Return 33.55 - 33.55 33.55 0.71 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 55.08 - 55.08 55.08 0.86 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 19.68 - 19.68 19.68 0.45 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 10-15yr 171.7 - 171.7 171.7 0.67 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Utilities 168.93 - 168.93 168.93 1.27 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Technology 79.25 - 79.25 79.25 2.44 3.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 362.15 - 362.15 362.15 12.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 503.7 - 503.7 503.7 12.70 2.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 154.68 - 154.68 154.68 3.89 2.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 99.98 - 99.98 99.98 2.23 2.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 4.131 - 4.131 4.131 0.10 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 107.38 107.37 107.37 109.08 2.41 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.09 - 183.09 183.09 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 154.78 - 154.78 154.78 0.34 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 38.27 - 38.27 38.27 1.02 2.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 83.72 - 83.72 83.72 1.36 1.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 64.25 - 64.25 64.25 0.92 1.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.9109 - 0.9109 0.9109 0.01 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 118.59 - 118.59 118.59 1.95 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 64.87 - 64.87 64.87 0.90 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 342.43 - 342.43 342.43 14.87 4.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 372.8 - 372.8 372.8 5.63 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 82.25 - 82.25 82.25 0.57 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 64.59 - 64.59 64.59 0.93 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 72.78 - 72.78 72.78 0.94 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 101.51 - 101.51 101.51 1.48 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 143.13 - 143.13 143.13 1.12 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 29.78 - 29.78 29.78 0.80 2.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 216.75 - 216.75 216.75 5.05 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 94.42 - 94.42 94.42 1.30 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 117.1 - 117.1 117.1 2.64 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 100.54 - 100.54 100.54 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 407.57 - 407.57 407.57 9.86 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 45.5 - 45.5 45.5 0.24 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.53 - 78.53 78.53 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 98.28 - 98.28 98.28 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 128.63 - 128.63 128.63 0.32 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 107.13 - 107.13 107.13 1.86 1.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 81.9 - 81.9 81.9 0.36 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 254.15 - 254.15 254.15 0.38 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.07 - 168.07 168.07 0.09 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 79.45 - 79.45 79.45 0.13 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 167.49 - 167.49 167.49 0.22 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 175.49 - 175.49 175.49 0.20 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 112.84 - 112.84 112.84 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 196.58 - 196.58 196.58 0.53 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 150.3 - 150.3 150.3 0.08 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 48.29 - 48.29 48.29 0.41 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.5 - 31.5 31.5 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 123.16 - 123.16 123.16 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 61.62 - 61.62 61.62 1.57 2.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 323.93 - 323.93 323.93 6.37 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Gold 12.72 12.74 12.72 12.74 0.09 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Softs 3.057 3.087 3.057 3.087 0.04 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Silver 13.71 13.85 13.71 13.85 0.15 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Gasoline 23.83 23.84 23.83 23.84 0.14 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Ex-Energy 7.21 7.28 7.21 7.28 0.12 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITSo Cash 105.66 105.65 105.65 105.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage ATX UCITS 38.86 39.09 38.86 39.27 0.65 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage HSI UCITS 36.93 37.24 36.93 37.76 1.14 3.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Silver 134.72 134.88 134.72 135.92 1.60 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka EURO STOXX 50 69.11 - 69.11 69.11 1.45 2.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC EURO STOXX 50 35.74 36.17 35.74 36.17 0.76 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Europe 211.55 212.05 211.55 213.55 4.85 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS-ETF FTSE 100 I 9.66 9.75 9.66 9.75 0.10 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares SLI UCITS DE 81.97 81.91 81.91 82.78 1.86 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI EMU UCITS 199.24 - 199.24 199.24 4.08 2.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI USA UCITS 279.1 283.63 279.1 283.63 6.64 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage CAC 40 UCITS 68.82 68.96 68.82 69.86 1.32 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI UK UCITS 121.95 124.64 121.95 124.64 3.46 2.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Nifty 50 133.65 134 133.65 135.04 2.09 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI USA LC UCITS 151.18 152.16 151.18 152.84 3.62 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI USA MC UCITS 16.09 - 16.09 16.09 0.39 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR FTSE UK All Share 57.7 - 57.7 57.7 1.53 2.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI China UCITS 260.55 - 260.55 260.55 7.75 2.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI India UCITS 492.57 - 492.57 492.57 9.38 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Boost ShortDAX 3x Daily 6.762 - 6.762 6.762 0.44 7.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x SPXF Daily Long 607.75 - 607.75 607.75 39.25 6.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x Gold Daily Long 6.22 6.29 6.22 6.29 0.08 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x NDXF Daily Long 2022.9 - 2022.9 2022.9 230.00 11.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x SPXF Daily Long 965.9 - 965.9 965.9 83.20 8.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers SLI UCITS 124.37 125.94 124.37 127.5 2.98 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long AUD Short EUR 51.92 - 51.92 51.92 0.42 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long CHF Short EUR 55.68 - 55.68 55.68 0.19 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long INR Short USD 40.08 - 40.08 40.08 0.33 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long NOK Short EUR 43.35 43.48 43.35 43.48 0.28 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical PM Basket 79.69 79.7 79.69 79.97 0.83 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short USD Long EUR 38.8 38.76 38.76 38.8 0.18 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Cocoa Daily Long 73.56 - 73.56 73.56 0.86 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x DJIAF Daily Long 837.2 853.55 837.2 853.55 68.50 8.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Japan MC UCITS 8.51 8.56 8.51 8.62 0.18 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.01 - 5.01 5.01 0.12 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Europe Value 214.43 214.6 214.43 215.35 4.85 2.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI Germany UCITS 225.68 227.1 225.68 229.8 5.54 2.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x NDXF Daily Short 1.53 - 1.53 1.53 0.10 6.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x SPXF Daily Short 4.31 - 4.31 4.31 0.21 5.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Gold Daily Short 69.51 - 69.51 69.51 0.26 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x SPXF Daily Short 1.32 - 1.32 1.32 0.09 7.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares UK Dividend UCITS 10.12 - 10.12 10.12 0.19 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access RICI Metals 109.61 110.02 109.61 111 1.23 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree EM SmallCap DE 15.36 15.49 15.36 15.49 0.41 2.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x WTI Oil Daily Long 29.09 29.5 29.09 29.5 0.11 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x TECDAXF Daily Long 6426.5 6875.5 6426.5 6875.5 613.25 9.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage FTSE 100 TR UCITS 72.64 73.29 72.64 73.29 2.05 2.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSE 100 UCITS Acc 130.56 130.94 130.56 132.98 3.79 2.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 79.17 79.31 79.17 80.18 1.83 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 224.16 225.5 224.16 227.11 5.08 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 190.03 - 190.03 190.03 3.83 2.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Platinum Daily Long 40.26 40.8 40.26 40.8 0.43 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI USA TRN UCITS 61.77 62.68 61.77 62.68 1.47 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFs Longer Dated Petroleum 37.45 37.59 37.45 37.59 0.21 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI EM Far East UCITS 40.47 40.73 40.47 40.73 1.16 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
RICI Enhanced Blei TR Hedge 61.35 - 61.35 61.35 0.08 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
RICI Enhanced Zink TR Hedge 34.73 - 34.73 34.73 0.62 1.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 57.9 - 57.9 57.9 0.86 1.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source Goldman Sachs Equity 140.19 - 140.19 140.19 2.59 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 354.25 355.7 354.25 356.7 7.57 2.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi Euro Corporates UCITS 215.94 215.87 215.86 216.72 0.15 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Palladium Daily Long 99.83 - 99.83 99.83 4.11 4.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 7.51 7.71 7.51 7.71 0.17 2.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Soybean Oil 71.12 - 71.12 71.12 0.40 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
First Trust Germany AlphaDEX 25.87 - 25.87 25.87 0.67 2.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.051 - 6.051 6.051 0.15 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 129.71 130.21 129.71 131.41 2.79 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access DAXGlobal Asia 55.72 - 55.72 55.72 1.41 2.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access DAXGlobal BRIC 49.61 50.13 49.61 50.13 1.07 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree India Quality Inc 15.25 - 15.25 15.25 0.29 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 53.01 53.2 53.01 53.2 1.11 2.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db Energy Booster Euro Hedged 46.06 45.73 45.73 46.06 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares China Large Cap UCITS 106.76 107.52 106.76 108.36 3.43 3.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 50.56 50.63 50.56 51.49 1.03 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 92.66 - 92.66 92.66 0.53 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source GPR Real Estate Europe 20.67 - 20.67 20.67 0.22 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 142.13 142.82 142.13 145.32 4.76 3.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 72.21 73.03 72.21 73.04 1.55 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 85.61 - 85.61 85.61 2.11 2.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Brent Oil Daily Short 4.74 4.8 4.74 4.8 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 55.88 56.06 55.88 56.73 1.24 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x trackers II Eur Gov Bd 25 336.14 335.33 335.33 336.45 0.99 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 81.818 81.96 81.818 82.378 0.47 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 27.05 27.63 27.05 27.63 0.63 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe Quality DE 6.1 6.119 6.1 6.119 0.12 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access DAXglobal Russia 40.77 - 40.77 40.77 0.29 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access RICI Agriculture 71.61 71.58 71.58 72.38 1.19 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree EM Equity Income DE 13.01 - 13.01 13.01 0.26 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 217.9 217.89 217.89 218.92 0.69 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 34.55 34.88 34.55 34.88 0.73 2.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 323.94 324.72 323.94 324.72 0.79 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe Size Factor 6.532 - 6.532 6.532 0.12 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 254.32 255.85 254.32 255.85 4.23 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Eurozone Exporters 15.064 - 15.064 15.064 0.34 2.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree US SmallCap Dividend 18.2 - 18.2 18.2 0.36 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 53.27 - 53.27 53.27 1.13 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 33.7 - 33.7 33.7 0.71 2.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 11.39 - 11.39 11.39 0.76 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 92.86 93 92.86 93 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 288.07 289 288.07 294.5 8.23 2.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 146.6 146.59 146.52 147.08 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 106.59 107.42 106.59 107.42 1.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 18.26 18.09 18.09 18.26 0.37 2.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 13.7 - 13.7 13.7 0.22 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 223.86 226.45 223.86 227.69 5.36 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 273.54 273.3 273.3 273.54 1.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 1.753 1.703 1.703 1.753 0.10 6.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 70.72 72.08 70.72 72.08 2.11 2.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 290.07 290.9 290.07 294.65 9.11 3.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 11.24 11.21 11.21 11.35 0.15 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Target US Real Estate 21.17 21.23 21.17 21.23 0.07 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.861 3.859 3.848 3.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 88.99 89.24 88.99 89.24 0.27 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 120.91 122.86 120.91 122.86 2.07 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 64.75 - 64.75 64.75 0.26 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 266.15 - 266.15 266.15 9.10 3.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 226.2 228.8 226.2 228.85 5.52 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.62 101.64 101.59 101.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Industrial Metals 16.37 16.56 16.37 16.56 0.27 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 111.7 111.72 111.7 112.33 0.51 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 35.19 - 35.19 35.19 0.64 1.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Corporate Bond UCITS 81.764 81.83 81.764 81.83 0.33 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares US Equity Buyback Achievers 5.709 - 5.709 5.709 0.15 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 34.11 34.08 34.08 34.11 0.08 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 38.43 - 38.43 38.43 0.56 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.39 16.73 16.39 16.73 0.47 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 57.75 57.77 57.75 57.77 0.25 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 63.08 63.66 63.08 63.9 1.45 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 207.3 207.22 207.22 207.75 0.94 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 34.37 34.55 34.37 35 0.47 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Government Bond UCITS 91.74 91.7 91.7 92.05 0.23 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 26.93 27.11 26.93 27.18 0.39 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 433.1 433.95 433.1 433.95 9.80 2.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 198.48 198.78 198.48 199.32 5.84 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 44.96 - 44.96 44.96 0.71 1.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 68.96 - 68.96 68.96 1.29 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 201.31 - 201.31 201.31 13.37 6.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 23.39 - 23.39 23.39 1.34 6.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.784 4.872 4.784 4.872 0.13 2.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Germany Government Bond UCITS 139.69 139.64 139.64 139.69 0.13 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 61.94 62.67 61.94 62.67 1.25 2.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 183.12 - 183.12 183.12 1.49 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 97.89 98 97.89 98.5 2.12 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 106.11 106.6 106.11 106.6 2.48 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 39.5 39.56 39.5 39.56 0.30 0.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 169.62 - 169.62 169.62 1.95 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Health Care 234.05 234.45 234.05 235.3 4.05 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 221.97 - 221.97 221.97 3.68 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 201.16 201.02 200.79 201.28 0.15 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.37 10.44 10.37 10.5 0.18 1.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 19.01 19.09 19.01 19.25 0.36 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 58.58 - 58.58 58.58 1.69 2.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 122.28 - 122.28 122.28 0.19 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 23.04 23.15 23.04 23.55 0.32 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.78 101.8 101.78 101.8 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 303.15 304.35 303.15 304.35 7.85 2.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 22.3 - 22.3 22.3 1.46 6.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 44.73 44.95 44.73 45.27 0.75 1.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 51.69 52.15 51.69 52.15 1.36 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 38.55 38.73 38.55 38.73 0.99 2.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 54.95 55.39 54.95 55.39 0.81 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 136.88 - 136.88 136.88 0.34 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 179.35 179 179 179.35 0.48 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 189.37 - 189.37 189.37 3.16 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 25.3 - 25.3 25.3 0.14 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1526.8 1543.2 1526.8 1575.8 70.50 4.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 162.68 162.36 162.36 162.68 0.17 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 32.9 33.21 32.9 33.25 0.51 1.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 53.92 53.96 53.92 54.44 1.10 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 99.92 99.99 99.92 99.99 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 209.48 209.46 209.44 209.5 0.23 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 41.14 41.52 41.14 41.88 1.06 2.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 319.23 320.25 319.23 324.2 7.77 2.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 187.88 188.34 187.88 188.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 111.14 111.42 111.14 112 1.79 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 14.87 - 14.87 14.87 0.30 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 268.75 271.05 268.75 271.05 2.85 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 135.23 135.2 135.2 135.23 0.31 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 193.01 193.08 193.01 193.44 0.79 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.26 101.21 101.21 101.26 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 106.69 106.68 106.68 106.69 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 140.11 - 140.11 140.11 0.05 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 154.55 - 154.55 154.55 4.02 2.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.86 33.9 33.86 34.41 1.39 4.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 56.44 56.56 56.44 56.56 1.35 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 14.4 14.26 14.26 14.4 0.29 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 146.96 146.98 146.68 146.98 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 118.28 118.38 118.28 118.38 0.19 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 126.5 126.45 126.45 126.5 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 21.56 21.62 21.56 21.82 0.36 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 256.12 257.15 256.12 259.95 4.43 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 285 286.5 285 286.5 6.82 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 185.06 186.88 185.06 188.4 4.32 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 58.73 58.87 58.73 59.18 1.17 1.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 83.92 84.88 83.92 84.88 2.28 2.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.84 124.89 124.84 124.97 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 151.8 151.79 151.79 151.8 0.21 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 320.4 - 320.4 320.4 4.90 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 99.68 100.2 100.2 99.68 2.31 2.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 17.13 17.27 17.13 17.37 0.37 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 157.45 - 157.45 157.45 0.23 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 67.27 67.44 67.27 67.56 1.67 2.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 265.57 - 265.57 265.57 11.63 4.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 241.62 243.85 241.62 245.5 5.58 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 123.89 124.62 123.89 125.54 2.12 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 154.44 154.24 154.24 154.44 0.40 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 67.91 - 67.91 67.91 0.27 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 195.62 195.68 195.22 195.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.82 - 10.82 10.82 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 50.8 51.22 50.8 51.56 1.30 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 59.74 59.9 59.74 59.9 1.21 2.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 216.94 216.86 216.86 217.46 0.85 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 123.13 123.76 123.13 124.94 2.12 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 269.02 270.75 269.02 270.8 2.98 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 96.27 96.74 96.27 96.74 1.22 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 90.67 90.75 90.67 91.27 1.77 1.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 199.91 199.92 199.91 199.92 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 101.69 101.71 101.69 101.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 146.19 - 146.19 146.19 0.10 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 77.13 77.06 77.06 77.13 0.63 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 31.04 31.18 31.04 31.18 0.40 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 44.41 44.8 44.41 44.92 0.84 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 95 96.64 95 96.64 2.10 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 173.72 174.42 173.72 176.42 2.80 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.33 - 10.33 10.33 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 109.77 - 109.77 109.77 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 229.23 - 229.23 229.23 0.49 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 228.62 228.69 228.62 229.33 0.40 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 198.98 - 198.98 198.98 0.29 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 273.25 - 273.25 273.25 0.93 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 228.64 - 228.64 228.64 0.07 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 227.82 227.92 227.82 227.98 0.58 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 210.68 - 210.68 210.68 5.22 2.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 62.05 61.97 61.97 62.05 0.21 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 260.45 260.38 260.38 260.45 0.56 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 87.54 87.52 87.52 87.96 0.43 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 97.42 97.39 97.39 97.91 2.37 2.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 132.22 132.17 132.17 132.22 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 179.42 179.28 179.28 179.42 0.39 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 199.41 199.09 199.09 199.41 0.60 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 204.85 204.55 204.55 205.93 0.31 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 146.84 146.86 146.84 146.86 0.16 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 136.33 136.12 136.12 136.64 0.67 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 99.14 99.65 100.56 99.65 4.03 4.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 86.78 87.21 86.78 87.35 1.66 1.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 107.39 107.98 107.39 109.04 2.24 2.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 118.01 118.66 118.01 119.04 1.56 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 96.44 96.8 96.44 96.8 2.44 2.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 157.37 158.14 157.37 158.8 3.39 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 47.58 47.85 47.58 48.51 1.40 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 148.42 148.44 148.42 149.1 0.76 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.07 168.23 168 168.25 0.09 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 199.87 199.93 199.84 200.11 0.63 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 232.94 233.12 232.9 233.31 0.48 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 258.36 258.53 258.36 258.78 0.39 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 99.92 102.34 102.34 99.92 4.22 4.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 118.32 118.82 118.32 118.82 1.62 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 111.66 111.67 111.55 111.76 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 108.22 108.09 108.09 108.32 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 124.13 124.23 124.13 124.56 0.15 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 261.95 - 261.95 261.95 1.67 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 141.68 141.56 141.56 141.68 0.10 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 119.64 119.68 119.62 119.9 0.22 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 271.32 272.4 271.32 277.45 7.93 2.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.93 133.99 133.86 133.99 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 102.3 102.27 102.27 102.31 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.59 112.6 112.59 112.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 43.73 44.15 43.73 44.15 0.41 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 115.5 115.65 115.5 115.7 0.56 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 81.86 81.83 81.83 82.05 0.87 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.54 27.64 27.54 27.64 0.31 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 227 227.95 227 227.95 6.15 2.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 473.18 475.6 473.18 475.6 10.67 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 22.25 - 22.25 22.25 0.33 1.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.09 - 21.09 21.09 0.10 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 34.89 - 34.89 34.89 0.10 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.81 16.84 16.81 16.84 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 9.064 - 9.064 9.064 0.08 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 23.86 24.02 23.86 24.42 0.55 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Nickel 12.44 12.55 12.44 12.63 0.35 2.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Soybeans 15.53 15.52 15.52 15.82 0.35 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS WTI 2mth 19.26 19.31 19.26 19.45 0.08 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Lean Hogs 0.4977 0.51 0.4977 0.51 0.01 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage PSI 20 6.53 6.58 6.53 6.58 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI Japan 28.91 29.01 28.91 29.36 0.62 2.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Gold 105.92 105.96 105.92 106.53 0.76 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Agriculture 3.75 3.74 3.74 3.78 0.07 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Brent Crude 26.85 26.88 26.82 27.22 0.23 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Heating Oil 10.89 10.97 10.89 10.97 0.10 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Soybean Oil 2.884 2.88 2.88 2.884 0.05 1.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI Brazil 13.57 13.65 13.57 13.88 0.24 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Gold 103.7 103.77 103.7 104.29 0.74 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI ACWI IMI 113.08 113.6 113.08 115 2.70 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR S&P 500 UCITS 231.94 232.14 231.94 235.65 5.49 2.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi CAC 40 UCITS 75.52 75.64 75.52 76.45 1.39 1.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI USA UCITS 22.03 22.09 22.03 22.4 0.52 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR MSCI ACWI 108.45 108.86 108.45 110.22 2.55 2.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Tips UCITS 175.2 175.06 175.06 175.59 0.48 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares ATX UCITS DE 33.77 33.82 33.77 34.23 0.56 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage F.A.Z. UCITS 28.11 28.27 28.11 28.52 0.62 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage FR DAX UCITS 57.95 58.24 57.95 58.94 1.38 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Bric 50 UCITS 25.51 25.57 25.51 25.78 0.66 2.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI USA UCITS 60.68 61 60.68 61.15 1.44 2.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage 1 DAX UCITS I 115.76 116.06 115.76 117.88 2.82 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage S&P 500 UCITS 261.5 263.43 261.5 265.94 6.26 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Europe UCITS 12.84 12.87 12.84 13.03 0.27 2.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Industrial Metals 10.98 11.01 10.98 11.09 0.19 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Platinum 70.4 70.41 70.4 71.2 0.79 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU UCITS 112.43 112.68 112.43 113.54 2.35 2.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI USA UCITS 219.34 220.28 219.34 222.1 5.25 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe UCITS 194.46 194.86 194.46 197.08 4.26 2.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Palladium 76.06 76.25 76.06 77.05 1.72 2.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI ACWI UCITS 40.77 41.04 40.77 41.38 0.96 2.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Japan UCITS 52.26 52.44 52.26 52.92 1.11 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI World UCITS 49.46 49.52 49.46 50.32 1.16 2.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage DivDAX TR UCITS 29.66 29.84 29.66 30.05 0.69 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage PSI 20 Leverage 6.441 6.509 6.441 6.524 0.04 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Swiss Gold 104.97 105 104.97 105.56 0.75 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS 160.14 160.64 160.14 161.92 3.38 2.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.71 7.7 7.7 7.82 0.16 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x DAXF Daily Short 0.688 0.659 0.659 0.688 0.06 9.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 19 19.05 19 19.26 0.41 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Europe MC UCITS 10.54 10.58 10.54 10.58 0.22 2.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Canada UCITS 107.84 108.36 107.84 109.5 2.15 1.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI France UCITS 34.39 34.72 34.39 34.73 0.59 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Poland UCITS 16.83 16.82 16.82 16.96 0.22 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source Russell 2000 UCITS 66.96 67.4 66.96 68.08 1.92 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.172 0.164 0.164 0.172 0.01 8.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db Brent Crude Oil Booster 69.35 69.27 69.16 69.84 0.39 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Water UCITS 33.67 33.77 33.66 33.89 0.31 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Copper Daily Short 16.94 16.46 16.46 16.94 0.20 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.597 1.6 1.597 1.624 0.07 4.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.43 8.58 8.43 8.602 0.24 2.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 214.53 215.2 214.53 218.1 4.75 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.2 2.21 2.19 2.22 0.04 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Gold Bullion Securities 102.22 102.31 102.22 102.79 0.73 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Money Market 78.71 78.73 78.66 78.73 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge S&P 500 Min Vol 43.305 43.465 43.305 43.705 0.67 1.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX Mid UCITS 60.27 60.33 60.27 61.14 1.03 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Australia UCITS 29.85 29.97 29.85 30.42 0.84 2.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI USA Dividend IQ 28.065 28.15 28.065 28.465 0.50 1.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 55.16 55.3 55.16 55.49 0.76 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 20.89 20.98 20.89 21.18 0.46 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree India Quality Acc 15.25 15.35 15.25 15.57 0.31 2.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 76.12 76.2 76.12 77.1 1.65 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 1.155 1.156 1.155 1.157 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.51 11.59 11.51 11.59 0.23 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.03 49.13 49.03 49.81 1.09 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 127.68 128.02 127.68 129.82 2.85 2.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Europe SmallCap DE 17.91 18.01 17.91 18.11 0.28 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Silver Euro Hedged 110.27 110.26 110.26 111.04 0.73 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 20.622 20.664 20.622 20.664 0.33 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Corporate Bond UCITS 93.41 93.44 93.41 94.32 0.36 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 79.2 79.24 79.18 79.384 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.497 5.506 5.497 5.531 0.11 1.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 21.94 21.98 21.94 22.27 0.43 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree US Equity Income DE 16.19 16.32 16.19 16.32 0.25 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.23 70.25 70.23 70.96 1.37 1.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 52.41 52.63 52.41 53.12 1.19 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 22.07 22.09 22.07 22.3 0.51 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 290.4 291 290.4 299.35 14.48 4.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge MSCI World Min Vol 37.042 37.19 37.042 37.39 0.49 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EM Consumer Growth 26.155 26.26 26.155 26.49 0.73 2.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares US Aggregate Bond UCITS 86.41 86.39 86.39 86.87 0.40 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 129.78 130.06 129.78 131.22 2.97 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.12 14.11 14.11 14.37 0.23 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 24.02 24.1 24.02 24.5 0.55 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corp Bnd Financials 106.44 106.38 106.3 106.56 0.13 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 203.3 203.7 203.3 206.65 3.55 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI North America UCITS 43.62 43.93 43.62 44.39 1.05 2.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 40.4 40.33 40.33 40.61 0.30 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 79.02 79.18 79.02 80.06 1.70 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Palladium Euro Hedged 62.55 62.57 62.55 63.38 1.10 1.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 62.53 62.56 62.53 63.25 0.90 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Wd Health Care 26.215 26.275 26.215 26.52 0.46 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Asia Property Yield UCITS 23.2 23.27 23.2 23.57 0.55 2.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 120.67 120.75 120.64 120.9 0.22 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 84.68 84.81 84.68 85.9 0.62 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 85.47 85.54 85.47 85.78 0.41 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 61.66 62.34 61.66 62.48 1.02 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 90.05 90.81 90.05 90.81 1.74 1.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 53.23 53.39 53.23 53.57 1.32 2.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 265.7 266.7 265.7 269.85 6.10 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 78.89 79.04 78.89 80.03 1.71 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 5 5.03 5 5.03 0.18 3.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 39.69 39.83 39.69 40.16 0.83 2.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 178.99 179.74 178.99 181.87 4.15 2.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Europe Equity Income DE 13.13 13.26 13.13 13.26 0.23 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.907 2.915 2.907 2.927 0.03 1.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 23.61 23.71 23.61 23.99 0.50 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Infrastructure UCITS 21.96 22.02 21.96 22.1 0.20 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Italy Government Bond UCITS 149.29 149.45 149.29 149.56 1.09 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Spain Government Bond UCITS 163.39 163.56 163.19 163.56 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 6.096 6.124 6.096 6.138 0.10 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 15.98 16.17 15.98 16.23 0.35 2.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 26.96 26.98 26.96 27.29 0.41 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 32.6 32.72 32.6 32.97 1.02 3.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.63 11.64 11.62 11.68 0.09 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 161.09 161.22 160.91 161.74 0.44 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI World Size Factor UCITS 28.96 29.05 28.96 29.41 0.62 2.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 37.05 37.16 37.05 37.53 0.85 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 102.85 103.06 102.85 104.7 2.78 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 37.88 37.9 37.88 38.27 0.51 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 271.3 271.95 271.3 275.65 6.30 2.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 51.29 51.61 51.29 51.61 0.63 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 33.18 33.32 33.18 33.87 0.87 2.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 32.59 32.62 32.59 32.77 0.43 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 46.03 46.26 46.03 47 1.16 2.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 38.41 38.52 38.41 38.73 0.72 1.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.78 8.85 8.78 8.98 0.25 2.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.82 6.83 6.82 6.97 0.18 2.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 44.87 44.98 44.87 45.82 1.28 2.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.72 100.71 100.7 100.74 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 61.79 61.81 61.78 61.98 0.07 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 38.18 38.26 38.18 39.02 1.09 2.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 108.55 108.84 108.55 109.3 1.17 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 60.11 60.17 60.11 60.23 0.11 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 170.36 170.96 170.36 171.44 2.51 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 21.49 - 21.49 21.49 0.56 2.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.83 19.88 19.83 19.99 0.31 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 122.82 123.06 122.82 124.84 3.26 2.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 99.1 99.08 99.08 99.11 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.6 143.57 143.57 143.65 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 169.52 169.56 169.46 169.63 0.27 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 126.72 127.66 126.72 129.34 3.42 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 234.22 234.85 234.22 238.2 5.56 2.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 88.51 88.49 88.49 88.51 0.38 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 38.01 38.16 38.01 38.67 0.99 2.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 47.49 47.88 47.49 48.69 1.88 3.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 45.45 45.63 45.45 46.15 1.27 2.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 69.25 69.3 69.25 70.42 0.96 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 223.5 223.42 223.42 224.3 0.14 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 197.41 197.4 197.4 198.91 0.08 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 205.35 205.6 205.35 209.35 4.72 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 224.53 225.15 224.53 228.25 5.29 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 87.36 87.35 87.31 87.36 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 226.79 226.41 226.41 227.06 0.49 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 72.1 72.17 72.1 73.15 1.18 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 84.7 84.72 84.7 84.95 0.42 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 135.84 136.13 135.84 136.88 2.81 2.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.24 57.29 57.24 57.46 0.15 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 101.63 101.82 101.63 102.84 1.73 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 30.82 31.44 30.82 31.44 1.35 4.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 134.55 134.51 134.4 134.78 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 16.24 16.26 16.24 16.43 0.24 1.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 37.49 37.67 37.49 37.94 0.91 2.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 12.94 12.9 12.79 12.94 0.17 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 59.3 59.61 59.3 59.85 0.94 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 132.38 132.4 132.34 132.47 0.24 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 36.39 36.52 36.39 36.65 0.91 2.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 57.05 57.49 57.05 58.4 2.40 4.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 15.83 15.89 15.83 15.97 0.24 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 30.68 30.71 30.68 30.94 0.28 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 69.72 70.27 69.72 71.19 2.03 2.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 212.5 212 212 213.7 0.75 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 60.34 60.66 60.34 61.08 1.00 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 4.26 4.21 4.08 4.26 0.30 7.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 52.05 52.18 52.05 53.13 1.40 2.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 37.23 37.4 37.23 37.94 0.93 2.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 30.91 30.98 30.87 31.12 0.31 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 81 81.29 81 81.29 0.65 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 82.58 82.656 82.58 83.044 0.55 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 64.06 64.24 64.06 64.52 0.83 1.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 207.8 208.6 207.8 210.4 4.80 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 105.53 106.13 105.53 106.13 0.77 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 44.85 45.13 44.85 45.42 1.02 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 41.91 42.1 41.91 42.36 0.69 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 116.75 116.8 116.62 116.91 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 24.4 24.68 24.4 24.68 0.72 2.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.23 34.24 34.23 34.33 0.47 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 151.7 151.8 151.5 151.93 0.23 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 36.37 36.44 36.37 36.54 0.33 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 66.78 67.19 66.78 67.72 1.61 2.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 56.52 57.03 56.52 58.05 2.43 4.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 73.39 73.4 73.39 73.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 106.25 106.36 106.25 106.36 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 26.45 26.68 26.45 26.68 0.46 1.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 90.13 90.23 90.13 91.03 0.87 0.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 48.05 48.02 48.02 48.12 0.85 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.28 12.24 12.24 12.28 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 78.41 78.76 78.41 79.62 1.67 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 89.42 89.48 89.42 90.5 1.19 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 161.56 161.48 161.38 162.48 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 18.45 18.51 18.45 18.62 0.38 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 21.18 21.2 21.18 21.3 0.30 1.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 38.52 38.53 38.52 38.85 0.15 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 225.1 225.96 225.1 226.38 0.55 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 151.43 151.48 151.41 151.53 0.07 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 189.59 189.52 189.22 189.66 0.40 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 224.03 224.04 223.78 224.04 0.30 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 228.6 228.96 228.59 229.3 0.68 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 167.71 167.72 167.71 168.64 0.80 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II