شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 20:03:18
850 (9.37%)
تغییر ۳ ماهه
642 (7.25%)
تغییر ۶ ماهه
457 (5.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFs Corn 0.7007 - 0.7007 0.7007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Gold 12.48 - 12.48 12.48 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Softs 3.136 - 3.136 3.136 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Energy 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Grains 2.701 - 2.701 2.701 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Gasoline 24.87 - 24.87 24.87 0.27 1.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long JPY 42.23 - 42.23 42.23 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC FTSE 100 80.14 - 80.14 80.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Ex-Energy 7.05 - 7.05 7.05 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Live Cattle 5.78 - 5.78 5.78 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Soybean Oil 2.906 - 2.906 2.906 0.02 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source MSCI Europe 204.45 - 204.45 204.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS-ETF FTSE 100 I 9.69 - 9.69 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi CAC 40 UCITS 72.75 - 72.75 72.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS All Commodities 7.63 - 7.63 7.63 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Precious Metals 13.41 - 13.41 13.41 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Tips UCITS 174.85 - 174.85 174.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Short Gold 22.05 - 22.05 22.05 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI UK UCITS 116.18 - 116.18 116.18 0.28 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI USA LC UCITS 158.72 - 158.72 158.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Short Wheat 93.78 - 93.78 93.78 0.49 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Industrial Metals 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Physical Platinum 68.56 - 68.56 68.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI China UCITS 245.5 - 245.5 245.5 4.40 1.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 1x HSIF Daily Long 168.15 - 168.15 168.15 2.25 1.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 2x HSIF Daily Long 209.36 - 209.36 209.36 5.06 2.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x DAXF Daily Long 311.04 - 311.04 311.04 2.08 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x Gold Daily Long 13.63 - 13.63 13.63 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x HSIF Daily Long 162.01 - 162.01 162.01 5.96 3.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x SPXF Daily Long 655.25 - 655.25 655.25 2.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x NDXF Daily Long 2043.4 - 2043.4 2043.4 14.40 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x SPXF Daily Long 1051 - 1051 1051 4.10 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Short Nickel 24.99 - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long AUD Short EUR 50.97 - 50.97 50.97 0.05 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long CAD Short EUR 41.7 - 41.7 41.7 0.19 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long CHF Short EUR 55.75 - 55.75 55.75 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long CNY Short USD 43.65 - 43.65 43.65 0.24 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long INR Short USD 38.42 - 38.42 38.42 0.17 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long SEK Short EUR 44.24 - 44.24 44.24 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long USD Short EUR 51.6 - 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated Softs 5.91 - 5.91 5.91 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Short CHF Long EUR 34 - 34 34 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Short CNY Long USD 33.34 - 33.34 33.34 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Short INR Long USD 32.02 - 32.02 32.02 0.10 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Short JPY Long EUR 43.39 - 43.39 43.39 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Short USD Long EUR 37.53 - 37.53 37.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source MSCI Japan UCITS 51.92 - 51.92 51.92 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI UK UCITS 184.28 - 184.28 184.28 0.42 0.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 1x Cocoa Daily Long 63.99 - 63.99 63.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 2x Cocoa Daily Long 34.32 - 34.32 34.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x Cocoa Daily Long 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x DJIAF Daily Long 630.65 - 630.65 630.65 3.65 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x MDAXF Daily Long 1286.9 - 1286.9 1286.9 34.40 2.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x SX5EF Daily Long 249.14 - 249.14 249.14 0.26 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x MDAXF Daily Long 2137.8 - 2137.8 2137.8 80.80 3.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x SX5EF Daily Long 215.16 - 215.16 215.16 0.28 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 5x BUNDF Daily Long 376.88 - 376.88 376.88 1.76 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage PSI 20 Leverage 5.265 - 5.265 5.265 0.06 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI Japan LC UCITS 68.71 - 68.71 68.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI Japan MC UCITS 8.22 - 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated Energy 19.13 - 19.13 19.13 0.08 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated Grains 4.89 - 4.89 4.89 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 4.87 - 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI Germany UCITS 212.25 - 212.25 212.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -1x HSIF Daily Short 52.4 - 52.4 52.4 0.55 1.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x HSIF Daily Short 21.4 - 21.4 21.4 0.47 2.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x DAXF Daily Short 3.7 - 3.7 3.7 0.03 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x Gold Daily Short 102.43 - 102.43 102.43 0.39 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x NDXF Daily Short 1.41 - 1.41 1.41 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x Gold Daily Short 79.58 - 79.58 79.58 0.36 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 10x BUNDF Daily Long 981.8 - 981.8 981.8 9.10 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 15x BUNDF Daily Long 1625.3 - 1625.3 1625.3 23.80 1.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 1x Gasoil Daily Long 49.09 - 49.09 49.09 0.28 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 1x HSCEIF Daily Long 124.56 - 124.56 124.56 2.05 1.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 2x Gasoil Daily Long 18.2 - 18.2 18.2 0.17 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 2x HSCEIF Daily Long 103.02 - 103.02 103.02 3.24 3.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x Copper Daily Long 11.34 - 11.34 11.34 0.36 3.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x HSCEIF Daily Long 56.43 - 56.43 56.43 2.71 5.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x Silber Daily Long 1.137 - 1.137 1.137 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.08 - 19.08 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI Europe MC UCITS 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x Cocoa Daily Short 35.68 - 35.68 35.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x DJIAF Daily Short 4.36 - 4.36 4.36 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x MDAXF Daily Short 1.271 - 1.271 1.271 0.03 2.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x SX5EF Daily Short 4.14 - 4.14 4.14 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.21 - 0.21 0.21 0.01 3.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -5x BUNDF Daily Short 14.69 - 14.69 14.69 0.07 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 1x WTI Oil Daily Long 31.22 - 31.22 31.22 0.13 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 2x WTI Oil Daily Long 5.773 - 5.773 5.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x TECDAXF Daily Long 2800.2 - 2800.2 2800.2 38.40 1.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.5356 - 0.5356 0.5356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x TECDAXF Daily Long 5172 - 5172 5172 94.50 1.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 5x SCHATZF Daily Long 106.37 - 106.37 106.37 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -1x Gasoil Daily Short 86 - 86 86 0.19 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -1x HSCEIF Daily Short 63.23 - 63.23 63.23 0.93 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x Copper Daily Short 73.7 - 73.7 73.7 1.44 1.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x Gasoil Daily Short 59.06 - 59.06 59.06 0.36 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x HSCEIF Daily Short 27.83 - 27.83 27.83 0.86 3.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x Copper Daily Short 46.83 - 46.83 46.83 1.45 3.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x HSCEIF Daily Short 13.01 - 13.01 13.01 0.60 4.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x Silber Daily Short 75.2 - 75.2 75.2 0.27 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x Copper Daily Short 21.32 - 21.32 21.32 0.89 4.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x Silber Daily Short 28.26 - 28.26 28.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 10x SCHATZF Daily Long 121.45 - 121.45 121.45 0.17 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 15x SCHATZF Daily Long 137.98 - 137.98 137.98 0.29 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 1x Platinum Daily Long 39.17 - 39.17 39.17 0.19 0.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 2x Platinum Daily Long 14.17 - 14.17 14.17 0.11 0.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.48 - 3.48 3.48 0.02 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFs Longer Dated Petroleum 41.15 - 41.15 41.15 0.25 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MSCI EM Far East UCITS 36.48 - 36.48 36.48 0.45 1.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.913 - 7.913 7.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi Euro Corporates UCITS 215.19 - 215.19 215.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -1x WTI Oil Daily Short 110.16 - 110.16 110.16 0.11 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x WTI Oil Daily Short 69.54 - 69.54 69.54 0.28 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x WTI Oil Daily Short 3.09 - 3.09 3.09 0.03 0.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -5x SCHATZF Daily Short 80.39 - 80.39 80.39 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 1x Palladium Daily Long 132.7 - 132.7 132.7 0.72 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 2x Palladium Daily Long 134.16 - 134.16 134.16 1.24 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Short Live Cattle 38.66 - 38.66 38.66 0.10 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Short Natural Gas 356.7 - 356.7 356.7 1.66 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Short Soybean Oil 72.84 - 72.84 72.84 0.39 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.337 - 3.337 3.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Market Access DAXGlobal Asia 53.09 - 53.09 53.09 0.87 1.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Market Access DAXGlobal BRIC 52.46 - 52.46 52.46 0.23 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree India Quality Inc 13.66 - 13.66 13.66 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -10x SCHATZF Daily Short 69.37 - 69.37 69.37 0.09 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -15x SCHATZF Daily Short 59.56 - 59.56 59.56 0.11 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -1x Platinum Daily Short 132.88 - 132.88 132.88 0.21 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x Platinum Daily Short 172.51 - 172.51 172.51 0.85 0.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated Agriculture 6.98 - 6.98 6.98 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated Brent Crude 40.54 - 40.54 40.54 0.28 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 10.94 - 10.94 10.94 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 36.16 - 36.16 36.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source GPR Real Estate Europe 19.98 - 19.98 19.98 0.06 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 77.96 - 77.96 77.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -2x Palladium Daily Short 8.8 - 8.8 8.8 0.06 0.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x Brent Oil Daily Short 15.61 - 15.61 15.61 0.36 2.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x Brent Oil Daily Short 2.99 - 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.1428 - 0.1428 0.1428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 52.46 - 52.46 52.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 22.75 - 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 25.92 - 25.92 25.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe Quality DE 5.995 - 5.995 5.995 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P 500 USD Cons Discr 6.041 - 6.041 6.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Market Access DAXglobal Russia 43.37 - 43.37 43.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 54.6 - 54.6 54.6 0.28 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 74.65 - 74.65 74.65 0.19 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree EM Equity Income DE 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree US Equity Income DE 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 317.7 316.9 316.9 317.7 0.41 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 23.41 - 23.41 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 3.826 - 3.826 3.826 0.07 1.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.541 - 2.541 2.541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 227.55 - 227.55 227.55 3.40 1.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.33 - 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX Eurozone Exporters 14.168 - 14.168 14.168 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x Natural Gas Daily Short 1.82 - 1.82 1.82 0.04 2.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 9.75 - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 33.59 - 33.59 33.59 0.08 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 103.32 - 103.32 103.32 0.62 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Media 105.58 - 105.58 105.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 181.38 - 181.38 181.38 1.84 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 96.91 - 96.91 96.91 1.24 1.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 12.35 - 12.35 12.35 0.06 0.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 9.576 - 9.576 9.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 267.49 - 267.49 267.49 0.35 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 2.786 - 2.786 2.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.49 - 12.49 12.49 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated All Commodities 17.07 - 17.07 17.07 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Asia Property Yield UCITS 22.29 - 22.29 22.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 87.66 - 87.66 87.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Retail 149.06 - 149.06 149.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 66.23 - 66.23 66.23 0.19 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 292.2 - 292.2 292.2 0.30 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 12.87 - 12.87 12.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.87 - 4.87 4.87 0.03 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 15.33 - 15.33 15.33 0.17 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 126.56 - 126.56 126.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 155.04 - 155.04 155.04 1.92 1.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 63.3 - 63.3 63.3 0.10 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree Europe Equity Income DE 12.59 - 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 271.55 - 271.55 271.55 1.10 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 222.45 - 222.45 222.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.44 - 101.44 101.44 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated Industrial Metals 15.03 - 15.03 15.03 0.08 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 6.166 - 6.166 6.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares US Equity Buyback Achievers 5.499 - 5.499 5.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 33.96 - 33.96 33.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.54 - 16.54 16.54 0.06 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 16.47 - 16.47 16.47 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source EURO STOXX 50 B Total Return 32.05 - 32.05 32.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 50.85 - 50.85 50.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 57.62 - 57.62 57.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 19.13 - 19.13 19.13 0.06 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 405.85 - 405.85 405.85 4.40 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Insurance 98.24 - 98.24 98.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Utilities 166.3 - 166.3 166.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 42.58 - 42.58 42.58 0.37 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 52.35 - 52.35 52.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 59.97 - 59.76 59.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Technology 73.31 - 73.31 73.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 335.45 - 335.45 335.45 3.65 1.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 180.72 - 180.72 180.72 2.08 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 153.44 - 153.44 153.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 92.36 - 92.36 92.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 4.151 - 4.151 4.151 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 102.44 102.45 101.88 102.66 0.40 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 99.21 - 99.21 99.21 1.01 1.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 38.88 - 38.88 38.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 178.82 - 178.82 178.82 0.72 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Health Care 241.25 - 241.25 241.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 232.35 - 232.35 232.35 1.95 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 56.24 - 56.24 56.24 0.37 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 121.69 - 121.69 121.69 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 26.38 - 26.38 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.54 - 101.54 101.54 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 169.56 - 169.56 169.56 3.22 1.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 283.6 - 283.6 283.6 3.70 1.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 40.15 - 40.15 40.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 47.66 - 47.66 47.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 53.66 - 53.66 53.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 182.37 - 182.37 182.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 25.53 - 25.53 25.53 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 33.27 - 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 55.72 - 55.72 55.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 114.08 - 114.08 114.08 0.62 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 301.55 - 301.55 301.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 197.54 - 197.54 197.54 2.42 1.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 281.15 - 281.15 281.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 138.7 - 138.7 138.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 59.77 - 59.77 59.77 0.31 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.68 - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 222.41 - 222.41 222.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 86.22 - 86.22 86.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 131.32 - 131.32 131.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 133.25 - 133.25 133.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 153.42 - 153.42 153.42 0.22 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 30.34 - 30.34 30.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 369.75 - 369.75 369.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 58.55 - 58.55 58.55 0.12 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 118.74 - 118.74 118.74 0.16 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 109.14 109.16 108.6 109.39 0.32 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 285.7 - 285.7 285.7 1.70 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 77.68 - 77.68 77.68 0.96 1.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 62.32 - 62.32 62.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 52.89 - 52.89 52.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 73.3 - 73.3 73.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.17 - 7.17 7.17 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 14.45 - 14.45 14.45 0.13 0.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 319.35 - 319.35 319.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 98.12 - 98.12 98.12 0.50 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 140.93 - 140.92 140.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 26.68 - 26.68 26.68 0.42 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 201.45 - 201.45 201.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 106.5 - 106.5 106.5 1.20 1.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 79.76 - 79.76 79.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 153 - 153 153 0.19 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 99.58 - 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 55.89 - 55.89 55.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 32.99 - 32.99 32.99 0.18 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 44.34 - 44.34 44.34 0.15 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 57.66 - 57.66 57.66 1.68 2.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.31 - 78.31 78.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 100.55 - 100.55 100.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 123.84 - 123.84 123.84 0.13 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 104.57 - 104.57 104.57 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 43.87 - 43.87 43.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 90.29 - 90.29 90.29 0.92 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 105.98 - 105.98 105.98 0.74 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 173.2 - 173.2 173.2 0.48 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.4 - 10.4 10.4 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 109.41 - 109.41 109.41 0.17 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 225.9 - 225.9 225.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 225.65 - 225.65 225.65 0.14 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 196.78 - 196.78 196.78 0.25 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 167.32 - 167.32 167.32 0.13 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 227.75 - 227.75 227.75 0.23 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 223.5 - 223.5 223.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 191.76 - 191.76 191.76 2.34 1.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 80.23 - 80.23 80.23 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 258.86 - 258.86 258.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 170.65 - 170.65 170.65 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 191.14 - 191.14 191.14 0.18 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 143.69 - 143.69 143.69 0.13 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 162.78 - 162.78 162.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 111.42 - 111.42 111.42 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 76.83 - 76.83 76.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 98.43 - 98.43 98.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 116.56 - 116.56 116.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 88.84 - 88.84 88.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.47 - 31.47 31.47 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 92.75 - 92.75 92.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 111.03 - 111.03 111.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 121.74 - 121.74 121.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 267.05 - 267.05 267.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 122.43 - 122.43 122.43 0.14 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 41.02 - 41.02 41.02 0.14 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 47.37 - 47.37 47.37 0.75 1.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
RBS Market Access Rogers International Commodity U 18.86 - 18.86 18.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 211.35 - 211.35 211.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 450.15 - 450.15 450.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.34 - 21.34 21.34 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 21.74 - 21.74 21.74 0.12 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Zinc 6.86 - 6.86 6.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Silver 12.41 12.42 12.41 12.42 0.04 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Soybeans 15.19 15.22 15.19 15.36 0.14 0.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Lean Hogs 0.4687 - 0.4687 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MSCI Japan 28.46 28.63 28.46 28.63 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Physical Gold 104.35 - 104.3 104.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Agriculture 3.75 - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Heating Oil 12.13 - 12.13 12.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITSo Cash 105.47 - 105.46 105.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage ATX UCITS 38.06 - 38.02 38.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage HSI UCITS 32.9 - 32.84 32.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Physical Silver 122.73 - 122.73 123.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI ACWI IMI 113.42 - 113.42 113.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares SLI UCITS DE 82.23 - 82.23 82.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI USA UCITS 291.71 - 291.71 291.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage CAC 40 UCITS 64.73 - 64.73 65.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage F.A.Z. UCITS 25.68 - 25.63 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage FR DAX UCITS 53.15 - 53.15 53.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage SPI TR UCITS 82.47 - 82.11 82.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Bric 50 UCITS 24.92 - 24.92 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source MSCI USA UCITS 63.47 - 63.47 63.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage 1 DAX UCITS I 105.98 - 105.72 106.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage S&P 500 UCITS 270.54 - 270.54 271.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Nifty 50 121.28 - 121.28 121.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI USA MC UCITS 15.95 - 15.95 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI USA UCITS 229.12 - 229.12 230.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe UCITS 187.72 - 187.04 187.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI India UCITS 447.55 448.3 447.55 448.3 0.35 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Boost ShortDAX 3x Daily 7.739 - 7.718 7.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x DAXF Daily Long 296.28 300 294.62 300 3.12 1.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x Gold Daily Long 5.33 - 5.32 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers SLI UCITS 125.08 - 125.08 125.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Long NOK Short EUR 43.42 - 43.42 43.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Physical Palladium 88.97 - 88.97 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Physical PM Basket 79.98 - 79.82 79.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source MSCI World UCITS 50.34 - 50.29 50.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 50.69 - 50.69 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x DJIAF Daily Long 1010.8 1008 1008 1010.8 7.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Wheat 16.73 16.59 16.59 16.73 0.25 1.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Physical Swiss Gold 103.43 - 103.34 103.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Nikkei 225 UCITS 162.56 - 162.56 163.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.61 - 7.61 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source MSCI Europe Value 209.25 - 209.2 209.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI EM Asia UCITS 25.63 - 25.63 25.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x HSCEIF Daily Long 25.26 25.96 25.26 25.96 1.32 5.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI Europe LC UCITS 86.85 - 86.85 87.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MSCI Pacific ExJapan 10.94 - 10.94 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Canada UCITS 106.9 - 106.6 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI France UCITS 33.19 - 33.08 33.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Market Access RICI Metals 102.86 - 102.86 103.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source Russell 2000 UCITS 64.32 64.64 64.32 64.86 0.47 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree EM SmallCap DE 13.68 13.6 13.6 13.68 0.10 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -1x Cocoa Daily Short 65.43 - 65.43 66.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 32.32 - 32.04 32.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage FTSE 100 TR UCITS 66.72 66.64 66.64 66.72 0.19 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Gold 5.81 - 5.8 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 124.3 - 124.26 124.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares FTSE MIB UCITS Acc 70.89 - 70.22 70.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 232.3 - 231.92 233.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree Japan Equity DE 14.12 14.19 14.12 14.19 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 188.75 - 188.53 189.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -10x BUNDF Daily Short 1.502 1.46 1.46 1.502 0.02 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI USA TRN UCITS 63.65 - 63.65 63.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 30.51 30.73 30.51 30.73 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 207.35 - 206.65 207.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 349.9 - 347.7 352.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -3x WTI Oil Daily Short 21.73 21.55 21.55 21.73 0.16 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 9.765 - 9.76 9.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 5.33 - 5.32 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.37 - 2.37 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Gold Bullion Securities 100.65 - 100.65 100.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
First Trust Germany AlphaDEX 23.98 24 23.98 24.11 0.17 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Australia UCITS 28.58 - 28.58 28.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 29.91 - 29.9 29.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 51.04 - 51.04 51.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 19.81 - 19.79 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree India Quality Acc 13.69 13.79 13.69 13.79 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 81.03 - 80.75 81.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 51.75 - 51.75 51.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Daily Short Coffee 46.09 46.4 46.09 46.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 63.32 63.53 63.27 63.53 0.71 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.91 - 28.79 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX Europe 600 UCITS 75.18 - 74.95 75.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 145.1 - 145.1 145.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -1x Palladium Daily Short 32.88 33 32.88 33 0.07 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Physical Silver Euro Hedged 97.61 - 97.31 98.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x trackers II Eur Gov Bd 25 330.22 - 328.6 330.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 84.778 - 84.778 84.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 32.13 - 32.06 32.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 78.5 - 78.496 78.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.069 - 4.069 4.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Market Access RICI Agriculture 71.59 71.75 71.59 71.75 0.15 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 213.98 213.8 213.8 213.98 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 65.17 - 64.69 65.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 32.05 - 32.05 32.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 21.43 - 21.43 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.53 - 137.52 137.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 128.72 128.71 128.71 128.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 98.64 - 98.6 98.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 23.88 - 23.855 23.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe Size Factor 6.146 - 6.119 6.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 87.44 - 87.29 87.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 126.89 - 126.8 127.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree US SmallCap Dividend 17.13 17.2 17.13 17.2 0.09 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 8.05 - 8.03 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Physical Platinum Euro Hedged 55.45 - 55.45 55.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 35.3 - 35.3 35.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 105.73 - 105.73 105.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 185.54 - 184.12 187.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 98.29 - 98.29 99.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI North America UCITS 45.31 - 45.31 45.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 281.95 - 281.95 284.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 146.07 - 145.94 146.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 239.49 - 239.49 240.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 18.92 - 18.86 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 42.39 - 42.36 42.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 232.39 - 232.39 232.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 256.85 256.05 256.05 256.85 2.75 1.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Physical Palladium Euro Hedged 71.19 71.4 71.17 71.4 0.41 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 58.02 - 58.02 58.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 119 - 118.84 119.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 26.52 - 26.52 26.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 50.4 - 50.25 50.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 87.19 - 86.7 87.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 272.1 - 272.1 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 73.88 - 73.42 74.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 34.65 34.7 34.65 34.7 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 39.11 - 39.11 39.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 26.84 - 26.7 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 3.316 - 3.303 3.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 81.598 - 81.524 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Infrastructure UCITS 22.82 - 22.7 22.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Listed Private Equity UCITS 17.14 - 17.14 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Spain Government Bond UCITS 160.44 - 159.82 160.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 26.45 - 26.44 26.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 59.67 - 59.61 59.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 207.49 - 207.49 208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 39.33 - 39.31 39.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 166.85 - 166.62 166.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Government Bond UCITS 90.57 - 90.54 90.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 26.44 - 26.32 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 35.63 - 35.47 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 202.65 - 202.65 203.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 36.91 - 36.88 36.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 279.8 281.05 279.8 281.05 0.20 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 70.44 70.29 70.29 70.44 0.05 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 173.02 173.45 169.64 173.45 0.18 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI North America TRN UCITS 67.17 - 67.17 67.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 41.92 - 41.92 42.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.501 - 4.501 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 31.73 - 31.73 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares European Property Yield UCITS 40.13 - 40.06 40.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Germany Government Bond UCITS 139.43 - 139.4 139.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 43.17 - 43.17 43.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 36.24 - 35.97 36.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 479.1 480.3 479.1 480.3 2.65 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 15.56 - 15.51 15.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.35 - 8.35 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.34 - 6.34 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.38 - 100.33 100.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 60.76 - 60.7 60.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 10.888 - 10.888 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 107.5 - 107 107.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 200.82 - 200.8 201.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 22.32 - 22.32 22.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 18.71 - 18.71 18.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 47.6 - 47.6 47.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 33.97 - 33.7 34.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 20.61 - 20.54 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 139.07 - 138.98 139.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.96 - 98.89 98.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.02 - 142.72 143.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 167.77 - 167.25 167.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 152.12 151.85 151.73 152.12 0.21 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 114.5 - 114.5 115.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 35.59 - 35.59 35.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 27.55 - 27.48 27.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 235.85 - 235.75 236.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 87.23 - 86.86 87.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 202.6 - 202.6 202.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 88.4 - 88.4 88.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1656.2 - 1656.2 1670.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 162.09 162.44 162.09 162.44 0.15 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 53.03 - 53.03 53.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 34.52 - 34.52 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 63.58 - 63.58 64.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 98.25 98.23 98.23 98.25 0.12 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 89.2 - 89.2 89.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 40.58 - 40.58 40.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 206.2 - 205.52 206.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 38.46 - 38.46 38.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 62.49 - 62.49 63.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 219.91 - 219.67 219.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 196.65 - 196.65 197.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 194.38 - 193.23 194.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 100.42 100.44 100.42 100.48 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 220.3 - 220.3 221.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 241.7 - 241.7 243.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 86.81 - 86.8 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 105.94 105.97 105.94 105.98 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 138.18 - 138.09 138.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 317.3 - 317.3 318.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 90.89 - 90.89 91.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 28.09 - 28.09 28.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 146.53 - 146.53 146.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 124.81 - 124.76 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 20.86 - 20.76 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 279.65 - 279.65 281.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.47 - 15.46 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 168.86 - 168.86 168.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 57.31 - 57.31 57.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 83.06 - 83.06 83.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 130.66 - 130.25 130.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 34.09 34.34 34.09 34.34 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.25 - 124.03 124.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 150.09 149.66 149.66 150.09 0.16 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 30.13 - 30.04 30.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 63.52 - 63.52 63.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 94.37 - 94.24 94.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 208.3 - 207.55 210.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 154.96 - 154.75 155.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 61.45 - 61.45 61.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 242.35 243.95 242.35 243.95 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 256.4 - 256.4 257.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 126.24 - 125.54 126.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 28.5 - 28.5 28.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 82.05 - 82.04 82.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 109.42 - 109.42 109.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 82.112 - 82.112 82.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 221.75 - 221.75 222.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 103.96 - 103.96 104.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 353.25 - 348.85 353.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 66.36 66.21 66.21 66.86 0.18 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 45.11 - 45.11 45.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 39.3 - 38.84 39.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 26.2 - 26.19 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 48.35 - 48.35 48.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 84.16 - 84.15 84.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 21.65 - 21.54 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 213.07 - 212.4 213.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 36.13 - 35.93 36.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 128.48 - 127.78 128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 277.4 - 274.8 277.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 101.98 101.32 101.32 101.98 0.76 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 85.09 - 84.99 85.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.34 118.36 118.31 118.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 198.87 198.84 198.84 198.87 0.13 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 143.87 - 143.87 144.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 111.58 - 111.58 111.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 25.74 - 25.74 25.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 81.22 - 81.22 81.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 76 76.11 76 76.11 0.33 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 39.71 39.78 39.71 39.85 0.63 1.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 82.31 82.4 82.31 82.4 0.07 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 78.48 - 78.48 78.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 267.22 266.36 266.36 267.22 0.22 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 250.13 250 250 250.13 0.08 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 63.22 - 63.22 63.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 33.31 - 33.09 33.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 88.31 - 88.31 88.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 96.37 - 95.96 96.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 130.51 - 130.42 130.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 196.56 - 196.18 196.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 171.53 - 171.27 171.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 157.98 - 157.69 157.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 191.38 191.97 191.38 191.97 0.19 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 132.36 - 131.64 132.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 89.28 - 89.28 90.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 146.06 - 146.06 146.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 41.96 - 41.92 42.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 17.63 - 17.63 17.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 38.57 - 38.52 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 151.98 - 151.97 152.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 221.23 - 220.99 221.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 150.84 - 150.84 151.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 149.7 - 149.7 149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 139.73 - 138.95 139.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 167.54 - 167.1 167.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 187.04 - 186.21 187.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 229.45 - 228.53 229.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 254.28 - 253.75 254.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 223.37 - 223.37 223.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 47.09 - 46.58 47.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 58.83 - 58.05 58.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 77.57 - 77.55 77.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 119.18 - 117.94 119.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 89.42 - 89.42 90.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 106.93 - 106.93 107.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 111.25 - 111.05 111.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 9.69 - 9.69 9.69 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.66 - 95.62 95.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 133 - 132.99 133.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 74.02 - 73.49 74.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.06 - 133.06 133.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 102.02 - 102.01 102.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.05 112.14 112.05 112.14 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 41.47 41.46 41.46 41.47 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.67 - 111.5 111.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 79.69 79.96 79.69 79.96 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 25.95 - 25.93 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 293.4 - 293.4 294.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 21.44 - 21.34 21.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 65.37 - 65.33 65.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 34.38 34.46 34.38 34.46 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.56 - 13.54 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.66 - 16.66 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 59.3 - 59.19 59.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 12.404 12.432 12.404 12.63 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 8.771 8.8 8.771 8.8 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.52 - 8.47 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Sugar 6.84 - 6.8 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Wheat 0.5539 - 0.5496 0.5539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Nickel 10.6 - 10.58 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS WTI 2mth 21.28 - 21.28 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka DAX UCITS 105.34 - 104.98 105.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Petroleum 12.99 13.06 12.99 13.06 0.09 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage PSI 20 5.72 - 5.69 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFs Brent 1mth 30.55 - 30.41 30.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Brent Crude 29.8 - 29.75 29.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Natural Gas 0.0316 - 0.0315 0.0316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MSCI Brazil 16.73 16.88 16.73 16.99 0.15 0.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka EURO STOXX 50 66.05 - 65.57 66.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Physical Gold 102.12 - 102.03 102.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC EURO STOXX 50 33.31 - 33.31 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC S&P 500 UCITS 24.31 - 24.31 24.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS LevDAX 90.11 - 89.55 90.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR S&P 500 UCITS 242.09 - 242.09 243.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MSCI USA UCITS 23.11 23.15 23.11 23.15 0.05 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR MSCI ACWI 109.08 - 109.08 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi S&P 500 UCITS 43.19 - 43.19 43.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares ATX UCITS DE 33.57 - 33.45 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares TA-25 Israel 5.123 - 5.123 5.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares TecDAX UCITS 24.34 - 24.22 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi MSCI EMU UCITS 188.82 189.48 187.5 189.54 0.56 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage DAX TR UCITS 106.54 - 106.24 107.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI China UCITS 8 - 8 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI Japan UCITS 7.91 - 7.91 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MDAX UCITS DE 206.3 - 205.05 208.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage SDAX TR UCITS 99.51 - 100 99.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
CS (IE) on MSCI Europe 4.94 - 4.94 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka MSCI Europe UCITS 12.33 - 12.29 12.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core DAX UCITS 99.49 - 99.16 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI EMU UCITS 106.62 - 106.42 107.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR FTSE UK All Share 54.66 - 54.63 54.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares DivDAX UCITS DE 15.99 - 15.94 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI ACWI UCITS 41.06 - 41.05 41.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage DivDAX TR UCITS 27.33 - 27.23 27.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka EURO STOXX 50 UCITS 32.31 - 32.18 32.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX UCITS 35.16 - 34.92 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 347.1 - 347.05 350.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 60.7 - 60.7 61.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Sust MSCI EM SRI 5.22 - 5.22 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba -4x DAXF Daily Short 0.811 - 0.802 0.821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba 4x Silber Daily Long 0.1001 - 0.0974 0.1055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 3x Daily Long DAX 30 11.29 - 11.19 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Turkey UCITS 13.55 - 13.54 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Sust MSCI USA SRI 6.064 - 6.064 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares UK Dividend UCITS 9.29 - 9.29 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ROBO-STOX Global Robotics 12.65 - 12.65 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage ShortDAX TR UCITS 24.05 - 23.95 24.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Brent Crude Oil Booster 77.02 - 76.8 77.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers DAX UCITS DR 111.94 - 111.52 112.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.865 - 1.844 1.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Daily Short Lean Hogs 71.22 71.53 71.22 71.53 1.07 1.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 12.38 - 12.34 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core S&P 500 UCITS 235.87 - 235.72 237.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Water UCITS 34.02 - 34.02 34.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 24.11 - 24.09 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P 500 USD Energy 4.947 - 4.947 4.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 31.26 - 31.13 31.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka DAX ausschuttend UCITS 53.22 - 53.07 53.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.545 - 1.545 1.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO Dividend UCITS 20.68 - 20.46 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 32.13 - 31.89 32.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Nikkei 225 UCITS DE 17.43 - 17.43 17.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source Goldman Sachs Equity 133.76 134.32 133.7 134.32 0.76 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Physical Gold Euro Hedged 85.9 - 85.81 86.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.63 5.636 5.63 5.636 0.06 0.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares eb.rexx Money Market 78.27 - 78.23 78.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.094 - 6.094 6.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 45.585 - 45.585 45.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 56.52 - 56.13 56.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 14.18 - 14.18 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 178.12 - 178.09 179.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 24.48 - 24.46 24.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 11.04 11.08 11.04 11.08 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 50.26 - 50.19 50.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Energy Booster Euro Hedged 49.41 - 49.02 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 7.95 - 7.95 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 1.177 - 1.177 1.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 5.238 - 5.144 5.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 3.93 - 3.93 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares China Large Cap UCITS 97.28 - 97.28 98.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core MSCI World UCITS 47.12 - 47.07 47.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 47.44 - 47.28 47.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.43 - 12.43 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI World UCITS Dist 38.3 - 38.25 38.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 7.561 - 7.557 7.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 29.97 - 29.76 30.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 120.14 - 120 120.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS World Water D-EUR 33.65 - 33.63 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree Europe SmallCap DE 15.94 - 15.94 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 69.02 - 68.5 69.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers DAX DR Income 1D 99.35 - 99 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 43.65 - 43.65 43.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 25.308 - 24.978 25.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 94.25 - 94.18 94.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.809 - 5.809 5.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 90.26 - 90.1 90.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.456 - 5.456 5.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI China A UCITS USD 2.892 - 2.892 2.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 37.485 37.375 37.245 37.485 0.27 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 22.66 - 22.52 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P 500 USD Financials 6.105 - 6.08 6.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 56.27 - 56.27 56.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 35.64 - 35.43 35.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 50.26 - 50.2 50.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 19.76 - 19.46 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 37.65 - 37.39 37.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 65.1 - 65.09 65.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 64.73 - 64.73 65.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Commodity Securities Coffe 0.899 - 0.899 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 254.45 - 252.9 257.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 5.658 - 5.658 5.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 38.825 - 38.805 38.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 153.66 - 153.61 153.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 29.7 - 29.57 29.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.161 - 6.146 6.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI South Africa UCITS 24.68 - 24.68 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P 500 USD Health Care 5.791 - 5.791 5.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares US Property Yield UCITS 23.79 - 23.69 23.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.455 - 0.445 0.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 53.58 - 53.28 53.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Commodity Securities Cotton 2.2 - 2.193 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 100.1 - 100.06 99.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 40.9 - 40.685 40.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 32.6 - 32.35 32.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe Value Factor 5.565 - 5.547 5.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 62.27 - 62.06 62.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 7.36 - 7.33 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.7545 - 0.7521 0.7675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 76.06 - 75.85 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 8.99 - 8.99 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Wd Health Care 28.64 - 28.64 28.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 50.78 - 50.7 51.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.98 - 17.96 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 1.929 - 1.911 1.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.93 - 4.92 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Automation & Robotics Acc 5.81 - 5.81 5.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.97 - 35.96 36.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.562 - 4.562 4.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Clean Energy UCITS 4.213 - 4.213 4.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Healthcare Innovation Acc 5.755 - 5.755 5.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 90.49 - 90.49 91.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 55.71 - 55.71 56.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 152.54 - 152.54 154.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source EURO STOXX Optimised Banks 57.21 - 56.2 57.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 84.46 - 84.46 84.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 95.82 - 95.82 96.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 54.29 - 54.01 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.13 - 100.1 100.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 24.155 - 24.155 24.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Target US Real Estate 21.02 - 20.96 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 43.95 - 43.86 44.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.732 - 3.717 3.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.32 - 18.19 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 36.01 - 36.01 36.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 88.69 88.7 88.64 89.03 0.07 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 180.11 - 180 180.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 45.8 - 45.44 45.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 97.94 - 97.3 98.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 39.33 - 39.33 39.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.2 - 5.15 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 17.27 - 17.27 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 112.82 - 112.82 113.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 22.79 - 22.79 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 33.595 - 33.41 33.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Italy Government Bond UCITS 144.66 - 142.66 144.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 48.88 - 48.68 49.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 50.49 - 50.3 50.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 34.08 - 33.85 34.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.47 - 4.41 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 22.5 - 22.3 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 30.45 - 30.45 30.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 19.44 - 19.41 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 13.47 - 13.47 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 51.52 - 51.5 51.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 20.62 - 20.51 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 161.71 - 161.54 162.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.68 - 9.48 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 28.09 - 28.09 28.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 26.55 - 26.51 26.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 93.87 - 93.87 94.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 29.11 - 29.11 30.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 7.75 - 7.75 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 39.44 - 39.44 40.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 11.25 - 11.25 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.034 - 4.034 4.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 22.57 - 22.46 22.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 5.21 - 5.2 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI World Value Factor UCITS 26.58 - 26.55 26.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.695 - 3.695 3.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 82.24 - 81.41 82.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 70.11 - 69.66 70.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 34.35 - 34.31 34.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 128.56 - 128.52 128.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 36.08 36.01 36.01 36.08 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.98 - 45.98 46.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 36.7 - 36.7 37.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 34.02 - 33.76 34.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.52 - 10.52 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 17.9 - 17.9 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 109.9 - 109.87 110.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 42.88 - 42.88 43.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 26.63 - 26.63 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 34.92 - 34.92 35.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 29.81 - 29.81 29.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 9.31 - 9.31 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.77 - 4.74 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 59.43 - 59.32 59.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 56.88 - 56.84 56.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 21.65 - 21.55 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 16.08 16.25 16.08 16.25 0.34 2.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 36.94 - 36.94 37.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.66 - 4.65 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 4.23 - 4.19 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.25 - 19.12 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 33.52 - 33.41 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 116.94 - 116.94 117.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 35.95 - 35.85 36.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 179.23 - 179.23 179.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 20.02 - 20.02 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 32.55 - 32.55 32.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 34.45 - 34.45 34.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 34.55 - 34.54 34.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 27.52 - 27.28 27.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 26.56 - 26.56 27.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.8601 - 0.8582 0.8681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 35.62 - 35.62 35.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 23.52 - 23.52 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 4.997 - 4.996 4.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 41.47 - 41.09 41.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 18.44 - 18.39 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 14.53 - 14.46 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 34.87 - 34.68 34.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 75.96 - 75.55 76.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 74.04 - 73.61 74.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 56.46 - 56.36 56.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 14.93 14.92 14.92 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.89 - 18.89 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 133.79 - 133.78 134.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18.53 - 18.33 18.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 39.06 - 39.06 39.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 12.89 - 12.83 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 22.393 - 22.393 22.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 60.18 - 59.93 60.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 103.16 - 103.01 103.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 53.01 - 53.01 53.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 16.16 - 16.07 16.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.48 - 20.43 20.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 47.7 - 47.7 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 91.99 - 91.28 91.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 34.73 - 34.73 34.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.55 - 21.54 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 43.69 - 43.69 44.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 63.5 - 62.89