شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,449
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
1,546 (17.19%)
تغییر ۳ ماهه
1,672 (18.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,276 (14.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 2.113 - 161.535 2.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage PSI 20 5.457 - 5.457 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Gold 12.8 - 12.74 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Zinc 6.83 - 6.83 6.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Softs 2.882 - 2.877 2.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Grains 2.778 - 2.76 2.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Soybeans 16.09 - 15.97 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC FTSE 100 74.75 - 74.75 75.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Ex-Energy 7.04 - 7.02 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Lean Hogs 0.5595 - 0.5595 0.5626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Soybean Oil 2.865 - 2.829 2.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI Brazil 16.3 - 16.3 16.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI USA UCITS 21.88 - 21.88 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Precious Metals 13.69 - 13.63 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Short Gold 22.01 - 21.84 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CS (IE) on MSCI Europe 4.54 - 4.54 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Industrial Metals 9.78 - 9.78 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 216.51 - 216.51 218.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 1x HSIF Daily Long 170.26 - 170.26 171.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x DAXF Daily Long 237.32 - 237.32 244.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x Gold Daily Long 14.24 - 14.19 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Short Nickel 29.43 - 28.93 29.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long SEK Short EUR 44.19 - 44.17 44.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Physical PM Basket 83.05 - 82.88 83.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Short CHF Long EUR 33.32 - 33.32 33.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Short JPY Long EUR 42.96 - 42.96 43.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Short USD Long EUR 36.86 - 36.86 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source MSCI Japan UCITS 48.65 - 48.65 49.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 2x Cocoa Daily Long 34.62 - 34.62 35.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x Cocoa Daily Long 11.83 - 11.83 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x MDAXF Daily Long 966.25 - 1006.7 990.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x SX5EF Daily Long 204.2 - 204.2 210.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x MDAXF Daily Long 1444.4 - 1444.4 1526.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x SX5EF Daily Long 163.58 - 163.58 170.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 5x BUNDF Daily Long 411.64 - 409.38 411.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Wheat 16.79 - 16.79 16.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Energy 16.64 - 16.6 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Grains 4.99 - 4.96 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -1x HSIF Daily Short 52.67 - 51.73 52.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x DAXF Daily Short 4.56 - 4.44 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x Gold Daily Short 99.12 - 97.98 99.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 15x BUNDF Daily Long 2099.8 - 2065.6 2099.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 1x Gasoil Daily Long 40.29 - 40.29 40.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 1x HSCEIF Daily Long 125.58 - 125.58 126.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 2x Gasoil Daily Long 11.9 - 11.9 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x Copper Daily Long 10.4 - 10.4 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x Copper Daily Long 2.944 - 2.944 3.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -1x Cocoa Daily Short 64.92 - 63.75 64.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x Cocoa Daily Short 34.69 - 33.7 34.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x MDAXF Daily Short 1.591 - 1.532 1.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x SX5EF Daily Short 4.81 - 4.68 4.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.281 - 0.268 0.281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x SX5EF Daily Short 1.114 - 1.074 1.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -5x BUNDF Daily Short 13.34 - 13.34 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x TECDAXF Daily Long 2232 - 2232 2293.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.2025 - 0.2025 0.2155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x TECDAXF Daily Long 3748.6 - 3748.6 3891.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 5x SCHATZF Daily Long 106.18 - 106.16 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -1x Gasoil Daily Short 105.33 - 103.45 105.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -1x HSCEIF Daily Short 64 - 62.88 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x Copper Daily Short 77.33 - 75.67 77.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x Gasoil Daily Short 86.03 - 83.52 86.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x Copper Daily Short 49.59 - 48.22 49.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x Copper Daily Short 22.66 - 21.85 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 10x SCHATZF Daily Long 121.25 - 121.2 121.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 15x SCHATZF Daily Long 137.77 - 137.68 138.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.603 - 1.586 1.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Livestock 11.9 - 11.87 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFs Longer Dated Petroleum 32.02 - 32.02 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI EM Far East UCITS 36.34 - 36.34 36.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -1x WTI Oil Daily Short 145.54 - 141.61 145.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x WTI Oil Daily Short 119.86 - 114.19 119.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x WTI Oil Daily Short 47.18 - 44.03 47.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x WTI Oil Daily Short 8.41 - 7.69 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -5x SCHATZF Daily Short 80.21 - 80.15 80.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Short Live Cattle 38.67 - 38.35 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Short Natural Gas 240.64 - 235.88 240.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.468 - 5.468 5.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -10x SCHATZF Daily Short 69.19 - 69.09 69.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -15x SCHATZF Daily Short 59.4 - 59.27 59.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Agriculture 6.93 - 6.89 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Brent Crude 31.91 - 31.91 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 10.28 - 10.28 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 61.86 - 61.86 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 11.75 - 11.75 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 72.79 - 72.79 73.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x Brent Oil Daily Short 31.35 - 29.38 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 49.48 - 49.48 50.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 215.47 - 215.3 215.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 329.02 - 327.06 329.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 13.77 - 13.77 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 7.98 - 7.98 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 7.57 - 7.57 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Commodity Securities Cotton 2.233 - 2.233 2.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.44 - 12.4 12.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated All Commodities 16.23 - 16.18 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Retail 143.98 - 143.98 145.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 77.6 - 77.6 78.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.74 - 4.71 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 15.73 - 15.73 15.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 32.11 - 32.11 32.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 244.25 - 244.25 248.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 33.48 - 33.48 33.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source EURO STOXX 50 B Total Return 30.16 - 30.16 30.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 47.23 - 47.23 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 31.1 - 31.1 31.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 171.45 - 170.94 171.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 373.65 - 373.2 374.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Insurance 91.66 - 91.66 92.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 5 - 5 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 42.87 - 42.87 43.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 303.8 - 303.8 306.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 182.08 - 182.08 184.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 473.15 - 473.15 474.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 142.66 - 142.66 144.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.881 - 3.881 3.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 98.18 - 98.18 99.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 91.28 - 91.11 91.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 41.46 - 41.46 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 265.3 - 265.3 268.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 49.67 - 49.67 50.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 154.87 - 154.69 154.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 90.79 - 90.23 90.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 54.9 - 54.9 55.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 98.74 - 98.72 98.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 106.28 - 106.28 107.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 288.4 - 288.4 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 61.81 - 61.81 62.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 142.54 - 142.54 144.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 28.92 - 28.92 30.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 55.37 - 55.37 55.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 117.89 - 117.89 117.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 104.76 - 104.76 105.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 266.1 - 266.1 268.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 53.53 - 53.53 54.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 64.48 - 64.48 65.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 312.35 - 312.35 315.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 100.98 - 100.98 102.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 25.61 - 25.61 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 183.88 - 183.88 186.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 95.12 - 95.12 96.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 51.29 - 51.29 52.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.17 - 34.17 34.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 275.15 - 275.15 277.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 99.74 - 100.04 99.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 100.41 - 100.4 100.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 145.74 - 145.66 145.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 30.62 - 30.62 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 105.32 - 105.32 106.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 108.24 - 108.22 108.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 229.79 - 229.5 229.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 229.79 - 229.36 229.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 255.42 - 254.98 255.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.15 - 168.06 168.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 230.25 - 229.95 230.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 179.94 - 179.94 182.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 165.5 - 165.35 165.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 175.16 - 174.84 175.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 197.81 - 197.05 197.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 90.62 - 90.62 91.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 40.38 - 40.38 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 48.51 - 48.28 48.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 60.98 - 60.62 60.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 124.3 - 124.11 124.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 123.43 - 123.4 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 39.3 - 39.3 39.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 272.1 - 272.1 275.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Sugar 6.39 - 6.35 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Silver 12.47 - 12.39 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Gasoline 18.97 - 18.97 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long JPY 42.41 - 42.29 42.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Petroleum 10.01 - 10.01 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI Japan 26.67 - 26.67 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Heating Oil 9.92 - 9.91 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage ATX UCITS 33.62 - 33.62 34.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage HSI UCITS 33.41 - 33.41 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka EURO STOXX 50 62.21 - 62.21 62.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source MSCI Europe 193.18 - 193.18 195.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS-ETF FTSE 100 I 9.75 - 9.71 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi CAC 40 UCITS 67.76 - 67.76 68.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Tips UCITS 178.24 - 177.5 178.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source S&P 500 UCITS 464.22 - 464.22 471.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI EMU UCITS 176.78 - 176.78 178.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI USA UCITS 275.75 - 275.75 279.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage CAC 40 UCITS 60.45 - 60.45 61.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage FR DAX UCITS 48.91 - 48.91 49.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage SPI TR UCITS 80.36 - 80.36 81.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI Japan UCITS 7.41 - 7.41 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI UK UCITS 108.26 - 108.26 109.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source MSCI USA UCITS 60.04 - 60.04 60.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage S&P 500 UCITS 255.79 - 255.79 259.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI USA LC UCITS 149.58 - 149.58 150.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Short Wheat 94.22 - 93.33 94.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR FTSE UK All Share 50.51 - 50.51 51.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe UCITS 177.14 - 177.14 179.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI India UCITS 454.3 - 454.3 473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Boost ShortDAX 3x Daily 9.594 - 9.345 9.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 2x HSIF Daily Long 209.5 - 209.5 213.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x HSIF Daily Long 158.46 - 158.46 163.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x SPXF Daily Long 524.45 - 524.45 544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x DAXF Daily Long 204.26 - 204.26 212.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x NDXF Daily Long 1327.9 - 1327.9 1350.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x SPXF Daily Long 767.45 - 767.45 806.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers SLI UCITS 119.36 - 119.36 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Short Silver 16.59 - 16.47 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long AUD Short EUR 51.97 - 51.91 51.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long CAD Short EUR 41.3 - 41.3 41.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long CHF Short EUR 56.57 - 56.3 56.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long CNY Short USD 44.33 - 44.15 44.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long INR Short USD 39.58 - 39.58 40.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long NOK Short EUR 42.25 - 42.25 42.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Long USD Short EUR 52.21 - 52.01 52.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Softs 5.45 - 5.43 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Physical Palladium 100.8 - 100.8 101.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Short CNY Long USD 33.53 - 33.32 33.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Short INR Long USD 31.69 - 30.94 31.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI UK UCITS 171.9 - 171.9 174.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 1x Cocoa Daily Long 65.04 - 65.04 65.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x DJIAF Daily Long 523 - 523 545.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x DJIAF Daily Long 773.4 - 773.4 820.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage PSI 20 Leverage 4.769 - 4.769 4.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI Japan LC UCITS 64.44 - 64.44 65.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI Japan MC UCITS 7.7 - 7.7 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Physical Swiss Gold 106.12 - 105.6 106.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 4.64 - 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Nikkei 225 UCITS 152.52 - 152.52 154.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.13 - 7.13 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source MSCI Europe Value 194.72 - 194.72 197.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x HSIF Daily Short 21.1 - 20.47 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x NDXF Daily Short 1.71 - 1.67 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x SPXF Daily Short 4.77 - 4.56 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x Gold Daily Short 75.63 - 74.61 75.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x SPXF Daily Short 1.46 - 1.38 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 10x BUNDF Daily Long 1168.6 - 1155.9 1168.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 2x HSCEIF Daily Long 102.31 - 102.31 104.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x HSCEIF Daily Long 54.76 - 54.76 56.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x Silber Daily Long 1.106 - 1.095 1.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x HSCEIF Daily Long 23.83 - 23.83 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI Europe LC UCITS 82.18 - 82.18 83.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI Europe MC UCITS 9.06 - 9.06 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI Pacific ExJapan 10.8 - 10.8 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Canada UCITS 100.48 - 100.48 101.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Market Access RICI Metals 101.94 - 101.94 102.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree EM SmallCap DE 13.79 - 13.79 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x DJIAF Daily Short 5.06 - 4.8 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x DJIAF Daily Short 1.6 - 1.5 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 1x WTI Oil Daily Long 23.34 - 23.34 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 2x WTI Oil Daily Long 3.111 - 3.111 3.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 30.41 - 30.41 30.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage FTSE 100 TR UCITS 62.17 - 62.17 63.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Short Lean Hogs 59.97 - 59.02 59.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 11.67 - 11.67 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares FTSE MIB UCITS Acc 68.59 - 68.59 69.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 219.65 - 219.65 221.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x HSCEIF Daily Short 27.92 - 27.07 27.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x HSCEIF Daily Short 12.82 - 12.28 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x Silber Daily Short 75.83 - 75 75.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x Silber Daily Short 28.17 - 27.82 28.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 1x Platinum Daily Long 37 - 37 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 195.5 - 195.5 198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 332.7 - 332.7 335.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi Euro Corporates UCITS 212.85 - 212.82 213.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 1x Palladium Daily Long 145.63 - 145.11 146.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 2x Palladium Daily Long 157.89 - 157.69 161.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 5.41 - 5.41 5.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
First Trust Germany AlphaDEX 21.52 - 21.52 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 48.74 - 48.74 49.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 19.6 - 19.6 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Market Access DAXGlobal Asia 53.04 - 52.78 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -1x Platinum Daily Short 143.25 - 140.5 143.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x Platinum Daily Short 197.4 - 191.03 197.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 48.45 - 48.45 48.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Energy Booster Euro Hedged 38.15 - 38.15 38.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 8.14 - 8.14 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Daily Daily Short Coffee 55.29 - 55 55.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source GPR Real Estate Europe 19.17 - 19.17 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Europe SmallCap DE 14.65 - 14.65 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 64.9 - 64.9 65.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -1x Palladium Daily Short 30.33 - 29.88 30.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.2494 - 0.2494 0.2598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 21.79 - 21.79 21.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x trackers II Eur Gov Bd 25 344.19 - 341.13 344.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 40.59 - 40.59 41.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 83.238 - 82.894 83.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 24.33 - 24.33 24.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 79.996 - 79.802 79.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 26.04 - 26.04 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe Quality DE 5.73 - 5.73 5.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.204 - 4.173 4.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Market Access RICI Agriculture 71.49 - 71.06 71.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 56.23 - 56.23 57.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 69.87 - 69.87 70.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 61.22 - 61.22 61.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 30.16 - 30.16 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 19.47 - 19.47 20.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 19.12 - 19.12 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 2.139 - 2.139 2.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.229 - 2.229 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe Size Factor 5.643 - 5.643 5.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 88.61 - 88 88.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX Eurozone Exporters 13.266 - 13.266 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -3x Natural Gas Daily Short 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.003 - 0.002 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Physical Platinum Euro Hedged 51.62 - 51.62 52.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 23.48 - 23.48 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 8.03 - 8.03 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 31.715 - 31.715 32.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 83.14 - 83.14 84.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 248.17 - 247.65 248.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 116.2 - 116.2 117.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 164.28 - 164.28 165.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 97.33 - 97.33 98.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 11.22 - 11.22 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 219.49 - 219.49 221.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 252.15 - 252.15 255.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 274.88 - 274.01 274.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 55.42 - 55.42 55.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 88.76 - 88.27 88.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 46.63 - 46.63 47.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 60.6 - 60.6 60.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 256.3 - 256.3 262.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 258.15 - 258.15 259.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Target US Real Estate 21.42 - 21.42 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 35.74 - 35.74 36.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 91.59 - 90.8 91.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 121.96 - 121.96 123.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 144.94 - 144.94 146.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 64.01 - 63.67 64.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 36.62 - 36.62 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 211.2 - 211.2 213.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Industrial Metals 14.43 - 14.43 14.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 22.61 - 22.61 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 31.82 - 31.82 32.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 81.958 - 81.672 81.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.621 - 5.621 5.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares US Equity Buyback Achievers 5.138 - 5.138 5.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 17.06 - 17.06 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares Dynamic US Market UCITS 15.24 - 15.24 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 15.48 - 15.48 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 56.45 - 56.45 56.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 201.95 - 201.95 203.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 182.38 - 182.38 185.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Utilities 166.64 - 166.64 169.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 40.26 - 40.26 40.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 264.75 - 264.75 266.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 65.57 - 65.57 66.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 51.81 - 51.81 52.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 142.62 - 142.62 147.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 37.83 - 35.61 37.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 39.09 - 39.09 39.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.19 - 4.19 4.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 30.51 - 30.51 30.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 27.73 - 27.73 28.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 56.31 - 56.31 56.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Technology 67.12 - 67.11 67.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 33.63 - 33.63 34.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 84.76 - 84.76 85.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 33.71 - 33.71 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 39.1 - 39.1 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 176.06 - 176.06 177.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Health Care 230.6 - 230.6 232.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 34.19 - 34.19 34.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 223.8 - 223.8 225.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 17.93 - 17.93 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 52.37 - 52.37 52.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 124.07 - 124 124.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 18.06 - 18.06 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 24.93 - 24.93 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 43.55 - 43.5 43.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 166.04 - 166.04 167.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 36.25 - 36.25 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 47.03 - 47.03 47.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 31.36 - 31.36 31.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.09 - 183.06 183.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 139.31 - 139.15 139.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 184.18 - 183.38 184.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 139.62 - 139.46 139.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 224.1 - 224.1 226.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 83.97 - 83.97 84.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 200.95 - 200.95 202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 25.95 - 25.8 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1470.2 - 1470.2 1506.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 164.97 - 164.79 165.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 34.07 - 34.07 34.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 34.62 - 34.62 34.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.8651 - 0.8638 0.8668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 58.22 - 58.22 58.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 209.76 - 209.62 209.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 106.08 - 106.08 107.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 37.01 - 37.01 37.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 281.55 - 281.55 284.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 201.8 - 201.8 204.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 62.21 - 62.21 63.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 16.28 - 16.12 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 140.74 - 140.74 143.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 223.86 - 223.3 223.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 32.2 - 32.2 32.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.09 - 12.07 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 230.9 - 230.9 233.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 228.54 - 227.5 228.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 87.33 - 86.8 87.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 132.46 - 132.46 133.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 138.28 - 138.28 138.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 123.47 - 123.47 125.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 287.4 - 287.4 291.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 361.6 - 361.6 365.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 83.61 - 83.61 85.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 24.77 - 24.77 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 126.36 - 126.3 126.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 19.44 - 19.44 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 271.75 - 271.75 273.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 14.73 - 14.73 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 155.48 - 155.08 155.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 74.97 - 74.97 76.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 132.63 - 132.47 132.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 31.78 - 31.78 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.94 - 124.85 124.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 46.76 - 46.76 47.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 72.19 - 72.19 72.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.1 - 7.1 7.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 13.14 - 13.14 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 58.1 - 58 58.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 16.87 - 16.87 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 158.31 - 158.06 158.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 47.41 - 47.41 47.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 56.57 - 56.57 57.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 213.45 - 213.45 217.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 244.45 - 244.45 248.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 27.41 - 27.41 27.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 158.08 - 157.47 158.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 108.39 - 108.08 108.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 80.69 - 80.552 80.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 211.35 - 211.35 213.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 323 - 323 327.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 64.75 - 64.73 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 42.65 - 42.65 43.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 194.91 - 194.77 195.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.78 - 10.74 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 47.73 - 47.73 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 85.02 - 84.56 85.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 20.8 - 20.8 21.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 214.66 - 214.34 214.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 149.57 - 149.46 149.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 35.62 - 35.62 36.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 46.52 - 46.52 47.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 79.25 - 79.25 80.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 97.76 - 97.71 97.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 128.08 - 127.44 128.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 113.47 - 113.3 113.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 23.8 - 23.8 24.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 85.11 - 85.11 85.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 167.96 - 167.96 169.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 83.27 - 82.26 83.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.57 - 10.53 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 199.18 - 198.98 199.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 274.28 - 273.55 274.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 61.47 - 61.47 61.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 78.64 - 78.64 78.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 32.01 - 32.01 32.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 268.22 - 267.72 268.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 89.57 - 89.12 89.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 92.75 - 92.75 93.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 131.08 - 131.03 131.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 175.02 - 174.54 175.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 198.53 - 197.26 198.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 204.86 - 203.51 204.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 160.65 - 159.79 160.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 78.97 - 78.97 80.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 71.17 - 71.17 72.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 114.54 - 114.54 115.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 81.51 - 81.51 82.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 137.68 - 137.68 139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 16.71 - 16.71 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 39.26 - 39.07 39.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 154.1 - 153.22 154.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 147.87 - 147.84 147.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 141.41 - 141.21 141.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 190.28 - 189.96 190.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 259.79 - 259.43 259.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 226.29 - 226.01 226.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 81.9 - 81.9 83.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 117.42 - 117.42 118.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 113.3 - 112.97 113.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 9.38 - 9.38 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 119.69 - 119.53 119.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 69.75 - 69.75 70.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 254.7 - 254.7 256.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 130.05 - 130 130.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.39 - 112.39 112.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 42.68 - 42.68 43.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 107.17 - 107.17 107.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 81.22 - 80.81 81.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 43.83 - 43.83 44.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 53 - 53 53.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 193.32 - 193.32 195.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 419.75 - 419.75 424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 20.88 - 20.88 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 62.78 - 62.78 63.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.75 - 21.61 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 35.85 - 35.6 35.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.66 - 16.62 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 8.968 - 8.968 9.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 8.864 - 8.671 8.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 20.12 - 20.12 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Energy 3.572 - 3.563 3.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFs Brent 1mth 23.59 - 23.57 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Physical Gold 107.06 - 106.5 107.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Agriculture 3.73 - 3.72 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Brent Crude 22.96 - 22.9 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Physical Silver 123.48 - 122.7 123.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Physical Gold 104.74 - 104.28 104.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC EURO STOXX 50 31.36 - 31.36 31.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 107.8 - 107.8 108.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR S&P 500 UCITS 229.19 - 229.19 231.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI USA UCITS 21.64 - 21.64 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR MSCI ACWI 104.04 - 104.04 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares ATX UCITS DE 29.6 - 29.6 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares SLI UCITS DE 78.45 - 78.45 79.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares TA-25 Israel 4.947 - 4.947 4.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage DAX TR UCITS 98.08 - 98.08 99.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage F.A.Z. UCITS 23.59 - 23.59 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI China UCITS 8.14 - 8.14 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 24.57 - 24.57 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage 1 DAX UCITS I 97.54 - 97.54 98.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage SDAX TR UCITS 88.62 - 88.62 89.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Nifty 50 123.74 - 123.74 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI USA MC UCITS 15.07 - 15.07 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Physical Platinum 64.94 - 64.94 65.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 99.92 - 100.68 99.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI China UCITS 248.5 - 248.5 250.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x Gold Daily Long 5.61 - 5.58 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI ACWI UCITS 39.01 - 39.01 39.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source MSCI World UCITS 47.59 - 47.59 48.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 50.67 - 50.67 51.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 322.5 - 322.2 323.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Europe Equity 13.74 - 13.74 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI Germany UCITS 195.34 - 195.34 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 4x Silber Daily Long 0.0939 - 0.0917 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 17.91 - 17.91 18.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI France UCITS 30.95 - 30.95 31.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Sust MSCI USA SRI 5.858 - 5.858 5.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source Russell 2000 UCITS 59.95 - 59.95 60.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI World Small Cap 57.2 - 57.2 57.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Brent Crude Oil Booster 60.35 - 60.1 61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 116.04 - 116.04 118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Water UCITS 32.77 - 32.77 33.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 USD Energy 4.293 - 4.293 4.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Japan Equity DE 13.08 - 13.08 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 176.78 - 176.78 178.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -10x BUNDF Daily Short 1.235 - 1.235 1.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba 2x Platinum Daily Long 12.44 - 12.44 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI USA TRN UCITS 60.16 - 60.16 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 31.54 - 31.35 31.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.47 - 3.47 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.382 - 7.382 7.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO Dividend UCITS 19.55 - 19.55 19.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source Goldman Sachs Equity 125.86 - 125.86 127.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 9.112 - 9.112 9.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.02 - 2.01 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.296 - 3.292 3.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Gold Bullion Securities 103.24 - 102.78 103.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares eb.rexx Money Market 77.93 - 77.91 77.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 5.697 - 5.697 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 51.89 - 51.89 52.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Australia UCITS 27.54 - 27.54 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 120.58 - 120.58 121.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 28.935 - 28.935 29.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 14.48 - 14.48 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 168.48 - 168.48 170.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 79.96 - 79.96 80.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.805 - 0.792 0.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 4.996 - 4.996 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 3.89 - 3.86 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.717 - 1.695 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 99.48 - 100 99.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 44.77 - 44.77 45.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 11.64 - 11.64 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 34.46 - 34.46 34.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 27.49 - 27.49 27.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 113.34 - 113.34 114.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS World Water D-EUR 32.16 - 32.16 32.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 130.3 - 130.3 132.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -2x Palladium Daily Short 7.33 - 7.09 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x Brent Oil Daily Short 7.11 - 6.55 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Physical Silver Euro Hedged 96.58 - 96.29 96.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 95.36 - 94.8 95.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 30.38 - 30.38 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 88.7 - 88.7 88.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.043 - 5.043 5.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 34.04 - 34.04 34.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 USD Cons Discr 5.783 - 5.783 5.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree US Equity Income DE 16.34 - 16.34 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 47.79 - 47.79 48.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 61.55 - 61.55 62.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 61.26 - 61.26 61.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 21.39 - 21.39 21.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 214.2 - 214.2 218.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 98.02 - 98 98.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 23.485 - 23.485 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 5.681 - 5.681 5.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 24.62 - 24.62 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 202.85 - 202.85 207.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares US Property Yield UCITS 24.59 - 24.59 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 118.59 - 118.59 119.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree US SmallCap Dividend 16.38 - 16.38 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 50.1 - 50.1 50.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 35.34 - 35.34 35.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 39.735 - 39.735 40.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 104.39 - 104.3 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 170.16 - 170.16 172.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 263.65 - 263.65 266.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 57.87 - 57.87 58.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 20 - 19.78 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Media 97.04 - 97.04 99.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 42.88 - 42.88 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 71.58 - 71.58 72.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Physical Palladium Euro Hedged 79.45 - 79.45 80.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Wd Health Care 27.67 - 27.67 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 2.255 - 2.191 2.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 104.36 - 104.33 104.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 119.98 - 119.98 120.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Clean Energy UCITS 4.348 - 4.347 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 91.86 - 91.86 93.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 26.92 - 26.92 27.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 56.7 - 55.03 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 83.26 - 83.26 84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 92.39 - 92.39 93.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 12.23 - 12.23 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 24.415 - 24.415 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 40.43 - 40.43 41.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 170.29 - 170.29 172.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Europe Equity Income DE 11.82 - 11.82 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 39.24 - 39.24 39.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 18.02 - 17.68 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 114.99 - 114.29 114.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 22.84 - 22.84 23.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Italy Government Bond UCITS 149.92 - 149.09 149.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 15.56 - 15.56 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 45.37 - 45.37 46.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Spain Government Bond UCITS 163.63 - 163.49 163.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 19.82 - 19.82 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 24.82 - 24.82 25.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 56.22 - 56.22 56.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 48.27 - 48.27 48.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 18.15 - 18.15 18.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.35 - 11.35 11.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 166.59 - 165.32 166.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Government Bond UCITS 92.72 - 92.35 92.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 24.47 - 24.47 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 33.74 - 33.74 34.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 93.49 - 93.49 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 35.23 - 35.23 35.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 38.72 - 38.72 39.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares European Property Yield UCITS 39.23 - 39.23 39.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 75.03 - 75.03 76.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 54.07 - 53.73 54.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 14.5 - 14.5 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 7.8 - 7.8 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.23 - 6.23 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 126.98 - 126.92 127.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 61.88 - 61.77 61.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 101.66 - 101.66 102.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 203.47 - 203.2 203.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.13 - 10.13 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 22.13 - 22.13 22.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 108.95 - 108.93 109.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 42.76 - 42.76 43.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 32.85 - 32.85 33.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 5.31 - 5.21 5.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 60.06 - 59.9 60.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 56.22 - 56.22 56.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 11.46 - 11.46 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 36.72 - 36.72 37.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 19.17 - 19.17 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18.16 - 18.16 18.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 29.5 - 29.5 29.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 115.44 - 115.44 116.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 33.7 - 33.7 34.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.69 - 143.66 143.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 169.89 - 169.72 169.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 20.29 - 20.29 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 114.28 - 114.28 115.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 35.13 - 35.13 35.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 26.8 - 26.8 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 47.88 - 47.88 48.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 23.93 - 23.93 24.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 40.99 - 40.99 41.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 37.96 - 37.96 38.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 187.76 - 187.76 188.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.08 - 100.97 101.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 210.35 - 210.35 213.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 86.48 - 86.45 86.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 105.97 - 105.89 105.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 54.38 - 54.26 54.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 15.77 - 15.61 15.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.5 - 18.45 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 132.19 - 132.19 132.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 36.91 - 36.91 37.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 78 - 78 79.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 13.92 - 13.59 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 146.56 - 146.34 146.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 86.49 - 86.49 87.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 200.65 - 200.65 203.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 52.48 - 52.48 52.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 5.08 - 4.93 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.51 - 20.51 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 99.84 - 100.98 99.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 34.26 - 34.26 34.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 121.58 - 121.58 122.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 80.27 - 80.27 81.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 38.59 - 38.59 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 106.66 - 106.22 106.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 37.18 - 37.18 37.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 25.3 - 25.3 25.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 114.08 - 113.98 114.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 123.78 - 123.78 124.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 38.35 - 38.35 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 52.63 - 52.63 53.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 52.68 - 52.68 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 80.95 - 80.8 80.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 79.18 - 78.89 79.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 90.67 - 90.26 90.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 36.77 - 36.77 37.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 40.27 - 40.27 40.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 75.26 - 75.26 76.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 228.36 - 227.86 228.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 88.65 - 88.65 89.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 133.66 - 133.19 133.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 19.06 - 19.06 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 225.93 - 224.48 225.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 149.25 - 149.07 149.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.26 - 168.12 168.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 233.5 - 233.19 233.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 230.2 - 229.8 230.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 168.59 - 167.94 168.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 76.09 - 76.09 76.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 26.14 - 26.14 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 82.01 - 82.01 83.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 26.67 - 26.67 26.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 111.41 - 111.23 111.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 105.58 - 105.5 105.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 26.48 - 26.48 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 142.08 - 141.87 142.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 93.698 - 93.696 93.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.59 - 206.37 206.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 135.91 - 134.97 135.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 14.4 - 14.4 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 217.1 - 216.5 217.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 24.66 - 24.66 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
RBS Market Access Rogers International Commodity U 17.73 - 17.73 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.43 - 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 55.68 - 55.68 56.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.1 - 8.1 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFs Corn 0.7199 - 0.7139 0.7199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Wheat 0.5609 - 0.5598 0.5609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Nickel 9.16 - 9.16 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka DAX UCITS 96.91 - 96.91 97.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage PSI 20 5.45 - 5.45 5.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Natural Gas 0.0427 - 0.0424 0.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS WTI Crude Oil 6.75 - 6.72 6.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC S&P 500 UCITS 23.02 - 23.02 23.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS LevDAX 75.89 - 75.89 77.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi S&P 500 UCITS 40.84 - 40.84 41.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Physical Silver 12.11 - 12.02 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares TecDAX UCITS 22.77 - 22.77 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MDAX UCITS DE 188.44 - 188.44 190.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka MSCI Europe UCITS 11.58 - 11.58 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core DAX UCITS 91.56 - 91.56 92.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares DivDAX UCITS DE 14.92 - 14.92 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage DivDAX TR UCITS 25.49 - 25.49 25.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka EURO STOXX 50 UCITS 30.33 - 30.33 30.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX UCITS 32.85 - 32.85 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 56.4 - 56.19 56.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Sust MSCI EM SRI 5.226 - 5.226 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi MSCI EM Asia UCITS 25.62 - 25.62 25.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba -4x DAXF Daily Short 1.061 - 1.024 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 3x Daily Long DAX 30 8.66 - 8.66 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Poland UCITS 17.95 - 17.95 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Turkey UCITS 13.59 - 13.59 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares UK Dividend UCITS 8.23 - 8.23 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics 11.73 - 11.73 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage ShortDAX TR UCITS 25.94 - 25.71 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 103 - 103 104.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS 3x Daily Short DAX 30 2.318 - 2.242 2.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 222.81 - 222.81 225.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 22.78 - 22.78 23.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 29.41 - 29.41 29.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka DAX ausschuttend UCITS 48.97 - 48.97 49.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 30.23 - 30.23 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.35 - 16.35 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db Physical Gold Euro Hedged 86.75 - 86.62 86.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 43.8 - 43.8 44.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 22.73 - 22.73 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 10.45 - 10.45 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 47.59 - 47.59 48.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 44.52 - 44.52 45.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 36.19 - 36.19 36.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 6.948 - 6.926 6.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.34 - 28.34 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source STOXX Europe 600 UCITS 70.76 - 70.76 71.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers DAX DR Income 1D 91.44 - 91.44 92.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 41.31 - 41.31 41.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.465 - 5.465 5.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI China A UCITS USD 2.937 - 2.937 2.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 21.24 - 21.24 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 USD Financials 5.628 - 5.628 5.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 52.36 - 52.36 53.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 33.55 - 33.55 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree EM Equity Income DE 12.73 - 12.73 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 35.23 - 35.23 35.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Commodity Securities Coffe 0.756 - 0.748 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 5.229 - 5.229 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 38.415 - 38.415 38.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 28.11 - 28.11 28.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 USD Health Care 5.654 - 5.654 5.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.131 - 0.131 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 94.17 - 94.17 95.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 30.57 - 30.57 30.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe Value Factor 5.178 - 5.178 5.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI North America UCITS 42.78 - 42.78 43.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 7.64 - 7.47 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.7524 - 0.7524 0.7665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 9.017 - 9.017 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 9.19 - 9.19 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 48.04 - 48.04 48.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 16.86 - 16.86 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 3.707 - 3.707 3.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 23.23 - 23.23 23.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 5.54 - 5.54 5.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 33.67 - 33.67 34.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.477 - 4.471 4.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Healthcare Innovation Acc 5.41 - 5.41 5.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 141.7 - 141.48 142.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Source EURO STOXX Optimised Banks 51.33 - 51.33 52.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 13.74 - 13.4 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 69.52 - 69.52 70.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 51.27 - 51.27 51.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 8.09 - 8.09 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.87 - 99.84 99.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.964 - 3.927 3.964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 16.91 - 16.91 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 43.07 - 43.07 43.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 82.55 - 82.55 84.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.677 - 2.677 2.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 6.03 - 5.9 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.446 - 2.446 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 47.2 - 47.2 47.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 32.78 - 32.78 32.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 5.18 - 5.09 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 18.48 - 18.48 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 13.73 - 13.73 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 37.2 - 37.2 38.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 19.14 - 19.14 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.72 - 8.72 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 26.37 - 26.37 26.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.26 - 13.26 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 24.74 - 24.74 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage MSCI North America TRN UCITS 63.43 - 63.43 64.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 7.81 - 7.81 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 12.69 - 12.69 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.41 - 3.41 3.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 24.36 - 24.14 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Germany Government Bond UCITS 141.3 - 141.1 141.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World Value Factor UCITS 24.73 - 24.73 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.688 - 3.688 3.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 35.26 - 35.08 35.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.14 - 100.1 100.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 10.91 - 10.91 11.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32 - 32 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 26.54 - 26.54 26.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 28.21 - 28.21 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 9.25 - 9.25 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 20.75 - 20.75 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 4.91 - 4.81 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 32.48 - 32.48 32.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 32.56 - 32.56 32.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 25.71 - 25.71 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 31.15 - 31.15 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 27.64 - 27.64 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 35.39 - 35.39 35.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 86.23 - 86 86.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 4.974 - 4.969 4.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 16.79 - 16.79 16.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 15.36 - 15.23 15.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 199.23 - 198.97 199.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 71.46 - 71.46 72.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 71.17 - 71.17 72.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 16.59 - 16.59 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 17.52 - 17.52 17.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 22.185 - 22.185 22.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 58.26 - 58.26 59.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 99.65 - 99.63 99.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 30.86 - 30.86 31.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 15.42 - 15.42 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 81.96 - 81.96 82.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 22.02 - 22.02 22.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 62.75 - 62.75 63.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 25.16 - 25.16 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 57.01 - 57.01 57.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 37.11 - 37.11 37.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.859 - 1.789 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 13.89 - 13.89 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 22.3 - 22.3 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 24.38 - 24.38 24.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 11.41 - 11.41 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 32.33 - 32.33 32.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 50.77 - 50.77 50.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 41.45 - 41.45 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 45.47 - 45.47 45.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.98 - 14.97 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS WTI 2mth 15.98 - 15.98 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 153.75 - 153.75 153.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 27.39 - 27.3 27.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.71 - 4.67 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 146.4 - 146.37 146.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.39 - 16.36 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
ETFS Live Cattle 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS All Commodities 7.41 - 7.41 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Gold 5.87 - 5.87 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
WisdomTree India Quality Inc 14.11 - 14.11 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.45 - 101.45 101.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.23 - 78.23 78.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.25 - 118.25 118.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 145.22 - 145.15 145.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 200.63 - 200.32 200.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.49 - 31.49 31.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 99.85 - 99.85 99.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Daily Short Soybean Oil 75.42 - 75.42 75.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.88 - 98.88 98.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 151.84 - 151.69 151.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 99.88 - 99.88 99.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 199.34 - 199.34 199.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 105.69 - 105.44 105.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 111.44 - 111.44 111.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.94 - 101.94 101.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
WisdomTree India Quality Acc 14.14 - 14.14 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 4.94 - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITSo Cash 105.38 - 105.38 105.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 128.64 - 128.64 128.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.83 - 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.43 - 137.43 137.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.37 - 101.37 101.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 100.5 - 100.5 100.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۲
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 72.59 - 72.59 72.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Digitalisation Acc 5.52 - 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
iShares Ageing Population Acc 5.144 - 5.144 5.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 10.872 - 10.872 10.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
Market Access DAXGlobal BRIC 52.97 - 52.97 52.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۱:۰۱
Market Access DAXglobal Russia 41.94 - 41.77 41.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.85 - 145.85 145.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
RICI Enhanced Zink TR Hedge 31.7 - 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 84.95 - 84.95 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Nickel TR Hedge 78.33 - 78.33 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Blei TR Hedge 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 55.08 - 55.08 55.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
Xtrackers Spain UCITS 1C 22.58 - 22.58 22.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers MSCI World 4C 22.648 - 22.648 22.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 43.3 - 43.3 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Hedged 5.628 - 5.628 5.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage 1 TecDAX 23.23 - 23.23 23.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
ComStage ShortMDAX 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers Russell Midcap 20.38 - 20.38 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 30.96 - 30.96 30.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.26 - 30.26 30.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.5 - 240.9 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Coba 3x NDXF Daily Long 1101.2 - 1101.2 1101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x HSIF Daily Long 296.16 - 296.16 296.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰