شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:09
477 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
789 (8.62%)
تغییر ۶ ماهه
576 (6.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Zinc 7.28 - 7.19 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Energy 3.354 - 3.343 3.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Gasoline 20.37 - 20.37 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Petroleum 11.01 - 10.99 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Heating Oil 10.99 - 10.98 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Live Cattle 6.25 - 6.24 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Soybean Oil 3.015 - 3.003 3.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage ATX UCITS 35.78 - 35.78 35.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI USA UCITS 23.54 - 23.39 23.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Precious Metals 14.64 - 14.58 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI USA UCITS 299.17 - 297.27 299.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage CAC 40 UCITS 66.59 - 66.28 66.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Gold 20.81 - 20.81 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Wheat 100.81 - 100.57 101.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x HSIF Daily Long 192.73 - 192.48 193.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x HSIF Daily Long 267.14 - 266.48 267.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x DAXF Daily Long 291.08 - 288.3 293.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x HSIF Daily Long 226.48 - 225.68 227.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x DAXF Daily Long 265.28 - 262.1 268.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Nickel 24.28 - 24.24 24.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Silver 15.26 - 15.26 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long CAD Short EUR 42.05 - 41.91 42.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long SEK Short EUR 42.88 - 42.83 42.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Softs 5.3 - 5.3 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short CHF Long EUR 33.47 - 33.47 33.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short CNY Long USD 32.49 - 32.49 32.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short INR Long USD 30.82 - 30.82 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short JPY Long EUR 41.79 - 41.79 41.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Cocoa Daily Long 35.89 - 35.61 36.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Cocoa Daily Long 12.23 - 12.1 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x MDAXF Daily Long 1271.2 - 1255.1 1271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x SX5EF Daily Long 258.74 - 256.22 259.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x MDAXF Daily Long 2051.2 - 2016.2 2051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x SX5EF Daily Long 222.18 - 219.38 223.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 5x BUNDF Daily Long 451.14 - 447.66 451.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Japan LC UCITS 68.01 - 67.71 68.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Japan MC UCITS 8.04 - 8 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Energy 17.52 - 17.52 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.09 - 5.07 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Europe Equity 15.15 - 15.11 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x HSIF Daily Short 46.07 - 45.99 46.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x HSIF Daily Short 16.08 - 16.03 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x DAXF Daily Short 3.47 - 3.44 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Gold Daily Short 82.89 - 82.89 84.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 10x BUNDF Daily Long 1399.8 - 1378.5 1399.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 15x BUNDF Daily Long 2733.6 - 2672.2 2733.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Gasoil Daily Long 44.56 - 44.42 44.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x HSCEIF Daily Long 140.63 - 140.28 140.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Gasoil Daily Long 14.3 - 14.21 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x HSCEIF Daily Long 127.57 - 127.05 127.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Copper Daily Long 12.94 - 12.7 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x HSCEIF Daily Long 75.64 - 75.19 75.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Europe LC UCITS 89.68 - 89.35 89.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Europe MC UCITS 10.08 - 10.03 10.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI Pacific ExJapan 12.01 - 11.96 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Cocoa Daily Short 62.74 - 62.26 62.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Cocoa Daily Short 31.82 - 31.36 32.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x MDAXF Daily Short 1.115 - 1.115 1.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x SX5EF Daily Short 3.57 - 3.56 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.172 - 0.172 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x SX5EF Daily Short 0.741 - 0.738 0.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -5x BUNDF Daily Short 12.03 - 12.03 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x WTI Oil Daily Long 3.664 - 3.617 3.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x TECDAXF Daily Long 2519.6 - 2484 2519.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x TECDAXF Daily Long 4305.4 - 4225 4305.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 12.7 - 12.65 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -10x BUNDF Daily Short 1.002 - 1.002 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Gasoil Daily Short 94.56 - 94.32 94.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x HSCEIF Daily Short 56.59 - 56.53 56.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Copper Daily Short 64.94 - 64.94 65.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Gasoil Daily Short 68.14 - 67.78 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x HSCEIF Daily Short 21.72 - 21.68 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Copper Daily Short 37.71 - 37.71 38.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x HSCEIF Daily Short 8.72 - 8.7 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Copper Daily Short 15.46 - 15.46 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 15x SCHATZF Daily Long 137.71 - 137.53 137.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Platinum Daily Long 39.96 - 39.34 39.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Livestock 11.91 - 11.88 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x WTI Oil Daily Short 129.69 - 129.63 130.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x WTI Oil Daily Short 92.42 - 92.33 93.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x WTI Oil Daily Short 30.7 - 30.65 31.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Palladium Daily Long 183.79 - 182.79 184.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Natural Gas 342.42 - 342.42 342.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.56 - 3.546 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
First Trust Germany AlphaDEX 23.68 - 23.65 23.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.239 - 6.192 6.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 126.98 - 126.42 126.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree India Quality Acc 14.74 - 14.65 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Energy Booster Euro Hedged 41.09 - 41 41.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 5.792 - 5.72 5.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Daily Short Coffee 59.23 - 58.98 59.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Brent Crude 34.99 - 34.92 35.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.624 - 1.621 1.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 72.55 - 71.72 72.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 142.44 - 141.48 142.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 76.28 - 76.19 76.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Palladium Daily Short 23.93 - 23.89 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Brent Oil Daily Short 20.46 - 20.24 20.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 54.22 - 54.01 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 15.736 - 15.679 15.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 56.54 - 56.31 56.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 76.65 - 76.3 76.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 215 - 214.85 215.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Eurozone Exporters 14.586 - 14.542 14.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 8.24 - 8.21 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Natural Gas Daily Short 0.67 - 0.67 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Commodity Securities Cotton 1.998 - 1.998 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 94.52 - 93.12 94.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 18.21 - 18.19 18.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Media 107.94 - 107.54 107.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 191.92 - 190.7 192.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 108.26 - 107.66 108.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 9.907 - 9.866 9.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 280.65 - 280.35 280.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 1.684 - 1.679 1.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.69 - 4.69 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated All Commodities 16.8 - 16.77 16.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Target US Real Estate 22.33 - 22.16 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 35.51 - 35.38 35.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 130.52 - 130.2 130.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 165.32 - 164.22 165.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.654 - 2.642 2.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 34.715 - 34.61 34.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Equity Buyback Achievers 5.721 - 5.691 5.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.59 - 16.59 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 16.6 - 16.52 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source EURO STOXX 50 B Total Return 32.67 - 32.56 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 26.86 - 26.77 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Insurance 102.72 - 102.28 102.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 44.12 - 43.95 44.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI North America TRN UCITS 68.99 - 68.53 68.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.702 - 4.677 4.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 355.1 - 352.55 355.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 202.6 - 201.5 202.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 155.24 - 155.02 155.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 94.35 - 93.9 94.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 102.54 - 101.96 102.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 43.53 - 43.3 43.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 19.15 - 19.15 19.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 49.27 - 48.94 49.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 178.32 - 178.3 178.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 302.5 - 300.6 302.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 53.23 - 53 53.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 54.89 - 54.75 54.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 39.51 - 39.33 39.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 166.93 - 166.71 166.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 35.6 - 35.56 35.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 59.86 - 59.73 59.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 99.09 - 99.04 99.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 117.74 - 117.18 117.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 155.3 - 154.94 155.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 59.59 - 59.22 59.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 112.49 - 112.35 113.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 300.55 - 298.95 300.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 59.77 - 59.55 59.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 86.81 - 86.36 86.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 63.46 - 63.3 63.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 152.65 - 152.61 152.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 101.46 - 101 101.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 251.55 - 250 252.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 28.68 - 28.6 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 89.41 - 88.91 89.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 56.61 - 56.43 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 48.7 - 48.19 48.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 97.51 - 97.49 97.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 81.1 - 80.97 81.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 232.69 - 232.69 232.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 260.03 - 259.76 260.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.25 - 168.22 168.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 232.37 - 232.27 232.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 201.65 - 200.85 201.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 77.38 - 77.38 77.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 178.94 - 178.75 178.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 204.3 - 203.94 204.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 210.37 - 209.89 210.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 100.35 - 100.25 100.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 146.21 - 146.16 146.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 178.31 - 178.15 178.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 111.42 - 111.39 111.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 202.36 - 201.87 202.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 96.89 - 95.98 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 92.45 - 91.88 92.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 151.68 - 151.16 151.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 18.23 - 18.17 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 61.98 - 61.84 61.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 74.73 - 74.73 74.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 112.14 - 112.1 112.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.62 - 112.58 112.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 41.35 - 41.22 41.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 50.65 - 50.24 50.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 60.32 - 59.94 60.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 26.64 - 26.55 26.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 313.1 - 310.1 313.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 22.34 - 22.32 22.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 21.8 - 21.75 21.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Gold 13.63 - 13.56 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long JPY 43.2 - 43.15 43.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Soybeans 15.89 - 15.89 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC FTSE 100 82.25 - 81.89 82.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI Japan 27.85 - 27.72 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Silver 135.23 - 134.55 135.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka EURO STOXX 50 67.61 - 67.39 67.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI ACWI IMI 117.1 - 116.58 117.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS-ETF FTSE 100 I 10.1 - 10.07 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi CAC 40 UCITS 74.59 - 74.37 74.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS All Commodities 7.37 - 7.36 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Tips UCITS 181.19 - 180.82 181.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares ATX UCITS DE 31.49 - 31.48 31.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares SLI UCITS DE 85.26 - 84.87 85.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares TA-25 Israel 5.129 - 5.112 5.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage FR DAX UCITS 52.69 - 52.64 52.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage SPI TR UCITS 86.88 - 86.63 86.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI UK UCITS 121.46 - 120.84 121.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Nifty 50 132.82 - 132.06 132.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI USA LC UCITS 161.5 - 160.52 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI USA MC UCITS 16.69 - 16.58 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Industrial Metals 10.53 - 10.47 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR FTSE UK All Share 57.01 - 56.71 57.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe UCITS 193.82 - 193.02 193.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI India UCITS 494.35 - 491.15 494.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Boost ShortDAX 3x Daily 7.311 - 7.247 7.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Gold Daily Long 16.96 - 16.71 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x SPXF Daily Long 643.5 - 632.15 643.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x NDXF Daily Long 1676.2 - 1625.5 1676.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x SPXF Daily Long 993.35 - 970.35 993.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers SLI UCITS 129.74 - 129.1 129.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long AUD Short EUR 51.8 - 51.61 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long CHF Short EUR 55.87 - 55.78 55.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long INR Short USD 40.85 - 40.8 40.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long NOK Short EUR 41.98 - 41.83 41.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long USD Short EUR 52.48 - 52.45 52.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical PM Basket 92.38 - 91.7 92.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x Cocoa Daily Long 66.83 - 66.61 67.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x DJIAF Daily Long 656.6 - 643.6 656.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x DJIAF Daily Long 1032.2 - 1005.3 1032.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage PSI 20 Leverage 5.458 - 5.458 5.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Wheat 14.52 - 14.4 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Swiss Gold 113.5 - 112.8 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 349.3 - 346.55 349.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.67 - 7.62 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Europe Value 212.1 - 210.95 212.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI Germany UCITS 210.55 - 209.95 211.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x NDXF Daily Short 1.28 - 1.28 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x SPXF Daily Short 3.69 - 3.69 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Gold Daily Short 59.34 - 59.34 60.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x SPXF Daily Short 1.02 - 1.02 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x Silber Daily Long 1.399 - 1.382 1.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x HSCEIF Daily Long 36.31 - 35.97 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x Silber Daily Long 0.1292 - 0.1271 0.1292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.77 - 18.7 18.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI France UCITS 33.94 - 33.77 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access RICI Metals 109 - 108.6 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree EM SmallCap DE 15.3 - 15.24 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x DJIAF Daily Short 3.81 - 3.81 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x DJIAF Daily Short 1.08 - 1.08 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 1x WTI Oil Daily Long 25.71 - 25.71 25.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 33.1 - 32.99 33.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage FTSE 100 TR UCITS 69.82 - 69.48 69.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Brent Crude Oil Booster 65.73 - 65.47 66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Lean Hogs 74.58 - 74.46 75.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.19 - 6.16 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 236.16 - 234.76 236.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 185.87 - 185.03 185.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -3x Silber Daily Short 58.17 - 58.17 58.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Silber Daily Short 19.58 - 19.58 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Platinum Daily Long 14.38 - 13.94 14.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI USA TRN UCITS 65.26 - 64.8 65.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 35.44 - 35.06 35.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFs Longer Dated Petroleum 35.21 - 35.09 35.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI EM Far East UCITS 40.19 - 39.99 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 214.35 - 213.5 214.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 360.9 - 358.55 360.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi Euro Corporates UCITS 218.36 - 218.24 218.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x WTI Oil Daily Short 4.5 - 4.49 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 2x Palladium Daily Long 247.76 - 245.24 248.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Live Cattle 36.78 - 36.6 36.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Soybean Oil 72 - 72 72.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.883 - 5.846 5.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge S&P 500 Min Vol 47 - 46.815 47.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 22.64 - 22.45 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access DAXGlobal Asia 58.22 - 57.99 58.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree India Quality Inc 14.66 - 14.55 14.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 11.32 - 11.3 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -1x Platinum Daily Short 132.82 - 132.82 134.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Platinum Daily Short 168.22 - 168.22 173.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 51.1 - 50.86 51.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Agriculture 6.79 - 6.79 6.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.07 - 49.01 49.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 38.81 - 38.58 38.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 123.18 - 122.78 123.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -2x Palladium Daily Short 4.49 - 4.48 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x Brent Oil Daily Short 3.85 - 3.8 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 23.7 - 23.59 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x trackers II Eur Gov Bd 25 352.5 - 351.59 352.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 85.36 - 85.254 85.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 26.36 - 26.26 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 81.384 - 81.156 81.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Quality DE 6.346 - 6.321 6.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Cons Discr 6.275 - 6.239 6.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access RICI Agriculture 70.03 - 69.97 70.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree US Equity Income DE 17.2 - 17.16 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 66.63 - 66.47 66.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 32.81 - 32.71 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 336.36 - 336 336.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 22.5 - 22.36 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 23.04 - 23 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 2.377 - 2.373 2.404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EM Consumer Growth 25.89 - 25.755 25.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.241 - 6.206 6.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Size Factor 6.277 - 6.248 6.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI South Africa UCITS 28.41 - 28.11 28.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 233.8 - 233 233.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 123.5 - 122.92 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 25.82 - 25.62 25.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 10.18 - 10.08 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 34.385 - 34.285 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 257.5 - 256.67 257.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 126.78 - 126.38 126.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 12.99 - 12.94 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 236.54 - 234.91 236.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Palladium Euro Hedged 96.42 - 95.94 96.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 62.33 - 61.96 62.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.59 - 4.581 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 99.03 - 98.45 99.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 88.67 - 88.59 88.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 64.09 - 63.25 64.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Retail 157.62 - 157.32 157.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 85.98 - 85.67 86.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 50.15 - 50.05 50.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 68.54 - 68.05 68.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS MSCI EMU Socially Responsible 89.86 - 89.43 89.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS MSCI USA Socially Responsible 100.18 - 100.18 99.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 277.5 - 276.25 278.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 279.95 - 278.7 279.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.51 - 4.51 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 17.46 - 17.3 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Emerging Markets UCITS 39.87 - 39.61 39.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 66.4 - 66.13 66.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 183.71 - 182.69 183.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 267.35 - 265.25 268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 232.9 - 231.85 232.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.27 - 101.23 101.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Corporate Bond UCITS 84.854 - 84.622 84.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Italy Government Bond UCITS 151.26 - 150.95 151.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Spain Government Bond UCITS 165.84 - 165.57 165.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 31.47 - 31.47 31.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 52.35 - 52.12 52.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 58.77 - 58.55 58.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 28.39 - 28.33 28.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 10-15yr 173.84 - 173.51 173.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 36.73 - 36.59 36.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 420 - 418.4 420.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Utilities 185.38 - 184.14 185.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 286.9 - 285.6 286.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 70.36 - 69.96 70.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 57.88 - 57.55 57.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 181.43 - 179.71 182.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 43.37 - 43.15 43.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 34.03 - 33.87 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Germany Government Bond UCITS 142.6 - 142.42 142.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 63.12 - 62.58 63.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Technology 76.38 - 75.85 76.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 48.25 - 47.93 48.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 534.6 - 531.3 534.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 84.32 - 84.14 84.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.75 - 8.71 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.81 - 3.793 3.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 105.37 - 105.22 105.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 37.6 - 37.47 37.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.23 - 44.95 45.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 184.7 - 183.78 184.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 38.15 - 37.83 38.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 111.1 - 110.66 111.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 239.7 - 238.85 239.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 205.4 - 205.1 205.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.01 - 10.95 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 23.94 - 23.9 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 58.39 - 57.94 58.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 125.89 - 125.74 125.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 34.07 - 33.89 34.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 57.3 - 57.23 57.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 12.31 - 12.24 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 40.48 - 40.34 40.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 32.77 - 32.77 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.56 - 4.53 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.28 - 183.18 183.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 142.02 - 141.78 142.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 187.24 - 186.79 187.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 140.11 - 140.01 140.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 156.47 - 156.4 156.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 244.55 - 242.9 244.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 89.92 - 89.61 89.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 218.45 - 216.8 218.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 91.8 - 91.66 91.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1712.6 - 1696.4 1712.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 65.84 - 65.43 65.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 45.9 - 45.8 46.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 213.51 - 213.14 213.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 118.02 - 117.46 118.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 40.44 - 40.16 40.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 319.65 - 317.6 319.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 213.9 - 212.85 213.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 67.83 - 67.42 67.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 299.55 - 299.55 300.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 150.96 - 149.96 150.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 60.81 - 60.66 60.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 226.22 - 225.82 226.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 201.07 - 200.76 201.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 194.75 - 194.69 194.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.47 - 101.39 101.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 228.75 - 227.25 228.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 105.8 - 105.74 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 233.7 - 233.18 233.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 125.67 - 125.3 125.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.36 - 32.97 33.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 357.35 - 353.45 357.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 91.48 - 91.3 91.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 29.21 - 29.02 29.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 146.07 - 146.01 146.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 119.17 - 119.17 119.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 20.77 - 20.71 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 285 - 283.35 285.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.61 - 15.52 15.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 174.52 - 173.58 174.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 81.56 - 81.04 81.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 133.82 - 133.77 133.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 35.33 - 35.19 35.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.94 - 124.93 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 78.59 - 78.59 78.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 336.05 - 335.75 336.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 65.67 - 65.22 65.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 150.03 - 148.91 150.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 96.45 - 95.88 96.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 214.65 - 213.7 215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 161.12 - 160.91 161.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 204.15 - 203.5 204.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 93.47 - 93.22 93.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 59.49 - 59.37 59.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 37.98 - 37.84 38.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 267.25 - 265.1 267.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 130.54 - 130.04 130.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 161.55 - 161.06 161.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 99.82 - 99.75 99.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 110.81 - 110.72 110.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 84.468 - 84.234 84.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 228.9 - 228.15 228.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 114.1 - 113.36 114.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 46 - 45.75 46.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 39.52 - 39.45 39.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 197.18 - 196.74 197.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.2 - 11.19 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 27.07 - 26.97 27.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 53.96 - 53.69 53.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 116.17 - 116.17 116.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 214.3 - 214.12 214.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 132.52 - 131.98 132.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 287.2 - 287.15 287.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 107.06 - 106.14 107.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 59.12 - 59 59.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 87.97 - 87.54 87.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 199.79 - 199.51 199.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 147.46 - 147.28 147.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 60.75 - 60.06 60.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 130.93 - 130.72 131.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 106.25 - 106.2 106.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 114.88 - 114.72 114.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 81.61 - 81.53 81.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 30.43 - 30.32 30.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 42.26 - 41.91 42.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 93.68 - 93.3 93.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 112.64 - 112.18 112.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 176.42 - 175.9 176.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 85.03 - 84.87 85.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 111.12 - 111.09 111.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 232.84 - 232.69 232.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 200.42 - 200.34 200.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 279.9 - 279.65 279.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 232.45 - 232.31 232.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 276.85 - 275.92 277.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 90.2 - 90.14 90.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 99.81 - 100.04 99.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 131.19 - 131.17 131.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 167.83 - 167.68 167.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 133.4 - 132.41 133.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 82.18 - 81.61 82.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 99.51 - 99.12 99.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 124.78 - 124.34 124.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 40.22 - 40.18 40.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 155.18 - 155.12 155.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 152.6 - 152.6 152.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 151.56 - 151.51 151.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 141.91 - 141.82 141.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 202.4 - 202.28 202.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 191.92 - 191.79 191.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 264.63 - 264.35 264.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 228.54 - 228.06 228.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 49.16 - 49.08 49.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 101.16 - 100.1 101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 127.88 - 127.76 127.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 93.29 - 92.7 93.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 114.72 - 114.59 114.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 126.11 - 125.94 126.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 137.65 - 137.19 137.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 76.24 - 75.91 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 275.95 - 274.45 275.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 242.05 - 239.25 242.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 134.17 - 134.11 134.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.75 - 101.75 101.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 124.39 - 124.27 124.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 45.3 - 44.97 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.92 - 111.8 111.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
RBS Market Access Rogers International Commodity U 18.22 - 18.18 18.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 462.95 - 461.15 462.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 66.61 - 66.33 66.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.74 - 21.73 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 36.37 - 36.3 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 17.21 - 17.14 17.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 102.33 - 102.2 102.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 9.152 - 9.122 9.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFs Corn 0.7075 - 0.7075 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Softs 2.816 - 2.812 2.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Nickel 11.08 - 11.05 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Silver 13.59 - 13.52 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS WTI 2mth 17.65 - 17.53 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka DAX UCITS 104.46 - 104.2 104.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFs Brent 1mth 26.13 - 26.02 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Gold 114.52 - 113.85 114.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Agriculture 3.66 - 3.66 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Natural Gas 0.0279 - 0.0278 0.0279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC MSCI Brazil 18.91 - 18.6 18.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage HSI UCITS 37.98 - 37.85 38.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Gold 112.03 - 111.41 112.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC EURO STOXX 50 33.94 - 33.81 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
HSBC S&P 500 UCITS 24.71 - 24.58 24.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS LevDAX 87.44 - 86.99 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR S&P 500 UCITS 246.77 - 245.6 246.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR MSCI ACWI 113.32 - 112.82 113.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi S&P 500 UCITS 44.26 - 44.08 44.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI EMU UCITS 192.54 - 191.88 192.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage DAX TR UCITS 105.66 - 105.28 105.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI China UCITS 9.25 - 9.23 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Japan UCITS 7.8 - 7.76 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Bric 50 UCITS 27.49 - 27.32 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MDAX UCITS DE 207.75 - 207.35 207.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI USA UCITS 65.15 - 64.74 65.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage S&P 500 UCITS 276.97 - 275.12 276.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage SDAX TR UCITS 98.97 - 98.87 99.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Europe UCITS 12.64 - 12.63 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU UCITS 108.88 - 108.48 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI USA UCITS 234.88 - 233.32 234.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x Gold Daily Long 7.05 - 6.9 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Palladium 124.39 - 123.19 124.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares DivDAX UCITS DE 16.23 - 16.2 16.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI ACWI UCITS 42.62 - 42.44 42.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Japan UCITS 51.26 - 51.03 51.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI World UCITS 51.76 - 51.49 51.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI EM Asia UCITS 56.57 - 56.28 56.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX UCITS 35.74 - 35.66 35.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares NASDAQ-100 UCITS 60.98 - 60.49 61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Nikkei 225 UCITS 159.76 - 159.12 159.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Sust MSCI EM SRI 5.817 - 5.777 5.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI EM Asia UCITS 28.52 - 28.41 28.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba -4x DAXF Daily Short 0.726 - 0.718 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 4x Copper Daily Long 3.882 - 3.788 3.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Canada UCITS 112.34 - 111.62 112.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Turkey UCITS 15.7 - 15.54 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Sust MSCI USA SRI 6.366 - 6.328 6.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares UK Dividend UCITS 9.19 - 9.13 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source Russell 2000 UCITS 66.87 - 66.29 66.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI World Small Cap 63.46 - 63.01 63.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.2481 - 0.2434 0.2505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage ShortDAX TR UCITS 23.74 - 23.66 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers SP 500 UCITS 42.23 - 42.03 42.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core S&P 500 UCITS 241.44 - 239.92 241.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Water UCITS 36.63 - 36.47 36.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Energy 4.595 - 4.571 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 31.86 - 31.75 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka DAX ausschuttend UCITS 52.79 - 52.62 52.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.533 - 1.533 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.22 - 3.21 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO Dividend UCITS 20.81 - 20.75 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Nikkei 225 UCITS DE 17.04 - 16.97 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Gold Euro Hedged 91.88 - 91.25 91.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 10.226 - 10.174 10.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 5.55 - 5.5 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.21 - 2.18 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Gold Bullion Securities 110.4 - 109.87 110.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Money Market 77.51 - 77.45 77.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 56.22 - 56.22 56.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI USA Dividend IQ 30.835 - 30.725 30.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.68 - 15.58 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 181.6 - 180.57 181.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 24.64 - 24.43 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI World TRN UCITS 51.71 - 51.45 51.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.679 - 0.679 0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 4.57 - 4.53 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares China Large Cap UCITS 111.52 - 111.42 111.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI World UCITS 48.45 - 48.21 48.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.16 - 12.11 12.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 7.692 - 7.617 7.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS World Water D-EUR 36.5 - 36.34 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX Europe 600 UCITS 77.71 - 77.38 77.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Europe SmallCap DE 15.96 - 15.91 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 70.68 - 70.45 70.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Silver Euro Hedged 104.7 - 104.13 104.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers DAX DR Income 1D 98.54 - 98.27 98.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 44.76 - 44.5 44.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Corporate Bond UCITS 98.83 - 98.49 98.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.042 - 6.002 6.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 92.52 - 92.02 92.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.81 - 30.4 30.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 37.48 - 37.42 37.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.2 - 23.11 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Financials 6.15 - 6.133 6.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 57.89 - 57.67 57.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Mortgage Backed Sec 4.214 - 4.212 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 51.65 - 51.37 51.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 21.07 - 21.02 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.3 - 137.28 137.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.565 - 2.488 2.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 247.1 - 245.65 248.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 5.877 - 5.845 5.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Covered Bond UCITS 154.99 - 154.86 155.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 100.78 - 100.47 100.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 30.51 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P 500 USD Health Care 5.911 - 5.869 5.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Aggregate Bond UCITS 90.66 - 90.29 90.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares US Property Yield UCITS 25.91 - 25.7 25.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.97 - 14.92 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree US SmallCap Dividend 17.93 - 17.71 17.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Physical Platinum Euro Hedged 55.31 - 54.44 55.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 39.11 - 38.87 39.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 102.56 - 102.3 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 42.635 - 42.495 42.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corp Bnd Financials 107.11 - 106.9 107.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 187.34 - 186.98 187.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Value Factor 5.674 - 5.65 5.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 294.85 - 292.5 294.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.821 - 0.8151 0.8224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 45.94 - 45.72 46.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 273.55 - 272.95 274.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 78.61 - 78.34 78.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 9.98 - 9.93 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Wd Health Care 29.2 - 28.935 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 52.26 - 51.98 52.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.69 - 17.62 17.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 2.392 - 2.39 2.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Asia Property Yield UCITS 25.7 - 25.63 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.48 - 35.28 35.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 105.12 - 105.03 105.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Clean Energy UCITS 4.99 - 4.955 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Healthcare Innovation Acc 5.749 - 5.722 5.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 153.24 - 152 153.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source EURO STOXX Optimised Banks 53.69 - 53.54 54.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 14.23 - 14.06 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 76.36 - 76.24 76.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 56.12 - 55.9 56.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI EM Minimum Volatility 26.61 - 26.49 26.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 44.68 - 44.48 44.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.018 - 3.999 4.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.69 - 17.69 17.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 92.18 - 92.06 92.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 38.26 - 38 38.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Europe Equity Income DE 12.55 - 12.49 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 46.92 - 46.8 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 95.35 - 94.73 95.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 43.75 - 43.59 43.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 20.65 - 20.39 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.676 - 2.658 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Industrial Metals 15.51 - 15.43 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 116.2 - 116.04 116.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.21 - 24.11 24.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Infrastructure UCITS 24.75 - 24.64 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 46.59 - 46.4 46.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 50.79 - 50.55 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.723 - 5.699 5.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 20.32 - 20 20.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 23.35 - 23.2 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Thomson Reuters Global Convert 31.34 - 31.19 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 27.45 - 27.29 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 34.96 - 34.84 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 211.12 - 210.24 211.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 20.18 - 20.09 20.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 43.34 - 42.65 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 50.83 - 50.55 50.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 19.72 - 19.64 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.77 - 11.74 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Government Bond UCITS 94.29 - 94.08 94.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 27.28 - 27.14 27.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 199.48 - 198.16 200.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 37.64 - 37.56 37.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 30.87 - 30.27 30.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 46.04 - 45.2 46.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 13.89 - 13.8 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.878 - 3.812 3.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 35.95 - 35.88 36.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 58.3 - 58.14 58.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 129.37 - 129.27 129.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.17 - 100.15 100.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 62.49 - 62.45 62.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.026 - 11.988 12.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 34.85 - 34.77 34.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 109.94 - 109.9 109.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.74 - 29.56 29.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 29.14 - 28.73 29.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 60.67 - 60.61 60.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.29 - 22.26 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 41.03 - 40.8 41.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 21.05 - 20.93 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.32 - 19.31 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 130.72 - 130.14 130.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 36.17 - 35.84 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.8 - 143.79 143.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 21.39 - 21.29 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 127.84 - 127.18 127.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.17 - 35.98 36.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 28.68 - 28.63 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 33.62 - 33.41 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 30.93 - 30.68 30.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 26.2 - 26.17 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 53.63 - 53.54 53.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 38.88 - 38.69 38.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.9396 - 0.9356 0.9396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 39.69 - 39.42 39.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 90.32 - 90.15 90.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 42.94 - 42.72 42.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 14 - 13.99 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 33.7 - 33.65 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 78.48 - 78.37 78.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 252.2 - 250.6 252.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 86.05 - 86.02 86.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 76.06 - 75.67 76.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 17.36 - 17.31 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 88.64 - 88.53 88.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 138.19 - 138.13 138.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 394.75 - 393.45 395.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 55.77 - 55.71 55.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 14.29 - 14.29 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 127.55 - 127.39 127.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.4 - 18.33 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 135.34 - 135.17 135.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18.65 - 18.63 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 39.66 - 39.47 39.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 12.94 - 12.94 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 61.52 - 61.14 61.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 103.62 - 103.52 103.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.89 - 7.84 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 18.88 - 18.76 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 56.88 - 56.54 56.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 16.41 - 16.34 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 4.02 - 3.99 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.39 - 21.31 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 111.76 - 111.38 111.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 23.46 - 23.32 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 68.12 - 67.85 68.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 27.14 - 27.05 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 361.5 - 360.75 363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 68.27 - 68 68.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 55.48 - 55.45 55.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 41.41 - 41.25 41.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 22.95 - 22.83 22.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 33.58 - 33.46 33.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 153.27 - 153.2 153.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 39.3 - 39.08 39.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 41.55 - 41.41 41.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 26.27 - 26.26 26.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 44.31 - 44.22 44.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 81.27 - 80.95 81.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 30.57 - 30.57 30.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 92.55 - 91.9 92.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 163.36 - 163.16 163.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 20.62 - 20.58 20.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 225.11 - 224.5 225.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.35 - 168.28 168.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 236.37 - 236.25 236.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 233.29 - 232.97 233.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 28.36 - 28.16 28.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 29.05 - 28.89 29.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 108.62 - 108.49 108.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 9.65 - 9.63 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 28.19 - 28.05 28.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.35 - 12.32 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 35.2 - 35.04 35.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 143.54 - 143.35 143.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 52.54 - 52.3 52.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 94.814 - 94.8 94.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.16 - 205.99 206.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.51 - 16.34 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 51.65 - 51.32 51.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 85.75 - 85.52 85.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.56 - 13.55 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 58.96 - 58.47 58.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.786 - 10.662 10.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Wheat 0.5253 - 0.5225 0.5305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Lean Hogs 0.4408 - 0.4391 0.4431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS WTI Crude Oil 7.46 - 7.4 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core DAX UCITS 98.66 - 98.36 98.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.771 - 1.755 1.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.221 - 8.181 8.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS 32.83 - 32.78 32.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.192 - 5.173 5.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI China A UCITS USD 3.429 - 3.409 3.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 UCITS 36.67 - 36.56 36.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI World Min Vol 40.795 - 40.645 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.173 - 0.173 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.12 - 33.01 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares S&P Gold Producers UCITS 8.71 - 8.63 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Automation & Robotics Acc 6.472 - 6.429 6.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 15.57 - 15.38 15.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.07 - 5.04 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.03 - 9.03 9.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.81 - 13.79 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 9.14 - 9.1 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI World Value Factor UCITS 26.79 - 26.69 26.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.13 - 4.107 4.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.38 - 10.33 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 35.09 - 34.84 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 4.996 - 4.993 5.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.869 - 24.72 24.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.579 - 1.577 1.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 21.68 - 21.64 21.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 46.52 - 46.47 46.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.789 - 1.789 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage PSI 20 5.862 - 5.862 5.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Ex-Energy 7.22 - 7.2 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source STOXX 600 Optimised Health Care 247.4 - 246.6 247.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.78 - 98.75 98.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Sugar 6.76 - 6.75 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Source S&P 500 UCITS 502.21 - 499.57 502.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ComStage 1 DAX UCITS I 105.1 - 104.8 105.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
CS (IE) on MSCI Europe 4.75 - 4.74 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Physical Platinum 70.29 - 69.15 70.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Deka EURO STOXX 50 UCITS 33.01 - 32.92 33.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Daily Long DAX 30 10.63 - 10.57 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Poland UCITS 18.62 - 18.54 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ROBO-STOX Global Robotics 13.4 - 13.29 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers DAX UCITS DR 111.02 - 110.72 111.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Australia UCITS 30.73 - 30.54 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 86.64 - 86.31 86.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 9.68 - 9.62 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI World UCITS Dist 39.27 - 39.02 39.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 29.77 - 29.64 29.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree EM Equity Income DE 13.79 - 13.77 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 66.83 - 66.38 66.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 66.43 - 66.02 66.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 55.09 - 54.9 55.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 62.19 - 61.83 62.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 121.33 - 121.18 121.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 8.56 - 8.51 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 29.99 - 29.88 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Listed Private Equity UCITS 17.43 - 17.4 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 36.55 - 36.45 36.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 170.07 - 169.74 170.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares European Property Yield UCITS 40.44 - 40.36 40.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 30.07 - 29.98 30.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 14.85 - 14.8 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 19.77 - 19.65 19.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 48.06 - 47.91 48.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 170.89 - 170.84 170.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 30.58 - 30.39 30.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 25.7 - 25.5 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 32.85 - 32.62 32.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 47.3 - 46.98 47.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 86.78 - 86.78 86.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 95.27 - 94.78 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.54 - 10.54 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 171.53 - 171.31 171.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 121.27 - 121.06 121.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Deka MSCI USA UCITS 23.41 - 23.27 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares TecDAX UCITS 24.02 - 23.93 24.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 24.58 - 24.47 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.68 - 30.58 30.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 38.41 - 38.34 38.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Commodity Securities Coffe 0.702 - 0.702 0.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI North America UCITS 46.3 - 46.13 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 15.66 - 15.6 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 22.41 - 22.34 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 37.73 - 37.5 37.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 31.23 - 31.02 31.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 4.14 - 4.11 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Brent Crude 25.39 - 25.26 25.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Physical Silver 13.25 - 13.18 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 8.68 - 8.65 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 14.64 - 14.6 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.51 - 8.47 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.36 - 4.33 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World Size Factor UCITS 29 - 28.86 29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi MSCI China UCITS 281.5 - 280.9 281.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.09 - 11.06 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100 - 100 100.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 7 - 6.97 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 33.9 - 33.64 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 60.04 - 60.03 60.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
ComStage F.A.Z. UCITS 25.25 - 25.17 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 17.36 - 17.33 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 25.79 - 25.67 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITSo Cash 105.26 - 105.25 105.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
ComStage DivDAX TR UCITS 27.75 - 27.66 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 61.19 - 60.85 61.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 75.61 - 75.39 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.39 - 4.38 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 14.83 - 14.82 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
ComStage PSI 20 5.87 - 5.87 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
ETFS Long CNY Short USD 45.99 - 45.94 45.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Amundi ETF MSCI UK UCITS 192.6 - 191.68 192.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 81.54 - 81.54 81.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Grains 2.693 - 2.693 2.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Source MSCI Europe 211.5 - 210.55 211.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Short USD Long EUR 36.39 - 36.39 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Coba 5x SCHATZF Daily Long 105.98 - 105.93 105.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
WisdomTree Japan Equity DE 13.45 - 13.4 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Coba 10x SCHATZF Daily Long 121.12 - 121.01 121.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Coba -5x SCHATZF Daily Short 79.92 - 79.92 79.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Coba -10x SCHATZF Daily Short 68.87 - 68.87 68.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 128.52 - 128.51 128.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.77 - 12.75 12.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 4.93 - 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.54 - 12.51 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 14.52 - 14.46 14.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 28.38 - 28.26 28.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.05 - 78.05 78.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 100.2 - 100.2 100.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.66 - 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 220.45 - 219 220.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
iShares FTSE 100 UCITS Acc 129.98 - 129.4 129.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Source Goldman Sachs Equity 135.68 - 135.42 135.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Coba -15x SCHATZF Daily Short 59.05 - 59.05 59.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
iShares EURO STOXX Small UCITS 33.23 - 33.16 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 57.71 - 57.13 57.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 44.62 - 44.45 44.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 72.22 - 72.19 72.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Longer Dated Grains 4.84 - 4.81 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 12.64 - 12.64 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 54.26 - 54.26 54.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 29.94 - 29.93 30.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 103.56 - 103.44 104.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 146.22 - 146.22 146.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 52.4 - 52.38 52.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.45 - 16.41 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.17 - 15.06 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.04 - 5.03 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۴
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.34 - 101.34 101.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.08 - 118.08 118.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.007 - 0.006 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.52 - 31.52 31.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.0413 - 0.0413 0.0438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage LevDAX x2 9.011 - 9.011 9.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
Xtrackers Spain UCITS 1C 21.89 - 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Ageing Population Acc 4.955 - 4.955 4.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Healthcare Innovation Acc 5.562 - 5.562 5.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.563 - 5.563 5.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 15.436 - 15.436 15.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Hedged 5.501 - 5.501 5.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ComStage 1 TecDAX 20.09 - 20.09 20.09 3.14 15.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage DAX TR UCITS 100.74 - 100.74 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Deka MSCI World UCITS 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers DAX UCITS DR 105.94 - 105.94 105.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Digitalisation Acc 5.28 - 5.28 5.28 0.24 4.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.48 - 16.48 16.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Horizons Marijuana Life Sciences 11.998 - 11.998 11.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.29 - 96.29 96.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 173.06 - 173.06 173.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32.73 - 32.73 32.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017 36.72 - 36.72 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro 15.447 - 15.447 15.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 15.73 - 15.73 15.73 0.20 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 18.41 - 18.34 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Source GPR Real Estate Europe 19.17 - 19.17 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 10.872 - 10.872 10.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.85 - 145.85 145.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
RICI Enhanced Zink TR Hedge 31.7 - 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 84.95 - 84.95 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Nickel TR Hedge 78.33 - 78.33 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Blei TR Hedge 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 55.08 - 55.08 55.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI World 4C 22.648 - 22.648 22.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 43.3 - 43.3 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage ShortMDAX 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers Russell Midcap 20.38 - 20.38 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 30.96 - 30.96 30.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.26 - 30.26 30.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.5 - 240.9 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Coba 3x NDXF Daily Long 1101.2 - 1101.2 1101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x HSIF Daily Long 296.16 - 296.16 296.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰