کالایاب
شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

592
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
105 (21.56%)
تغییر ۳ ماهه
85 (16.66%)
تغییر ۶ ماهه
213 (56.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.46 2.54B - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۳
Pretoria Portland Cement Ltd 2.18 1.08B - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Econet Wireless Zimbabwe 1.3 564.14M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
African Distillers 1.8 168.98M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
ART Corporation 0.09 19.23M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
OK Zimbabwe 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Turnall Holdings 0.08 - - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Rainbow Tourism Group 0.075 - - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
National Tyre Services 0.021 - - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Unifreight Africa 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
African Sun 0.4 - - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Proplastics 0.38 - - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
Nampak 0.39 - - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
TSL 0.7 - - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
ZB Financial Holdings 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Truworths 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
General Beltings Holdings 0.029 - - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
Fidelity Life Assurance 0.08 - - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Rio Zimbabwe 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
British American Tobacco Zimbabwe 36 - - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Powerspeed Electrical 0.36 - - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Hippo Valley Estates 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Willdale 0.017 - - 0.017 0.017 0.00 17.65% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
Seed Co 1.5 - - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
Mashonaland Holdings 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
Dairibord Holdings 0.31 - - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Zimre Property Investments 0.028 - - 0.028 0.028 0.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲