شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

506
قیمت روز
5 (1.04%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:04:22
57 (10.14%)
تغییر ۳ ماهه
130 (34.59%)
تغییر ۶ ماهه
206 (68.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 2.9 2.54B - 2.9 2.9 0.10 3.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Pretoria Portland Cement Ltd 1.9 1.08B - 1.9 1.9 0.02 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 1.48 564.14M - 1.48 1.48 0.02 1.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
African Distillers 1.53 168.98M - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
ART Corporation 0.118 19.23M - 0.118 0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Nampak 0.3 - - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Lafarge Cement Zimbabwe 1.33 - - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰:۰۴
British American Tobacco Zimbabwe 33 - - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Truworths 0.016 - - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Rainbow Tourism Group 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Zimre Holdings 0.021 - - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Fidelity Life Assurance 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CBZ Holdings Ltd 0.16 - - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۳۴
Seed Co 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Cafca 1.03 - - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Ariston Holdings 0.029 - - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Zimplow Holdings 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Willdale 0.012 - - 0.012 0.012 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Zimre Property Investments 0.032 - - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
Barclays Bank of Zimbabwe 0.066 - - 0.066 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۵
National Foods Holdings 7.15 - - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۵
Meikles 0.52 - - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Old Mutual 9.2 - - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Padenga 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۵
Hippo Valley Estates 1.76 - - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Zimbabwe Newspapers 0.087 - - 0.087 0.087 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Edgars Stores 0.13 - - 0.13 0.13 0.02 15.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴