کالایاب
شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

421
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:42
103 (19.68%)
تغییر ۳ ماهه
186 (30.63%)
تغییر ۶ ماهه
102 (31.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 2.33 2.54B - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Pretoria Portland Cement Ltd 1.4 1.08B - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Econet Wireless Zimbabwe 1.08 564.14M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
African Distillers 1.69 168.98M - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
ART Corporation 0.108 19.23M - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Powerspeed Electrical 0.174 - - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Unifreight Africa 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
General Beltings Holdings 0.018 - - 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Barclays Bank of Zimbabwe 0.05 - - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Mashonaland Holdings 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Truworths 0.016 - - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bindura Nickel Corporation 0.06 - - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Zimre Property Investments 0.026 - - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
ZB Financial Holdings 0.39 - - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Dairibord Holdings 0.14 - - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
National Tyre Services 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
Cafca 1.03 - - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
starafricacorporation 0.011 - - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۲
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Lafarge Cement Zimbabwe 1.33 - - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰:۰۴
Zimplow Holdings 0.3 - - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Fidelity Life Assurance 0.07 - - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Zimbabwe Newspapers 0.068 - - 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Proplastics 0.23 - - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Innscor Africa 1.53 - - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Masimba Holdings 0.088 - - 0.088 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Turnall Holdings 0.066 - - 0.066 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Zimre Holdings 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲