کالایاب
شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

729
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:23
297 (68.59%)
تغییر ۳ ماهه
233 (46.88%)
تغییر ۶ ماهه
340 (87.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.9 2.54B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Pretoria Portland Cement Ltd 2.35 1.08B - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Econet Wireless Zimbabwe 2.19 564.14M - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
African Distillers 1.76 168.98M - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
ART Corporation 0.11 19.23M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
ZB Financial Holdings 0.49 - - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Zimbabwe Newspapers 0.08 - - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
British American Tobacco Zimbabwe 35 - - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Rainbow Tourism Group 0.085 - - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Zimplow Holdings 0.4 - - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Dawn Properties 0.034 - - 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۰۲
National Foods Holdings 7.05 - - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
TSL 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Unifreight Africa 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
National Tyre Services 0.021 - - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
General Beltings Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Turnall Holdings 0.11 - - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Fidelity Life Assurance 0.08 - - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
NMBZ Holdings 0.28 - - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Rio Zimbabwe 2.03 - - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Old Mutual 15.5 - - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Zimre Holdings 0.06 - - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Masimba Holdings 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Hippo Valley Estates 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Dairibord Holdings 0.22 - - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Meikles 1.12 - - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Lafarge Cement Zimbabwe 1.17 - - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳