شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

820
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:02:01
225 (37.68%)
تغییر ۳ ماهه
334 (68.54%)
تغییر ۶ ماهه
249 (43.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.99 2.54B - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Pretoria Portland Cement Ltd 5.28 1.08B - 5.28 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Econet Wireless Zimbabwe 1.76 564.14M - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
African Distillers 2 168.98M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
ART Corporation 0.072 19.23M - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Cafca 1.6 - - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
FBC Holdings 0.61 - - 0.61 0.61 0.01 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Fidelity Life Assurance 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Rainbow Tourism Group 0.115 - - 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۳۲
Hippo Valley Estates 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
CBZ Holdings Ltd 0.62 - - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Turnall Holdings 0.101 - - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
British American Tobacco Zimbabwe 50 - - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Lafarge Cement Zimbabwe 1.8 - - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۳۲
General Beltings Holdings 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
National Foods Holdings 9.01 - - 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۳۲
ZB Financial Holdings 0.72 - - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۳۳
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Mashonaland Holdings 0.08 - - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
National Tyre Services 0.021 - - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
NMBZ Holdings 0.352 - - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
starafricacorporation 0.04 - - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Dairibord Holdings 0.48 - - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Barclays Bank of Zimbabwe 0.104 - - 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Zimre Property Investments 0.044 - - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
TSL 0.9 - - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Innscor Africa 3.8 - - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Rio Zimbabwe 2.6 - - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱