شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

531
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
125 (30.97%)
تغییر ۳ ماهه
144 (37.24%)
تغییر ۶ ماهه
195 (57.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.3 2.54B - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Pretoria Portland Cement Ltd 1.61 1.08B - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Econet Wireless Zimbabwe 1.55 564.14M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
African Distillers 1.6 168.98M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
ART Corporation 0.108 19.23M - 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Dairibord Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
NMBZ Holdings 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
National Tyre Services 0.013 - - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Zimbabwe Newspapers 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Powerspeed Electrical 0.14 - - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Ariston Holdings 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
FBC Holdings 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Edgars Stores 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Hippo Valley Estates 1.71 - - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Zimplow Holdings 0.295 - - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Cafca 1.03 - - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Mashonaland Holdings 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 1289.80 644900.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Dawn Properties 0.028 - - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Unifreight Africa 0.04 - - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۳
CBZ Holdings Ltd 0.15 - - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Seed Co 1.98 - - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Barclays Bank of Zimbabwe 0.06 - - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
OK Zimbabwe 0.3 - - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Nampak 0.252 - - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
African Sun 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
National Foods Holdings 7.2 - - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
ZB Financial Holdings 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲