کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23215
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:20:50
16 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
167 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
408 (1.79%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

10,319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:55
4,483 (76.81%)
تغییر ۳ ماهه
380,581 (97.36%)
تغییر ۶ ماهه
15,140 (59.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 110100 290147.90B - 109200 110100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Vinamilk 133000 258324.90B - 133000 135200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Airports Corporation of Viet Nam 83000 191587.40B - 83000 83000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Petrovietnam Gas JSCrp 106200 183739.20B - 106200 106400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Vietcombank 68000 179888.40B - 68000 68100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Saigon Beer Alcohol Beverage 240500 136592.90B - 240500 243000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Vietnam Joint Stock Commercial Bank 20800 109095.80B - 20800 20950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Masan Group Corp 87600 96158.12B - 87600 87600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Bank for Investment and Development 34850 94356.54B - 34800 34850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Vincom Retail 33900 88019.94B - 33900 34000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Hoa Phat Group JSC 31600 78888.11B - 31550 31600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Vietnam National Petro 60700 71498.78B - 60600 60700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Vietjet Aviation 114900 68604.18B - 114800 114900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
BaoViet Holdings 91500 62603.37B - 91500 91500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vietnam Prosperity 19400 62185.82B - 19250 19400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Military Commercial Bank 21600 51015.70B - 21500 21600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
No Va Land Invest 57200 48185.91B - 56900 57200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Masan Consumer 98000 47261.95B - 98000 98000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Vietnam Airlines 40200 42561.76B - 40200 40200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Ho Chi Minh City Develop 28100 41986.80B - 27950 28100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Faros Construction 31500 40678.00B - 30350 31500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Mobile World Investment Corp 82200 33903.51B - 82000 82200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
ACB 29600 33619.23B - 29600 29700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
FPT Corp 48450 25289.48B - 48450 48500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Hanoi Beer Alcohol 81900 24223.10B - 81900 81900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Sai Gon Thuong Tin Commercial 11750 20922.38B - 11750 11750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Phu Nhuan Jewelry JSC 97700 17836.72B - 97600 97700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Vietnam Export Import Commercial 17150 17826.78B - 17150 17200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Saigon Securities Incorporation 26000 14695.53B - 26000 26000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Masan Resources 20400 14422.67B - 20400 20400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Advanced Compound Stone JSC 66100 13648.00B - 64100 66100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Viet Nam Intl Bank 19000 13264.40B - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
DHG Pharmaceutical JSC 112000 13205.35B - 112000 112000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Khang Dien House Trading Invest 31600 12720.90B - 31400 31600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Viet Capital 36000 11158.56B - 35500 36000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
FPT Telecom 48500 10899.45B - 48500 48500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Quang Ngai Sugar 41900 10386.40B - 41900 41900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Cotec Construction JSC 121500 10381.03B - 120900 121500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Refrigeration Electrical Engineerin 31400 10107.66B - 31300 31400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Thanh Thanh Cong Tay Ninh 18250 9970.63B - 18150 18250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱