شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.112
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:13:09
0 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:03:40
2 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,938
قیمت روز
17 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:02:40
20 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
265 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
662 (9.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Louis Vuitton ADR 83.875 166.85B 83.64 83.64 83.875 0.21 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Merck&Co 83.87 163.30B 84.17 83.87 84.45 0.75 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Unilever NV ADR Rep 1 60.54 161.71B 60.51 59.72 60.54 0.87 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Unilever ADR 60.02 161.71B 60.19 60.02 60.19 0.63 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Unilever NV DRC 61.89 160.94B - 61.89 61.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۲
Total ADR 51.45 160.55B 51.48 51.1 51.48 0.26 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Total 50.8 160.38B - 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Walt Disney 132.75 156.22B 132.49 130.86 132.75 1.85 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
PepsiCo 137.18 154.36B 137.17 136.42 137.18 1.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
DuPont 66.65 152.99B 66.61 66.61 66.65 0.71 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
BP ADR 37.62 152.62B 37.73 37.21 37.73 0.27 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Comcast 45.83 150.98B 45.65 45.6 45.83 0.14 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
AbbVie 75.73 147.02B 74.75 74.75 75.73 1.19 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
NVIDIA 193.6 143.80B 193.89 193.6 194.21 1.44 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
SAP ADR 128.63 142.02B 129.03 128.63 129.03 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
L’Oreal ADR 54.37 136.78B 54.31 54.31 54.37 0.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Nike 95.08 128.43B 95.14 94.88 95.14 0.33 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
IBM 134.04 128.24B 133.12 133.12 142.11 7.88 5.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
BHP Billiton Ltd ADR 47.66 127.18B 47.85 47.66 48.17 0.58 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
BHP Billiton ADR 41.16 127.18B 41.31 41.16 41.57 0.48 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Philip Morris 79.91 125.51B 78.68 78.68 79.91 0.69 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
SAP 128.5 123.58B - 128.5 128.5 0.11 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
McDonald’s 208.05 123.03B 208.48 208.05 208.48 0.50 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Bank of Communications ADR 16.6 122.71B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Amgen 203.75 122.14B 203.84 203.21 203.84 1.34 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Adobe 268.53 120.07B 268.59 268.53 272.7 1.85 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
General Electric 9.04 118.21B 9.07 8.9 9.07 0.15 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
3M 164 116.79B 164.14 162.18 164.14 1.55 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
BHP Billiton Ltd 24.99 116.66B - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
China Petrol & Chemical ADR 58.85 116.42B 58.63 58.63 58.85 0.20 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
British American Tobacco ADR 34.32 116.02B - 34.32 34.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Medtronic 108.73 115.72B 108.58 108.5 108.73 0.17 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Siemens ADR 55.81 111.32B - 55.81 55.81 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۲
Naspers ADR 31.23 111.11B 30.59 30.59 31.23 0.61 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Union Pacific 164.53 109.88B 164.6 163.31 164.6 1.60 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Royal Bank Of Canada 80.98 109.30B 80.95 80.95 80.98 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Siemens AG 111.15 108.42B - 109.5 111.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Texas Instruments 129.67 107.93B 129.58 129.5 129.67 0.24 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Honeywell 168.19 107.60B 167.23 163.63 168.19 4.22 2.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Altria 44.05 107.48B 43.98 43.51 44.05 0.60 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲