شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1381
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:22:11
0 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
3 (9.68%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,374
قیمت روز
12 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 01:03:29
552 (8.10%)
تغییر ۳ ماهه
604 (8.92%)
تغییر ۶ ماهه
1,564 (26.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 213.32 909.84B 213.28 213.28 213.32 0.42 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Amazon.com 1886.52 824.79B 1892.68 1886.52 1892.68 8.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Alphabet Inc C 1206.49 779.55B 1215.89 1206.49 1215.89 15.70 1.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Alphabet A 1224.06 779.55B 1232.85 1224.06 1232.85 14.37 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Microsoft 107.64 757.64B 107.84 107.64 107.84 0.44 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Facebook 174.7 562.48B 176.32 174.7 176.32 3.36 1.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Alibaba 171.98 475.17B 173.14 171.98 173.14 3.03 1.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Berkshire Hathaway B 207.44 462.12B 207.01 207.01 207.44 1.03 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Berkshire Hathaway 313000 462.12B 312600 312600 313000 1800.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.97 354.78B 25.9955 25.97 25.9955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 26.31 354.78B 26.314 26.31 26.314 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 26.33 354.78B 26.3 26.3 26.33 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.25 354.78B 25.26 25.25 25.26 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
JPMorgan 114.78 354.78B 115.11 114.78 115.11 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.8834 354.78B 25.8936 25.8834 25.8936 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25.96 354.78B 25.9838 25.96 25.9838 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Exxon Mobil 77.93 350.27B 78.03 77.93 78.03 0.42 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
J&J 132.45 325.45B 132.38 132.38 132.45 0.66 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Visa 140.64 296.66B 141.15 140.64 141.15 0.35 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Royal Dutch Shell ADR 62.88 294.12B 63 62.88 63 0.21 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Royal Dutch Shell B ADR 64.81 294.12B 64.95 64.81 64.95 0.26 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Royal Dutch Shell A 31.88 293.81B 31.45 31.45 31.88 0.53 1.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pl ADR 23.85 285.83B 23.9 23.85 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pj ADR 24.4593 285.83B 24.4164 24.4164 24.4593 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pg ADR 22.1 285.83B 22.2089 22.1 22.2089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pw ADR 25.85 285.83B 25.899 25.85 25.899 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Py ADR 26.09 285.83B 26.1435 26.09 26.1435 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Ph ADR 22.12 285.83B - 22.12 22.12 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Bank of America Corp Pe ADR 24.05 285.83B - 24.05 24.05 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Bank of America Corp Pl Pref 1286.69 285.83B 1286.97 1286.69 1286.97 1.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pd ADR 25.34 285.83B 25.331 25.331 25.34 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
Bank of America 30.73 285.83B 30.76 30.73 30.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp P ADR 24.98 285.83B - 24.98 24.98 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo Pref J 25.45 270.15B - 25.45 25.45 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Wells Fargo Pref W 25.33 270.15B - 25.33 25.33 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Wells Fargo & Co Po ADR 24.8011 270.15B 24.7756 24.7756 24.8011 0.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo & Co Pn ADR 24.7 270.15B 24.73 24.7 24.73 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo & Co Pp ADR 24.93 270.15B 24.8701 24.8701 24.93 0.07 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo & Co Pt ADR 25.8 270.15B - 25.8 25.8 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo&Co 58.67 270.15B 58.49 58.49 58.67 0.33 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳