شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1346
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

32
قیمت روز
1 (3.23%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,091
قیمت روز
29 (0.41%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:02:51
563 (8.63%)
تغییر ۳ ماهه
342 (4.60%)
تغییر ۶ ماهه
208 (3.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 172.97 909.84B - 172.97 172.97 0.73 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Amazon.com 1631.56 824.79B 1630.45 1630.45 1631.56 0.55 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Alphabet Inc C 1110.37 779.55B - 1110.37 1110.37 4.22 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Alphabet A 1116.56 779.55B - 1116.56 1116.56 3.06 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Microsoft 110.97 757.64B 110.98 110.97 110.98 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Facebook 161.89 562.48B - 161.89 161.89 0.18 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Alibaba 176.92 475.17B 177.02 176.92 177.02 1.46 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Berkshire Hathaway B 201.91 462.12B 201.93 201.91 201.93 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
Berkshire Hathaway 302000 462.12B 302900 302000 302900 607.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 24.99 354.78B - 24.99 24.99 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
JPMorgan 105 354.78B 105.02 105 105.02 0.53 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.08 354.78B 25.1 25.08 25.1 0.04 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.94 354.78B - 25.94 25.94 0.12 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.9 354.78B 26 25.9 26 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.75 354.78B 25.73 25.73 25.75 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.88 354.78B - 25.88 25.88 0.04 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Exxon Mobil 78.42 350.27B - 78.42 78.42 0.14 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
J&J 136.6 325.45B 136.59 136.59 136.6 0.16 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Visa 145.87 296.66B 145.84 145.84 145.87 0.21 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Royal Dutch Shell ADR 62.67 294.12B 62.5 62.5 62.67 0.14 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Royal Dutch Shell B ADR 64 294.12B 63.94 63.94 64 0.18 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Royal Dutch Shell A 31.6 293.81B - 31.6 31.6 0.10 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Bank of America Corp Pj ADR 20.85 285.83B - 20.85 20.85 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Bank of America Corp Pe ADR 21.6501 285.83B 21.72 21.6501 21.72 0.09 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pl Pref 1302.26 285.83B - 1302.26 1302.26 0.24 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America 29.08 285.83B 29.06 29.06 29.08 0.05 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Py ADR 25.93 285.83B 25.91 25.91 25.93 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pg ADR 19.88 285.83B 19.71 19.71 19.88 0.08 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Ph ADR 19.1 285.83B 19.07 19.07 19.1 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pw ADR 25.55 285.83B 25.56 25.55 25.56 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pl ADR 20.74 285.83B 20.75 20.74 20.75 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Wells Fargo Pref X 24.84 270.15B - 24.84 24.84 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Wells Fargo&Co 49.02 270.15B 49.03 49.02 49.03 0.19 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Wells Fargo Pref L 1304.9 270.15B - 1304.9 1304.9 0.10 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
Wells Fargo & Co Po ADR 23.72 270.15B - 23.72 23.72 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Wells Fargo Pref J 25 270.15B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo Pref R 27.93 270.15B 27.91 27.91 27.93 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
Wells Fargo & Co Pv ADR 26.07 270.15B - 26.07 26.07 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴