شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1003
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:13:12
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:50
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

8,264
قیمت روز
16 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:01:40
517 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
904 (12.28%)
تغییر ۶ ماهه
1,435 (21.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 261.96 909.84B 262 261.96 262 0.20 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Amazon.com 1778 824.79B 1778.33 1778 1778.33 1.55 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Alphabet A 1297.21 779.55B 1297.5 1297.21 1297.5 9.52 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Alphabet Inc C 1298.8 779.55B - 1298.8 1298.8 8.98 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Microsoft 147.07 757.64B 147.11 147.07 147.11 0.39 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Facebook 194.47 562.48B 194.46 194.46 194.47 0.23 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Alibaba 186.97 475.17B - 186.97 186.97 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Berkshire Hathaway 331106 462.12B 331355 331106 331355 969.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Berkshire Hathaway B 220.89 462.12B - 220.89 220.89 0.67 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
JPMorgan 129.16 354.78B 129.13 129.13 129.16 0.66 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.66 354.78B - 25.66 25.66 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.65 354.78B - 25.65 25.65 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.28 354.78B - 25.28 25.28 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.01 354.78B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 24.97 354.78B - 24.97 24.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Exxon Mobil 69.37 350.27B 69.38 69.37 69.38 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
J&J 131.35 325.45B 131.39 131.35 131.39 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Visa 179.74 296.66B 179.83 179.74 179.83 0.06 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Royal Dutch Shell ADR 59.89 294.12B 59.9 59.89 60.15 0.35 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Royal Dutch Shell B ADR 60.45 294.12B 60.47 60.45 60.67 0.31 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Royal Dutch Shell A 30.3 293.81B 30.028 30.028 30.3 0.30 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pl Pref 1462.3 285.83B - 1462.3 1462.3 1.29 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Bank of America 33.09 285.83B - 33.09 33.09 0.09 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Bank of America Corp Pg ADR 21.52 285.83B - 21.52 21.52 0.07 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Bank of America Corp Pe ADR 24.03 285.83B 24.1 24.03 24.1 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Bank of America Corp Py ADR 25.4227 285.83B 25.43 25.4227 25.43 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Bank of America Corp Pl ADR 23.04 285.83B 23.11 23.04 23.11 0.06 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Bank of America Corp Pj ADR 23.121 285.83B 23.19 23.121 23.19 0.08 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Bank of America Corp Ph ADR 20.3209 285.83B - 20.3209 20.3209 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Bank of America Corp Pw ADR 25.01 285.83B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Wells Fargo & Co Pq ADR 27 270.15B 26.92 26.92 27 0.11 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Wells Fargo & Co Pt ADR 25.57 270.15B 25.54 25.54 25.57 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Wells Fargo Pref R 28.985 270.15B 28.85 28.85 28.985 0.23 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Wells Fargo Pref L 1448 270.15B 1460.7 1448 1460.7 15.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Wells Fargo & Co Pp ADR 25.35 270.15B 25.32 25.32 25.35 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Wells Fargo&Co 54.22 270.15B 54.23 53.94 54.23 0.27 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Wells Fargo Pref J 25 270.15B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۳