شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1368
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:22:12
0 (1.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

6,683
قیمت روز
27 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:02:23
824 (10.97%)
تغییر ۳ ماهه
498 (6.94%)
تغییر ۶ ماهه
298 (4.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 169.6 909.84B 168.37 168.37 169.6 4.98 3.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Amazon.com 1641.03 824.79B 1630 1630 1641.03 13.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Alphabet A 1053.18 779.55B 1051.19 1051.19 1053.18 7.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Alphabet Inc C 1039.55 779.55B 1038.92 1038.92 1039.55 1.55 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Microsoft 107.59 757.64B 105.92 105.92 107.59 2.36 2.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Facebook 141.85 562.48B 140.53 140.53 141.85 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Alibaba 151.4 475.17B 150.64 150.64 151.4 0.88 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Berkshire Hathaway 305220 462.12B 302975 302975 305220 3915.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Berkshire Hathaway B 203.37 462.12B 201.74 201.74 203.37 2.45 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan 101.34 354.78B 101.21 101.21 101.34 0.20 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25.35 354.78B 25.3264 25.3264 25.35 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.18 354.78B 25.15 25.15 25.18 0.07 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.17 354.78B 25.21 25.17 25.21 0.08 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.07 354.78B - 25.07 25.07 0.11 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 24.28 354.78B 24.126 24.126 24.28 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.15 354.78B 25.32 25.15 25.32 0.12 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Exxon Mobil 76.53 350.27B 75.64 75.64 76.53 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
J&J 145.28 325.45B 143.84 143.84 145.28 1.70 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Visa 137.79 296.66B 136.59 136.59 137.79 1.38 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Royal Dutch Shell ADR 58.85 294.12B 58.52 58.52 58.85 0.30 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Royal Dutch Shell B ADR 60.07 294.12B 59.81 59.81 60.07 0.09 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Royal Dutch Shell A 29.8 293.81B 28.9 28.9 29.8 0.75 2.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pl ADR 19.5 285.83B - 19.5 19.5 0.16 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Bank of America Corp Pg ADR 19.79 285.83B - 19.702 19.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Bank of America Corp Pl Pref 1273.02 285.83B 1273 1273 1273.02 1.46 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B 24.991 24.991 25.01 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pe ADR 19.5679 285.83B 19.35 19.35 19.5679 0.20 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America 24.77 285.83B 24.71 24.71 24.77 0.16 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pj ADR 19.69 285.83B 19.68 19.68 19.69 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pw ADR 25.35 285.83B 25.34 25.34 25.35 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Py ADR 25.5 285.83B 25.4 25.4 25.5 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Ph ADR 18.99 285.83B 18.7917 18.7917 18.99 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Pp ADR 22.09 270.15B 22.139 22.09 22.139 0.06 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Pq ADR 24.5 270.15B 24.59 24.5 24.59 0.10 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Pt ADR 25 270.15B 25.04 25 25.04 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Pv ADR 24.95 270.15B 25.0319 24.95 25.0319 0.12 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Po ADR 21.85 270.15B 21.84 21.84 21.85 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Pn ADR 21.99 270.15B 21.96 21.96 21.99 0.04 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo&Co 48.8 270.15B 48.72 48.72 48.8 0.47 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲