کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1243
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:34:15
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:01:51
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,662
قیمت روز
11 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
888 (13.10%)
تغییر ۳ ماهه
550 (7.73%)
تغییر ۶ ماهه
814 (11.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 203.13 909.84B 203.11 203.11 203.13 2.40 1.20% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Amazon.com 1864.82 824.79B 1870.6 1864.82 1870.6 5.76 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Alphabet A 1240.14 779.55B 1240.73 1240.14 1240.73 11.41 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Alphabet Inc C 1236.34 779.55B 1235.73 1235.73 1236.34 10.84 0.88% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Microsoft 121.77 757.64B 121.33 121.33 121.77 0.61 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Facebook 178.78 562.48B 178.95 178.78 178.95 0.55 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Alibaba 187.55 475.17B 186.93 186.93 187.55 3.41 1.85% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Berkshire Hathaway B 210.37 462.12B 210.45 210.37 210.45 0.70 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Berkshire Hathaway 316040 462.12B 315515 315515 316040 617.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
JPMorgan 114.3 354.78B 113.6 113.6 114.3 3.99 3.62% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 26.42 354.78B 26.38 26.38 26.42 0.15 0.57% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.99 354.78B 25.9399 25.9399 25.99 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.71 354.78B 25.72 25.71 25.72 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 26.27 354.78B 26.28 26.27 26.28 0.09 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 26.3 354.78B 26.29 26.29 26.3 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Exxon Mobil 81.43 350.27B 81.59 81.43 81.59 0.34 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
J&J 138.52 325.45B 139.21 138.52 139.21 1.19 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Visa 160.44 296.66B 160.55 160.44 160.55 0.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Royal Dutch Shell ADR 64.59 294.12B 64.72 64.59 64.72 0.22 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Royal Dutch Shell B ADR 65.95 294.12B 66.11 65.95 66.11 0.14 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Royal Dutch Shell A 32.26 293.81B 32.28 32.26 32.28 0.43 1.33% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp Pl ADR 21.63 285.83B 21.55 21.55 21.63 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America 30.03 285.83B 29.99 29.99 30.03 0.90 3.09% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp Pl Pref 1318.89 285.83B 1317.06 1317.06 1318.89 3.89 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp Pg ADR 19.493 285.83B - 19.493 19.493 0.21 1.10% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Bank of America Corp Pw ADR 25.82 285.83B 25.867 25.82 25.867 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp Pe ADR 22.29 285.83B 22.2355 22.2355 22.29 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp Pj ADR 21.5248 285.83B 21.5188 21.5188 21.5248 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp Py ADR 25.64 285.83B 25.6374 25.6374 25.64 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Ph ADR 18.95 285.83B 18.94 18.94 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Wells Fargo & Co Pp ADR 24.34 270.15B - 24.34 24.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵
Wells Fargo & Co Po ADR 24.08 270.15B - 24.08 24.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵
Wells Fargo & Co Pn ADR 24.3 270.15B - 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵
Wells Fargo Pref X 25.05 270.15B - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵
Wells Fargo Pref W 25.42 270.15B - 25.42 25.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵
Wells Fargo & Co Pt ADR 25.44 270.15B - 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵
Wells Fargo & Co Pv ADR 26.07 270.15B - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵