کالایاب
شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3143
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:00:24
0 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

91
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:00
1 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
13 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
91 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:01:33
307 (4.24%)
تغییر ۳ ماهه
555 (7.40%)
تغییر ۶ ماهه
216 (3.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.4 3.74B - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
BIAT 115 2.81B - 114.98 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
POULINA GROUP HLD 11.92 2.09B - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
ATTIJARI BANK 35.1 2.05B - 35.1 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
BT 7.88 1.91B - 7.88 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
BH 13.18 1.04B - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
UIB 21.3 996.34M - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
Societe Delice Holding 11.9 977.35M - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
One Tech Ho 16.1 868.32M - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
S.T.B 3.58 807.95M - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
Sah 10.8 757.35M - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
AMEN BANK 25.65 756.24M - 25.65 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Ennakl Automobiles 11.92 686.23M - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
BNA 11.97 600.00M - 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
MAGASIN GENERAL 35.4 452.36M - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۴:۰۱
ATB 3.09 415.00M - 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
UBCI 25.9 413.48M - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Carthage Cement 1.12 344.27M - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
STAR 137.51 342.00M - 137.51 137.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
SPDIT-SICAF 10.26 291.20M - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
Unimed 10.65 281.28M - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
ARTES RENAULT 6.1 275.40M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
TPR 5 260.50M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
SOTUVER 9.7 259.71M - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Euro-Cycles 17.29 251.10M - 17.29 17.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
MONOPRIX 6.39 213.47M - 6.39 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
EL WIFACK LEASING 6.05 206.70M - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
ASTREE SA 38.11 195.00M - 38.11 38.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
City Cars 11.29 168.75M - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
Ste Assurances Multirisq Ittihad 4.76 165.42M - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
TUNISIE LEASING 9.8 164.69M - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
Tunis Re 7.5 153.80M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.21 125.53M - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
ADWYA 4.55 122.11M - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
ICF 205.99 117.58M - 205.99 205.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
Sotipapier 6.59 114.56M - 6.59 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
ASSAD 8.19 112.32M - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
TELNET 11.7 105.10M - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۲
CIL 14.17 80.00M - 14.17 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱