کالایاب
شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3187
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:57:26
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

91
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:06
2 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
13 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
12 (15.19%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:03:35
293 (4.32%)
تغییر ۳ ماهه
123 (1.70%)
تغییر ۶ ماهه
900 (11.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 19.7 3.74B - 19.65 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
BIAT 110 2.81B - 109.03 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
POULINA GROUP HLD 13 2.09B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
ATTIJARI BANK 35.7 2.05B - 35.7 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BT 7.4 1.91B - 7.35 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BH 12.3 1.04B - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
UIB 21.5 996.34M - 21.5 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Societe Delice Holding 11.6 977.35M - 11.6 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
One Tech Ho 15.63 868.32M - 15.63 15.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
S.T.B 3.45 807.95M - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Sah 10.3 757.35M - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
AMEN BANK 27 756.24M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۶
Ennakl Automobiles 11.9 686.23M - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
BNA 12.1 600.00M - 12 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
MAGASIN GENERAL 34.37 452.36M - 34.37 34.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
ATB 4.1 415.00M - 4.08 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBCI 24.95 413.48M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Carthage Cement 1.24 344.27M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
STAR 141.5 342.00M - 141.5 141.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
SPDIT-SICAF 8.95 291.20M - 8.95 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Unimed 10.35 281.28M - 10.3 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ARTES RENAULT 5.92 275.40M - 5.92 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
TPR 4.94 260.50M - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SOTUVER 9.75 259.71M - 9.69 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Euro-Cycles 19.2 251.10M - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
MONOPRIX 8.68 213.47M - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
EL WIFACK LEASING 6.73 206.70M - 6.73 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
ASTREE SA 37.2 195.00M - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۷:۳۲
City Cars 10.81 168.75M - 10.78 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ste Assurances Multirisq Ittihad 3.39 165.42M - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
TUNISIE LEASING 9.8 164.69M - 9.51 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Tunis Re 7.45 153.80M - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.11 125.53M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
ADWYA 4.5 122.11M - 4.5 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
ICF 210 117.58M - 205.4 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Sotipapier 6.5 114.56M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
ASSAD 7.31 112.32M - 7.31 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
TELNET 12.05 105.10M - 12.05 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
CIL 15.18 80.00M - 14.95 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲