شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3252
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:45:15
0 (5.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

94
قیمت روز
1 (1.08%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
16 (20.51%)
تغییر ۳ ماهه
16 (20.51%)
تغییر ۶ ماهه
94 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,106
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:05:47
189 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,260 (15.06%)
تغییر ۶ ماهه
533 (8.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.5 3.74B - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
BIAT 115 2.81B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
POULINA GROUP HLD 13.27 2.09B - 13.27 13.27 0.75 5.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
ATTIJARI BANK 40.7 2.05B - 40.7 40.7 0.70 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
BT 7.98 1.91B - 7.98 7.98 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
BH 12.25 1.04B - 12.25 12.25 0.25 2.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
UIB 22.49 996.34M - 22.49 22.49 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Societe Delice Holding 11.4 977.35M - 11.4 11.4 0.10 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
One Tech Ho 16.17 868.32M - 16.17 16.17 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
S.T.B 3.69 807.95M - 3.69 3.69 0.11 2.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Sah 11.01 757.35M - 11.01 11.01 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
AMEN BANK 25.5 756.24M - 25.5 25.5 0.25 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Ennakl Automobiles 11.98 686.23M - 11.98 11.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
BNA 12.96 600.00M - 12.96 12.96 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
MAGASIN GENERAL 36.99 452.36M - 36.99 36.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴
ATB 3.99 415.00M - 3.99 3.99 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
UBCI 25 413.48M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Carthage Cement 1.19 344.27M - 1.19 1.19 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
STAR 131.99 342.00M - 131.99 131.99 1.18 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
SPDIT-SICAF 9.65 291.20M - 9.65 9.65 0.14 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Unimed 9.37 281.28M - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
ARTES RENAULT 6.2 275.40M - 6.2 6.2 0.07 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
TPR 5.5 260.50M - 5.5 5.5 0.21 3.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
SOTUVER 9.95 259.71M - 9.95 9.95 0.05 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Euro-Cycles 15.75 251.10M - 15.75 15.75 0.25 1.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
MONOPRIX 7.12 213.47M - 7.12 7.12 0.04 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
EL WIFACK LEASING 6.76 206.70M - 6.76 6.76 0.03 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
ASTREE SA 40.22 195.00M - 40.22 40.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
City Cars 11.35 168.75M - 11.35 11.35 0.04 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Ste Assurances Multirisq Ittihad 4.19 165.42M - 4.19 4.19 0.04 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
TUNISIE LEASING 13.95 164.69M - 13.95 13.95 0.35 2.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Tunis Re 7.42 153.80M - 7.42 7.42 0.13 1.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.55 125.53M - 1.55 1.55 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
ADWYA 4.7 122.11M - 4.7 4.7 0.09 1.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
ICF 200.5 117.58M - 200.5 200.5 3.50 1.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Sotipapier 4.79 114.56M - 4.79 4.79 0.05 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
ASSAD 9.12 112.32M - 9.12 9.12 0.25 2.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
TELNET 11.3 105.10M - 11.3 11.3 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
CIL 16.94 80.00M - 16.94 16.94 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶