کالایاب
شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3494
قیمت روز
0 (2.98%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:39:06
0 (10.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:03
11 (12.09%)
تغییر ۳ ماهه
6 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
24 (30.77%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:41
259 (3.75%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
1,199 (14.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 19.69 3.74B - 19.55 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
BIAT 116.76 2.81B - 116.76 116.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
POULINA GROUP HLD 12.4 2.09B - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
ATTIJARI BANK 34.5 2.05B - 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۲
BT 7.35 1.91B - 7.35 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
BH 12.01 1.04B - 12.01 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
UIB 22.84 996.34M - 22.84 22.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Societe Delice Holding 10.99 977.35M - 10.99 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
One Tech Ho 15.26 868.32M - 15.2 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
S.T.B 3.97 807.95M - 3.97 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Sah 11.4 757.35M - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
AMEN BANK 27.9 756.24M - 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Ennakl Automobiles 12 686.23M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
BNA 12.37 600.00M - 12.37 12.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
MAGASIN GENERAL 32 452.36M - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
ATB 4.51 415.00M - 4.51 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
UBCI 29.53 413.48M - 29.53 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Carthage Cement 1.15 344.27M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
STAR 134 342.00M - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
SPDIT-SICAF 9.1 291.20M - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Unimed 10.45 281.28M - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۲
ARTES RENAULT 5.52 275.40M - 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
TPR 4.8 260.50M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
SOTUVER 9.5 259.71M - 9.5 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Euro-Cycles 15.3 251.10M - 15.3 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
MONOPRIX 8.4 213.47M - 8.4 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
EL WIFACK LEASING 6.55 206.70M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
ASTREE SA 50.12 195.00M - 50.12 50.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
City Cars 10.04 168.75M - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Ste Assurances Multirisq Ittihad 2.67 165.42M - 2.66 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
TUNISIE LEASING 8.86 164.69M - 8.86 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Tunis Re 7.79 153.80M - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.15 125.53M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
ADWYA 3.98 122.11M - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۲
ICF 196 117.58M - 196 196.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Sotipapier 6.53 114.56M - 6.5 6.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
ASSAD 7.19 112.32M - 7.11 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
TELNET 9.1 105.10M - 9 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
CIL 15.9 80.00M - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲