شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3313
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:30:20
0 (7.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

78
قیمت روز
6 (7.69%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 17:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.27%)
تغییر ۶ ماهه
78 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,301
قیمت روز
8 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:20
678 (8.49%)
تغییر ۳ ماهه
447 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
1,144 (18.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.6 3.74B - 23.6 23.6 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
BIAT 123 2.81B - 123 123 2.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
POULINA GROUP HLD 12.6 2.09B - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
ATTIJARI BANK 42 2.05B - 42 42 0.33 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
BT 7.86 1.91B - 7.86 7.86 0.16 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
BH 13.2 1.04B - 13.2 13.2 0.05 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
UIB 24.2 996.34M - 24.2 24.2 0.30 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Societe Delice Holding 13.5 977.35M - 13.5 13.5 0.08 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
One Tech Ho 15.61 868.32M - 15.61 15.61 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
S.T.B 3.87 807.95M - 3.87 3.87 0.04 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sah 11.41 757.35M - 11.41 11.41 0.21 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
AMEN BANK 27.87 756.24M - 27.87 27.87 0.37 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Ennakl Automobiles 12.2 686.23M - 12.2 12.2 0.30 2.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
BNA 14.5 600.00M - 14.5 14.5 0.11 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
MAGASIN GENERAL 39.2 452.36M - 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
ATB 3.66 415.00M - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
UBCI 23.1 413.48M - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Carthage Cement 2.06 344.27M - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
STAR 137.47 342.00M - 137.47 137.47 3.61 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
SPDIT-SICAF 9.45 291.20M - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Unimed 8.4 281.28M - 8.4 8.4 0.09 1.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ARTES RENAULT 6.2 275.40M - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
TPR 4.58 260.50M - 4.58 4.58 0.02 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
SOTUVER 8.4 259.71M - 8.4 8.4 0.15 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Euro-Cycles 17.94 251.10M - 17.94 17.94 0.53 2.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
MONOPRIX 7.62 213.47M - 7.62 7.62 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
EL WIFACK LEASING 6.77 206.70M - 6.77 6.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
ASTREE SA 38.15 195.00M - 38.15 38.15 0.47 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
City Cars 11.35 168.75M - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
Ste Assurances Multirisq Ittihad 5.29 165.42M - 5.29 5.29 0.02 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
TUNISIE LEASING 15.8 164.69M - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Tunis Re 7.82 153.80M - 7.82 7.82 0.08 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.79 125.53M - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
ADWYA 4.65 122.11M - 4.65 4.65 0.04 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ICF 180 117.58M - 180 180 2.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sotipapier 4.1 114.56M - 4.1 4.1 0.05 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
ASSAD 7.45 112.32M - 7.45 7.45 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
TELNET 8.95 105.10M - 8.95 8.95 0.07 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
CIL 14.14 80.00M - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲