شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0305
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:52:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

927
قیمت روز
2 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
60 (6.08%)
تغییر ۶ ماهه
927 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,902
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:00
53 (2.70%)
تغییر ۳ ماهه
95 (4.74%)
تغییر ۶ ماهه
96 (4.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 49.25 1356.74B - 49.25 49.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Airports of Thailand 63.5 946.43B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Airports of Thailand DRC 63.5 946.43B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All PCL 70.25 678.22B - 70.25 70.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 70.25 678.22B - 70.25 71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All PCL F 71 678.13B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Advanced Info Service DRC 173 569.35B - 173 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Advanced Info 173 569.35B - 173 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Advanced Info Service 174.5 569.17B - 173 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
PTT Exploration and Production 135.5 532.07B - 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
PTT Exploration 132 531.98B - 131.5 132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
PTT Exploration DRC 132 531.98B - 131.5 133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Siam Cement DRC 440 501.60B - 438 440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Siam Cement 440 501.60B - 438 440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Siam Cement F 440 501.60B - 438 440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Kasikornbank 191 465.49B - 190.5 191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Kasikornbank DRC 191 465.49B - 190.5 191.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Kasikornbank F 191 465.49B - 191 191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Siam Commercial Pref 134 414.71B - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۰:۳۴
Siam Commercial Bank DRC 139.5 414.71B - 139.5 140.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Siam Commercial Bank 139.5 414.71B - 139.5 140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Siam Commercial Prev Not Voting 135 414.71B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Siam Commercial Bank F 136 414.61B - 136 136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Bangkok Dusit Medical 26 404.68B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Bangkok Dusit Medical DRC 26 404.68B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Bangkok Bank F 213 374.13B - 212 214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Bangkok Bank 206 374.13B - 206 207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
PTT Global Chemical DRC 78.5 334.78B - 78.5 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
PTT Global Chemical 78.5 334.78B - 78.25 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
PTT Global Chemical F 79 334.78B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Central Pattana DRC 75.25 318.65B - 75.25 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Central Pattana 75.25 318.65B - 75.25 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Central Pattana F 77.87 318.65B - 77.87 77.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Indorama Ventures DRC 54.75 317.63B - 54.75 55.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Indorama Ventures 54.75 317.63B - 54.75 54.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Bank of Ayudhya 40.25 288.71B - 40.25 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Krung Thai Bank DRC 20.5 237.59B - 20.3 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Krung Thai Bank 20.5 237.59B - 20.3 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Charoen Pokphandoods DRC 25 212.70B - 25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲