کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0321
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:01:12
0 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
18 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
38 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
27 (2.72%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,979
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:40
82 (4.34%)
تغییر ۳ ماهه
120 (6.43%)
تغییر ۶ ماهه
55 (2.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48 1356.74B - 48 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Airports of Thailand DRC 73.75 946.43B - 68.75 73.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Airports of Thailand 73.75 946.43B - 68.75 73.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All PCL 84.25 678.22B - 82.5 84.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
CP All DRC 84.25 678.22B - 84.25 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
CP All PCL F 82 678.13B - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Advanced Info Service DRC 203 569.35B - 202 203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Advanced Info 203 569.35B - 202 203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Advanced Info Service 201 569.17B - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
PTT Exploration and Production 128 532.07B - 127.5 128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
PTT Exploration DRC 131.5 531.98B - 131.5 132.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
PTT Exploration 131.5 531.98B - 131.5 132.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Siam Cement 468 501.60B - 466 468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Siam Cement F 462 501.60B - 462 462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Siam Cement DRC 468 501.60B - 466 468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Kasikornbank 192.5 465.49B - 191.5 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Kasikornbank DRC 192.5 465.49B - 191.5 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Kasikornbank F 194 465.49B - 193 194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Siam Commercial Pref 133.5 414.71B - 133.5 133.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Siam Commercial Prev Not Voting 133.5 414.71B - 133.5 133.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Siam Commercial Bank 135 414.71B - 135 136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Siam Commercial Bank DRC 135 414.71B - 135 135.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Siam Commercial Bank F 133.5 414.61B - 133.5 133.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۶
Bangkok Dusit Medical 25.75 404.68B - 25.75 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Bangkok Dusit Medical DRC 25.75 404.68B - 25.75 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Bangkok Bank 201 374.13B - 201 202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Bangkok Bank F 204 374.13B - 203 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
PTT Global Chemical DRC 63.5 334.78B - 63.5 63.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
PTT Global Chemical 63.5 334.78B - 63.5 63.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
PTT Global Chemical F 60.75 334.78B - 60.75 60.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Central Pattana DRC 76.5 318.65B - 76 76.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Central Pattana F 72.5 318.65B - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Central Pattana 76.5 318.65B - 76 76.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Indorama Ventures 48.25 317.63B - 48.25 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Indorama Ventures DRC 48.25 317.63B - 48.25 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Bank of Ayudhya 38 288.71B - 38 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Krung Thai Bank DRC 19.5 237.59B - 19.4 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Krung Thai Bank 19.5 237.59B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Charoen Pokphand 28.5 212.70B - 28.5 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳