کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:51:05
0 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,097
قیمت روز
2 (0.18%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
130 (13.44%)
تغییر ۳ ماهه
113 (11.48%)
تغییر ۶ ماهه
168 (18.08%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,859
قیمت روز
7 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:32:18
38 (1.98%)
تغییر ۳ ماهه
78 (4.03%)
تغییر ۶ ماهه
125 (6.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 43 1356.74B - 43 43.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Airports of Thailand DRC 70.25 946.43B - 70.25 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Airports of Thailand 70.25 946.43B - 70.25 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 86.5 678.22B - 85.75 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
CP All PCL 86.5 678.22B - 85.75 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
CP All PCL F 85 678.13B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Advanced Info Service DRC 228 569.35B - 228 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Advanced Info 228 569.35B - 226 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Advanced Info Service 217 569.17B - 216 217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
PTT Exploration and Production 121.5 532.07B - 121.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
PTT Exploration 122 531.98B - 122 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
PTT Exploration DRC 122 531.98B - 122 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Siam Cement F 406 501.60B - 406 410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Siam Cement DRC 410 501.60B - 410 412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Siam Cement 410 501.60B - 410 412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Kasikornbank DRC 155.5 465.49B - 155.5 156.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Kasikornbank F 155.5 465.49B - 155.5 157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Kasikornbank 155.5 465.49B - 155.5 156.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Siam Commercial Bank 123.5 414.71B - 123.5 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Siam Commercial Bank DRC 123.5 414.71B - 123.5 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Siam Commercial Pref 112.5 414.71B - 112.5 112.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۲
Siam Commercial Prev Not Voting 112.5 414.71B - 112.5 112.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۲
Siam Commercial Bank F 124 414.61B - 124 124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Bangkok Dusit Medical DRC 23.1 404.68B - 23.1 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Bangkok Dusit Medical 23.1 404.68B - 23.1 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Bangkok Bank F 171 374.13B - 171 171.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Bangkok Bank 170 374.13B - 170 170.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
PTT Global Chemical F 52 334.78B - 52 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
PTT Global Chemical DRC 53.25 334.78B - 53.25 53.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
PTT Global Chemical 53.25 334.78B - 53.25 53.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Central Pattana F 72.5 318.65B - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Central Pattana 66.75 318.65B - 66.75 67.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Central Pattana DRC 66.75 318.65B - 66.75 67.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
Indorama Ventures 37.5 317.63B - 37.5 37.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Indorama Ventures DRC 37.5 317.63B - 37.5 37.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Bank of Ayudhya 34.75 288.71B - 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Krung Thai Bank 17.5 237.59B - 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Krung Thai Bank DRC 17.5 237.59B - 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Charoen Pokphand 29.5 212.70B - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲