شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:23:07
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,049
قیمت روز
7 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
51 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.93%)
تغییر ۶ ماهه
122 (13.16%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,853
قیمت روز
8 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:34
36 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
62 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
78 (4.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 45.25 1356.74B 45.5 45.25 45.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Airports of Thailand 79.75 946.43B 79.5 79.5 79.75 0.25 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Airports of Thailand DRC 79.5 946.43B - 79.5 79.5 0.50 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All PCL 80.5 678.22B 79.75 79.75 80.5 1.50 1.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
CP All DRC 79.75 678.22B - 79.75 79.75 0.75 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
CP All PCL F 78.5 678.13B - 78.25 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
Advanced Info 235 569.35B 233 233 235 7.00 3.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Advanced Info Service DRC 233 569.35B - 233 233 5.00 2.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Advanced Info Service 228 569.17B - 228 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
PTT Exploration and Production 123.5 532.07B - 123.5 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
PTT Exploration 124.5 531.98B 124 124 124.5 1.50 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
PTT Exploration DRC 124 531.98B - 124 124 1.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Siam Cement 392 501.60B 390 390 392 3.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Siam Cement F 380 501.60B - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Siam Cement DRC 390 501.60B - 390 390 1.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Kasikornbank F 152 465.49B - 152 152 3.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Kasikornbank 151.5 465.49B 152 151.5 152 3.50 2.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Kasikornbank DRC 152 465.49B - 152 152 4.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Siam Commercial Pref 116.5 414.71B - 116.5 116.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Siam Commercial Prev Not Voting 116.5 414.71B - 116.5 116.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Siam Commercial Bank 118 414.71B 117.5 117.5 118 2.50 2.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Siam Commercial Bank DRC 117.5 414.71B - 117.5 117.5 2.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Siam Commercial Bank F 114.5 414.61B - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Bangkok Dusit Medical DRC 23.4 404.68B - 23.4 23.4 0.20 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Bangkok Dusit Medical 23.3 404.68B 23.4 23.3 23.4 0.30 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Bangkok Bank F 177.5 374.13B - 177.5 177.5 2.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Bangkok Bank 177.5 374.13B 177 177 177.5 2.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
PTT Global Chemical DRC 54.5 334.78B - 54.5 54.5 0.50 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
PTT Global Chemical 55.25 334.78B 54.5 54.5 55.25 1.25 2.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
PTT Global Chemical F 55 334.78B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
Central Pattana F 63.25 318.65B - 63.25 63.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
Central Pattana DRC 64.75 318.65B - 64.75 64.75 0.25 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Central Pattana 65 318.65B 64.75 64.75 65 0.50 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Indorama Ventures 31.5 317.63B - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Indorama Ventures DRC 31.5 317.63B - 31.5 31.5 0.25 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Bank of Ayudhya 32.5 288.71B - 32.5 32.5 0.25 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Krung Thai Bank 16.8 237.59B - 16.8 16.8 0.10 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Krung Thai Bank DRC 16.8 237.59B - 16.8 16.8 0.10 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱
Charoen Pokphandoods DRC 26.25 212.70B 26 26 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۱