کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0314
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:36:15
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

963
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:01:41
6 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
36 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
963 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,948
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:22
80 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
17 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
134 (6.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48.5 1356.74B - 48.5 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Airports of Thailand DRC 69 946.43B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Airports of Thailand 69 946.43B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 77.25 678.22B - 77.25 77.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
CP All PCL 77.25 678.22B - 77.25 77.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
CP All PCL F 77 678.13B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Advanced Info Service DRC 190 569.35B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Advanced Info 190 569.35B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Advanced Info Service 184 569.17B - 184 184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
PTT Exploration and Production 131.5 532.07B - 131.5 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
PTT Exploration 131.5 531.98B - 131.5 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
PTT Exploration DRC 131.5 531.98B - 131.5 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Siam Cement F 462 501.60B - 462 462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Siam Cement 460 501.60B - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Siam Cement DRC 460 501.60B - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Kasikornbank DRC 190 465.49B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Kasikornbank F 190.5 465.49B - 190.5 190.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Kasikornbank 190 465.49B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Siam Commercial Pref 126.5 414.71B - 126.5 126.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Siam Commercial Bank DRC 129 414.71B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Siam Commercial Prev Not Voting 126.5 414.71B - 126.5 126.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Siam Commercial Bank 129 414.71B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Siam Commercial Bank F 128.5 414.61B - 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Bangkok Dusit Medical DRC 25.75 404.68B - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bangkok Dusit Medical 25.75 404.68B - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bangkok Bank 210 374.13B - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Bangkok Bank F 220 374.13B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
PTT Global Chemical F 70.5 334.78B - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
PTT Global Chemical 70.75 334.78B - 70.75 70.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
PTT Global Chemical DRC 70.75 334.78B - 70.75 70.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Central Pattana DRC 76.25 318.65B - 76.25 76.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Central Pattana 76.25 318.65B - 76.25 76.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Central Pattana F 76 318.65B - 76 76.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
Indorama Ventures DRC 48.25 317.63B - 48.25 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Indorama Ventures 48.25 317.63B - 48.25 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Bank of Ayudhya 38 288.71B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Krung Thai Bank 19.2 237.59B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Krung Thai Bank DRC 19.2 237.59B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۱
Charoen Pokphand 25.75 212.70B - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲