شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.032
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:17:11
0 (4.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

980
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
53 (5.72%)
تغییر ۳ ماهه
43 (4.59%)
تغییر ۶ ماهه
980 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,911
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:35:15
8 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
50 (2.55%)
تغییر ۶ ماهه
181 (8.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48.25 1356.74B 48 48 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Airports of Thailand 67.25 946.43B 67.5 67.25 67.75 1.50 2.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Airports of Thailand DRC 67.25 946.43B 67.5 67.25 67.75 1.50 2.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 77 678.22B 77.25 77 77.25 0.50 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
CP All PCL 77 678.22B 77.25 77 77.25 0.50 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
CP All PCL F 76.67 678.13B - 76.67 76.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Advanced Info 183.5 569.35B 183 183 183.5 1.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Advanced Info Service DRC 183.5 569.35B 183 183 183.5 1.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Advanced Info Service 185 569.17B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
PTT Exploration and Production 123.5 532.07B - 123.5 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
PTT Exploration 122.5 531.98B 122 122 122.5 1.50 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
PTT Exploration DRC 122.5 531.98B 123 122 123 1.50 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Siam Cement 462 501.60B 464 462 470 10.00 2.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Siam Cement DRC 462 501.60B 464 462 470 10.00 2.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Siam Cement F 474 501.60B - 474 474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Kasikornbank 195.5 465.49B 195 195 196 1.50 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Kasikornbank F 195.5 465.49B 195 195 196 1.50 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Kasikornbank DRC 195.5 465.49B 195 195 196 1.50 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Siam Commercial Bank DRC 133 414.71B - 133 133 0.50 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Siam Commercial Bank 133 414.71B 132.5 132.5 133 0.50 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Siam Commercial Pref 125.5 414.71B - 125.5 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Siam Commercial Prev Not Voting 139 414.71B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Siam Commercial Bank F 134 414.61B - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۳۵
Bangkok Dusit Medical DRC 23.8 404.68B 23.9 23.8 23.9 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Bangkok Dusit Medical 23.8 404.68B - 23.8 23.8 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Bangkok Bank F 213 374.13B 214 213 214 4.00 1.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Bangkok Bank 207 374.13B - 207 207 3.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
PTT Global Chemical F 69 334.78B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
PTT Global Chemical DRC 68.75 334.78B 69 68.75 69 0.50 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
PTT Global Chemical 68.75 334.78B 69 68.75 69 0.50 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Central Pattana F 79 318.65B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Central Pattana DRC 76.25 318.65B 76.75 76.25 76.75 1.75 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Central Pattana 76.25 318.65B 76.75 76.25 76.75 1.75 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Indorama Ventures DRC 46.5 317.63B - 46.5 46.5 0.25 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Indorama Ventures 46.5 317.63B 46.75 46.5 46.75 0.25 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Bank of Ayudhya 38 288.71B 38.25 38 38.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Krung Thai Bank 19.3 237.59B - 19.3 19.3 0.10 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Krung Thai Bank DRC 19.3 237.59B - 19.3 19.3 0.10 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Charoen Pokphand 26.75 212.70B - 26.75 26.75 0.50 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵