کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:31:05
0 (1.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:01:16
143 (14.91%)
تغییر ۳ ماهه
149 (15.63%)
تغییر ۶ ماهه
231 (26.52%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,142
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 09:33:17
475 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
467 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
375 (4.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Cogeneration 29.25 15.76B - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
CMC Magnetics 8.39 15.47B - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Shiny Chemical 83.2 15.45B - 83.2 83.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Rechi 23.1 15.32B - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Brighton-Best Intl Taiwan 36.2 15.29B - 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Taiwan Hon Chuan 56.2 15.23B - 56.2 56.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Taiwan Optical Platform Co Ltd 108 15.21B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۳۲
TTET 119.5 15.18B - 119.5 119.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Chin-Poon 32 15.16B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Prosperity Dielectrics 54.3 15.05B - 54.3 54.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
PixArt Imaging 115.5 14.92B - 115.5 115.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Faraday Tech 57.6 14.91B - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Chlitina 200 14.87B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
SDI 66.6 14.75B - 66.6 66.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Foxsemicon Integrated Tech 119 14.69B - 119 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۳۲
CGPC 20.4 14.69B - 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Chang Wah Tech 35.4 14.68B - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Adata Tech 51.5 14.68B - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
CMFC 8.46 14.65B - 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
SKS 37.8 14.48B - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۲
Taipei Gas 30.05 14.46B - 30.05 30.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Kinpo 10.6 14.41B - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Sporton Intl 202 14.40B - 202 202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Topco Scientific 92.3 14.34B - 92.3 92.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
TRI 50.5 14.29B - 50.5 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Shinkong Textile 42 14.15B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
HSB 38.95 14.14B - 38.95 38.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Sigurd 33.95 14.05B - 33.95 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Hu Lane Associate 73.5 14.03B - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
EITC 13.7 13.93B - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Sitronix 174.5 13.80B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
LSC 41.05 13.72B - 41.05 41.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
CSBC 26.45 13.66B - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۳۲
UIS 155 13.65B - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Run Long 62.1 13.64B - 62.1 62.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Elaser 56.9 13.57B - 56.9 56.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Arcadyan Tech 95.5 13.56B - 95.5 95.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Xxentria Tech Materials 68.8 13.55B - 68.8 68.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
Quang Viet Enterprise 141 13.44B - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
China Hi-Ment 51.8 13.33B - 51.8 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳