شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0327
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:45:17
0 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,082
قیمت روز
2 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:01:25
46 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
150 (16.09%)
تغییر ۶ ماهه
211 (24.23%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,275
قیمت روز
52 (0.63%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:32:36
205 (2.54%)
تغییر ۳ ماهه
129 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
1,292 (18.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sunfar Computer 14.9 - - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Kenly Precision 14.8 - - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Acmepoint Energy 42 - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Advanced Control 42.4 - - 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
M31 Tech 375 - - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Lung Pien Vacuum 36.3 - - 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
JG Environmental 32.6 - 32.6 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Albatron Tech 31.5 - - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Ado Optronics 11.35 - - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Hycon Tech 29.9 - - 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Gold Rains 28.8 - - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
GMT Global 28.01 - 28.01 28.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Ginar Tech 19.45 - - 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Hyweb Tech 30.6 - - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Jochu Tech 18.4 - - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Anxo Pharma 33.19 - 33.19 33.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Silicon Optronics 95.7 - - 95.7 95.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Yieh United Steel 5.88 - - 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Easy Field 26.45 - - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Aplex Tech 41.05 - - 41.05 41.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Clientron 15.83 - - 15.83 15.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Ares Intl 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
INT Tech 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Jiin Ming 5.91 - - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Nan Pao Resins Chemical 156.5 - - 156.5 156.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
UVAT Tech 24.65 - - 24.65 24.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
TMP Steel 28.95 - - 28.95 28.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Farglory Life Insurance 7.01 - - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Hiwin Mikrosystem 79.7 - 79.7 79.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Chitec Tech 39.85 - - 39.85 39.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Jmicron Tech 19.59 - - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Jazz Hipster 10.5 - - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Fuzetec Tech 36.5 - - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Yuanta Futures 56.5 - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Tang Eng Iron 39.6 - - 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
NewSoft Tech 15.8 - - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Trust-Search 15.6 - - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Chief Telecom 254 - 254 254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
SINEW Pharma 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Datavan Intl 21.9 - - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳