کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:53:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,119
قیمت روز
3 (0.27%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:01
160 (16.68%)
تغییر ۳ ماهه
156 (16.20%)
تغییر ۶ ماهه
248 (28.47%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,230
قیمت روز
33 (0.4%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:33:06
357 (4.54%)
تغییر ۳ ماهه
411 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
430 (5.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yield Microelectronics 60.17 - - 60.17 60.17 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Shih Kuen Plastics 37.3 - - 37.3 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Top Union Electronics 21.6 - - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Eng Electric 3.23 - - 3.23 3.23 0.11 3.53% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
9Splay Entertainment Tech 51.71 - - 51.71 51.71 0.39 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Kanpai 95 - - 95 95 0.50 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Sagittarius Life Science 55.6 - - 55.6 55.6 0.30 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
ThinTech Materials Tech 19.1 - - 19.1 19.1 0.25 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Joinsoon Electronics 8.78 - - 8.78 8.78 0.28 3.29% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Gallant Micro Machining 40.4 - - 40.4 40.4 0.90 2.28% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Murad Chia Jei BioTech 20.7 - - 20.7 20.7 0.10 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Hiwin Mikrosystem 87.2 - 87.2 87.2 1.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Tofu Restaurant 128.01 - 128.01 128.01 2.99 2.34% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Cayenne s Ark Mobile 8.15 - - 8.15 8.15 0.05 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Yieh United Steel 6.06 - - 6.06 6.06 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Transcom Inc 77.5 - - 77.5 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
1 Production Film Co 15.35 - - 15.35 15.35 0.15 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Acmepoint Energy 45.49 - 45.49 45.49 0.49 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
SYNergy ScienTech 64.8 - - 64.8 64.8 0.20 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Jing-Jan Retail 50.6 - - 50.5 50.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Hwa Woei Green Hi Tech 16.75 - - 16.75 16.75 0.20 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Koge Micro Tech 64 - - 64 64 0.50 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
HH Leasing & Financial 14.9 - - 14.9 14.9 0.20 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
GrandTech C.G. Systems 39.2 - - 39.2 39.2 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
RAC Electric Vehicles 15.55 - - 15.55 15.55 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Silicon Optronics 109.5 - - 109.5 109.5 9.90 9.94% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Yong Shun Chemical 13.9 - - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Tatung System Tech 18.15 - - 18.15 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Bison Electronics 14.47 - - 14.47 14.47 0.38 2.63% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Forward Electronics 4.59 - - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Ecocera Optronics 23.5 - - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Deltamac Taiwan 8.24 - - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Controlnet Intl 31 - - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Deepjoy Picture 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Reliance Securities 3.54 - - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Hi Sharp Electronics 13.8 - - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Dadny 17.7 - - 17.7 17.7 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
General Silicones 11.86 - - 11.86 11.86 0.44 3.71% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Chuang Yi Biotech 23.49 - - 23.49 23.49 1.69 7.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Bossdom Digiinnovation 35.2 - - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲