کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:01:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:20
157 (16.37%)
تغییر ۳ ماهه
155 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
245 (28.13%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:32:36
325 (4.12%)
تغییر ۳ ماهه
378 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
397 (5.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pegatron 54.6 164.63B - 54.6 54.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Yuanta Group 18.7 160.16B - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
FENC 29.15 158.18B - 29.15 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Shanghai Commercial Bank 55.7 148.40B - 55.7 55.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Cheng Shin Rubber 44.4 144.89B - 44.4 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Hotai Motor 483.5 142.28B - 483.5 483.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
ACL 272 135.66B - 272 272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Taiwan High Speed Rail 36.6 132.83B - 36.6 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
AUO 8.39 123.19B - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Chailease 128.5 120.35B - 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
SinoPac Holdings 12.45 119.89B - 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
SKFH 9.68 119.18B - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
China Life Insurance 25.05 119.08B - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Asia Cement Corp 43.65 115.97B - 43.65 43.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
WIN Semiconductors 291.5 113.49B - 291.5 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Innolux 7.1 107.98B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Foxconn 65.6 103.26B - 65.6 65.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Pou Chen 39.1 102.84B - 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Formosa Sumco 103 101.62B - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Feng Tay 211 100.19B - 211 211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Intl Semiconductor 68 99.88B - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Eclat Textile 412 97.13B - 412 412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Hiwin 270 94.83B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Lite-On Tech 48.6 85.81B - 48.6 48.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Inventec 21.65 85.20B - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Sino-American Silicon 78.5 84.66B - 78.5 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Compal 18.05 83.52B - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Novatek Micro 185 82.76B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
MSI 91.6 81.11B - 91.6 91.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
TaiMed Biologics 149.5 78.73B - 149.5 149.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
WPG Holdings 39.55 78.30B - 39.55 39.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Nien Made Enterprise Co Ltd 274 76.92B - 274 274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
YNM 247 75.75B - 247 247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Macronix 33.8 74.98B - 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Winbond 18.8 74.82B - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Synnex 36.8 74.39B - 36.8 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Acer 17.7 73.84B - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Airtac 365.5 70.13B - 365.5 365.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Walsin Lihwa 15 69.00B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Silergy 779 67.06B - 779 779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲