کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:27:17
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

934
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
5 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
63 (7.23%)
تغییر ۶ ماهه
934 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,066
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:31:55
931 (13.05%)
تغییر ۳ ماهه
1,117 (16.08%)
تغییر ۶ ماهه
111 (1.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 264.5 5562.07B - 264.5 264.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Hon Hai 91.6 1398.43B - 91.6 91.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
FPCC 114.5 1171.69B - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
CHT 110 861.08B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
FCFC 109 726.79B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Formosa Plastics 108 719.33B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Cathay Financial Pref A 64 706.62B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Cathay Holdings 44.2 706.62B - 44.2 44.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nan Ya Plastics 77.3 697.91B - 77.3 77.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
LARGAN 4630 607.66B - 4630 4630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Fubon Financial 45 589.93B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Fubon Financial Pref 65.4 589.93B - 65.4 65.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
MediaTek 291 480.89B - 291 291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
CTBC Financial Pref 64.4 442.71B - 64.4 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
CTBC 20.2 442.71B - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Uni-President 71.1 435.24B - 71.1 71.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Yageo 331 408.61B - 331 331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
TWM 112 378.00B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
China Steel Pref 46.8 367.49B - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
China Steel 25.1 367.49B - 25.1 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Mega FHC 28.2 359.04B - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
PCSC 281 352.95B - 281 281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Delta Electronics Taiwan 161 270.14B - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
GlobalWafers 346 255.35B - 346 346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Catcher Tech 252 255.32B - 252 252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Far EasTone 74.7 255.14B - 74.7 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Nanya Tech 63.1 250.28B - 63.1 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
FFHC 21.35 246.77B - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
UMC Corp 12 226.61B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
WTC 220.5 218.61B - 220.5 220.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
TCFHC 19.85 214.77B - 19.85 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
E.S.F.H 24 213.39B - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
QCI 60.8 202.39B - 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
HNFHC 19.2 193.31B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Asustek 236 193.12B - 236 236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Taiwan Cement Corp 41.6 181.54B - 41.6 41.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
CDIBH 10 169.77B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Taishin Financial Pref 55.2 169.40B - 55.2 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
TSFHC 14.2 169.40B - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۹:۰۱
Chang Hwa Bank 18.25 164.73B - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲