کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.032
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:49:04
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
174 (18.30%)
تغییر ۳ ماهه
151 (15.50%)
تغییر ۶ ماهه
257 (29.61%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,808
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:32:29
241 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
348 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
99 (1.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 250 5562.07B - 250 250 2.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
Hon Hai 72 1398.43B - 72 72 0.40 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
FPCC 98.8 1171.69B - 98.8 98.8 3.60 3.78% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
CHT 108 861.08B - 108 108 1.50 1.41% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
FCFC 86.2 726.79B - 86.2 86.2 0.90 1.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Formosa Plastics 91.1 719.33B - 91.1 91.1 0.80 0.89% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Cathay Holdings 39.55 706.62B - 39.55 39.55 0.20 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Cathay Financial Pref A 62.7 706.62B - 62.7 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
Nan Ya Plastics 67.2 697.91B - 67.2 67.2 1.20 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
LARGAN 3820 607.66B - 3820 3820 5.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Fubon Financial Pref 65.8 589.93B - 65.8 65.8 0.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Fubon Financial 43.15 589.93B - 43.15 43.15 1.25 2.98% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
MediaTek 322 480.89B - 322 322 5.50 1.74% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
CTBC Financial Pref 63.5 442.71B - 63.5 63.5 0.20 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
CTBC 20.5 442.71B - 20.5 20.5 0.45 2.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Uni-President 77.5 435.24B - 77.5 77.5 1.00 1.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Yageo 263.5 408.61B - 263.5 263.5 1.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
TWM 110 378.00B - 110 110 1.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
China Steel 23.1 367.49B - 23.1 23.1 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
China Steel Pref 48.2 367.49B - 48.2 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Mega FHC 28.25 359.04B - 28.25 28.25 0.35 1.25% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
PCSC 292.5 352.95B - 292.5 292.5 2.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Delta Electronics Taiwan 146.5 270.14B - 146.5 146.5 1.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
GlobalWafers 273.5 255.35B - 273.5 273.5 5.50 2.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Catcher Tech 216.5 255.32B - 216.5 216.5 0.50 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Far EasTone 71.4 255.14B - 71.4 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Nanya Tech 71.3 250.28B - 71.3 71.3 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
FFHC 21.25 246.77B - 21.25 21.25 0.10 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
UMC Corp 13.35 226.61B - 13.35 13.35 0.45 3.49% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
WTC 145 218.61B - 145 145 2.50 1.75% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
TCFHC 19.85 214.77B - 19.85 19.85 0.30 1.53% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
E.S.F.H 25.1 213.39B - 25.1 25.1 0.15 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
QCI 56.1 202.39B - 56.1 56.1 0.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
HNFHC 19.85 193.31B - 19.85 19.85 0.20 1.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Asustek 199 193.12B - 199 199 0.50 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Taiwan Cement Corp 37.95 181.54B - 37.95 37.95 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
CDIBH 9.16 169.77B - 9.16 9.16 0.15 1.66% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
TSFHC 13.55 169.40B - 13.55 13.55 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Taishin Financial Pref 55.1 169.40B - 55.1 55.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
Chang Hwa Bank 20.05 164.73B - 20.05 20.05 0.10 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲