شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 02:18:12
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

871
قیمت روز
2 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
48 (5.22%)
تغییر ۶ ماهه
871 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,046
قیمت روز
26 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 07:31:59
618 (8.06%)
تغییر ۳ ماهه
1,490 (17.46%)
تغییر ۶ ماهه
553 (7.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 219 5562.07B - 219 219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Hon Hai 67.7 1398.43B - 67.7 67.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
FPCC 113 1171.69B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
CHT 107 861.08B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
FCFC 105 726.79B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Formosa Plastics 99.5 719.33B - 99.5 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Financial Pref A 63.7 706.62B - 63.7 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Cathay Holdings 47.6 706.62B - 47.6 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Nan Ya Plastics 72.6 697.91B - 72.6 72.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
LARGAN 3055 607.66B - 3055 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon Financial Pref 64.4 589.93B - 64.4 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Financial 47.5 589.93B - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
MediaTek 229 480.89B - 229 229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC 20 442.71B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC Financial Pref 62.8 442.71B - 62.8 62.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Uni-President 68.2 435.24B - 68.2 68.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Yageo 323.5 408.61B - 323.5 323.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
TWM 107.5 378.00B - 107.5 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
China Steel 23.8 367.49B - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
China Steel Pref 43.1 367.49B - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
Mega FHC 25.65 359.04B - 25.65 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
PCSC 308 352.95B - 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Delta Electronics Taiwan 126.5 270.14B - 126.5 126.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
GlobalWafers 316.5 255.35B - 316.5 316.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Catcher Tech 219.5 255.32B - 219.5 219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Far EasTone 72.4 255.14B - 72.4 72.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Nanya Tech 52.1 250.28B - 52.1 52.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
FFHC 19.75 246.77B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
UMC Corp 11.1 226.61B - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
WTC 167.5 218.61B - 167.5 167.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
TCFHC 17.7 214.77B - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
E.S.F.H 20.2 213.39B - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
QCI 48.85 202.39B - 48.85 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
HNFHC 17.6 193.31B - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Asustek 213.5 193.12B - 213.5 213.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Taiwan Cement Corp 34.75 181.54B - 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CDIBH 9.91 169.77B - 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
TSFHC 13.35 169.40B - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Taishin Financial Pref 53.4 169.40B - 53.4 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Chang Hwa Bank 17.45 164.73B - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱