شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:35:14
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

969
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
98 (11.25%)
تغییر ۳ ماهه
98 (11.25%)
تغییر ۶ ماهه
969 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,520
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:34:40
613 (8.88%)
تغییر ۳ ماهه
473 (5.92%)
تغییر ۶ ماهه
225 (2.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 236.5 5562.07B - 236.5 236.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Hon Hai 73.5 1398.43B - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
FPCC 115 1171.69B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
CHT 107 861.08B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
FCFC 106 726.79B - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Formosa Plastics 104 719.33B - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Cathay Financial Pref A 63.9 706.62B - 63.9 63.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay Holdings 45.4 706.62B - 45.4 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Nan Ya Plastics 76.2 697.91B - 76.2 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
LARGAN 4255 607.66B - 4255 4255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Fubon Financial Pref 64.5 589.93B - 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Fubon Financial 45 589.93B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
MediaTek 264 480.89B - 264 264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
CTBC 20.75 442.71B - 20.75 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
CTBC Financial Pref 64 442.71B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Uni-President 75 435.24B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Yageo 375.5 408.61B - 375.5 375.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
TWM 110 378.00B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
China Steel Pref 45.65 367.49B - 45.65 45.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
China Steel 25.25 367.49B - 25.25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Mega FHC 26.95 359.04B - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
PCSC 318.5 352.95B - 318.5 318.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Delta Electronics Taiwan 154 270.14B - 154 154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
GlobalWafers 337.5 255.35B - 337.5 337.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Catcher Tech 252.5 255.32B - 252.5 252.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Far EasTone 71.5 255.14B - 71.5 71.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Nanya Tech 60.9 250.28B - 60.9 60.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
FFHC 20.8 246.77B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
UMC Corp 11.5 226.61B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
WTC 197 218.61B - 197 197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
TCFHC 18.9 214.77B - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
E.S.F.H 21.85 213.39B - 21.85 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
QCI 56 202.39B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
HNFHC 18.65 193.31B - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Asustek 227 193.12B - 227 227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Taiwan Cement Corp 38.7 181.54B - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
CDIBH 9.99 169.77B - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Taishin Financial Pref 55.2 169.40B - 55.2 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
TSFHC 13.95 169.40B - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Chang Hwa Bank 18.3 164.73B - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴