کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1075
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:42:14
0 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
8 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
25 (9.73%)
تغییر ۶ ماهه
282 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,587
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
108 (7.29%)
تغییر ۳ ماهه
124 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
67 (4.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 370 1888.04B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
AstraZeneca 723.2 776.12B - 723.2 723.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Statoil 194.5 712.45B - 194.5 194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ABB 195.2 439.69B - 194.6 195.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco B 262.3 315.67B - 258.4 262.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Atlas Copco A 282.5 315.67B - 279 282.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Volvo A 150 302.24B - 148.5 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Nokia Oyj 53.6 297.16B - 53.2 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Investor A 436.8 273.94B - 435.4 436.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Investor B 438.7 273.94B - 436.6 438.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
DnB 167.55 256.54B - 167.55 167.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Telenor 172.9 252.25B - 172.9 172.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Ericsson A 96.3 228.51B - 96 96.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Swedbank A 154.8 213.04B - 154.7 154.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
H&M B 167.2 201.92B - 165.5 167.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
ASSA ABLOY B 210.4 197.14B - 206.1 210.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Sandvik AB 175.75 191.67B - 169.65 175.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Svenska Handelsbanken B 104 188.78B - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
SEB A 91.26 179.48B - 91.26 91.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Autoliv Inc. SDB 789.6 12.47B - 789.6 789.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Gasporox 8.8 - 8.04 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Gabather 11.51 - 11 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Eniro AB 1.7102 - 1.7002 1.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Enersize 1.83 - 1.83 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Liv ihop 5.78 - 5.76 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Ayima Group 16.5 - 15.75 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Zinzino AB 10.95 - 10.95 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Firefly AB 47.4 - 47.4 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Lauritz.com 1.38 - 1.38 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Nitro Games 15 - 15 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Studsvik AB 39.6 - 38.5 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Photocat AS 7.2 - 7.2 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Deflamo AB 0.1615 - 0.1615 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
XMReality 6.53 - 6.37 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
TalkPool 21.9 - 21.9 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Cognosec 0.13 - 0.13 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Arcoma AB 19.4 - 18.7 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Ivisys AB 5.2 - 4.89 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Stille AB 77 - 77 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵