شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:11
0 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

291
قیمت روز
4 (1.39%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
34 (13.23%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
291 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:34:58
90 (6.18%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
29 (1.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 393 1888.04B 390 387 393 3.00 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
AstraZeneca 753.1 776.12B 752.2 742.8 753.1 11.60 1.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Statoil 198.15 712.45B 197.5 195.05 198.15 2.45 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
ABB 182.6 439.69B 183.1 180.3 183.1 2.70 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco B 233.8 315.67B 231.7 227.4 233.8 5.40 2.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Atlas Copco A 251.6 315.67B 249.8 244.2 251.6 7.50 3.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Volvo A 135.7 302.24B 135 132.9 135.7 2.00 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Nokia Oyj 58.18 297.16B 58.22 57.74 58.22 0.06 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Investor A 408 273.94B 408.8 404 408.8 4.40 1.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Investor B 412 273.94B 412.8 407.6 412.8 4.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
DnB 160.5 256.54B - 160.5 160.5 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Telenor 161.5 252.25B - 161.5 161.5 1.30 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Ericsson A 86.3 228.51B 86.5 86.3 86.7 0.40 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Swedbank A 209.6 213.04B 207.7 206.6 209.6 4.30 2.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
H&M B 136.4 201.92B 136.2 136.2 137.5 2.00 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
ASSA ABLOY B 188.9 197.14B 188.5 187.1 188.9 2.70 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Sandvik AB 151.15 191.67B 150.4 146.8 151.15 4.15 2.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Svenska Handelsbanken B 106.6 188.78B 106.4 106.2 106.6 0.80 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
SEB A 98.16 179.48B 97.58 96.6 98.16 2.82 2.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Autoliv Inc. SDB 78.23 12.47B 725 725 78.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
LC Tec 1.35 - 1.35 1.35 0.15 11.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
DNO International 17.89 - 17.89 17.89 0.10 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Mackmyra Svensk Whisky AB 10.75 - 10.75 10.75 0.25 2.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Quartiers Properties 6.44 - 6.44 6.44 0.04 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Solnaberg Property 126 - 126 126 1.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Atea 119.6 - 119.6 119.6 5.80 5.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Gunnebo AB 23.7 - 23.7 23.7 0.40 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Victoria Park Pref 303 - 303 303 1.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Europris ASA 28 - 28 28 0.10 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Tre Kronor Property 120 - 120 120 1.00 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Fortnox 83 - 83 83 6.00 7.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
LifeAssays 2.6 - 2.6 2.6 0.15 6.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Ascenditur 1.85 - 1.85 1.85 0.04 2.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Obducat AB 1.3 - 1.3 1.3 0.16 14.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
OptiFreeze 19.45 - 19.45 19.45 0.30 1.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Orezone AB 0.129 - 0.129 0.129 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Idogen AB 0.59 - 0.59 0.59 0.04 6.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Free2Move 0.85 - 0.85 0.85 0.15 17.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
MAG Interactive 11.64 - 11.64 11.64 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵