کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1038
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:34:04
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

344
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
52 (17.81%)
تغییر ۳ ماهه
50 (17.01%)
تغییر ۶ ماهه
87 (33.85%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,502
قیمت روز
9 (0.61%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:46
6 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
28 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
63 (4.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 338 1888.04B 340 338 340 2.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
AstraZeneca 881.3 776.12B 874.4 874.4 881.3 1.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Statoil 150.2 712.45B - 150.2 150.2 5.20 3.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ABB 180.6 439.69B 181.8 180.6 181.8 0.50 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco A 277.1 315.67B 279.4 277.1 280.5 0.80 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Atlas Copco B 249 315.67B 250.9 249 251.2 0.70 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Volvo A 128.2 302.24B 129.1 128.2 130.1 1.20 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Nokia Oyj 48.84 297.16B 49.16 48.84 49.49 0.39 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Investor A 443.8 273.94B 444.8 443.8 446 1.40 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Investor B 446.6 273.94B 449.2 446.6 449.2 0.20 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
DnB 144.55 256.54B - 144.55 144.55 1.15 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Telenor 183.1 252.25B - 183.1 183.1 0.80 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Ericsson A 79.9 228.51B 79.8 79.8 80.4 0.50 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Swedbank A 125.3 213.04B 126.3 125.3 126.5 0.30 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
H&M B 179.5 201.92B 180.7 179.2 180.7 0.80 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
ASSA ABLOY B 207 197.14B 208.3 207 208.3 1.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Sandvik AB 137.85 191.67B 139.6 137.85 139.6 0.90 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Svenska Handelsbanken B 88.8 188.78B 89.2 88.8 89.8 0.60 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
SEB A 83.08 179.48B 83.82 83.08 83.82 0.48 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Autoliv Inc. SDB 623.6 12.47B 630.4 623.6 641.8 10.80 1.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Stockwik Forv 18.3 18.28 18.28 18.3 0.18 0.98% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
ZetaDisplay AB 20.3 20.5 20.3 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Isofol Medical 23.9 24.2 23.9 24.2 1.10 4.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Net Insight B 1.6 - 1.6 1.6 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Arise Windpower 23.2 23 23 23.2 0.10 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Avensia publ AB 14.5 14.6 14.5 14.6 0.15 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Haldex AB 50.8 50.2 50.2 50.8 0.10 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Footway B 17.4 - 17.4 17.4 1.05 6.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Photocure 55.9 - 55.9 55.9 9.70 21.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cavotec SA 13 - 13 13 0.10 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Filo Mining 19.4 19.6 19.4 19.6 0.60 3.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Know IT AB 183.4 182.4 182.4 183.4 1.20 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Rottneros AB 10.2 10.02 10.02 10.2 0.14 1.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Enzymatica publ AB 4.39 4.3 4.3 4.39 0.17 4.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Avance Gas Holding Ltd 28.35 29.1 28.35 29.1 1.30 4.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Hexatronic Group AB 48.85 49.2 48.85 49.2 0.35 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Scandi Standard publ AB 70.5 70.8 70.5 70.8 0.20 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Kalleback Property Invest AB 183.5 180 180 183.5 2.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Byggmastare Anders J Ahlstrom Hold 162 161 161 162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲