شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1105
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:17:17
0 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

257
قیمت روز
1 (0.39%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
257 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,419
قیمت روز
9 (0.62%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:14
133 (8.58%)
تغییر ۳ ماهه
103 (6.79%)
تغییر ۶ ماهه
148 (9.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 396 1888.04B - 396 396 2.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
AstraZeneca 708.4 776.12B - 708.4 708.4 15.80 2.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Statoil 194.2 712.45B - 194.2 194.2 6.50 3.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ABB 172.9 439.69B - 172.9 172.9 0.30 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Nordea Bank 95.18 344.02B 95.04 95.04 97.06 1.68 1.77% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco A 208.2 315.67B - 208.2 208.2 0.10 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Atlas Copco B 193.5 315.67B - 193.5 193.5 1.60 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Volvo A 115.4 302.24B - 115.4 115.4 1.70 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Nokia Oyj 50.76 297.16B - 50.76 50.76 0.18 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Investor B 376.3 273.94B - 376.3 376.3 2.10 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Investor A 377.2 273.94B - 377.2 377.2 3.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
DnB 146.6 256.54B - 146.6 146.6 1.75 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Telenor 164.25 252.25B - 164.25 164.25 1.35 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Ericsson A 79.7 228.51B - 79.3 80.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Swedbank A 203.8 213.04B - 203.8 203.8 2.50 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
H&M B 158.9 201.92B - 158.9 158.9 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ASSA ABLOY B 162.1 197.14B - 162.1 162.1 0.20 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Sandvik AB 124.75 191.67B - 124.75 124.75 1.60 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Svenska Handelsbanken B 100.8 188.78B - 100.8 100.8 1.40 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
SEB A 90.22 179.48B - 90.22 90.22 0.14 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Autoliv Inc. SDB 690.2 12.47B 722.6 690.2 77.97 612.23 785.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
FlexQube 57.4 - 55 59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Jays AB 1.475 - 1.475 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Cognosec 0.228 - 0.19 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Senzime 6.9 - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Edgeware 13 - 13 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Bambuser 1.25 - 1.125 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
SeaTwirl 35.8 - 33.8 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Intervacc 7.5 - 7.26 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
DistIT AB 36 - 36 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
MSC Group 18.556 - 18.4 18.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
NC Lahega 0.372 - 0.372 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Deflamo AB 0.152 - 0.152 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Trention 59.8 - 59 59.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
TalkPool 25.8 - 24.9 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
MediRatt 6.5 - 6.41 6.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Liv ihop 5.45 - 5.45 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Railcare 13.9 - 13.7 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Awardit 61.6 - 61.1 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
SenzaGen 32.02 - 30.98 32.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱