کالایاب
شاخص یاب
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:57:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,350
قیمت روز
11 (0.17%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
1,032 (19.41%)
تغییر ۳ ماهه
665 (11.70%)
تغییر ۶ ماهه
1,811 (39.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1249.9 206.07B - 1249.9 1285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
John Keells 153.5 192.87B - 153.5 153.5 1.50 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Commercial Bank of Ceylon 92.5 122.29B - 92.5 92.5 2.50 2.78% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Commercial Bank of Ceylon 108.4 122.29B - 108.4 108.4 1.60 1.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Dialog Axiata PLC 10.8 112.38B - 10.8 10.8 0.10 0.93% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Hatton National Bank 173 104.91B - 173 173 2.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Hatton National Bank 146.5 104.91B - 146.5 146.5 1.50 1.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Ceylon Cold Stores 800 94.09B - 800 819.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Distilleries of Sri Lanka 17 93.38B - 17 17 0.20 1.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Nestle Lanka PLC 1350 92.68B - 1350 1350 26.00 1.93% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Sampath Bank 169 83.15B - 169 169 1.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Hemas 76.5 63.24B - 76.5 76.5 0.50 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Melstacorp 43 58.27B - 43 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Ceylinco Insurance 1949.6 53.96B - 1949.6 1949.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Cargills 190 51.20B - 190 190 3.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Lion Brewery Ceylon 580 45.60B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka Telecom 28.9 44.94B - 28.9 28.9 1.10 3.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Lanka ORIX Leasing 129 44.15B - 129 129 2.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
C T Holdings PLC 174.9 35.25B - 174.9 174.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Carson Cumberbatch 169.9 32.46B - 169.9 169.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Asiri Hospital 23.5 29.01B - 23 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
DFCC Bank PLC 93.9 26.91B - 93.9 94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Softlogic Holdings 16.2 25.40B - 16.2 16.2 0.20 1.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
People’s Leasing & Finance 15.2 23.54B - 15.2 15.2 0.20 1.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Seylan Bank PLC 71.5 23.26B - 71.5 71.5 0.70 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Seylan Bank PLC NV 40 23.26B - 40 40 0.20 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Richard Pieris and 10.7 22.59B - 10.7 10.7 0.10 0.94% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Teejay Lanka PLC 37.2 21.76B - 37.2 37.2 0.20 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Asian Hotels & Properties 39.9 21.47B - 39.9 39.9 0.10 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Bukit Darah PLC 234.8 21.42B - 234.8 234.8 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Nations Trust Bank 84 21.29B - 83 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Central Finance 95 21.03B - 95 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
National Development Bank 107 20.85B - 105 107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Aitken Spence PLC 44.9 20.71B - 44.9 44.9 0.40 0.90% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Vallibel One PLC 16.9 20.10B - 16.9 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Overseas Realty 15.6 19.27B - 15.6 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Chevron Lubricants Lanka 66 18.22B - 65.6 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Trans Asia Hotels 69 17.40B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Lanka IOC PLC 17.5 16.51B - 17.5 17.5 0.10 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
L B Finance PLC 134.6 15.93B - 134.6 134.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲