کالایاب
شاخص یاب
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:52:11
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,298
قیمت روز
16 (0.3%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:01:47
247 (4.45%)
تغییر ۳ ماهه
290 (5.79%)
تغییر ۶ ماهه
5,298 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1320 206.07B - 1320 1320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
John Keells 152 192.87B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Commercial Bank of Ceylon 81.8 122.29B - 81.8 81.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Commercial Bank of Ceylon 95.9 122.29B - 95.9 95.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Dialog Axiata PLC 9.1 112.38B - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Hatton National Bank 146.7 104.91B - 146.7 146.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Hatton National Bank 177.5 104.91B - 177.5 177.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Ceylon Cold Stores 600 94.09B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Distilleries of Sri Lanka 14.9 93.38B - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Nestle Lanka PLC 1612.8 92.68B - 1612.8 1612.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Sampath Bank 165.5 83.15B - 165.5 165.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Hemas 75 63.24B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Melstacorp 39.8 58.27B - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Ceylinco Insurance 2108 53.96B - 2108 2108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Cargills 202 51.20B - 202 202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Lion Brewery Ceylon 588 45.60B - 588 588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Sri Lanka Telecom 23.1 44.94B - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Lanka ORIX Leasing 90 44.15B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
C T Holdings PLC 165 35.25B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Carson Cumberbatch 168.9 32.46B - 168.9 168.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Asiri Hospital 21.8 29.01B - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
DFCC Bank PLC 71 26.91B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Softlogic Holdings 15.9 25.40B - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
People’s Leasing & Finance 14.4 23.54B - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Seylan Bank PLC 61.5 23.26B - 61.5 61.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Seylan Bank PLC NV 39 23.26B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Richard Pieris and 9.2 22.59B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Teejay Lanka PLC 31.2 21.76B - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Asian Hotels & Properties 40.5 21.47B - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Bukit Darah PLC 204 21.42B - 204 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Nations Trust Bank 88 21.29B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Central Finance 92.6 21.03B - 92.6 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
National Development Bank 100 20.85B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Aitken Spence PLC 43.5 20.71B - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Vallibel One PLC 15.4 20.10B - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Overseas Realty 15.6 19.27B - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Chevron Lubricants Lanka 63 18.22B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Trans Asia Hotels 80 17.40B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Lanka IOC PLC 17.6 16.51B - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
L B Finance PLC 120.1 15.93B - 120.1 120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲