کالایاب
شاخص یاب
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:57:23
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,359
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:01:42
181 (3.27%)
تغییر ۳ ماهه
17 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
503 (10.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1300 206.07B - 1295 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
John Keells 140 192.87B - 139 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Commercial Bank of Ceylon 94.5 122.29B - 93.5 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Commercial Bank of Ceylon 83.5 122.29B - 83.3 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Dialog Axiata PLC 9.2 112.38B - 9.1 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Hatton National Bank 137.5 104.91B - 137.5 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Hatton National Bank 127 104.91B - 127 128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Ceylon Cold Stores 600 94.09B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Distilleries of Sri Lanka 15.8 93.38B - 15.4 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Nestle Lanka PLC 1450 92.68B - 1450 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Sampath Bank 139.7 83.15B - 139.7 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Hemas 66.8 63.24B - 66.8 68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Melstacorp 40 58.27B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Ceylinco Insurance 2000 53.96B - 1925 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Cargills 191 51.20B - 191 194.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Lion Brewery Ceylon 550 45.60B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Sri Lanka Telecom 22.9 44.94B - 22.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Lanka ORIX Leasing 89.7 44.15B - 89.7 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
C T Holdings PLC 180 35.25B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Carson Cumberbatch 160 32.46B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Asiri Hospital 20.9 29.01B - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
DFCC Bank PLC 70.1 26.91B - 70 70.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Softlogic Holdings 15.1 25.40B - 15 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
People’s Leasing & Finance 14.2 23.54B - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Seylan Bank PLC NV 31.5 23.26B - 31.5 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Seylan Bank PLC 50 23.26B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Richard Pieris and 10.1 22.59B - 10.1 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Teejay Lanka PLC 33.9 21.76B - 33.8 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Asian Hotels & Properties 30 21.47B - 29.4 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Bukit Darah PLC 201 21.42B - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Nations Trust Bank 80 21.29B - 80 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Central Finance 85.2 21.03B - 85.2 85.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
National Development Bank 90 20.85B - 89.7 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Aitken Spence PLC 40.5 20.71B - 40.2 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Vallibel One PLC 15.4 20.10B - 15 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Overseas Realty 15.1 19.27B - 14.9 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Chevron Lubricants Lanka 60.2 18.22B - 60.2 60.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱
Trans Asia Hotels 71.9 17.40B - 71.9 71.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Lanka IOC PLC 16.8 16.51B - 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
L B Finance PLC 121.5 15.93B - 120.8 121.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۱