شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,527
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
304 (13.65%)
تغییر ۳ ماهه
525 (26.21%)
تغییر ۶ ماهه
274 (12.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.53 91.22B - 25.47 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Bayer 67.26 85.47B - 67.26 68.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Airbus Group 113.56 75.85B - 112.12 113.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Santander 4.128 73.62B - 4.128 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
VALE ON 10.9 57.83B - 10.9 10.9 0.20 1.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
PETROBRAS PN 6.5 53.15B - 6.5 6.5 0.20 3.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
PETROBRAS ON 7.35 53.15B - 7.35 7.35 0.10 1.36% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Iberdrola 7.418 42.63B - 7.392 7.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
BBVA 5.227 39.65B - 5.227 5.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
BRADESCO PN EJ N1 8.6 38.02B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Telefonica 7.768 37.63B - 7.72 7.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ArcelorMittal 20.54 29.90B - 20.54 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Amadeus 69.32 29.44B - 68.68 69.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Repsol 15.155 26.73B - 15.155 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Aena 155.8 22.87B - 155.7 155.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Gas Natural 23.91 22.84B - 23.81 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Caixabank 3.01 21.94B - 3.01 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Endesa 22 20.20B - 21.88 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 41.38 16.89B - 41.08 41.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Grifols 23.24 15.82B - 23.24 23.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Grifols Pref 16.82 15.82B - 16.72 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
IAG 7.456 15.07B - 7.442 7.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Grupo Financiero Banorte 4.22 14.04B - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
Ferrovial 20.03 12.84B - 19.98 20.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
ACS 38.15 11.04B - 37.78 38.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Bankia 2.546 9.83B - 2.546 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Red Electrica 19.15 9.49B - 18.87 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
BRASKEM PNA 12.3 8.73B - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
B. Sabadell 0.946 7.96B - 0.946 0.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Mapfre 2.489 7.91B - 2.479 2.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Gamesa 13.45 7.67B - 13.405 13.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Bankinter 6.902 7.44B - 6.902 6.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Grupo Elektra 47.8 7.21B - 47.8 47.8 2.00 4.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Enagas 25.27 5.95B - 25.06 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Merlin Properties SA 11.25 5.82B - 11.18 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Alfa 1.08 5.19B - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Cellnex Telecom 24.48 4.99B - 24.41 24.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
GERDAU PN N1 3.56 4.88B - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۴
Grupo Catalana Occidente 31.7 4.52B - 31.7 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴