شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,184
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
235 (12.07%)
تغییر ۳ ماهه
270 (14.12%)
تغییر ۶ ماهه
235 (12.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 26.61 91.22B - 26.61 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Bayer 60.66 85.47B - 60.66 63.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Airbus Group 88.62 75.85B - 88.62 88.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Santander 3.873 73.62B - 3.873 3.929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
VALE ON 11.7 57.83B - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
PETROBRAS ON 6.45 53.15B - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
PETROBRAS PN 5.7 53.15B - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Iberdrola 6.566 42.63B - 6.566 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BBVA 4.575 39.65B - 4.575 4.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BRADESCO PN EJ N1 8.55 38.02B - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Telefonica 7.567 37.63B - 7.567 7.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
ArcelorMittal 18.61 29.90B - 18.61 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Amadeus 60.26 29.44B - 60.26 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Repsol 14.4 26.73B - 14.4 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Aena 139.6 22.87B - 139.6 140.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Gas Natural 22.17 22.84B - 22.17 22.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Caixabank 3.3 21.94B - 3.3 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Endesa 20.16 20.20B - 20.16 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 41.44 16.89B - 41.36 41.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Grifols 23.58 15.82B - 23.58 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Grifols Pref 16.74 15.82B - 16.74 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
IAG 6.448 15.07B - 6.448 6.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Grupo Financiero Banorte 4.42 14.04B - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Ferrovial 17.41 12.84B - 17.41 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
ACS 31.45 11.04B - 31.45 31.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Bankia 2.666 9.83B - 2.666 2.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Red Electrica 19.39 9.49B - 19.39 19.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BRASKEM PNA 12.3 8.73B - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
B. Sabadell 1.028 7.96B - 1.028 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mapfre 2.365 7.91B - 2.365 2.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Gamesa 12.315 7.67B - 12.315 12.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Bankinter 7.054 7.44B - 7.054 7.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Grupo Elektra 38.6 7.21B - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Enagas 24.19 5.95B - 24.19 24.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Merlin Properties SA 11.04 5.82B - 11.04 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Alfa 0.895 5.19B - 0.895 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Cellnex Telecom 23.7 4.99B - 23.7 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
GERDAU PN N1 3.62 4.88B - 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Grupo Catalana Occidente 33.75 4.52B - 33.75 34.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲