شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0678
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:18:12
0 (4.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,696
قیمت روز
90 (1.61%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:01:31
221 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
54 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
472 (9.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Massmart Holdings 4459 24.17B - 4459 4459 46.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Tsogo Sun 1235 23.89B - 1235 1235 10.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Resilient Property 6619 23.53B - 6619 6619 12.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Dis-Chem Pharmacies 2610 22.70B - 2610 2610 60.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Brait 1549 22.31B - 1549 1549 3.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Coronation 4172 20.55B - 4172 4172 38.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Kap 424 20.54B - 424 424 22.00 5.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Northam 10869 19.48B - 10869 10869 121.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Sibanye 2848 18.97B - 2848 2848 46.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Impala Platinum Holdings 2680 17.98B - 2680 2680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Italtile 1303 17.28B - 1303 1303 46.00 3.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Rcl 890 16.48B - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Globe Trade Centre 3600 15.66B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Vukile 1927 15.26B - 1927 1927 10.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Reunert 7100 14.76B - 7100 7100 103.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Jse 12900 14.11B - 12900 12900 69.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Echo Polska Properties 1750 13.74B - 1750 1750 30.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
MAS Real Estate 1865 13.42B - 1865 1865 14.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
A E C I 10050 13.29B - 10050 10050 80.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
AECI 1450 13.29B - 1400 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PSG Konsult Ltd 956 13.02B - 956 956 6.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Suprgrp 2865 13.00B - 2865 2865 8.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Hosken Consolidated 9130 12.90B - 9130 9130 177.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Attacq 1228 12.74B - 1228 1228 30.00 2.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Curro Hol 1750 12.54B - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Montauk Holdings 3701 12.53B - 3701 3701 299.00 8.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Green Flash 900 12.40B - 900 900 9.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Astral 17454 11.98B - 17454 17454 254.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Redefine Intl 2511 11.95B - 2511 2511 34.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Pretoria Portland Cement Ltd 341 11.38B - 341 341 1.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Famous Brands 7800 11.36B - 7800 7800 157.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Invprop 1566 11.25B - 1566 1566 11.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
SA Corporate Real Estate 314 11.14B - 314 314 4.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Harmony 4898 11.08B - 4898 4898 32.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Nampak 735 11.03B - 735 735 4.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Tongaat 1321 10.95B - 1321 1321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Oceana 6330 10.69B - 6330 6330 110.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Adcock 5724 10.47B - 5724 5724 26.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Transaction 2186 10.40B - 2186 2186 24.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Bluetel 276 10.12B - 276 276 6.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱