کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:45:14
0 (3.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
51 (13.21%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:02:27
172 (3.05%)
تغییر ۳ ماهه
377 (7.43%)
تغییر ۶ ماهه
268 (4.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Massmart Holdings 8150 24.17B - 8150 8150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Tsogo Sun 2134 23.89B - 2134 2134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Resilient Property 5555 23.53B - 5555 5555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Dis-Chem Pharmacies 2660 22.70B - 2660 2660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Brait 2304 22.31B - 2304 2304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Coronation 5174 20.55B - 5174 5174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Kap 722 20.54B - 722 722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Northam 5430 19.48B - 5430 5430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Sibanye 1137 18.97B - 1137 1137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Impala Platinum Holdings 2680 17.98B - 2680 2680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Italtile 1420 17.28B - 1420 1420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Rcl 1425 16.48B - 1425 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Globe Trade Centre 3600 15.66B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۴:۰۱
Vukile 2041 15.26B - 2041 2041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Reunert 7490 14.76B - 7490 7490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Jse 14200 14.11B - 14200 14200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Echo Polska Properties 1813 13.74B - 1813 1813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
MAS Real Estate 2109 13.42B - 2109 2109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
AECI 1340 13.29B - 1340 1340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۲
A E C I 9473 13.29B - 9473 9473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
PSG Konsult Ltd 1000 13.02B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Suprgrp 3490 13.00B - 3490 3490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Hosken Consolidated 11110 12.90B - 11110 11110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Attacq 1391 12.74B - 1391 1391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Curro Hol 2560 12.54B - 2560 2560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Montauk Holdings 4325 12.53B - 4325 4325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Green Flash 700 12.40B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
Astral 18247 11.98B - 18247 18247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Redefine Intl 2290 11.95B - 2290 2290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Pretoria Portland Cement Ltd 534 11.38B - 534 534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Famous Brands 8406 11.36B - 8406 8406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Invprop 1550 11.25B - 1550 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
SA Corporate Real Estate 332 11.14B - 332 332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Harmony 2266 11.08B - 2266 2266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Nampak 1062 11.03B - 1062 1062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Tongaat 2080 10.95B - 2080 2080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Oceana 7367 10.69B - 7367 7367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Adcock 6120 10.47B - 6120 6120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Transaction 1983 10.40B - 1983 1983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Bluetel 477 10.12B - 477 477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۳۲