کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0688
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:45:54
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
19 (4.55%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,916
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:45:40
236 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
790 (15.42%)
تغییر ۶ ماهه
249 (4.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 125970 2324.42B - 123840 125970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
British American Tobacco 52371 1576.46B - 52371 52715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5049 903.02B - 5009 5049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Richemont DRC 11847 596.52B - 11832 11857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8295 363.85B - 8295 8295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
Standard Bank 6.5% 105 315.15B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۱
Standard Bank 8265 315.15B - 8265 8352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Sasol Bee 27990 310.97B - 27990 27990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Sasol Ltd 35775 310.97B - 35350 35904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 10685 201.79B - 10615 10685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
South32 Ltd 3170 184.83B - 3170 3212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Mondi Ltd 31454 177.37B - 31284 31454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Mondi 31700 177.04B - 31465 31700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank 129634 102.78B - 129634 129998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Capitec Bank Pref 10385 102.78B - 10385 9810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Investec Pref 7500 100.50B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec 8575 98.40B - 8575 8575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Investec 8955 98.24B - 8837 8971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Investec Non Cum 9500 98.24B - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Discovery 9550 97.40B - 9550 9600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Anglo American Platinum 81025 97.19B - 80383 81289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 31859 91.40B - 31626 31859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 5222 74.49B - 5222 5318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶