شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.069
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 10:16:04
0 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,594
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
169 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
326 (5.51%)
تغییر ۶ ماهه
462 (9.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 113003 2324.42B - 113003 113003 3114.00 2.76% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
British American Tobacco 58146 1576.46B - 58146 58399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Naspers 207500 1478.42B - 207500 207500 71610.00 34.51% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Glencore 4249 903.02B - 4249 4249 5.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Richemont DRC 11148 596.52B - 11148 11148 21.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
FirstRand Pref 8400 363.85B - 8400 8400 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Firstrand 6200 363.85B - 6200 6200 67.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Standard Bank Grp 16242 315.15B - 16242 16242 325.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Standard Bank 6.5% 75 315.15B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۰۲
Standard Bank 8655 315.15B - 8655 8655 15.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Sasol Ltd 27093 310.97B - 27093 27093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
Sasol Bee 25000 310.97B - 25000 25000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 11259 211.89B - 11259 11259 1211.00 10.76% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
MTN Group 8672 201.79B - 8672 8672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
South32 Ltd 2811 184.83B - 2811 2811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
Mondi Ltd 31400 177.37B - 31400 32005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi 31732 177.04B - 31732 31732 101.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Sanlam Ltd 7576 156.66B - 7576 7576 234.00 3.19% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Barclays Africa 14540 135.45B - 14540 14540 303.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Old Mutual 1881 134.93B - 1881 1881 429.00 22.81% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Shoprite Holdings 12760 130.39B - 12760 12760 6160.00 48.28% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Nedbank Group 21265 127.93B - 21265 21265 2638.00 12.41% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7908 109.07B - 7908 7908 785.00 11.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Remgro 19248 108.19B - 19248 19248 548.00 2.93% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Capitec Bank Pref 9720 102.78B - 9720 9720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Capitec Bank 140022 102.78B - 140022 140022 762.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Investec Pref 7925 100.50B - 7925 7925 23.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Investec Ltd 8344 98.40B - 8344 8344 795.00 9.53% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Investec 8400 98.40B - 8400 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Investec Non Cum 8500 98.24B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
Investec 8255 98.24B - 8255 8255 45.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Discovery 9525 97.40B - 9510 9525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Discovery Holdings 11457 97.40B - 11457 11457 3983.00 34.76% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Anglo American Platinum 132628 97.19B - 132628 132628 616.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Kumba Iron Ore 41711 95.88B - 41711 41711 11341.00 37.34% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Bid Corporation 33158 91.40B - 33158 33158 774.00 2.33% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Growthpoint Properties 2244 77.51B - 2244 2244 121.00 5.39% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Hammerson 5636 74.49B - 5636 5925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲