کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0656
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:31:04
0 (5.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,433
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
17 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
189 (3.35%)
تغییر ۶ ماهه
483 (8.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 144940 2324.42B - 144940 145901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
British American Tobacco 55431 1576.46B - 55431 55739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 4219 903.02B - 4219 4290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Richemont DRC 11903 596.52B - 11903 11939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8410 363.85B - 8410 8412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Standard Bank 8651 315.15B - 8651 8750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 6.5% 100 315.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Sasol Bee 23700 310.97B - 22500 23700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Sasol Ltd 27121 310.97B - 27099 27660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 10051 201.79B - 10051 10189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
South32 Ltd 2516 184.83B - 2514 2529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi Ltd 31400 177.37B - 31400 32005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi 29482 177.04B - 29482 29719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank Pref 9700 102.78B - 9700 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Capitec Bank 109734 102.78B - 109242 110018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Investec Pref 7415 100.50B - 7401 7415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec 8420 98.40B - 8420 8420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Investec 7724 98.24B - 7724 7794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Investec Non Cum 8500 98.24B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۲
Discovery 9551 97.40B - 9551 9551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Anglo American Platinum 81862 97.19B - 81691 81862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 29914 91.40B - 29914 30236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 4215 74.49B - 4202 4223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲