شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0698
قیمت روز
0 (1.29%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:21:21
0 (6.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,013
قیمت روز
47 (0.94%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:03:13
653 (11.52%)
تغییر ۳ ماهه
828 (14.17%)
تغییر ۶ ماهه
822 (14.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 101000 2324.42B - 101000 101000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۳۲
British American Tobacco 48802 1576.46B - 48802 48802 653.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 2994.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5050 903.02B - 5050 5050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Richemont DRC 9010 596.52B - 9010 9010 59.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
FirstRand Pref 8000 363.85B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 103.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 108.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 6.5% 90 315.15B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Standard Bank 8050 315.15B - 8050 8050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Sasol Ltd 43144 310.97B - 43144 43144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Sasol Bee 19600 310.97B - 19600 19600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 162.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 8639 201.79B - 8639 8639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
South32 Ltd 3151 184.83B - 3151 3151 23.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mondi Ltd 30032 177.37B - 30032 30032 126.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mondi 29525 177.04B - 29525 29525 173.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 112.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 151.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 68.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 189.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 355.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 125.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 338.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank 104979 102.78B - 104979 104979 1921.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Capitec Bank Pref 9500 102.78B - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Investec Pref 7100 100.50B - 7100 7100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 47.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec 7625 98.40B - 7625 7625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Investec 7889 98.24B - 7889 7889 87.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Investec Non Cum 9600 98.24B - 9600 9600 500.00 5.21% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 60.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Discovery 8515 97.40B - 8515 8515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Anglo American Platinum 49963 97.19B - 49963 49963 1627.00 3.37% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 93.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 25085 91.40B - 25085 25085 534.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 2.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 6651 74.49B - 6651 6651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲