شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0676
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:39:12
0 (3.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,627
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:52
209 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
14 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
427 (8.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 118300 2324.42B - 118300 119446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
British American Tobacco 55447 1576.46B - 55447 55447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 4604 903.02B - 4568 4604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Richemont DRC 10925 596.52B - 10925 10961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
FirstRand Pref 8784 363.85B - 8762 8785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 6.5% 71 315.15B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۵:۰۱
Standard Bank 8790 315.15B - 8765 8790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Sasol Bee 27000 310.97B - 26899 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Sasol Ltd 29307 310.97B - 28963 29307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 9875 201.79B - 10005 9875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
South32 Ltd 2723 184.83B - 2704 2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Mondi Ltd 31400 177.37B - 31400 32005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi 31337 177.04B - 31337 31534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank Pref 10440 102.78B - 10440 10440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Capitec Bank 143633 102.78B - 143633 144600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Investec Pref 8365 100.50B - 8356 8387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Investec 8765 98.40B - 8655 8850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec Non Cum 8500 98.24B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
Investec 8207 98.24B - 8202 8207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Discovery 9486 97.40B - 9486 9486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Anglo American Platinum 119888 97.19B - 119888 122092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 34136 91.40B - 34136 34177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 5325 74.49B - 5325 5325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱