شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0711
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:20:12
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
27 (6.59%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,452
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:04:05
265 (5.11%)
تغییر ۳ ماهه
227 (3.99%)
تغییر ۶ ماهه
414 (7.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 103305 2324.42B - 103305 104500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۴
British American Tobacco 51735 1576.46B - 51735 51735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5386 903.02B - 5386 5386 210.00 4.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Richemont DRC 10116 596.52B 10133 10088 9963 33.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8300 363.85B - 8300 8300 100.00 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Standard Bank 6.5% 90 315.15B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 8200 315.15B - 8200 8200 50.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Sasol Ltd 40610 310.97B 40807 40332 40807 201.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Sasol Bee 19000 310.97B - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۵
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 8440 201.79B 8436 8436 8727 157.00 1.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
South32 Ltd 3828 184.83B 3831 3793 3831 52.00 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Mondi Ltd 35300 177.37B 35422 34768 35422 328.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Mondi 34295 177.04B 34341 34054 34341 24.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank 120680 102.78B 120483 120095 120680 547.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Capitec Bank Pref 10440 102.78B - 10440 10440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۵
Investec Pref 6895 100.50B - 6895 6895 45.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Investec 7529 98.40B - 7529 7529 30.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec Non Cum 9600 98.24B - 9600 9600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Investec 8899 98.24B 8915 8771 8915 188.00 2.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Discovery 8900 97.40B - 8900 8900 20.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Anglo American Platinum 69091 97.19B 67941 66234 69091 3071.00 4.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 29300 91.40B 29391 29300 29504 36.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 6920 74.49B - 6920 6920 201.00 2.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴