کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0712
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:15:17
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
541 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
724 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
178 (3.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 117020 2324.42B - 117020 117020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
British American Tobacco 56102 1576.46B - 56102 56102 568.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 6186 903.02B - 6186 6186 150.00 2.49% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Richemont DRC 10573 596.52B - 10573 10573 107.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8625 363.85B - 8625 8625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Standard Bank 8500 315.15B - 8500 8500 145.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 6.5% 89 315.15B - 89 89 21.00 30.88% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Sasol Bee 27000 310.97B - 27000 27000 589.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Sasol Ltd 46781 310.97B - 46781 46781 660.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 10530 201.79B - 10530 10530 278.00 2.71% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
South32 Ltd 3455 184.83B - 3455 3455 41.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Mondi Ltd 31639 177.37B - 31639 31639 497.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Mondi 31570 177.04B - 31570 31570 469.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank Pref 10300 102.78B - 10300 10300 500.00 5.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Capitec Bank 142141 102.78B - 142141 142141 1242.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Investec Pref 7350 100.50B - 7350 7350 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Investec 8500 98.40B - 8500 8500 45.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec 9398 98.24B - 9398 9398 58.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Investec Non Cum 10100 98.24B - 10100 10100 295.00 3.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Discovery 9400 97.40B - 9400 9400 50.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Anglo American Platinum 75000 97.19B - 75000 75000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 30417 91.40B - 30417 30417 1117.00 3.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 6054 74.49B - 6054 6054 121.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲