کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0697
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:27:17
0 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
32 (7.90%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,922
قیمت روز
43 (0.72%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
335 (5.99%)
تغییر ۳ ماهه
700 (13.41%)
تغییر ۶ ماهه
189 (3.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 128978 2324.42B 129526 128978 129526 131.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
British American Tobacco 50600 1576.46B 50386 50386 50600 304.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5085 903.02B 5113 5085 5113 17.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Richemont DRC 12101 596.52B 12043 12043 12101 91.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
FirstRand Pref 8415 363.85B 8500 8415 8500 15.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Standard Bank 6.5% 105 315.15B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۱
Standard Bank 8520 315.15B - 8520 8520 120.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sasol Ltd 36576 310.97B 36706 36576 36706 630.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sasol Bee 27950 310.97B - 27950 27950 30.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
MTN Group 10871 201.79B 10964 10871 10964 161.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
South32 Ltd 3197 184.83B 3196 3196 3197 34.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Mondi Ltd 31580 177.37B 31633 31580 31633 364.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Mondi 31812 177.04B 31784 31784 31812 285.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Capitec Bank 130145 102.78B 129680 129680 130145 867.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Capitec Bank Pref 9810 102.78B - 9810 9810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Investec Pref 7560 100.50B - 7560 7560 5.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Investec 8510 98.40B - 8510 8510 140.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Investec Non Cum 9500 98.24B - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Investec 9115 98.24B 9138 9115 9138 107.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Discovery 9749 97.40B - 9749 9749 51.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Anglo American Platinum 81881 97.19B 82112 81881 82112 453.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bid Corporation 31638 91.40B 31611 31611 31638 1015.00 3.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hammerson 4995 74.49B 5017 4995 5017 121.00 2.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲