شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:45:21
0 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

750
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:04:45
27 (3.72%)
تغییر ۳ ماهه
16 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 670 113.65B - 670 670 3.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Aerodrom Nikol 1787 58.46B - 1787 1787 13.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Komercijalna 2198 32.34B - 2198 2198 92.00 4.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Komercijalna B 720 32.34B - 720 720 70.00 10.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tehnoga 10726 11.92B - 10726 10726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Energoprojekt 650 7.76B - 650 650 10.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Galenika Fitof 2700 7.39B - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Alfa Plam Vran 33506 5.91B - 33506 33506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Dunavosiguranj 1250 4.65B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Metalac 2005 4.08B - 2005 2005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Impol Seval 3000 2.86B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۲
Philip Morris Prf 3453 2.72B - 3453 3453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Jubmes 10500 2.64B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Soja Protein B 132 2.53B - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 5252 1.52B - 5252 5252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Kopaonik 5000 741.06M - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Vital 900 695.95M - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4100 516.54M - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Novosadski Sajam 500 483.77M - 500 500 100.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
GP Planum ad Beograd 525 414.11M - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
Gosa Montaza 1800 393.13M - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Pd Zajecar 7500 380.66M - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Tigar 41 344.95M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 181 172.52M - 181 181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Iritel 510 161.01M - 510 510 5.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osig Pref 980 110.09M - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ams Osiguranje 499 110.09M - 499 499 149.00 42.57% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Politika Beog 11 105.55M - 11 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Dunav 120 103.15M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telefonkabl 3000 87.21M - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷