کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (1.06%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 07:12:16
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

748
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:06:30
48 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 746 113.65B - 746 746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aerodrom Nikol 834 58.46B - 834 834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Komercijalna 2851 32.34B - 2851 2851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Komercijalna B 1189 32.34B - 1189 1189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tehnoga 11700 11.92B - 11700 11700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Energoprojekt 690 7.76B - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Galenika Fitof 2997 7.39B - 2997 2997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Alfa Plam Vran 32001 5.91B - 32001 32001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Dunavosiguranj 1650 4.65B - 1650 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Metalac 2050 4.08B - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Impol Seval 3257 2.86B - 3257 3257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Philip Morris Prf 3420 2.72B - 3420 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Jubmes 8800 2.64B - 8800 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۴
Soja Protein B 180 2.53B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۴
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 5200 1.52B - 5200 5200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Kopaonik 5000 741.06M - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vital 690 695.95M - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4100 516.54M - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۳
Novosadski Sajam 505 483.77M - 505 505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
GP Planum ad Beograd 520 414.11M - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Gosa Montaza 1811 393.13M - 1811 1811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Pd Zajecar 7800 380.66M - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Tigar 45 344.95M - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 260 172.52M - 260 260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Iritel 692 161.01M - 692 692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osiguranje 499 110.09M - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Ams Osig Pref 600 110.09M - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Politika Beog 13 105.55M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲
Dunav 120 103.15M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telefonkabl 6000 87.21M - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲