کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:39:23
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

Belex 15

720
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:58
2 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
42 (5.46%)
تغییر ۶ ماهه
13 (1.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 698 113.65B - 698 698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Aerodrom Nikol 801 58.46B - 801 801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Komercijalna 2705 32.34B - 2705 2705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Komercijalna B 1110 32.34B - 1110 1110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tehnoga 11550 11.92B - 11550 11550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Energoprojekt 680 7.76B - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Galenika Fitof 2950 7.39B - 2950 2950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Alfa Plam Vran 31500 5.91B - 31500 31500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۴
Dunavosiguranj 1750 4.65B - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Metalac 2000 4.08B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
Impol Seval 3300 2.86B - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Philip Morris Prf 3500 2.72B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
Jubmes 6067 2.64B - 6067 6067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Soja Protein B 180 2.53B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 5400 1.52B - 5400 5400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Kopaonik 5300 741.06M - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Vital 899 695.95M - 899 899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4150 516.54M - 4150 4150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Novosadski Sajam 550 483.77M - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۳:۳۱
GP Planum ad Beograd 520 414.11M - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Gosa Montaza 2000 393.13M - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Pd Zajecar 8000 380.66M - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Tigar 46 344.95M - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 330 172.52M - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Iritel 632 161.01M - 632 632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osiguranje 505 110.09M - 505 505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Ams Osig Pref 650 110.09M - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۱:۴۰
Politika Beog 13 105.55M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲
Dunav 120 103.15M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telefonkabl 8001 87.21M - 8001 8001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵