شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:57:19
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

673
قیمت روز
12 (1.75%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:05:58
72 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
59 (8.10%)
تغییر ۶ ماهه
85 (11.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 686 113.65B - 686 686 2.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Aerodrom Nikol 831 58.46B - 831 831 148.00 17.81% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Komercijalna B 840 32.34B - 840 840 10.00 1.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Komercijalna 2350 32.34B - 2350 2350 30.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tehnoga 10852 11.92B - 10852 10852 52.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Energoprojekt 620 7.76B - 620 620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Galenika Fitof 2720 7.39B - 2720 2720 20.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Alfa Plam Vran 33000 5.91B - 33000 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Dunavosiguranj 1286 4.65B - 1286 1286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۴
Metalac 1990 4.08B - 1990 1990 30.00 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Impol Seval 3005 2.86B - 3005 3005 1.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Philip Morris Prf 3202 2.72B - 3202 3202 48.00 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Jubmes 10500 2.64B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Soja Protein B 179 2.53B - 179 179 5.00 2.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 5100 1.52B - 5100 5100 300.00 5.88% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Kopaonik 4800 741.06M - 4800 4800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۰۴
Vital 900 695.95M - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4171 516.54M - 4171 4171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Novosadski Sajam 500 483.77M - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
GP Planum ad Beograd 525 414.11M - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
Gosa Montaza 1700 393.13M - 1700 1700 5.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Pd Zajecar 7800 380.66M - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Tigar 30 344.95M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 183 172.52M - 183 183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۳۴
Iritel 510 161.01M - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osig Pref 980 110.09M - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ams Osiguranje 499 110.09M - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Politika Beog 11 105.55M - 11 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Dunav 120 103.15M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telefonkabl 3000 87.21M - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷