کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:30:08
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.08%)
نوسان سالیانه

Belex 15

752
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:32:44
18 (2.52%)
تغییر ۳ ماهه
71 (10.42%)
تغییر ۶ ماهه
20 (2.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 683 113.65B - 683 683 6.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Aerodrom Nikol 850 58.46B - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Komercijalna B 1350 32.34B - 1350 1350 50.00 3.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Komercijalna 3228 32.34B - 3228 3228 208.00 6.89% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tehnoga 12001 11.92B - 12001 12001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Energoprojekt 700 7.76B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Galenika Fitof 2900 7.39B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Alfa Plam Vran 31000 5.91B - 31000 31000 470.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Dunavosiguranj 2100 4.65B - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
Metalac 1950 4.08B - 1950 1950 40.00 2.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Impol Seval 3221 2.86B - 3221 3221 79.00 2.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Philip Morris Prf 3707 2.72B - 3707 3707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Jubmes 6035 2.64B - 6035 6035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Soja Protein B 175 2.53B - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۳۳
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 5620 1.52B - 5620 5620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Kopaonik 5402 741.06M - 5402 5402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Vital 800 695.95M - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4700 516.54M - 4700 4700 106.00 2.31% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Novosadski Sajam 500 483.77M - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۳۲
GP Planum ad Beograd 520 414.11M - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Gosa Montaza 2111 393.13M - 2111 2111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Pd Zajecar 8000 380.66M - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Tigar 60 344.95M - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۳۳
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 350 172.52M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Iritel 700 161.01M - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osiguranje 539 110.09M - 539 539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Ams Osig Pref 650 110.09M - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Politika Beog 15 105.55M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۳۲
Dunav 100 103.15M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۳
Telefonkabl 10000 87.21M - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲