شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:06:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.08%)
نوسان سالیانه

Belex 15

769
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:41
25 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
37 (5.08%)
تغییر ۶ ماهه
24 (3.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 710 113.65B - 710 710 2.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Aerodrom Nikol 848 58.46B - 848 848 2.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Komercijalna B 1150 32.34B - 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۳۳
Komercijalna 3299 32.34B - 3299 3299 1.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Tehnoga 12900 11.92B - 12900 12900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Energoprojekt 680 7.76B - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Galenika Fitof 3008 7.39B - 3008 3008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Alfa Plam Vran 30000 5.91B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Dunavosiguranj 3200 4.65B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Metalac 1950 4.08B - 1950 1950 1.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Impol Seval 3300 2.86B - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Philip Morris Prf 5358 2.72B - 5358 5358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Jubmes 6700 2.64B - 6700 6700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
Soja Protein B 161 2.53B - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 6350 1.52B - 6350 6350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Kopaonik 6900 741.06M - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Vital 700 695.95M - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4992 516.54M - 4992 4992 292.00 6.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۳۶
Novosadski Sajam 623 483.77M - 623 623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
GP Planum ad Beograd 520 414.11M - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Gosa Montaza 2001 393.13M - 2001 2001 5.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Pd Zajecar 8500 380.66M - 8500 8500 200.00 2.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Tigar 51 344.95M - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 450 172.52M - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Iritel 900 161.01M - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osig Pref 700 110.09M - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۳
Ams Osiguranje 600 110.09M - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Politika Beog 13 105.55M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Dunav 119 103.15M - 119 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Telefonkabl 13105 87.21M - 13105 13105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱