شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:21:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

101
قیمت روز
1 (0.99%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:01:16
19 (15.83%)
تغییر ۳ ماهه
101 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
101 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 123 378.61B 123.8 123 123.8 0.40 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
STC 78.4 179.40B 79 78.4 79 1.60 2.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
National Com Bnk 41.45 145.80B - 41.45 41.45 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
Al Rajhi 84 140.24B 83.2 83.2 84 0.20 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Saudi Electric. 18.4 86.75B 18.3 18.3 18.4 0.48 2.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
MAADEN 54.7 66.84B 56.1 54.7 56.1 1.20 2.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
samba 29.8 65.00B 30 29.8 30 0.45 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Almarai 52.9 60.40B 52.7 52.7 52.9 0.70 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
RIBL 16.7 48.78B 16.6 16.6 16.7 0.06 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SABB 32 47.33B 31.75 31.75 32 0.20 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
YANSAB 72.4 41.91B 72.1 72.1 72.4 0.10 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
BSFR 31.95 40.86B - 31.95 31.95 0.05 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Jabal Omar 35.9 38.06B 36 35.9 36 1.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Kingdom 8.8 32.28B 8.74 8.74 8.8 0.08 0.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Alinma 21.84 32.13B 21.78 21.78 21.84 0.14 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ARNB 32.75 32.00B 32.8 32.75 32.8 0.15 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SAFCO 63.1 25.71B 63.6 63.1 63.6 1.50 2.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Petro Rabigh 24.38 24.84B 24.76 24.38 24.76 0.36 1.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Saudi Kayan 17.7 23.67B - 17.7 17.7 0.10 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Savola Group 30.45 19.89B 30.75 30.45 30.75 0.80 2.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Alawwal Bank 14.3 16.41B - 14.3 14.3 0.20 1.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Jarir 181.6 16.00B - 181.6 181.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۴
Etihad Etisalat 18.7 15.08B 18.62 18.62 18.7 0.06 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
TASNEE 20.92 14.81B - 20.92 20.92 0.12 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Petrochem 26.75 14.30B 27.35 26.75 27.35 0.70 2.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ALBILAD 25.3 14.05B 24.94 24.94 25.3 0.98 4.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
saib 17.86 13.58B 17.82 17.82 17.86 0.12 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SIIG 26.95 13.16B 27.5 26.95 27.5 0.90 3.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
MCDC 83.9 12.92B 83.7 83.7 83.9 0.90 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
BJAZ 14.56 12.10B 14.5 14.5 14.56 0.10 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Bahri 29.1 12.07B 29.3 29.1 29.3 1.35 4.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Dar Al Arkan 10.18 11.38B 10.16 10.16 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Advanced 55.1 10.78B 54.5 54.5 55.1 0.20 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Emaar EC 10 10.20B - 10 10 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Mouwasat 88 9.40B 90.9 88 90.9 4.00 4.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Tawuniya 54.5 8.88B - 54.5 54.5 0.40 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Sipchem 21.38 8.22B 21.52 21.38 21.52 0.26 1.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Sahara 18.5 7.97B 18.6 18.5 18.6 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SRMG 99.3 7.85B 99.4 99.3 99.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Catering 89.6 7.63B 90 89.6 90 0.10 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳