شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:29:06
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

130
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
4 (2.99%)
تغییر ۳ ماهه
16 (14.04%)
تغییر ۶ ماهه
25 (23.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 94.2 378.61B - 92.2 94.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
STC 99.5 179.40B - 99.5 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
National Com Bnk 46.45 145.80B - 46.45 46.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Al Rajhi 64.6 140.24B - 64.2 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Saudi Electric. 20.88 86.75B - 20.76 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
MAADEN 44.55 66.84B - 43.75 44.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
samba 30.2 65.00B - 30 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Almarai 52 60.40B - 51.3 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
RIBL 22.08 48.78B - 22.06 22.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SABB 34.65 47.33B - 34.2 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
YANSAB 53.7 41.91B - 52.6 53.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
BSFR 34.3 40.86B - 33.8 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Jabal Omar 24 38.06B - 23.8 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Kingdom 7 32.28B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Alinma 22.86 32.13B - 22.78 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
ARNB 24.8 32.00B - 24.8 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SAFCO 75 25.71B - 74.4 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Petro Rabigh 20 24.84B - 19.9 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Saudi Kayan 10.38 23.67B - 10.32 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Savola Group 31.95 19.89B - 31.5 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Alawwal Bank 19.58 16.41B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Jarir 157.2 16.00B - 156.6 157.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Etihad Etisalat 22.6 15.08B - 22.52 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
TASNEE 12.34 14.81B - 12.24 12.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Petrochem 21.3 14.30B - 21.24 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
ALBILAD 27.2 14.05B - 27 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
saib 16.18 13.58B - 16.18 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
SIIG 21.7 13.16B - 21.62 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
MCDC 68.4 12.92B - 68.3 68.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
BJAZ 13.84 12.10B - 13.8 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Bahri 31.45 12.07B - 31 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Dar Al Arkan 11.86 11.38B - 11.78 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Advanced 47.8 10.78B - 47.7 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Emaar EC 9.22 10.20B - 9.21 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Mouwasat 83 9.40B - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Tawuniya 73.5 8.88B - 72.8 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Sipchem 16.16 8.22B - 16.16 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Sahara 17.46 7.97B - 17.42 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
SRMG 66 7.85B - 66 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Catering 92 7.63B - 91.2 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲