کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:45:43
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

114
قیمت روز
1 (0.88%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8 (7.55%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 125 378.61B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
STC 112 179.40B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
National Com Bnk 59.3 145.80B - 59.3 59.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Al Rajhi 74.5 140.24B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Saudi Electric. 16.46 86.75B - 16.46 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
MAADEN 57.8 66.84B - 57.8 57.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
samba 38.9 65.00B - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Almarai 57.9 60.40B - 57.9 57.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
RIBL 26.9 48.78B - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SABB 39.4 47.33B - 39.4 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
YANSAB 71.9 41.91B - 71.9 71.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
BSFR 40.85 40.86B - 40.85 40.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Jabal Omar 32.35 38.06B - 32.35 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Kingdom 8.2 32.28B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Alinma 26.6 32.13B - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ARNB 25 32.00B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SAFCO 81.2 25.71B - 81.2 81.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Petro Rabigh 20.5 24.84B - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Saudi Kayan 14.12 23.67B - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Savola Group 33.9 19.89B - 33.9 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Alawwal Bank 18.76 16.41B - 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Jarir 179.2 16.00B - 179.2 179.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Etihad Etisalat 22.28 15.08B - 22.28 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
TASNEE 19.64 14.81B - 19.64 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Petrochem 28.15 14.30B - 28.15 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ALBILAD 26.2 14.05B - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
saib 19.88 13.58B - 19.88 19.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SIIG 26.65 13.16B - 26.65 26.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
MCDC 76.3 12.92B - 76.3 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
BJAZ 17.24 12.10B - 17.24 17.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Bahri 28.5 12.07B - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Dar Al Arkan 11.1 11.38B - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Advanced 60 10.78B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Emaar EC 9.93 10.20B - 9.93 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Mouwasat 85.9 9.40B - 85.9 85.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Tawuniya 67.2 8.88B - 67.2 67.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Sipchem 20.8 8.22B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Sahara 17.22 7.97B - 17.22 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
SRMG 70.4 7.85B - 70.4 70.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Catering 81.9 7.63B - 81.9 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱