شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی
ریال عربستان / دلار
0.2669
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:58:20
2 (90.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (90.01%)
تغییر ۶ ماهه
2 (89.99%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
108
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:25
108 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
108 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
108 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIKO 57.6 57.7 57.6 58 2.10 3.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ACC 29.35 29.6 29.35 29.6 0.05 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ADC 11.6 11.58 11.58 11.64 0.08 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ATC 29.35 29.7 29.35 29.7 0.20 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AXA 22.96 23.14 22.96 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BCI 24 24.04 24 24.1 0.18 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
KEC 11.42 11.44 11.42 11.5 0.06 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
NGC 13.68 13.62 13.62 13.68 0.08 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
STC 90 89.5 89 90 0.10 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
TCC 13.28 13.26 13 13.28 0.30 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ACIG 19.34 19.36 19.22 19.36 0.20 1.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AICC 20.4 20.48 20.4 20.48 0.14 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ARNB 33.4 33.05 33.05 33.4 0.10 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BJAZ 14.7 14.72 14.7 14.72 0.08 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BSFR 34 33.75 33.65 34 0.20 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Care 59.5 59.2 59.2 59.5 0.70 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
GACO 12.1 12.06 12.06 12.1 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MCDC 77.9 78 77.9 78.3 0.80 1.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MESC 7.9 7.87 7.87 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
RIBL 16.2 16.16 16.16 16.2 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SABB 31.8 31.6 31.6 31.8 0.40 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SIIG 28.95 29 28.95 29 0.45 1.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
spcc 41.3 41.25 41.05 41.3 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SPPC 19.02 19.1 19.02 19.36 0.08 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SRMG 89.5 88.5 88.5 90.4 2.10 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SVCP 50.1 50.2 50.1 50.6 0.70 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
YSCC 16.06 16 16 16.06 0.08 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ARDCO 18 18.02 17.98 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Aseer 11.9 - 11.9 11.9 0.10 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ASLAK 17.48 17.38 17.38 17.48 0.06 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Bawan 17.22 17.2 17.2 17.34 0.18 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Extra 65.7 65.9 65.7 66 0.10 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
FIPCO 34.15 34 34 34.25 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
GASCO 31 30.9 30.9 31 0.15 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
NADEC 35.9 35.75 35.75 35.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
QACCO 38.95 39 38.95 39 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SABIC 128.2 128 128 128.8 0.40 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SAFCO 61.8 61.3 61.3 61.8 0.40 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SAICO 15.38 15.42 15.3 15.42 0.26 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
samba 32.5 32.1 32.1 32.5 0.50 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SARCO 45.85 45.8 45.8 46.6 1.05 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SASCO 15.4 15.32 15.32 15.5 0.08 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SFICO 25.9 26 25.9 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SIECO 213.4 212.4 212.4 213.4 0.40 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SISCO 14.54 14.6 14.54 14.7 0.34 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SRECO 31.5 31.6 31.5 32.4 1.45 4.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Taiba 31.2 31.15 31.15 31.2 0.10 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
U C A 12.94 12.92 12.92 13.1 0.14 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Walaa 28.95 28.85 28.35 28.95 0.80 2.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Alinma 21.34 21.3 21.3 21.56 0.32 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ALJOUF 25.45 25.5 25.45 25.55 0.10 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sahara 18.08 18.06 18.06 18.12 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SALAMA 22.3 22.2 21.32 22.3 1.44 6.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SHAKER 11.62 11.58 11.58 11.62 0.08 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
TAPRCO 50.9 50.4 50.4 50.9 2.60 5.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
THIMAR 30 30.1 30 30.45 0.20 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
YANSAB 73.7 73.3 73.3 73.7 0.20 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Zoujaj 19.82 19.9 19.82 19.9 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ALBILAD 23.44 23.34 23.34 23.44 0.08 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Aldrees 27.95 27.9 27.9 28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Allianz 28 28.1 28 28.1 0.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Almarai 59.4 59 59 59.4 0.30 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MAADEN 57.9 57.7 57.7 57.9 0.30 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MEDGULF 22 22.06 22 22.2 0.74 3.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Red Sea 18.7 18.74 18.7 18.74 0.12 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sipchem 21.7 21.74 21.7 21.74 0.04 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SPIMACO 31.85 31.8 31.8 31.85 0.10 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Advanced 53.9 53.6 53.6 54.2 0.20 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Al Rajhi 87.3 87.2 87.2 88 0.30 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Al-Ahlia 11.1 11.14 11.1 11.14 0.16 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AlHokair 26 25.9 25.9 26.1 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ALTAYYAR 27.15 27 27 27.15 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Amiantit 6.8 6.78 6.77 6.8 0.08 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Catering 91.8 92.2 91.8 92.2 0.30 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
CHEMANOL 9.55 9.56 9.55 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Emaar EC 12.44 12.38 12.38 12.48 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
githaiah 14.44 14.42 14.42 14.44 0.04 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
mubarrad 42.2 42.1 41.5 42.2 0.50 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Saudi Re 8.95 9.03 8.95 9.03 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Tawuniya 71.3 70.9 70.9 71.3 0.40 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Wataniya 26.85 26.75 26.15 26.85 0.75 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ALKHODARI 7.55 7.54 7.54 7.62 0.05 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Petrochem 29.1 29.25 29.1 29.35 0.45 1.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Al Alamiya 32.3 32.4 32.3 32.4 0.30 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AL-BABTAIN 26.35 26.25 26.25 26.4 0.15 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Gulf Union 15.98 15.92 15.64 15.98 0.20 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Jabal Omar 39.6 39.7 39.6 39.7 0.35 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Maadaniyah 18.96 18.92 18.92 19.04 0.10 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Solidarity 20.8 20.86 20.8 20.86 0.06 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Herfy Foods 46.5 46.6 46.5 46.8 0.25 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Saudi cable 8.68 8.7 8.56 8.7 0.13 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Saudi Kayan 15.1 15.04 15.04 15.12 0.20 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Saudi Marke 22 22.04 22 22.12 0.10 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Trade Union 23.84 23.94 23.84 24.4 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AlAbdullatif 12.66 12.7 12.66 12.7 0.14 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Astra Indust 19.38 19.42 19.26 19.42 0.22 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Budget Saudi 35.55 35.4 35.25 35.55 0.40 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Dar Al Arkan 10.68 10.8 10.68 11.12 0.62 5.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Gulf General 16.52 16.5 16.38 16.52 0.10 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Petro Rabigh 28.1 28 28 28.15 0.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SABB Takaful 23.26 23.28 23.26 23.8 0.66 2.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Saudi cement 50.4 50.3 50.3 50.4 0.40 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Savola Group 38.65 38.6 38.6 38.85 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Zamil Indust 24.14 24.16 24.08 24.16 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Anaam Holding 11.74 11.82 11.74 11.84 0.10 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Anb Insurance 23.7 23.8 23.64 23.8 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Najran Cement 9.56 9.57 9.56 9.61 0.12 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Alinma Tokio M 21.26 21.28 21.26 21.28 0.16 0.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Alkhaleej Trng 15.86 15.9 15.86 15.94 0.14 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Arabian Shield 26.6 26.3 26.05 26.6 0.65 2.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
WAFA Insurance 14.2 14 13.62 14.2 0.78 5.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
A.Othaim Market 75.8 75 75 75.8 0.20 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Al Hokair Group 23.22 23.14 23.14 23.22 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AlRajhi Takaful 65.5 65.4 65.4 66.4 1.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AlSorayai Group 14.32 14.3 14.3 14.56 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Etihad Etisalat 19.48 19.52 19.48 19.56 0.46 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Saudi Electric. 21.68 21.64 21.64 21.88 0.30 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sharqiya Dev Co 55.1 55.8 54.6 55.8 1.90 3.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Malath Insurance 15.72 15.84 15.72 15.84 0.36 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Al Andalus Property 18.62 18.58 18.58 18.68 0.16 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Middle East Paper Co 24.4 24.3 23.6 24.4 1.00 4.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Electrical Industries 22.38 22.36 22.3 22.38 0.26 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ACE 23 22.9 22.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
APC 12.36 12.44 12.36 12.44 0.06 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
H B 53.2 53 53 53.2 0.80 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
HCC 9.07 9.03 9.03 9.07 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
SPM 7.99 8.11 7.99 8.11 0.03 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
SSP 19.46 19.56 19.46 19.56 0.12 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
YCC 27.4 26.75 26.75 27.4 0.55 2.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
saib 18.24 18.38 18.24 18.38 0.12 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
SAIC 13.6 13.76 13.6 13.76 0.18 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
SIDC 9.2 9.24 9.2 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
TECO 32.3 32.5 32.3 32.5 0.15 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bahri 29.8 29.9 29.8 29.9 0.15 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Enaya 20.52 19.1 19.1 20.52 1.86 9.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
EPCCO 24.4 - 24.4 24.4 0.08 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jarir 177.8 178 177.8 178 0.40 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Raydan 14.9 15.18 14.9 15.18 1.30 8.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
SAPTCO 14.82 14.86 14.82 14.86 0.08 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
TASNEE 21.46 21.56 21.46 21.56 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Alujain 29.9 30.25 29.9 30.25 0.45 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
JAZADCO 16 15.86 15.86 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Kingdom 8.72 8.71 8.71 8.72 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
SADAFCO 96.2 97.5 96.2 97.5 0.80 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Takween 11.02 11.14 11.02 11.14 0.08 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Aseel 62.4 - 62.4 62.4 0.20 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Mouwasat 94 94.2 94 94.2 0.50 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
ZAIN KSA 6.76 6.78 6.76 6.78 0.04 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Musharaka 8.48 - 8.48 8.48 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Kathiri 27 - 27 27 3.05 11.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Riyad REIT 9.08 - 9.08 9.08 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bupa Arabia 92.2 92.4 92.2 92.4 0.20 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
City Cement 11.32 11.26 11.26 11.32 0.04 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jouf Cement 9.44 9.4 9.4 9.44 0.04 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Mulkia Gulf 7.98 8 7.98 8 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Taleem REIT 10.8 10.9 10.8 10.9 0.04 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Umm Al-Qura 14.38 14.36 14.36 14.38 0.06 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
AlAhli REITs 8.3 8.17 8.17 8.3 0.10 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Alawwal Bank 14.5 14.52 14.5 14.52 0.08 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Hammadi Co 34.15 33.65 33.65 34.15 0.60 1.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
AlJazira REIT 13.7 13.74 13.7 13.74 0.22 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Dallah Health 94.8 94.3 94.3 94.8 0.70 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Fitaihi Group 12.18 12.26 12.18 12.26 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Baha Invest 20.24 - 20.24 20.24 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Atheeb Telecom 5.36 5.38 5.36 5.38 0.04 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Nama Chemicals 28 29 28 29 0.90 3.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Sagr Insurance 28.25 28.4 28.25 28.4 0.30 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Zahrat Al Waha 41.3 41.7 41.3 41.7 0.70 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Maather REIT 7.61 7.67 7.61 7.67 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Amana Insurance 19.26 18.92 18.92 19.26 1.74 9.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Dur Hospitality 20.16 - 20.16 20.16 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Yamamah Steel 19.18 19.12 19.12 19.18 0.30 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
National Com Bnk 49.1 49.05 49.05 49.1 0.25 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Lazurde for Jewelry 17.9 18.26 17.9 18.26 0.54 3.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Arab Sea Information 11.38 - 11.38 11.38 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Abdullah Saad Mohammed 11.48 - 11.48 11.48 0.24 2.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jadwa REIT Al Haramain 8.5 8.56 8.5 8.56 0.08 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Saudi Company Hardware 116.8 118.6 116.8 118.6 1.60 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Saudi Ground Services Co 35.85 - 35.85 35.85 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Northern Region Cement Co 9.56 9.55 9.55 9.56 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Aljazira Takaful Taawuni Company 23 23.26 23 23.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Al Mashaar 7.61 - 7.61 7.61 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Derayah REIT 8.01 - 8.01 8.01 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Buruj 31.5 - 31.5 31.5 0.25 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
TADCO 11.3 - 11.3 11.3 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Saudi Ceramics 20.36 - 20.36 20.36 0.18 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Saudi chemical 36.1 - 36.1 36.1 0.25 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Al Omran Industrial 16.3 - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
Development Works Food 70 - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
Baazeem Trading 28 - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Al-Samaani Factory Metal 51.3 - 51.3 51.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰