کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:18:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

125
قیمت روز
11 (9.65%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:49
8 (6.84%)
تغییر ۳ ماهه
16 (14.68%)
تغییر ۶ ماهه
17 (15.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 113.2 378.61B 113.4 113.2 113.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
STC 102 179.40B 104.6 102 104.6 2.20 2.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
National Com Bnk 55.1 145.80B 55 55 55.1 0.30 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Al Rajhi 68.6 140.24B - 68.6 68.6 0.30 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Saudi Electric. 18.84 86.75B 18.6 18.6 18.84 0.46 2.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
MAADEN 49.3 66.84B 49.7 49.3 49.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
samba 34.4 65.00B 33.85 33.85 34.4 0.85 2.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Almarai 53 60.40B 53.2 53 53.2 0.70 1.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
RIBL 26.15 48.78B 25.7 25.7 26.15 0.50 1.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SABB 39.1 47.33B - 39.1 39.1 0.45 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
YANSAB 63.4 41.91B 63.6 63.4 63.6 0.40 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
BSFR 41.35 40.86B 41.4 41.35 41.4 0.45 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Jabal Omar 27.95 38.06B 28.05 27.95 28.05 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kingdom 7.76 32.28B 7.75 7.75 7.76 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Alinma 24.3 32.13B 24.4 24.3 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ARNB 24.3 32.00B 24.14 24.14 24.3 0.18 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SAFCO 83.7 25.71B 83.5 83.5 83.7 0.20 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Petro Rabigh 20.4 24.84B 20.46 20.4 20.46 0.10 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Saudi Kayan 12.24 23.67B 12.3 12.24 12.3 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Savola Group 32.2 19.89B 32.3 32.2 32.3 0.20 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Alawwal Bank 19.58 16.41B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Jarir 165 16.00B 164.6 164.6 165 1.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Etihad Etisalat 24.04 15.08B 24.26 24.04 24.26 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
TASNEE 17.02 14.81B 17.14 17.02 17.14 0.16 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Petrochem 24.34 14.30B 24.3 24.3 24.34 0.22 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ALBILAD 26.9 14.05B 27.15 26.9 27.15 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
saib 18.76 13.58B - 18.76 18.76 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SIIG 24.34 13.16B 24.74 24.34 24.74 0.30 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
MCDC 79 12.92B - 79 79 2.00 2.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
BJAZ 15.1 12.10B 15.06 15.06 15.1 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Bahri 26.9 12.07B 27 26.9 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Dar Al Arkan 11.86 11.38B 11.92 11.86 11.92 0.08 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Advanced 59.6 10.78B 60.2 59.6 60.2 2.00 3.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Emaar EC 9.98 10.20B 10.02 10.02 9.98 0.08 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mouwasat 88.2 9.40B 88.8 88.2 88.8 0.80 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Tawuniya 70.2 8.88B 71.4 70.2 71.4 1.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sipchem 20.76 8.22B 20.8 20.76 20.8 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Sahara 17.46 7.97B - 17.42 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
SRMG 91.6 7.85B 91.7 91.6 91.7 1.50 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Catering 85.9 7.63B 86.3 85.9 86.3 1.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲