کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2317
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:15:07
0 (3.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.09%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,442
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:26
696 (7.95%)
تغییر ۳ ماهه
1,410 (17.56%)
تغییر ۶ ماهه
1,059 (12.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Transilvania C 126 30.39M - 126 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۳۲
Electroprecizia SA 7 29.97M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Santierul Naval 2 Mai 18.8 28.56M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Alumil Rom Ind 0.7 27.34M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Ssif Broker Cl 0.0864 26.82M - 0.0864 0.0864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Braiconf 0.348 26.44M - 0.348 0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Bucur 0.308 24.15M - 0.308 0.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Romcab 1.88 20.97M - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cocor SA 69.5 19.76M - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Sinteza Oradea 0.256 18.91M - 0.256 0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
Electroputere 0.0115 15.05M - 0.0115 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Uzinexport SA 0.55 14.69M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Dafora Sa Medi 0.0158 14.63M - 0.0158 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۴
Neptun Olimp SA 0.9 12.83M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Prebet Aiud 0.486 12.07M - 0.486 0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Casa De Bucovi 0.079 11.71M - 0.079 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Semrom Muntenia SA 1.78 9.66M - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Sif Transilvan 0.304 9.44M - 0.304 0.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Uztel Ploiesti 1.51 9.12M - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Upet 0.55 8.66M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Imotrust SA 0.015 7.75M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Condmag Brasov 0.0125 7.44M - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
IUS 0.188 7.13M - 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Macofil SA 4.78 6.32M - 4.78 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Lactate Natura SA 2.2 6.17M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Ves 0.266 6.00M - 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Electroaparata 0.094 5.88M - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Athenee Palace 0.935 5.69M - 0.935 0.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۰۴
Amonil Slobozi 0.002 4.45M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Fondul Oamenilor Afaceri 0.565 3.81M - 0.565 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Comalex SA 4.9 2.27M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Grupul Industr 0.021 1.67M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Petrolexportim 1.12 1.59M - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Energopetrol 0.4 1.20M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Napochim SA 0.7 810.00K - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۳۲
Societatea Comerciala de Tratament 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Granitul SA 7 - - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۲
Mecon 19 - - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
URB Rulmenti Suceava SA 0.66 - - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Iasitex SA 9 - - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۲