شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2426
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:54:12
0 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,574
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:28
412 (5.04%)
تغییر ۳ ماهه
373 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
971 (12.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 419.9 495.38B - 419.9 419.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bayer 297 398.34B - 297 297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Allianz 902 390.74B - 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Daimler 220 325.82B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Adidas 899.2 200.22B - 899.2 899.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Deutsche Bank AG 36.68 117.31B - 36.68 36.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
E.ON SE 42.99 97.13B - 42.99 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Erste Group Bank AG 148.2 70.89B - 148.2 148.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Lufthansa 91.02 58.21B - 91.02 91.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Uniper SE 106.75 43.48B - 106.75 106.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Omv Petrom S.A 0.359 35.95B - 0.359 0.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
S.N.G.N Romgaz 35.9 14.20B - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Banca Transilv 2.36 10.29B - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
BRD Groupe 13.7 8.96B - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
BRD Groupe 14.2 8.96B - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
Fondul Proprietatea 0.962 8.21B - 0.962 0.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Fondul Proprietatea 0.937 8.21B - 0.933 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Sntgn Transgaz 344.5 3.78B - 344.5 344.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Electrica 11.12 3.39B - 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Alro Slatina 3.51 3.00B - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
S N Nuclearele 9.89 2.21B - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Rompetrol Rafi 0.05 2.20B - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
C.N.T.E.E. Tra 22.85 1.62B - 22.85 22.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Zentiva Bucure 3.71 1.42B - 3.71 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
SIF Moldova 1.228 1.40B - 1.228 1.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Sif Banat Cris 2.33 1.30B - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Sif Oltenia Cr 2.14 1.21B - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Digi Communications 28.6 1.09B - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Sphera Franchise 21.1 1.05B - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Conpet Sa Ploi 82.7 774.85M - 82.7 82.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Aerostar Bacau 5.06 743.11M - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Med Life 27.7 686.50M - 27.7 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Sif Muntenia B 0.622 614.96M - 0.622 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Chimcomplex SA Borzesti 5 611.83M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Oil Terminal C 0.1482 486.52M - 0.1482 0.1482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
T.M.K. - Artro 3.96 457.71M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
IM Vinaria Purcari 17.9 358.00M - 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Antibiotice Ia 0.487 349.10M - 0.487 0.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Biofarm Bucure 0.336 340.94M - 0.336 0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Teraplast Bist 0.353 308.49M - 0.353 0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲