شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2389
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:57:16
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,728
قیمت روز
36 (0.46%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:01
838 (9.78%)
تغییر ۳ ماهه
506 (6.15%)
تغییر ۶ ماهه
579 (6.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 441.6 495.38B - 441.6 441.6 4.90 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Bayer 321.65 398.34B - 321.65 321.65 2.00 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz 891 390.74B - 891 891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Daimler 237.6 325.82B - 237.6 237.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Adidas 887.8 200.22B - 887.8 887.8 11.40 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Deutsche Bank AG 36.97 117.31B - 36.97 36.97 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
E.ON SE 45.625 97.13B - 45.625 45.625 0.06 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Erste Group Bank AG 151.6 70.89B - 151.6 151.6 1.35 0.89% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Lufthansa 107.8 58.21B - 107.8 107.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Uniper SE 119.8 43.48B - 119.8 119.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Omv Petrom S.A 0.349 35.95B - 0.349 0.349 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
S.N.G.N Romgaz 32.15 14.20B - 32.15 32.15 0.95 3.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Banca Transilv 1.836 10.29B - 1.836 1.836 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
BRD Groupe 11.9 8.96B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
BRD Groupe 11.86 8.96B - 11.86 11.86 0.34 2.95% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Fondul Proprietatea 0.887 8.21B - 0.887 0.887 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Fondul Proprietatea 0.827 8.21B - 0.827 0.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sntgn Transgaz 346 3.78B - 346 346 9.50 2.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Electrica 11 3.39B - 11 11 0.12 1.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Alro Slatina 2.54 3.00B - 2.54 2.54 0.02 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
S N Nuclearele 9.29 2.21B - 9.29 9.29 0.06 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Rompetrol Rafi 0.05 2.20B - 0.05 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۴
C.N.T.E.E. Tra 21.95 1.62B - 21.95 21.95 0.15 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Zentiva Bucure 3.9 1.42B - 3.9 3.9 0.02 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
SIF Moldova 1.14 1.40B - 1.14 1.14 0.03 2.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Sif Banat Cris 2.22 1.30B - 2.22 2.22 0.02 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Sif Oltenia Cr 2.06 1.21B - 2.06 2.06 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Digi Communications 28 1.09B - 28 28 0.80 2.94% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Sphera Franchise 20 1.05B - 20 20 0.50 2.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Conpet Sa Ploi 79.8 774.85M - 79.8 79.8 0.80 1.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Aerostar Bacau 4.97 743.11M - 4.97 4.97 0.12 2.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Med Life 27 686.50M - 27 27 0.10 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Sif Muntenia B 0.624 614.96M - 0.624 0.624 0.01 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Chimcomplex SA Borzesti 3.5 611.83M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Oil Terminal C 0.1344 486.52M - 0.1344 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
T.M.K. - Artro 4.38 457.71M - 4.38 4.38 0.28 6.83% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
IM Vinaria Purcari 18.2 358.00M - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Antibiotice Ia 0.49 349.10M - 0.49 0.49 0.01 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Biofarm Bucure 0.35 340.94M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Teraplast Bist 0.264 308.49M - 0.264 0.264 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷