شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 13:30:23
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

9,448
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:33:11
464 (5.17%)
تغییر ۳ ماهه
420 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
342 (3.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 163.5 142.70B - 163.5 163.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۴
Industries Qatar 119.5 67.22B - 119.5 119.5 2.50 2.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Qatar Islamic Bank 124 27.76B 130 124 130 6.60 5.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Masraf al rayan 36.74 26.51B 37.02 36.74 37.02 1.04 2.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Qatar Telecom 70 23.22B 72.3 70 72.3 2.00 2.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Ezdan 9.31 21.96B 10.01 10.01 9.31 1.39 14.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Electricity&Water 188.2 20.48B 190 188.2 190 2.80 1.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Mesaieed Petrochemical Holding 15.55 19.28B 15.56 15.55 15.56 0.10 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Commercial Bank Qatar 39 15.51B 39.5 39 39.5 0.90 2.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Qatar Fuel 141.4 14.54B - 141.4 141.4 0.10 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Barwa 35.01 13.94B 35.8 35.01 35.8 0.88 2.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Qatar Insurance Co 35.4 11.41B 35.9 35.4 35.9 0.40 1.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Gas Transport Co 16.86 8.83B 16.97 16.86 16.97 0.13 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Doha Bank 25.6 8.39B - 25.6 25.6 0.30 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Int Islamic Bank 56.2 8.22B 56.4 56.2 56.4 0.80 1.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vodafone Group PLC 8.7 7.74B 8.77 8.7 8.77 0.25 2.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Qatar Navigation 65.2 7.36B 66.2 65.2 66.2 0.70 1.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Al Ahli Bank 30.11 6.42B - 30.11 30.11 0.89 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Aamal 9.99 5.83B 9.96 9.96 9.99 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
United Development Co 13.99 5.01B 13.93 13.93 13.99 0.09 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
General Insurance&Re 50 4.37B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۸:۰۴
Al-Khalij Holding 30.7 3.89B 31 30.7 31 0.80 2.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Al khalij Commercial Bank 11 3.85B - 11 11 0.09 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
National Cement Co 55.8 3.73B 56 55.8 56 0.30 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Gulf International 16.9 3.29B 17.2 16.9 17.2 0.40 2.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Al Meera 155 3.02B 155.7 155 155.7 0.20 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Gulf warehousing Co 40.5 2.46B 40.89 40.5 40.89 0.24 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Mannai Corp. 50 2.24B 50.8 50 50.8 0.70 1.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Industrial Manufacturing Co 40.1 1.93B - 40.1 40.1 0.10 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Medicare 66.9 1.85B 67.4 66.9 67.4 1.30 1.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Zad Holding Co 90.5 1.26B 90.8 90.5 90.8 0.50 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Meat&Livestock 69.01 1.15B 68.5 68.5 69.01 0.64 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Mazaya 6.92 827.70M 7.07 6.92 7.07 0.23 3.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Islamic Insurance Co 53.5 765.00M - 53.5 53.5 0.50 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
Doha Insurance 12.6 650.00M - 12.6 12.6 0.30 2.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Salam International 5.17 605.87M 5.25 5.17 5.25 0.06 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
National Leasing 9.22 472.54M 9.35 9.22 9.35 0.30 3.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Dlala 14.52 463.75M 14.8 14.52 14.8 0.12 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Investment Holding 5.42 458.16M 5.41 5.41 5.42 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Al Kaleej Takaful 10.23 280.81M 10.41 10.23 10.41 0.28 2.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴