شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,556
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:34:00
625 (6.29%)
تغییر ۳ ماهه
1,352 (14.70%)
تغییر ۶ ماهه
2,633 (33.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 197 142.70B - 197 197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Industries Qatar 137 67.22B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Islamic Bank 155.3 27.76B - 155.3 155.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Masraf al rayan 42 26.51B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Telecom 81.2 23.22B - 81.2 81.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Ezdan 12.9 21.96B - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Electricity&Water 185.2 20.48B - 185.2 185.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mesaieed Petrochemical Holding 16.3 19.28B - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Commercial Bank Qatar 41 15.51B - 41 41.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Fuel 169 14.54B - 169 169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Barwa 40.54 13.94B - 40.54 40.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Insurance Co 37.1 11.41B - 37.1 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Gas Transport Co 18.58 8.83B - 18.58 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Doha Bank 22.6 8.39B - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Int Islamic Bank 66.3 8.22B - 66.3 66.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Vodafone Group PLC 8.48 7.74B - 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Navigation 68.1 7.36B - 68.1 68.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Al Ahli Bank 28.6 6.42B - 28.5 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Aamal 9.48 5.83B - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
United Development Co 14.56 5.01B - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
General Insurance&Re 47.47 4.37B - 47.47 47.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Al-Khalij Holding 29.1 3.89B - 29.1 29.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Al khalij Commercial Bank 11.2 3.85B - 11.18 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
National Cement Co 60 3.73B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Gulf International 18.8 3.29B - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Al Meera 147.5 3.02B - 147.5 147.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Gulf warehousing Co 40.7 2.46B - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mannai Corp. 57.6 2.24B - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Industrial Manufacturing Co 43 1.93B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Medicare 64.2 1.85B - 64.2 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Zad Holding Co 99 1.26B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Meat&Livestock 67.61 1.15B - 67.61 67.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mazaya 8.05 827.70M - 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Islamic Insurance Co 56.5 765.00M - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Doha Insurance 13.35 650.00M - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۱
Salam International 4.8 605.87M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
National Leasing 9.01 472.54M - 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Dlala 10.31 463.75M - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Investment Holding 5.46 458.16M - 5.46 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Al Kaleej Takaful 8.86 280.81M - 8.79 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱