شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,193
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۷
ساعت 14:33:14
772 (8.20%)
تغییر ۳ ماهه
996 (10.83%)
تغییر ۶ ماهه
2,021 (24.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 183.4 142.70B - 183.4 183.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Industries Qatar 143 67.22B - 143 143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Islamic Bank 143.2 27.76B - 143.2 143.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Masraf al rayan 37.5 26.51B - 37.33 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Telecom 69.3 23.22B - 69.1 69.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Ezdan 10.48 21.96B - 10.48 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Electricity&Water 190 20.48B - 189.5 190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Mesaieed Petrochemical Holding 16.9 19.28B - 16.9 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Commercial Bank Qatar 40.3 15.51B - 40 40.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Fuel 177.9 14.54B - 177.8 177.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Barwa 37.39 13.94B - 37 37.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Insurance Co 37.1 11.41B - 37 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Gas Transport Co 17.71 8.83B - 17.67 17.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Doha Bank 21.9 8.39B - 21.8 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Int Islamic Bank 59.2 8.22B - 59 59.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Vodafone Group PLC 8.68 7.74B - 8.64 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Qatar Navigation 71.4 7.36B - 71.4 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Al Ahli Bank 31 6.42B - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Aamal 9.67 5.83B - 9.67 9.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
United Development Co 13.99 5.01B - 13.98 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
General Insurance&Re 47.9 4.37B - 47.9 47.9 0.10 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۳۴
Al-Khalij Holding 29.7 3.89B - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Al khalij Commercial Bank 11.25 3.85B - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
National Cement Co 58 3.73B - 55.3 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Gulf International 20.6 3.29B - 20.5 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Al Meera 154.5 3.02B - 153 154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Gulf warehousing Co 40.56 2.46B - 40.56 40.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Mannai Corp. 60 2.24B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Industrial Manufacturing Co 41.51 1.93B - 41.51 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Medicare 64.4 1.85B - 64 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Zad Holding Co 100 1.26B 99.5 100 99.5 1.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
Meat&Livestock 74 1.15B - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Mazaya 7.5 827.70M - 7.4 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Islamic Insurance Co 52.6 765.00M - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Doha Insurance 13 650.00M - 12.5 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Salam International 5 605.87M - 4.95 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
National Leasing 8.9 472.54M - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Dlala 11.2 463.75M - 11.1 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Investment Holding 5.38 458.16M 5.35 5.35 5.38 0.11 2.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
Al Kaleej Takaful 9.34 280.81M - 9.34 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳