شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:25
329 (10.87%)
تغییر ۳ ماهه
270 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
483 (16.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 3.755 88.88B - 3.755 3.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Galp Energia 15.185 12.50B - 15.15 15.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
EDP 3.711 12.47B - 3.693 3.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
EDP Renovaveis 10.2 7.78B - 10.14 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
J.Martins 14.85 7.57B - 14.785 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Banco Comercial 0.2092 3.84B - 0.2081 0.2109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
The Navigator Co 3.624 3.63B - 3.59 3.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Nos SGPS SA 5.14 2.42B - 5.14 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.927 2.01B - 0.9195 0.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Semapa 14.08 1.87B - 14.08 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Altri 6.07 1.76B - 6 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
REN 2.76 1.62B - 2.76 2.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Corticeira Amorim 10.08 1.49B - 10.08 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sonaecom 2.29 778.35M - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۶:۰۱
Mota Engil 2.078 688.76M - 2.066 2.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 3.13 433.50M - 3.13 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Ibersol 7.46 358.50M - 7.46 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Media Capital 2.12 268.75M - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Sonae Capital 0.803 228.25M - 0.803 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
F.Rama 6.28 216.67M - 6.2 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Pharol SGPS SA 0.1154 212.92M - 0.1154 0.1168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Vaa Vista Alegre 1.44 198.38M - 1.4 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۲:۰۱
Estoril Sol 9.6 136.73M - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Conduril Engenharia 32 119.00M - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Teixeira Duarte 0.1315 102.06M - 0.13 0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sonae Industria 0.986 101.25M - 0.986 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Toyota Caetano 3 100.80M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Novabase 2.85 86.04M - 2.85 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Cofina 0.405 55.18M - 0.393 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Inapa 0.0468 47.20M - 0.0468 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Inapa Inv NV 0.05 47.20M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Impresa 0.229 40.82M - 0.227 0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Martifer 0.412 35.50M - 0.4 0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Benfica 2.74 31.40M - 2.72 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sporting 0.69 31.20M - 0.685 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Patris Investimentos 6 25.96M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۲
Sag Gest 0.0582 21.73M - 0.058 0.0582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۳
Glintt 0.152 17.91M - 0.15 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱