کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:54:52
34 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
388 (14.02%)
تغییر ۶ ماهه
59 (1.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.019 88.88B - 4.019 4.019 0.04 0.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Galp Energia 13.105 12.50B - 12.87 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
EDP 3.46 12.47B - 3.41 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
EDP Renovaveis 9.09 7.78B - 9.09 9.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
J.Martins 14.545 7.57B - 14.2 14.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Banco Comercial 0.2577 3.84B - 0.252 0.2577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
The Navigator Co 3.244 3.63B - 3.184 3.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nos SGPS SA 5.715 2.42B - 5.695 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.8825 2.01B - 0.871 0.8825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Semapa 12 1.87B - 11.82 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Altri 6.165 1.76B - 6.04 6.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
REN 2.46 1.62B - 2.445 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Corticeira Amorim 10.18 1.49B - 10.04 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Sonaecom 2.46 778.35M - 2.45 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Mota Engil 1.899 688.76M - 1.834 1.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 2.108 433.50M - 2.074 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Ibersol 8.08 358.50M - 8.04 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Media Capital 1.89 268.75M - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Sonae Capital 0.74 228.25M - 0.74 0.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
F.Rama 7.6 216.67M - 7.56 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۴۵
Pharol SGPS SA 0.1538 212.92M - 0.1492 0.1554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Vaa Vista Alegre 1.45 198.38M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Estoril Sol 10.4 136.73M - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۴
Conduril Engenharia 36 119.00M - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Teixeira Duarte 0.0998 102.06M - 0.0962 0.1015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Sonae Industria 1.165 101.25M - 1.165 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Toyota Caetano 2.84 100.80M - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۵
Novabase 2.31 86.04M - 2.27 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Cofina 0.458 55.18M - 0.445 0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۱
Inapa 0.0664 47.20M - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۱
Inapa Inv NV 0.07 47.20M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Impresa 0.252 40.82M - 0.248 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Martifer 0.454 35.50M - 0.451 0.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Benfica 3.08 31.40M - 2.97 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Sporting 0.68 31.20M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Patris Investimentos 6 25.96M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۲
Sag Gest 0.06 21.73M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۵
Glintt 0.17 17.91M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۵