کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,078
قیمت روز
23 (0.75%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:02:55
39 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
46 (1.51%)
تغییر ۶ ماهه
164 (5.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 3.515 88.88B - 3.515 3.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Galp Energia 12.6 12.50B - 12.6 12.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
EDP 3.345 12.47B - 3.345 3.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
EDP Renovaveis 9.58 7.78B - 9.5 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
J.Martins 14.625 7.57B - 14.575 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Banco Comercial 0.2024 3.84B - 0.2024 0.2042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
The Navigator Co 2.946 3.63B - 2.946 2.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Nos SGPS SA 5.415 2.42B - 5.415 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.82 2.01B - 0.8195 0.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Semapa 11.98 1.87B - 11.98 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Altri 5.51 1.76B - 5.505 5.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
REN 2.51 1.62B - 2.51 2.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Corticeira Amorim 9.01 1.49B - 9.01 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Sonaecom 2.52 778.35M - 2.49 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Mota Engil 1.9 688.76M - 1.891 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 1.837 433.50M - 1.832 1.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Ibersol 8.12 358.50M - 8.12 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Media Capital 1.89 268.75M - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Sonae Capital 0.622 228.25M - 0.622 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
F.Rama 6.24 216.67M - 6.18 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Pharol SGPS SA 0.116 212.92M - 0.116 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Vaa Vista Alegre 1.44 198.38M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Estoril Sol 9.2 136.73M - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Conduril Engenharia 31 119.00M - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
Teixeira Duarte 0.109 102.06M - 0.1065 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Sonae Industria 1.03 101.25M - 1.03 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Toyota Caetano 2.8 100.80M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Novabase 2.68 86.04M - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Cofina 0.51 55.18M - 0.51 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Inapa Inv NV 0.051 47.20M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Inapa 0.05 47.20M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۲
Impresa 0.23 40.82M - 0.23 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Martifer 0.438 35.50M - 0.429 0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Benfica 2.92 31.40M - 2.91 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Sporting 0.75 31.20M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Patris Investimentos 6 25.96M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۲
Sag Gest 0.0582 21.73M - 0.058 0.0582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۳
Glintt 0.135 17.91M - 0.135 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲