شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,015
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
152 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
210 (6.53%)
تغییر ۶ ماهه
33 (1.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.061 88.88B 4.108 4.061 4.12 0.07 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
Galp Energia 14.38 12.50B 14.335 14.31 14.38 0.06 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
EDP 3.236 12.47B 3.246 3.236 3.279 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
EDP Renovaveis 8.105 7.78B 8.17 8.105 8.18 0.05 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
J.Martins 12.465 7.57B 12.56 12.465 12.665 0.27 2.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Banco Comercial 0.2302 3.84B 0.23 0.23 0.2311 0.00 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
The Navigator Co 4.316 3.63B 4.298 4.266 4.316 0.09 2.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Nos SGPS SA 5.375 2.42B 5.365 5.365 5.39 0.03 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.9065 2.01B 0.901 0.901 0.9065 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Semapa 15.68 1.87B 15.54 15.36 15.68 0.26 1.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Altri 7.21 1.76B 7.19 7.19 7.25 0.07 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
REN 2.59 1.62B 2.588 2.588 2.598 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Corticeira Amorim 9.56 1.49B 9.65 9.56 9.78 0.21 2.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Sonaecom 2.47 778.35M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Mota Engil 1.932 688.76M 1.916 1.916 1.932 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 3.068 433.50M 3.088 3.068 3.088 0.05 1.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Ibersol 8.04 358.50M - 8.04 8.04 0.10 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Media Capital 2.66 268.75M - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۴
Sonae Capital 0.893 228.25M 0.89 0.89 0.895 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
F.Rama 7.7 216.67M - 7.65 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Pharol SGPS SA 0.179 212.92M 0.1784 0.1784 0.179 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Vaa Vista Alegre 1.51 198.38M 1.45 1.45 1.51 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Estoril Sol 9.7 136.73M - 9.7 9.7 0.30 3.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Conduril Engenharia 35.2 119.00M - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Teixeira Duarte 0.146 102.06M 0.1425 0.1425 0.146 0.00 1.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Sonae Industria 1.47 101.25M - 1.47 1.47 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Toyota Caetano 2.84 100.80M - 2.7 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Novabase 2.49 86.04M - 2.49 2.49 0.03 1.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Cofina 0.61 55.18M 0.608 0.608 0.61 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Inapa Inv NV 0.1 47.20M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Inapa 0.082 47.20M 0.084 0.082 0.084 0.00 3.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Impresa 0.215 40.82M 0.216 0.215 0.2165 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Martifer 0.487 35.50M 0.485 0.485 0.49 0.01 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Benfica 2.5 31.40M 2.54 2.5 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Sporting 0.66 31.20M - 0.66 0.66 0.01 1.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Patris Investimentos 5.75 25.96M - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sag Gest 0.055 21.73M - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Glintt 0.2 17.91M - 0.2 0.2 0.01 4.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴