کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,160
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
212 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
185 (6.20%)
تغییر ۶ ماهه
91 (2.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.589 88.88B - 4.589 4.589 0.08 1.71% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۷
Galp Energia 14.41 12.50B - 14.41 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
EDP 3.444 12.47B - 3.444 3.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
EDP Renovaveis 8.75 7.78B - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
J.Martins 14.03 7.57B - 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Banco Comercial 0.2492 3.84B - 0.2492 0.2492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
The Navigator Co 3.988 3.63B - 3.988 3.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nos SGPS SA 6.01 2.42B - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.9565 2.01B - 0.9565 0.9565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Semapa 15.06 1.87B - 15.06 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Altri 7.285 1.76B - 7.285 7.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
REN 2.515 1.62B - 2.515 2.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Corticeira Amorim 10.54 1.49B - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sonaecom 2.51 778.35M - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Mota Engil 2.304 688.76M - 2.304 2.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 2.748 433.50M - 2.748 2.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Ibersol 8 358.50M - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Media Capital 2.32 268.75M - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۵
Sonae Capital 0.905 228.25M - 0.905 0.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
F.Rama 7.72 216.67M - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Pharol SGPS SA 0.1694 212.92M - 0.1694 0.1694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vaa Vista Alegre 1.44 198.38M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Estoril Sol 9.75 136.73M - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Conduril Engenharia 37 119.00M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Teixeira Duarte 0.145 102.06M - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sonae Industria 1.35 101.25M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Toyota Caetano 3 100.80M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۲:۰۱
Novabase 2.52 86.04M - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Cofina 0.56 55.18M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Inapa Inv NV 0.07 47.20M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Inapa 0.0794 47.20M - 0.0794 0.0794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Impresa 0.257 40.82M - 0.257 0.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Martifer 0.526 35.50M - 0.526 0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Benfica 2.79 31.40M - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sporting 0.68 31.20M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Patris Investimentos 5.75 25.96M - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sag Gest 0.063 21.73M - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Glintt 0.188 17.91M - 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱