شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,811
قیمت روز
20 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
317 (10.13%)
تغییر ۳ ماهه
462 (14.12%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.236 88.88B - 4.236 4.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Galp Energia 14.06 12.50B - 14.06 14.06 0.23 1.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
EDP 3.103 12.47B - 3.103 3.103 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
EDP Renovaveis 7.69 7.78B - 7.69 7.69 0.10 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
J.Martins 10.445 7.57B - 10.445 10.445 0.11 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Banco Comercial 0.2475 3.84B - 0.2475 0.2475 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
The Navigator Co 3.532 3.63B - 3.532 3.532 0.05 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Nos SGPS SA 5.345 2.42B - 5.225 5.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.8155 2.01B - 0.8155 0.8155 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Semapa 13.4 1.87B - 13.4 13.4 0.14 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Altri 5.84 1.76B - 5.84 5.84 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
REN 2.424 1.62B - 2.424 2.424 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Corticeira Amorim 9.53 1.49B - 9.53 9.53 0.03 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sonaecom 2.45 778.35M - 2.45 2.45 0.09 3.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Mota Engil 1.578 688.76M - 1.578 1.578 0.02 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 3.16 433.50M - 3.16 3.16 0.02 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Ibersol 8.08 358.50M - 8.08 8.08 0.26 3.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Media Capital 2.3 268.75M - 2.3 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Sonae Capital 0.86 228.25M - 0.86 0.86 0.04 4.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
F.Rama 7.85 216.67M - 7.8 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Pharol SGPS SA 0.1876 212.92M - 0.1876 0.1876 0.01 5.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Vaa Vista Alegre 1.51 198.38M - 1.51 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Estoril Sol 9.1 136.73M - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Conduril Engenharia 40 119.00M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Teixeira Duarte 0.1625 102.06M - 0.1625 0.1625 0.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sonae Industria 1.705 101.25M - 1.705 1.705 0.04 2.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Toyota Caetano 2.76 100.80M - 2.6 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Novabase 2.35 86.04M - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Cofina 0.63 55.18M - 0.626 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Inapa Inv NV 0.1 47.20M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Inapa 0.0808 47.20M - 0.077 0.0808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Impresa 0.1614 40.82M - 0.1614 0.1614 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Martifer 0.489 35.50M - 0.455 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Benfica 1.65 31.40M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Sporting 0.69 31.20M - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Patris Investimentos 5.75 25.96M - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sag Gest 0.0526 21.73M - 0.0526 0.0526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
Glintt 0.171 17.91M - 0.171 0.171 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴